Protokół

kontroli sprawdzającej przeprowadzonej

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku

 15 -554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23, tel/fax 74-12-332, 73-27-562, REGON 002348718, NIP 966-12-29-690

 

 

 

przeprowadzonej w dniu 11 maja 2004 roku przez:

· Elżbietę Barańską – inspektora wojewódzkiego w Biurze Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

· Agatę Pawłowską – referenta prawnego w Biurze Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

na podstawie upoważnień Nr 10/04 i 11/04 z dnia 07 maja 2004 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Barbarę Śliwińską-Liedke - Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 

 

Temat kontroli: Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, organizacja naboru
i służby przygotowawczej w okresie od dnia 1 lipca 1999 roku do dnia 30 kwietnia 2001 roku, tj. objętym poprzednią kontrolą w tej jednostce.

 

W trakcie kontroli zbadano:

1.       sporządzenie opisów stanowisk pracy, na podstawie których formułowane są ogłoszenia
o naborze na wolne stanowiska pracy,

2.       dokumentowanie przez zatrudnianych pracowników zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku,

3.       przeprowadzanie szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

4.       potwierdzanie w Krajowym Rejestrze Karnym niekaralności osób zatrudnionych
w służbie cywilnej,

5.       organizowanie służby przygotowawczej zgodnie z obowiązującym „Programem służby przygotowawczej w służbie cywilnej” opracowanym przez Szefa Służby Cywilnej
w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej,

6.       powołanie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku Komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności praktycznego stosowania przez kandydatów wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej oraz prowadzenie dokumentacji przewidzianej w „Programie służby przygotowawczej w służbie cywilnej”,

7.       wydanie pracownikom świadectw pracy po rozwiązaniu umów o pracę zawartych na czas określony lub na okres próbny,

8.       ustalanie pracownikom stanowisk zgodnych z przepisami dotyczącymi zatrudniania
w wojewódzkich urzędach ochrony zabytków,

9.       sposób prowadzenia akt osobowych pracowników i załatwiania spraw kadrowych.

 

Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku kieruje
Pan Dariusz Stankiewicz, powołany na stanowisko Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dniem 25 lutego 2002 roku.

 

W czasie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Dariusz Stankiewicz
– Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Pani Barbara Wiesława Dubińska
– starszy inspektor. Pani Barbara Dubińska w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Białymstoku zatrudniona jest od 1 kwietnia 1970 r.

 

 

 

 

Ustalenia kontroli

 

W toku kontroli ustalono, co następuje:

 

W zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 22 ust. 1 i art. 44
ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483 z późn. zm.) stwierdzono, że w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Białymstoku znajduje się tablica ogłoszeń, która wykorzystywana jest m.in. do celów upowszechniania informacji, zarówno o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków urzędzie jak i Szefa Służby Cywilnej o konkursach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Tablica umieszczona jest w ogólnie dostępnym holu centralnym Urzędu
i umożliwia powszechne zapoznanie się z zamieszczonymi na niej ogłoszeniami. W dniu przeprowadzenia kontroli na tablicy ogłoszeń była wywieszona aktualna informacja Szefa Służby Cywilnej o konkursach, przesłana wraz z pismem Dyrektora Generalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 

Realizując postanowienia art. 22 ust. 2 pkt 3 oraz art. 74 ust. 2 ustawy
o służbie cywilnej oraz zalecenia wystąpienia pokontrolnego z dnia 6 sierpnia 2001 roku
nr ON.II.0932-2/01 w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku sporządzono opisy stanowisk pracy. Opisy sporządzone zostały według stanu na dzień: 10 maja 2003 roku, 20 maja 2003 roku oraz 9 marca 2004 roku. Każdy opis stanowiska zawiera:

1)      dane organizacyjne, tj. nazwę Urzędu, określenie stanowiska wymiar czasu pracy
na danym stanowisku,

2)      zakres odpowiedzialności kierowniczej,

3)      cel istnienia stanowiska,

4)      główne obszary działania,

5)      główne obowiązki,

6)      odpowiedzialność personalną i finansową,

7)      zakres decyzji podejmowanych na stanowisku,

8)      złożoność i kreatywność,

9)      kontakty i reprezentację,

10)   wymaganą wiedzę, umiejętności i doświadczenie,

11)   preferowane wykształcenie.

Każdy opis stanowiska pracy zatwierdzony jest przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

W okresie objętym kontrolą w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków 
w Białymstoku zostało zatrudnionych 8 pracowników, w tym:

-          4 osoby zatrudniono w wyniku przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej,

-          4 pracowników zatrudniono z pominięciem procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

W stosunku do zatrudnionych pracowników stwierdzono, co następuje:

 

1)      w wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. zabytków ruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku (poprzednio: Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku (Biuletyn Służby Cywilnej Nr 10 z 1999 r.) została zatrudniona Pani Zofia Cybulko. Kandydatka posiadała wymagane wykształcenie wyższe w zakresie etnografii oraz 4-letni staż pracy. W teczce akt osobowych brak dokumentów potwierdzających umiejętność obsługi komputera. Zamieszczona w ogłoszeniu informacja o konieczności posiadania uprawnień budowlanych była błędem drukarskim, gdyż przesłane do Biuletynu Służby Cywilnej ogłoszenie nie zawierało w swojej treści takiego wymagania.

Umowa o pracę została zawarta od dnia 1 grudnia 1999 r. na czas
nie określony, co narusza przepis art. 25 ustawy o służbie cywilnej. Pracownikowi ustalono stanowisko inspektora ochrony zabytków, które figuruje w tabeli stanowisk przewidzianych w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996 z późn. zm.).

Na podstawie akt osobowych ustalono, że Pani Zofia Cybulko w dniu
2 grudnia 1999 r przedłożyła orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W aktach osobowych znajduje się zaświadczenie o wstępnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w dniach 4-8 czerwca 2001 r. pracownik odbył szkolenie podstawowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Zaświadczenie                      o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny datowane jest na dzień 28 maja 2001 roku.

Na podstawie teczek aktowych oraz akt osobowych stwierdzono, iż Pani Zofia Cybulko odbyła kurs teoretyczny służby przygotowawczej w służbie cywilnej w okresie 16.10.2001 r. - 13.03.2002 r. (zaświadczenie z dnia 13.03.2002 r. nr B-88/06/01). Praktykę kandydatka odbyła            w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9.11.2001 r. nr Ad.K-1105/2/2001 opiekunem w trakcie służby przygotowawczej został wyznaczony Pan Jerzy Maciejczuk zatrudniony na stanowisku inspektora ochrony zabytków, należącym do stanowisk specjalistycznych w służbie cywilnej i posiadający 2 lata 4 miesiące stażu pracy w administracji publicznej. Wyznaczony opiekun nie spełnia wymagań określonych w założeniach wykonawczych „Programu służby przygotowawczej w służbie cywilnej” (opracowanego przez Szefa Służby Cywilnej w porozumieniu z Krajową Szkołą Administracji Publicznej i opublikowanego w Biuletynie Służby Cywilnej Nr 3 z 2000 r.), który stanowi,
iż „…opiekunem kandydata powinien być członek korpusu służby cywilnej o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zatrudniony na co najmniej samodzielnym stanowisku,
o minimum pięcioletnim stażu pracy w administracji publicznej…”.

W dniu 22.10.2002 roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją
nr Ad.K-1105/3/01/2002 powołał 3-osobową Komisję Egzaminacyjną, która na posiedzeniu w dniu 14.11.2002 r. dokonała oceny kandydata do służby cywilnej. W teczce aktowej znajduje się komplet dokumentów dotyczących odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej, jakie przewidziane są „Programem służby przygotowawczej”. W wyniku dokonanej oceny Podlaski Wojewódzki Konserwator w dniu 14.11.2002 r. wydał zaświadczenie nr AD-K-1105/3/2002 o ukończeniu przez Panią Zofię Cybulko służby przygotowawczej w służbie cywilnej z wynikiem pozytywnym. Zakończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej odbyło się z naruszeniem terminu określonego w art. 25 ust. 4 ustawy o służbie cywilnej, który stanowi, iż „…kończy się ona nie później niż po upływie 18 miesięcy od podjęcia przez pracownika pracy w danym urzędzie…”.            W przypadku Pani Zofii Cybulko termin ten upłynął w dniu 31 maja 2001 roku.

 

2)      w wyniku naboru na stanowisko inspektora ochrony zabytków nieruchomych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku (poprzednio: Wojewódzkim Oddziale Służby Ochrony Zabytków w Białymstoku
(Biuletyn Służby Cywilnej Nr 11 z 2000 r.) została zatrudniona Pani Joanna Maria Jakubanis. Kandydatka spełniała wymagania, jakie zostały określone w ogłoszeniu, tj. posiadała wykształcenie wyższe o kierunku architektura i legitymowała się wymaganym minimum 2- letnim stażem pracy.

Z kandydatką zawarta została umowa o pracę na okres próbny
od 1 sierpnia 2000 r. do 30 października 2000 r. W dniu 3.09.2001 r. pracownikowi wydane zostało świadectwo pracy za okres 1.08 – 30.10.2000 r. W świadectwie jako powód rozwiązania stosunku pracy podane zostało wygaśnięcie, a nie rozwiązanie z upływem okresu próbnego (art. 30 § 2 Kodeksu pracy). Ponadto w świadectwie:

1) nie zamieszczono podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy,

2) brak informacji o wykorzystanym przez pracownika urlopie wypoczynkowym,

3) brak informacji o wykorzystaniu zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,

co jest sprzeczne z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania    i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

Kolejna umowa z pracownikiem została zawarta na czas nie określony
od dnia 1 listopada 2000 r. Nawiązanie umowy na czas nie określony, w przypadku Pani Joanny Marii Jakubanis, która podejmowała po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, było niezgodne z art. 25  ustawy o służbie cywilnej. Pracownik zatrudniony został na stanowisku inspektora ochrony zabytków, tj. przewidzianym w tabeli określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia                       29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996 z późn. zm.).

W aktach osobowych ww. znajduje się orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Orzeczenie zostało wydane
25 lipca 2000 r., tj. przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ponadto w teczce osobowej znajduje się zaświadczenie o wstępnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny w dniu 28 maja 2001 roku.          W dniach 4-8 czerwca 2001 r. pracownik odbył szkolenie podstawowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Na podstawie teczek aktowych oraz akt osobowych stwierdzono, iż Pani Joanna Maria Jakubanis odbyła kurs teoretyczny służby przygotowawczej w służbie cywilnej w okresie 20.03.-16.10.2002 r. (zaświadczenie z dnia 16.10.2002r. nr B-30/17/02). Decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.03.2002 r. nr Ad.K-1105/3/2002 opiekunem           w trakcie służby przygotowawczej został wyznaczony Pan Stanisław Tumidajewicz zatrudniony na stanowisku kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Suwałkach. Wyznaczony opiekuna zajmuje stanowisko należące do stanowisk samodzielnych i koordynujących
w służbie cywilnej i legitymuje się 27-letnim stażem pracy w administracji publicznej.

W dniu 28.08.2003 roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją
nr AD.K-1105/3/2003 powołał 3-osobową Komisję Egzaminacyjną, która dokonała oceny kandydata do służby cywilnej. W teczce aktowej znajduje się komplet dokumentów dotyczących odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej, jakie przewidziane są „Programem służby przygotowawczej”. W wyniku dokonanej oceny Podlaski Wojewódzki Konserwator w dniu 5.11.2003 r. wydał zaświadczenie nr AD-1105/5/2003 o ukończeniu przez Panią Joannę Marię Jakubanis służby przygotowawczej w służbie cywilnej z wynikiem pozytywnym. Zakończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej odbyło się z naruszeniem terminu określonego w art. 25 ust. 4 ustawy o służbie cywilnej. W przypadku Pani Joanny Marii Jakubanis termin ten upłynął w dniu  31 stycznia 2002 roku.

 

3)      w wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. zabytków nieruchomych w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Suwałkach (Biuletyn Służby Cywilnej Nr 10 z 1999 r.)   został zatrudniony Pan Henryk Markowski, który spełniał wymogi określone w ogłoszeniu
o naborze. 

Na podstawie analizy akt osobowych stwierdzono, iż Pan Henryk Markowski dostarczył zaświadczenie lekarskie z dnia 29.05.2001 r. potwierdzające zdolność do pracy na stanowisku inspektora. Ponadto w dniach 4-8 czerwca 2001 r. pracownik odbył szkolenie podstawowe (w ramach szkolenia wstępnego) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno – biurowych.

W aktach znajduje się również zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny z datą 28 maja 2001 r. oraz kserokopia świadectwa pracy z dnia 03 września 2001 r. wystawionego za okres:01.09.-30.11.1999 r.

Ponadto ustalono, iż Pan Henryk Markowski nie został zobowiązany do odbycia służby przygotowawczej, ani jej nie odbył w terminie 18 miesięcy od podjęcia zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, co jest niezgodne z art. 25 ustawy o służbie cywilnej. Stosownie do wyjaśnień Pana Dariusza Stankiewicza spowodowane to było trwająca nadal reorganizacją Delegatury Urzędu w Suwałkach. Obecnie Pan Markowski zatrudniony jest na stanowisku starszego inspektora ochrony zabytków w wymiarze ½ etatu.

 

 

4)      w wyniku naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ochrony zabytków archeologicznych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku (Delegatura w Łomży)
został zatrudniony Pan Cezary Ślaziński.

Do akt osobowych pracownika dołączono zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (w ramach szkolenia wstępnego) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno – biurowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego                  o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie z datą 28 maja 2001 r.

Z Panem Cezarym Ślazińskim zawarto początkowo umowę na okres próbny od 03.04.2000 r. do 31.07.2000 r. Okres, na jaki została zawarta umowa jest niezgodny z art. 25 § 2 Kodeksu pracy, który stanowi, że umowa na okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy, zaś określone w umowie stanowisko - inspektor ochrony zabytków archeologicznych nie figuruje w tabeli stanowisk urzędniczych przewidzianych w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków, stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

W dniu 04.09.2001 r. wystawiono świadectwo pracy obejmujące powyższy okres. Znalazł się w nim zapis, iż „umowa wygasła z uwagi na okres na jaki została zawarta”. Ponadto brak było wpisu w części dotyczącej podstawy prawnej oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego, co jest sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Z dniem 01.08.2000 r. Pan Cezary Ślaziński został zatrudniony na stanowisku inspektora ochrony zabytków, na czas nie określony. W związku z faktem, iż w ogłoszeniu na w/w stanowisko jednym z wymogów koniecznych było posiadanie ukończonych studiów archeologicznych, a Pan Cezary Ślaziński w dniu przyjęcia do pracy przedstawił jedynie informację o uzyskaniu  w 1997 r. absolutorium, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 06.04.2001 r. skierował do pracownika pismo w sprawie określenia terminu egzaminu magisterskiego i uzyskania tytułu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych.

W dniu 16.05.2001 r. pracownik poinformował, iż obrona jego pracy  magisterskiej przewidziana jest na wrzesień 2001 r. Pismem z dnia 01.10.2001 r. Pan Ślaziński został powiadomiony, że w dniu 30.09.2001r. minął ostateczny termin przedłożenia dyplomu ukończenia studiów i został wezwany, pod rygorem rozwiązania umowy o pracę, do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów do dnia 15.10.2001 r. W dniu 25.10.2001 r. Pan Ślaziński poprosił                 o przesunięcie terminu złożenia dyplomu do końca 2001 r., przedkładając jednocześnie informację          z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, iż został przyjęty na X semestr V roku studiów   i wyznaczono termin seminarium (na 13.11.2001 r.), na którym ma być oceniony stopień zaawansowania pisanej pracy magisterskiej, ustalony termin obrony i powołania komisji egzaminacyjnej przed końcem 2001 r. Pismem z dnia 24.01.2002 r. Pani Wiesława Szymańska –             p.o. Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poinformowała pracownika, iż ze względu na nie wywiązanie się z zobowiązań pracodawca zmuszony jest do podjęcia kroków mających na celu uchylenie skutków prawnych umowy o pracę z dnia 20.07.2001 r. oraz poprosiła o złożenie pisemnych wyjaśnień w tej sprawie do 01.02.2002 r. Wyjaśnienie Pana Ślazińskiego z dnia 01.02.2002 r. zostało przekazane Panu Stanisławowi Tumidajewiczowi – kierownikowi Delegatury w Suwałkach                    z dyspozycją oceny stopnia zaawansowania pisanej pracy magisterskiej. Pismem z dnia 24.04.2002 r. Pan Tumidajewicz poinformował, iż przedstawione przez Pana Cezarego Ślazińskiego materiały są dowodem braku zaawansowania pracy magisterskiej.

Wobec powyższego w dniu 18.06.2002 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wystąpił do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego z prośbą o wyjaśnienie stopnia zaawansowania pracy magisterskiej i podanie terminu jej obrony przez Pana Cezarego Ślazińskiego. Odpowiadając na to pismo w dniu 08.07.2002 r. Pan prof. dr hab. Karol Szymczak wyjaśnił, że nie wie na jakim etapie jest praca magisterska i nie może podać przybliżonego terminu obrony w związku brakiem kontaktu z Panem Ślazińskim (od ok. 8 m-cy).

Na podstawie analizy akt osobowych i teczek aktowych ustalono, iż pracownik ukończył z wynikiem pozytywnym kurs służby przygotowawczym w okresie: 22.11.2000 r. – 11.04.2001 r. (zaświadczenie Nr B-84/27/00 z dnia 11.04.2001 r.). Pismem z dnia Ad.K.-1105/7/2000 z dnia 22.11.2000 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyznaczył na opiekuna pracownika odbywającego służbę przygotowawczą Pana Bolesława Gadawskiego, który zatrudniony jest na stanowisku starszego inspektora ochrony zabytków, należącym do stanowisk specjalistycznych w służbie cywilnej oraz posiada ponad 15 – letni staż w administracji publicznej. Następnie Zarządzeniem Nr  2/2001 z dnia 02.08.2001 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków powołał Komisję Egzaminacyjną, która na posiedzeniu w dniu 03.09.2001 r. stwierdziła, iż dokumentacja służby przygotowawczej Pana Ślazińskiego jest niekompletna i należy ja uzupełnić o dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresie archeologii i zawnioskowała o wstrzymanie się z decyzją do momentu przedłożenia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

W październiku 2002 r., uwzględniając prośbę Pana Cezarego Ślazińskiego z dnia 01.10.2002 r., Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 07.11.2002 r.

W świadectwie pracy w części dotyczącej sposobu rozwiązania stosunku pracy brak jest podstawy prawnej, co jest niezgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Ponadto w aktach osobowych znajduje się adnotacja, iż Pan Cezary Ślaziński odesłał świadectwo pracy nie podpisane.

 

5)      Pani Elżbieta  Golnik – zatrudniona bez przeprowadzania procedury naboru od dnia 1 lipca 1999 r. na stanowisku głównego księgowego. Umowa o pracę została zawarta na okres próbny                        od 1 lipca 1999 r. do 30 września 1999 r. W dniu 24.08.2001 r. pracownikowi wydane zostało świadectwo pracy za okres 1.07 – 30.09.1999 r. W świadectwie jako powód rozwiązania stosunku pracy podane zostało wygaśnięcie, a nie rozwiązanie z upływem okresu próbnego (art. 30 § 2 Kodeksu pracy). Ponadto w świadectwie:

1) nie zamieszczono podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy,

2) brak informacji o wykorzystanym przez pracownika urlopie wypoczynkowym,

co jest sprzeczne z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania    i prostowania.

 Ponowna umowa o pracę została zawarta od dnia 1.10.1999 r. na czas nie określony. Nawiązanie umowy o pracę na czas nie określony, w przypadku Pani Elżbiety Golnik, podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej było niezgodne z art. 25 ustawy o służbie cywilnej.

W aktach osobowych pracownika znajduje się orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Orzeczenie zostało wydane na okres 3 lat. Ponadto w teczce osobowej znajduje się zaświadczenie o wstępnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny w dniu 28 maja 2001 roku. W dniach 4-8 czerwca 2001 r. pracownik odbył szkolenie podstawowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Na podstawie teczek aktowych oraz akt osobowych stwierdzono, iż Pani Elżbieta Golnik odbyła kurs teoretyczny służby przygotowawczej w służbie cywilnej w okresie 20.03.-16.10.2002 r. (zaświadczenie z dnia 16.10.2002 r. nr B-30/16/02). Decyzją Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.03.2002 r. nr Ad.K-1105/3/2002 opiekunem           w trakcie służby przygotowawczej została wyznaczona Pani Łucja Włoch zatrudniona na stanowisku starszego inspektora ochrony zabytków, należącym do stanowisk specjalistycznych w służbie cywilnej i legitymująca się 15-letnim stażem pracy w administracji publicznej.

W dniu 28.08.2003 roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją nr AD.K-1105/3/2003 powołał 3-osobową Komisję Egzaminacyjną, która dokonała oceny kandydata do służby cywilnej. W teczce aktowej znajduje się komplet dokumentów dotyczących odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej, jakie przewidziane są „Programem służby przygotowawczej”. W wyniku dokonanej oceny Podlaski Wojewódzki Konserwator w dniu 5.11.2003 r. wydał zaświadczenie nr AD-1105/6/2003 o ukończeniu przez Panią Elżbietę Golnik służby przygotowawczej w służbie cywilnej z wynikiem pozytywnym. Zakończenie służby przygotowawczej
w służbie cywilnej odbyło się z naruszeniem terminu określonego w art. 25 ust. 4 ustawy o służbie cywilnej. W przypadku Pani Elżbiety Golnik termin ten upłynął w dniu 31 grudnia 2000 r. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, rozpoczęcie zajęć służby przygotowawczej w służbie cywilnej zostało przesunięte przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek pracownika, umotywowany rozpoczęciem studiów licencjackich, które kończyły się w grudniu 2000 roku.

 

6)      Pani Salomea Chmielewska – zatrudniona od dnia 2 listopada 1999 r. bez przeprowadzenia procedury naboru. Umowa o pracę została zawarta na czas nie określony, na stanowisku starszego inspektora w wymiarze ¼ etatu. W aktach osobowych pracownika znajduje się orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Orzeczenie zostało wydane
na okres 2 lat. Ponadto w teczce osobowej znajduje się zaświadczenie o wstępnym przeszkoleniu           w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny w dniu 28 maja 2001 roku. W dniach 4-8 czerwca 2001 r. pracownik odbył szkolenie podstawowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron z dniem 31.08.2002 r. Pracownikowi wydane zostało świadectwo pracy za okres 2.11.1999 r. – 31.08.2002 r. , w którym umieszczono informacje określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia              15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania    i prostowania.

 Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie skierował Pani Salomei Chmielewskiej do odbycia służby przygotowawczej w służbie cywilnej. Zgodnie ze złożonymi                w trakcie kontroli wyjaśnieniami, powodem była złożona przez pracownika deklaracja o chęci rozwiązania stosunku pracy oraz planowane w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków                    w Białymstoku zmiany organizacyjne, które zostały wprowadzone zarządzeniem Nr 1/2003 Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27.01.2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

7)      Pan Jerzy Maciejczuk – został zatrudniony z dniem 01.07.1999 r. na czas nie określony                     w wymiarze ½ etatu z pominięciem procedury naboru. W wyniku analizy akt osobowych stwierdzono, iż zostały uzupełnione o zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność Pana Maciejczuka do pracy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (w ramach szkolenia wstępnego) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno – biurowych oraz informację                     z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z dnia                   28 maja 2001 r.

Ustalono, iż w związku z zawarciem od 01.01.2000 r. (drugiej) umowy o pracę,                 w pełnym wymiarze czasu pracy, zaniechano rozwiązania poprzedniej umowy oraz nie wydano pracownikowi świadectwa pracy. W aktach znajduje się jedynie informacja znak: Ad. K-11/38/2001        z 03.09.2001 r., iż w związku z zawarciem umowy Nr Ad. K-11/1/2000 z dnia 01.01.2000 r. warunki określone w umowie Nr SOZ-11-35/99   z dnia 30.06.1999 r. zostają unieważnione.

Ponadto w aktach osobowych Pana Jerzego Maciejczuka znajdują się pisma Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: znak: Ad. K.-1105/7/2000 z dnia 22.11.2000 r. w sprawie wyznaczenia opiekuna (Pani Barbara Dubińska – zatrudniona na stanowisku specjalistycznym                 i posiadająca ponad 30 letni staż pracy w administracji publicznej) dla pracownika odbywającego służbę przygotowawczą oraz znak: Ad. K.-14/2/2001 wskazujące recenzenta pracy pisemnej. Przeanalizowano również teczkę aktową dotyczącą służby przygotowawczej odbywanej przez pracowników, w których oprócz arkusza oceny pracy pisemnej oraz opinii o kandydacie, znajduje się protokół z posiedzenia komisji Nr 1/2001 z dnia 03.09.2001 r. Komisja w składzie: Wiesława Szymańska, Krystyna Bieńkowska, Zofia Cybulko, po zbadaniu umiejętności praktycznego stosowania przez kandydata wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej, wnioskowała o zatrudnienie Pana Jerzego Maciejczuka na czas nie określony. Zakończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej odbyło się z naruszeniem terminu określonego w art. 25 ust. 4 ustawy o służbie cywilnej. W przypadku Pana Maciejczuka termin ten upłynął w dniu 31 grudnia 2000 r.

Aktualnie Pan Jerzy Maciejczuk zatrudniony jest na stanowisku inspektora ochrony zabytków, które figuruje w tabeli stanowisk urzędniczych przewidzianych w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków, stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r.   w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

 

8)      Pani Krystyna Bieńkowska – zatrudniona została od dnia 01.11.1999 r. na czas nie określony bez przeprowadzenia procedury naboru. Ustalono, iż pracownica dostarczyła zaświadczenie lekarskie potwierdzające jej zdolność do pracy na określonym stanowisku. Ponadto do akt osobowych dołączono zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (w ramach szkolenia wstępnego)         w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno – biurowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z dnia 28 maja 2001 r.

Pani Krystyna Bieńkowska została zatrudniona w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w wymiarze ½ etatu. W tym samym okresie pracowała na pełnym etacie                 w Państwowym Muzeum w Białymstoku. Stosownie do wyjaśnień Pana Dariusza Stankiewicza – Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pracownica miała problemy z wywiązywaniem się z obowiązków służbowych, co było powodem rozwiązania umowy o pracę (na mocy porozumienia stron - z dniem 31.05.2003r.). W związku z powyższym nie była skierowana do odbycia służby przygotowawczej.

 

 

W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków podejmowania decyzji,
w oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej, dotyczących skrócenia okresu służby przygotowawczej bądź zwolnienia pracownika z obowiązku jej odbywania.

 

W toku kontroli zapoznano się z ośmioma teczkami akt osobowych członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, wymienionymi w treści protokołu. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości, co do sposobu ich prowadzenia. Akta osobowe są prowadzone zgodnie z przepisami § 6 rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286). Wszystkie teczki są podzielone na obowiązujące części A, B, C. Poszczególne części akt są opisane,
a dokumenty są ułożone w porządku chronologicznym.

 

 

Kontrolujący poinformowali Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków       o ujawnionych nieprawidłowościach, wymagających podjęcia działań zaradczych
i usprawniających.

Zgodnie z § 22 zarządzenia Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia
19 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli Kierownik jednostki został poinformowany o możliwości zgłoszenia zarządzającemu kontrolę w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu wręczono Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

 

Kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli zewnętrznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku pod poz. 23.

 

 

Kierownik

jednostki kontrolowanej:

 

Kontrolujący:

 

Dariusz Stankiewicz

Podlaski Wojewódzki

Konserwator Zabytków

 

 

Elżbieta Barańska

 

Agata Pawłowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 2004.07.30