Białystok, 2006.05.08

PS.I.MN/0931/10/2/06

Pani Zenaida Kiendyś

Dyrektor

Powiatowego Ośrodka Wsparcia

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

ul. Ptaszyńskiego 14

17-200 Hajnówka

            Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w zakresie organizacji i funkcjonowania oraz oceny efektów realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego w okresie od 01.01.2005r. do dnia kontroli, przeprowadzonej w dniach 3-4 kwietnia br. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano poniższych ustaleń.

            Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Hajnówce funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2006 r. Powstał na bazie istniejącego do dnia 31 grudnia 2005r. Środowiskowego Domu Samopomocy. Zasady organizacji i funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny. Ośrodek zlokalizowany jest w dwukondygnacyjnym budynku bez zniesionych barier architektonicznych – w budynku nie ma windy. Przy wejściu do budynku są podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Placówka jest czynna 5 dni w tygodniu.

            Placówka jest koedukacyjna, przeznaczona do 40 użytkowników, którzy podzieleni są na dwie grupy - I grupę stanowią osoby niepełnosprawne intelektualnie, II grupę stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi

Prowadzone postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne dostosowane jest do możliwości psychofizycznych użytkowników i prowadzone jest oddzielnie dla osób z I i II grupy. Zajęcia prowadzi merytorycznie przygotowana kadra, która posiada wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach. Z zajęć terapeutycznych prowadzona jest dokumentacja, w której odniesiono się do założonych w stosunku do użytkownika celów pracy terapeutycznej, wskazano na aktywność podczas zajęć oraz na co należy zwracać uwagę prowadząc zajęcia.

            W Ośrodku funkcjonuje zespół wspierająco-rehabilitacyjny. Posiedzenia zespołu odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Dokumentacja z posiedzeń zawiera informacje – kto uczestniczył w posiedzeniu oraz kogo plany były omawiane. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora w dokumentacji z posiedzeń, od następnej oceny, uwzględniane będą główne cele i założenia do pracy z poszczególnym użytkownikiem, którego plan będzie omawiany na posiedzeniu.

Indywidualne plany postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego opracowane są dla wszystkich użytkowników. Podstawę do opracowywania, podsumowania i modyfikacji planów stanowią opinie z poszczególnych pracowni terapeutycznych oraz notatki asystentów prowadzących. Plan opracowywany jest raz na rok lub raz na dwa lata. Wszystkie plany zostały uzgodnione z użytkownikami. Ocena planu dokonywana jest co pół roku.

W oparciu o przeanalizowane plany należy stwierdzić, że wyznaczone w planach cele pracy z użytkownikiem odnoszą się do wszystkich sfer życia użytkownika. Założone w ramach poszczególnych treningów oddziaływania, wskazują na potrzebę kształtowania umiejętności społecznych i interpersonalnych, samoobsługowych i zaradności życiowej, organizacji czasu wolnego i udziału użytkownika w terapii zajęciowej. W planach uwzględniono postępowanie wobec rodzin użytkowników. W półrocznych podsumowaniach odniesiono się do wszystkich sfer pracy z użytkownikiem. Wskazano w jakim kierunku należy pracować z użytkownikiem oraz jakimi metodami zmotywować go do aktywności i zmiany określonych zachowań.

Do wiadomości:

Starosta powiatu hajnowskiego

 

 

Z up. Wojewody Podlaskiego

Krystyna Golubiewska

Z-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej