Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Komisje i zespoły
Prowadzone rejestry
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Dokumentacja kontrolna
Wystąpienia i oceny
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Joanna Łupińska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: jlupinska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
23353821   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Informacje niedostępne


Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .
Powszechność dostępu do informacji publicznej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim realizowana jest poprzez zamieszczenie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w serwisie www Urzędu, poprzez wywieszenie jej w miejscach ogólnie dostępnych w Urzędzie.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między innymi z uwagi na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Ponowne wykorzystywanie rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
informacji sektora publicznego lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach:
- komercyjnych,
- niekomercyjnych,
- innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe czy też zainteresowane osoby.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1. Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionej na stronie BIP PUW, wymaga zachowania następujących warunków:
1) umieszczenia wzmianki o źródle pochodzenia wykorzystywanej informacji, poprzez wskazanie nazwy: Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia informacji;
2) wskazania daty jej wytworzenia lub pozyskania;
3) nie modyfikowania informacji.
2. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:
1) nie została udostępniona na stronie BIP lub na stronie internetowej Urzędu;
2) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
3) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
3. Podlaski Urząd Wojewódzki, w trybie wnioskowym, określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
4. Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PUW, na stronie internetowej Urzędu a także takie które zostały udostępnione stosownie do złożonego wniosku w niezmienionej, oryginalnej formie.
Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Urząd może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.
Środki odwoławcze
W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl