Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25384890   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole doraźne gospodarowania środkami dotacji CFGZGiK. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli - m. Łomża 2004
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Protokół z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania środkami dotacji
z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -
przyznanymi Prezydentowi Miasta Łomży przez Głównego Geodetę Kraju.

Kontrolę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży w dniu ..6-01-2004 ......... przeprowadził Jan Kiełczewski, pracownik Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr RR. XII. 0939 - 3/04 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Podlaskiego.

Przedmiot niniejszej kontroli to sprawdzenie faktycznego wydatkowania dotacji przyznanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 2003 roku.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy:

 • art. 7b. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z dnia 24 października 2000, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207 poz. 1759),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli, urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),

 • pismo Nr KZ - 317 - 29/02 z dnia 25 sierpnia 2003 roku Dyrektora Departamentu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii polecające przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków dotacji.

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 25-XI-2002. roku Prezydent Miasta Łomża Pan .JERZY BRZEZIŃSKI .............................................................

Wyjaśnień w zakresie spraw związanych z tematem kontroli udzielały następujące osoby: mgr inż. ANNA RZĘDARSKA .................................................................

- PO KIEROWNIKA ODDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ........................

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

 1. Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
  i Kartograficznym w kwocie 16 100 złotych (słownie: szesnaście tysięcy sto złotych) na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
  i Kartograficznym Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła w dniu
  2-09-2003 R ........ ze wskazaniem, by przeznaczono ją na sfinansowanie zakupu zasilacza UPS, szafy teleinformatycznej oraz instalację klimatyzacji na potrzeby wdrożenia IPE.

 2. Środki dotacji Prezydent Miasta Łomży przeznaczył na sfinansowanie następujących zadań: ZAKUPU

 1. 1) szafy teleinformatycznej firmy ZPAS ................................................................................

 2. i zasilacza APCSMART - UPS 54 4201 NET ............7470,06 zł ......................................

 3. 2) KLIMATYZACJA firmy Fujitsu model ASY-12A 8540,00 zł ..………………………

 1. Wydatkowanie środków dotacji na wykonanie w/w zamówień następowało
  z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Najczęściej stosowanym trybem zamówienia wyszczególnionym w art. 13 w/w ustawy, był:

 1. ART. 13 p 6 zamówienie z wolnej ręki ...............................................................................

 2. ...........................................................................................................................................

 3. …………………………………………………………………………………………....

 1. Inne spostrzeżenia:

 1. kwotę 89,94 zł zwrócono do GUGiK-u 5-12-2003 r..............................................................

 2. ...........................................................................................................................................

 3. ...........................................................................................................................................

 1. Zawarte umowy:

 1. ............................................................................................................................................

 2. ............................................................................................................................................

 3. ……………………………………………………………………………………………

Załączone dowody potwierdzające treść niniejszego protokołu:

 • kopie z faktur……............................................................................................................

 • 2 protokołu odbioru ........................................................................................................

 • 2 kopie zamówienie .........................................................................................................

 • 1 kopia umowy użyczenia w/w sprzętu dla PODGiK w Łomży
  ul .Szosa Zambrowska 1/24,

 • kopia przelewu zwrotu kwoty 89,94 zł do GUGiK, .........................................................

 • kopia informacji o rozdysponowaniu dotacji …..............................................................

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych wymienionego na wstępie Urzędu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
z przeznaczeniem:

 1. Głównemu Geodecie Kraju,

 2. jednostce kontrolującej,

 3. jednostce kontrolowanej.

  Podpis kierownika

  jednostki kontrolowanej

  oraz skarbnika

  Jan Kiełczewski

  (podpis nieczytelny)

  p.o. KIEROWNIKA

  Oddziału Gospodarki Nieruchomościami

  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej

  (podpis nieczytelny)

  mgr inż. Anna Rzendarska

  SKARBNIK MIASTA

  (podpis nieczytelny)

  mgr Jadwiga Kozłowska

  Podpis kontrolującego


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-02-13 00:00:00
Data publikacji:  2004-03-11 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-03-11 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl