Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25385094   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole doraźne gospodarowania środkami dotacji CFGZGiK. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli - m. Suwałki 2004
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Protokół z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania środkami dotacji
z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -
przyznanymi Prezydentowi Miasta Suwałk przez Głównego Geodetę Kraju.

Kontrolę w Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Suwałkach w dniu ...7-01-2004......... przeprowadzili: Jan Kiełczewski, Roman Karasiewicz pracownicy Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnień nr
RR. XII. 0939 - 1/04, RR. XII. 0939 - 2/04 Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Podlaskiego.

Przedmiot niniejszej kontroli to sprawdzenie faktycznego wydatkowania dotacji przyznanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 2003 roku.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy:

 • art. 7b. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z dnia 24 października 2000, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm),

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207 poz. 1759),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli, urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),

 • pismo Nr KZ - 317 - 29/02 z dnia 25 sierpnia 2003 roku Dyrektora Departamentu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii polecające przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków dotacji.

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 14-XI-2002 roku Prezydent Miasta Suwałk Pan JÓZEF GAJEWSKI..............................................................

Wyjaśnień w zakresie spraw związanych z tematem kontroli udzielały następujące osoby: mgr inż. ANDRZEJ KORDOWSKI..........................................................

- NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI…….........................................................................

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

 1. Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
  i Kartograficznym w kwocie 9 300 złotych (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych) na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
  i Kartograficznym Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynęła w dniu
  2-09-2003 R.................. ze wskazaniem, by przeznaczono ją na sfinansowanie zakupu zasilacza UPS oraz instalację klimatyzacji na potrzeby wdrożenia IPE.

 1. Środki dotacji Prezydent Miasta Suwałk przeznaczył na sfinansowanie następujących zadań: ZAKUP

 1. 1. UPS ETER NET 700 DPC/700VA FAKTURA NRFA /001203/2003-539,00

 2. 2. MONTAŻ I URUCHOMIENIE INST. KLIMATYZACJI WRAZ Z ZAKUPEM URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH FAKT VAT 2801/2003 8579,04 zł

 1. Wydatkowanie środków dotacji na wykonanie w/w zamówień następowało
  z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Najczęściej stosowanym trybem zamówienia wyszczególnionym w art. 13 w/w ustawy, był:

 1. ZGODNIE Z ART. 6 UST 1 p 7.........................................................................................

 2. ...........................................................................................................................................

 1. Inne spostrzeżenia:

 1. KWOTA 181,96 zł PRZEKAZANA ZOSTANIE

 2. W DNIU 8-01-2004 R NA KONTO CENTRALNEGO

 3. FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

 1. Zawarte umowy:

 1. ...........................................................................................................................................

 2. ...........................................................................................................................................

Załączone dowody potwierdzające treść niniejszego protokołu:

 • KOPIE Z FAKTUR...........................................................................................................

 • KOPIA PROTOKOŁU ODBIORU ..................................................................................

 • KOPIA ZAMÓWIENIA …................................................................................................

 • ...........................................................................................................................................

 • ...........................................................................................................................................

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych wymienionego na wstępie Urzędu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
z przeznaczeniem:

 1. Głównemu Geodecie Kraju,

 2. jednostce kontrolującej,

 3. jednostce kontrolowanej.

Podpis kierownika

jednostki kontrolowanej

oraz skarbnika

Z up. PREZYDENTA

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki

Nieruchomościami i Rolnictwa

(podpis nieczytelny)

mgr inż. Andrzej Kordowski

Podpis kontrolującego

Jan Kiełczewski

(podpis nieczytelny)

Roman Karasiewicz

(podpis nieczytelny)


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-02-12 00:00:00
Data publikacji:  2004-03-11 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-03-11 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl