Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25384928   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach, ul. Główna 11, REGON 450009930

Wójtem Gminy jest Pan Ryszard Pogorzelski.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach jest Pani Elżbieta Stypułkowska, zatrudniona na czas nieokreślony od 13.02.1991 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach

jest jednostką organizacyjną, utworzoną uchwałą Rady Gminy Nr 53/XII/90 w Kobylinie Borzymach z dnia 23.04.1991 r.

Kontrolę przeprowadziła:

mgr Elżbieta Chojak - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej PUW w Białymstoku (upoważnienie do kontroli nr PS.VI.0939/132/04 z dnia 13.01.2004 roku).

Kontrolę przeprowadzono w dniu 27 stycznia 2004 roku.

I.Temat  kontroli:

Prawidłowość przyznawania świadczeń z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

II.Cel kontroli:

Dokonanie oceny prawidłowości przyznawania i wypłacania wybranych świadczeń pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań zleconych gminie.

III. Przedmiotowy  zakres  kontroli:

Kontrolą objęto rok 2002 i 2003, skontrolowano następujące zagadnienia:

1.      Struktura organizacyjna i kwalifikacje pracowników pomocy społecznej.

2.      Realizacja zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).

A. art. 27 ust. 1 - zasiłek stały,

B. art. 27 ust. 4 - zasiłek stały wyrównawczy,

C. art. 31 ust. 1 - zasiłek okresowy,

D. art. 31 ust. 6 - macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy.

Ustalenia  kontroli:

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1.      Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach został utworzony Uchwałą Rady Gminy Nr 53/XII/90 z dnia 29 kwietnia 1990 r.

Kadry Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią:

1.                    Elżbieta Stypułkowska - zatrudniona na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej od 13.02.1991 r., wykształcenie - Studium Pracowników Socjalnych. Brak specjalizacji z organizacji pomocy społecznej.

2.                    aspirant pracy socjalnej.

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje od kwietnia 1996 roku, wykształcenie średnie rolnicze, III rok Studiów w Niepublicznej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, kierunek Pedagogika, specjalizacja - pedagogika pracy socjalnej z resocjalizacji.

Rejon działania Ośrodka otrzymuje teren gminy Kobylin Borzymy, który zamieszkuje około 3.800 osób.

Kontrolujący stwierdził, że obsada kadrowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach jest niezgodna z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.). W świetle, którego ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Natomiast zgodnie z art. 51a w. cytowanej ustawy - osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej zobowiązane są posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

2.      Realizacja zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64 poz. 414 z późn zm.).

A. art. 27 ust. 1 - Zasiłek stały - przysługujący osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu, ze względu na opiekę nad dzieckiem wymagającej stałej opieki i pielęgnacji.

Od stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. z zasiłku stałego skorzystało 14 osób.

Kontrolujący sprawdził akta wszystkich  świadczeniobiorców.

W 8 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, co spowodowało wypłatę nienależnych świadczeń.

Przy wywiadach środowiskowych brak jest dokumentów wymienionych w § 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów środowiskowych (Dz. U. Nr 114, poz. 1220 z późn. zm.) tj.:

-         zaświadczeń z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

-         zaświadczeń potwierdzających otrzymywanie zasiłków rodzinnych,

-         dowodów opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników, określających ich wysokość,

-         oświadczeń z osiąganych dochodów z pracy dorywczej.

Decyzje administracyjne nie zawierają wszystkich wymogów określonych w art. 107 Kpa, w szczególności brak jest właściwego uzasadnienia prawnego i faktycznego.

W decyzjach nie określono terminu wypłaty świadczenia.

Wywiady środowiskowe nie odzwierciedlają sytuacji materialno-bytowej i zdrowot-nej. Wywiady sporządzane są przez aspiranta pracy socjalnej, co jest niezgodne z przepisami art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.), w myśl którego wywiad sporządza pracownik socjalny.

Pomoc w formie zasiłku stałego została przyznana z naruszeniem prawa dla osób wymienionych w załączniku Nr 1 do protokołu.

B. art. 27 ust. 1 - zasiłek stały wyrównawczy.

Od stycznia 2003 roku do grudnia 2003 roku z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby. Z zasiłku stałego wyrównawczego korzystały 2 osoby nie posiadające dochodu, 2 zamieszkujące z rodziną.

Zasiłki stałe wyrównawcze przyznano w oparciu o nie pełną dokumentację. Decyzje nie zawierają wszystkich elementów m. innymi klauzuli o terminie i sposobie wypłaty świadczeń, nie wystarczające uzasadnienie prawne i faktyczne.

Nie przestrzegano przepisów art. 2a ust. 1 pkt 2 i 45 ustawy o pomocy społecznej.

Wykaz osób, którym przyznano pomoc z naruszeniem prawa stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

C. art. 31 ust. 1 - zasiłek okresowy.

Z tej formy pomocy w 2003 roku skorzystały 32 osoby.

Kontrolujący sprawdził 30 % akt osób korzystających z tej formy pomocy.

Kontrolujący stwierdził, że zasiłki okresowe przyznawano w oparciu o niekompletną dokumentację. Przy ustalaniu uprawnień do tej formy pomocy naruszono przepisy ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 roku w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 114, poz. 1220).

Wykaz osób, którym przyznano pomoc w formie zasiłku okresowego w oparciu o niekompletną dokumentację stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

D. art. 31 ust. 6 - macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy macierzyński.

W 2003 roku z macierzyńskiego zasiłku okresowego skorzystało 16 kobiet, z zasiłku jednorazowego macierzyńskiego 18 kobiet (bliźniaki).

Kontrolujący sprawdził 30 % akt świadczeniobiorców korzystających z zasiłku okresowego macierzyńskiego i macierzyńskiego jednorazowego.

Świadczenia przyznano w oparciu o niekompletną dokumentację.

Wykaz osób, którym przyznano zasiłek okresowy macierzyński stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz w dniu 9.02.2004r. przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy pod poz. 1.

Kontrolujący

Podpis nieczytelny

Elzbieta Chojak

 

Kontrolowany:

Podpis nieczytelny

Wójt Ryszard Pogorzelski


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-03-15 00:00:00
Data publikacji:  2004-03-15 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-03-15 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl