Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148288   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystepienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
nnnnn

Białystok, dnia 5 marca 2004 r.

 PS.I.0932- 3/04

Pan

Ryszard Pogorzelski

Wójt Gminy

Kobylin Borzymy

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 stycznia 2004 roku inspektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach w zakresie realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).

W wyniku kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 9 lutego 2003 r. stwierdzono szereg nieprawidłowości tj.:

1)     Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku stałego dla osób zdolnych do pracy, lecz nie pozostających w zatrudnieniu, ze względu na opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji naruszono przepisy art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.), co spowodowało, że dla 8 osób wymienionych w protokole kontroli na str. 3, 4, 5, 6 i 7 wypłacono świadczenia nienależne.

Nienależne świadczenia w formie zasiłku stałego Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach wypłacił w kwocie:

-       za 2001 r.- 406 zł

-       za 2002 r.- 12.050 zł

-       za 2003 r.- 28.424 zł

-       za I.2004 r.- 836 zł

Kontrola ustaliła, że dotacja budżetowa została wykorzystana przez OPS w Kobylinie Borzymach niezgodnie z przeznaczeniem w ogólnej kwocie 41.716 .

2)     W aktach osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego brak jest dokumentów określonych w § 7 Rozporządzenia MPiPS z 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów środowiskowych (rodzinnych) (Dz. U. Nr 114, poz. 1220 z późn. zm.), między innymi:

-       zaświadczeń z urzędu gminy potwierdzających powierzchnię gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

-       zaświadczeń potwierdzających otrzymywanie zasiłków rodzinnych i ich wysokość,

-       dowodów opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników, określających wysokość składki,

-       oświadczeń z osiąganej pracy dorywczej.

Decyzje administracyjne nie zawierają wszystkich elementów określonych w art. 107 Kpa, w szczególności brak jest uzasadnienia prawnego i faktycznego. Nie określono terminu wypłaty świadczenia. Wywiady środowiskowe nie odzwierciedlają sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej rodzin ubiegających się o pomoc.

3)     Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku stałego wyrównawczego dla osoby wymienionej na str.9 protokołu pod poz. 2 stwierdzono brak wniosku (art. 38 ustawy o pomocy społecznej). W decyzji przyznającej świadczenie brak klauzuli o sposobie i terminie wypłaty świadczenia. Przy wyliczaniu dochodu rodziny naruszono przepisy art. 2a ust. 1 pkt 2 i 45 ustawy o pomocy społecznej, miało to wpływ na wysokość zasiłku stałego wyrównawczego.

4)     Zasiłki okresowe przyznano w oparciu o niekompletną dokumentację, co spowodowało naruszenie przepisów ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia MPiPS z 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów środowiskowego (rodzinnego) (Dz. U. Nr 114, poz. 1220). Szczegółowy opis nieprawidłowości dla poszczególnych świadczeniobiorców zawarty jest na str. od 9 do 11 protokołu kontroli.

5)     Zasiłki macierzyńskie okresowe i jednorazowe przyznawano w oparciu o niekompletną dokumentację (§ 7 rozporządzenia w sprawie wywiadów środowiskowych), co uniemożliwiło kontrolującemu ustalenie, czy wysokość zasiłków macierzyńskich okresowych jest prawidłowa.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że zadania pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach realizowane były przez aspiranta pracy socjalnej, który obsługuje rejon opiekuńczy zamieszkujący przez ok. 3.800 osób i kierownika ośrodka, który nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Od 1 lutego 2004 roku jak wynika, z informacji pana Wójta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach pracuje tylko 1 pracownik z Kierownikiem rozwiązano umowę o pracę.

W myśl art. 46 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej - ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z organizacji pomocy społecznej (art. 51 a ustawy o pomocy społecznej).

Wywiady środowiskowe sporządzane są przez aspiranta pracy socjalnej - co jest niezgodne z przepisami art. 43 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, w myśl którego wywiad sporządza pracownik socjalny.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi wnoszę o spowodowanie:

1.      Wszczęcia postępowania administracyjnego w celu pozbawienia uprawnień do zasiłku stałego osoby wymienione w protokole kontroli na str. 3, 4, 5, 6, 7 i wydania decyzji administracyjnych pozbawiających uprawnień do zasiłku stałego.

2.      Uregulowania w formie decyzji administracyjnej prawa do zasiłku stałego dla osób wymienionych w protokole na stronie 4 protokołu, pod poz.2 i na str. 6 protokołu pod poz.6.

3.      Wystąpienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach Nr 1/04 z 15.01.2004 r., Nr 2/03 z 25.11.2003 r. i Nr 1 z 30.06.2003 r. przyznających zasiłek stały dla osób wymienionych w protokole kontroli na str. 6 pod poz. 5, str. 7 pod poz. 7 i pod poz. 8.

4.      Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, tytułem wypłaty zasiłków stałych za rok 2001 w kwocie 406 zł, za rok 2002 w kwocie 12.050 i za rok 2003 w kwocie 28.424 - na rachunek Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku (Nr konta PUW 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za lata 2001 - 2003) wraz z odsetkami liczonymi od łącznej kwoty 40.880 od dnia 9 lutego 2004 r. do dnia zwrotu dotacji.

5.      Dokonania zwrotu dotacji wykorzystanej w styczniu 2004 roku w kwocie 836 zł niezgodnie z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań zleconych z rozdziału 85314, tytułem wypłaconych zasiłków stałych.

6.      Zweryfikowania uprawnień z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  u osób otrzymujących zasiłki stałe w kontrolowanym okresie i w przypadku stwierdzenia braku uprawnień o zwrot wypłaconych świadczeń na wyżej podane konta Wydziału Finansowego PUW w Białymstoku.

7.      Przestrzegania przepisów art. 27 ust. 1; 38; 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej i § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów rodzinnych (Dz. U. Nr 114, poz. 1220, z późn. zm.).

8.      Przestrzegania przepisów art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

9.      Dokonania ponownego ustalenia dochodu rodziny, o której mowa na str.9 protokołu pod poz.2 celem zmiany decyzji administracyjnej w zakresie wysokości zasiłku stałego wyrównawczego.

10. Uzupełnienia akt świadczeniobiorców korzystających z zasiłku okresowego wymienionych na str. 9, 10 i 11 protokołu kontroli o brakujące dokumenty.

11. Dokonania ponownego ustalenia dochodu rodzin korzystających z zasiłku macierzyńskiego okresowego w oparciu o zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, dowód opłacania i wysokości składki KRUS, dokumenty potwierdzające pobieranie i wysokość zasiłku rodzinnego.

W związku z powyższym zwracam również uwagę na konieczność zapewnienia stanu zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej, gwarantującego prawidłowe realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Stosownie do § 27 Zarządzenia Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego Pan Wójt Gminy Kobylin Borzymy ma prawo zgłosić na piśmie do Wojewody Podlaskiego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie oceny i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z tego prawa, oczekuję w ciągu 30 dni informacji o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

 

Z up. Wojewody

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  15.03.2004 00:00:00
Data publikacji:  15.03.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  15.03.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl