Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148053   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystapienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004. 03. 05

PS.I. 90110/ 3 /04

Ks. Andrzej Stypułkowski

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

im. św. Franciszka z Asyżu

w Tykocinie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonej w dniu 29 stycznia 2004 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie stopnia realizacji programu naprawczego, struktury zatrudnienia, kwalifikacji zatrudnionych pracowników oraz sposobu podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych w okresie od 01.01.2002 r. do 31.12.2003 r. dokonano poniższych ustaleń.

W celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych przez Dom usług, w okresie objętym kontrolą z zaplanowanych w programie naprawczym robót zrealizowano następujące prace:

 • w "Domku Ogrodnika" otwarto dwa pomieszczenia do terapii. W jednym pokoju odbywają się spotkania mieszkańców, rozmowy, gry i zabawy oraz prowadzone są zajęcia integracyjne. W drugim pomieszczeniu z łazienką prowadzone są zajęcia plastyczne oraz inne formy terapii
 • w drugim budynku za Domem, gdzie zaplanowano zorganizowanie warsztatów gospodarstwa domowego, wyremontowane zostało tylko jedno pomieszczenie przeznaczone na salę rehabilitacyjną, ustawiono w nim stół do pin-ponga. W pozostałych dwóch pomieszczeniach, ze względu na brak środków finansowych nie rozpoczęto żadnych prac remontowych (do 2005 roku ma zostać tam zorganizowana kuchenka pomocnicza).
 • zagospodarowano teren przyległy do Domu poprzez wybudowanie fontanny, ustawienie ławek, zasadzenie drzew i krzewów ozdobnych,
 • na placu z tyłu Domu wybudowano altanę, wyłożono ją polbrukiem. Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Domu prace wykończeniowe altanki - zamontowanie barierek planowane są do wykonania jeszcze w 2004 roku.
 • rozpoczęto modernizację alejek prowadzących od bramy głównej do budynku Domu. Do wykonania została jeszcze 1/3 długości alejek. Zakończenie powyższych prac zaplanowano do 2005 roku.

Nie wykonano natomiast zaplanowanych w programie naprawczym prac:

 • nie został zainstalowany łazik samobieżny,
 • nie uruchomiono warsztatów gospodarstwa domowego, w tym kuchenki pomocniczej,
 • nie zamontowano uchwytów w łazienkach,
 • nie zatrudniono psychologa i pracownika kulturalno-oświatowego.

Ustalono, że przyczyną niezrealizowania prac był brak środków finansowych. W związku z powyższym przesunięto terminy ich realizacji.

W trakcie kontroli stwierdzono, że zasady wynagradzania pracowników reguluje Zarządzenie Nr 4/2001 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie z dnia 1.06.2001r. W/w zarządzenie nie określa wymagań kwalifikacyjnych pracowników DPS, ustala jedynie tabelę miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania i dodatku funkcyjnego. Umowa zawarta w dniu 15 listopada 1997 r. pomiędzy Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej w Łomży a Caritas Diecezji Łomżyńskiej, zlecająca prowadzenie i finansowanie Domu oraz aneks zawarty w dniu 11.01.1999 roku pomiędzy Starostą Łomżyńskim a Caritas Diecezji Łomżyńskiej i Domem Pomocy Społecznej w Tykocinie do niniejszej umowy nie regulują kwestii dotyczącej kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Domu.

W zakresie kwalifikacji pracowników Domu, uwzględniając wyjaśnienia złożone do protokołu (pismo z dnia 27.02.2004 r. nr DPS.I.0911/1/04) stwierdzono, że obowiązujących wymogów nie spełnia dyrektor Domu (brak specjalizacji z organizacji pomocy społecznej oraz 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej).

Nie uwzględniono natomiast wyjaśnień Dyrektora w części dotyczącej uruchomienia warsztatów gospodarstwa domowego i kuchenki pomocniczej. W trakcie kontroli podczas wizji pomieszczeń stwierdzono że, pomieszczenia "Domku Ogrodnika" nie pełniły roli kuchenki pomocniczej. Ponadto kuchenka pomocnicza to pomieszczenie, w którym przez całą dobę powinny znajdować się dostępne dla mieszkańców produkty żywnościowe i napoje. W związku z powyższym pomieszczenie to powinno znajdować się w budynku gdzie mieszkają mieszkańcy.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli zalecam:

1.      Uruchomić kuchenkę pomocniczą zgodnie z programem naprawczym - niezwłocznie.

2.      Podjąć działania mające na celu uzyskanie przez dyrektora specjalizacji z organizacji pomocy społecznej - niezwłocznie.

3.      Podjąć działania mające na celu uzupełnienie umowy zlecającą prowadzenie Domu o regulacje dotyczące kwalifikacji pracowników - niezwłocznie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie skorzystania z powyższego prawa, Dyrektor Dom Pomocy Społecznej jest obowiązany w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

 1. CARITAS Diecezji Łomżyńskiej
 2. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

Z up. Wojewody Podlaskiego

Andrzej Kozlowski

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  05.03.2004 00:00:00
Data publikacji:  16.03.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  16.03.2004 00:00:00 


Informacja byla modyfikowana.
 

Poprzednie wersje informacji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl