Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148321   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Protokół kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach - przeprowadzonej w dniu 8 marca 2004 roku. REGON 004256920-8531

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest prowadzony przez powiat wysokomazowiecki. Adres siedziby: Kozarze 63, l8-230 Ciechanowiec. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach jest Pan Mirosław Kierski.

Kontrolę przeprowadziły - Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 146 z dnia 5 marca br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

1/ stopień realizacji programu naprawczego,

2/ struktura zatrudnienia, kwalifikacje zatrudnionych pracowników oraz sposób podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych w okresie od 01.01.2002 r. do 29.02.2004 r.

Wykaz podstawowych aktów prawnych:

1.    Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82 poz. 929).

3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.).

Ustalenia kontroli

I.     Realizacja programu naprawczego.

Zgodnie z "Harmonogramem wdrażania programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach", w celu osiągnięcia przez Dom wymaganych standardów zaplanowano:

1) zwiększenie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na jednego mieszkańca do 2006 roku na 0,7 tj.:

-       1 psychologa

-       1 pracownika socjalnego

-       5 starszych opiekunów

-       14 opiekunów

-       15 młodszych opiekunów

2) urządzenie kuchenki pomocniczej do końca 2001 roku,

3) podniesienie standardu i bezpieczeństwa poprzez wymianę wykładziny na antypoślizgową do końca 2001 roku,

4) wprowadzenie możliwości wyboru zestawów posiłków do końca 2006 roku.

Ad.1

W kontrolowanym okresie, z zaplanowanych w programie naprawczym pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zatrudniono 4 osoby tj. pokojową oraz 3 młodszych opiekunów. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że w przyszłym roku planowane jest zatrudnienie psychologa, oraz sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych będą zatrudniani kolejni pracownicy.

Ad. 2, 3, 4

Podczas kontroli ustalono, że prace zaplanowane na 2001 rok wykonane zostały zgodnie z programem naprawczym. Urządzono kuchenkę pomocniczą oraz wymieniono na I piętrze wykładzinę na antypoślizgową.

W Domu osiągnięte zostały wymagane standardy w zakresie możliwości wyboru zestawów posiłków. Na tablicach ogłoszeń wywieszony jest układany na dziesięć dni jadłospis (obejmujący trzy posiłki dziennie), sporządzany w dwóch zestawach do wyboru. Zgodnie w wyjaśnieniami dyrektora Domu, mieszkańcy wyboru posiłków mogą dokonywać już od 2001 roku.

II. Struktura zatrudnienia, kwalifikacje zatrudnionych pracowników oraz sposób podnoszenia przez pracowników kwalifikacji.

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach strukturę organizacyjną Domu tworzą następujące działy:

-        dział opiekuńczo-terapeutyczny,

-        dział gospodarczy i obsługi,

-        sekcja księgowości.

Na dzień kontroli w DPS zatrudnione były 52 osoby, w tym 40 osób w dziale terapeutyczno-opiekuńczym, (w przeliczeniu na pełne etaty 39,25), co daje wskaźnik zatrudnienia 0,35.

Zasady wynagradzania pracowników normuje Regulamin Wynagradzania, który określa w załączniku nr 1 wykaz stanowisk pracy, kategorii zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników dps w Kozarzach. Ustalono, że określone w regulaminie wymagania kwalifikacyjne są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61, poz.708 z póź. zm.).

W trakcie kontroli sprawdzono akta 14 losowo wybranych osób, tj. 37.5 % wszystkich pracowników działu terapeutyczno-opiekuńczego Domu (Załącznik Nr 1). Jak wynika z przeanalizowanych akt, osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego nie posiada kwalifikacji określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą 10 osób podnosi swoje kwalifikacje:

-        opiekun, studiuje w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej na kierunku oligofrenopedagogika,

-        młodszy opiekun, studiuje na Wydziale Żywienia Człowieka i Konsumpcji SGGW filia w Lubiejewie,

-        starszy opiekun, studiuje w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna,

-        kierownik zespołu studiuje w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku,

-        pracownik socjalny, studiuje w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku,

-        dwie pokojowe i kucharz uczą się w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,

-        dwóch inspektorów ds. księgowości uczy się w Policealnym Studium Rachunkowości.

Pracownicy we własnym zakresie kończą powyższe uczelnie.

Wszyscy pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego w kontrolowanym okresie uczestniczyli w następujących szkoleniach wewnętrznych:

1.      w dniu 06.02.2002 r. - "Pomoc lekarska w nagłych przypadkach",

2.      w dniu 12.05.2003 r. - "Pacjent agresywny",

3.      w dniu 28.08.2003 r. - "Prawa mieszkańca oraz zakres prowadzonej terapii i metody pracy z mieszkańcami w DPS Kozarze".

Szkolenia prowadził kierownik działu. Ze szkoleń sporządzone były listy obecności.

Ponadto pracownicy w/w działu uczestniczyli w następujących szkoleniach zewnętrznych:

-        w dniu 21.01.2003 r. - "Pomóż sobie - wsparcie i system pomocy w aspekcie rehabilitacji zawodowej" uczestniczył starszy instruktor kulturalno-oświatowy,

-        w dniu  20.03.2003 r. - "Rehabilitacja ciągła, powszechna, dostępna warunkiem aktywności życiowej osób niepełnosprawnych" uczestniczył starszy technik fizjoterapii,

-        w dniu 01.10.2003 r. - "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu" uczestniczył dyrektor oraz kierownicy zespołów,

-         w dniach 6-9.10.2003 r. - "Polityka społeczna w Unii Europejskiej" uczestniczyli: dyrektor, kierownik zespołu, pracownik socjalny, dwóch starszych opiekunów, opiekun oraz młodszy opiekun.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 1/2004.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. W przypadku, gdy dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarach nie zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi zawartymi w protokole, może złożyć do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia jego podpisania pisemne wyjaśnienia, co od zawartych w protokole ustaleń.

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Feszler

2/ Mieczysława Nartowicz

Dyrektor

mgr Mirosław Kierski

17.03.2004

(data i podpis dyrektora Domu)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  31.03.2004 00:00:00
Data publikacji:  31.03.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  31.03.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl