Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25384979   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole doraźne gospodarowania środkami dotacji CFGZGiK. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli - Sejny 2004
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Protokół z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania środkami dotacji
z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym —
przyznanymi Staroście Sejneńskiemu przez Głównego Geodetę Kraju.

Kontrolę w Wydziale Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sejnach w dniu 29 marca 2004r. przeprowadzili: Jan Kiełczewski, Roman Karasiewicz, pracownicy Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnień nr RR. XII. 0939 — 15/04,
RR. XII. 0939 — 16/04
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Podlaskiego.

Przedmiot niniejszej kontroli to sprawdzenie faktycznego wydatkowania dotacji przyznanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 roku.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy:

- art. 7b. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z dnia 24 października 2000, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207 poz. 1759),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli, urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),

- pismo Nr KZ — 317 — 38/03 z dnia 23 grudnia 2003 roku Głównego Geodety Kraju polecające przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków dotacji..

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 15-XI-2002 roku Starosta Sejneński Pan Piotr Marian Luto.

Obowiązki skarbnika jednostki kontrolowanej pełni od dnia 8-XI-1998 roku Pan/i Helena Jodzio.

Wyjaśnień w zakresie spraw związanych z tematem kontroli udzielały następujące osoby: inż. Emilian Marcinkiewicz.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w kwocie 14 000 złotych (słownie: czternaście tysięcy złotych) na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwa Powiatowego w Sejnach wpłynęła w dniu 31-XII-2003r. ze wskazaniem, by przeznaczono ją na zakupu zasilacza UPS, instalację dodatkowych punktów dostępu, zakup i instalację szafy teleinformatycznej, zakup przełącznika typu SWITCH, niezbędnych do wdrożenia systemu Integrującej Platformy Elektronicznej.

2. Środki dotacji Starosta Sejneński przeznaczył na sfinansowanie następujących zadań:

a) ZAKUP WYPOSAŻENIA SERWEROWNI, FAKTURA 12/S/2004/AW, 381/04/05, SUMA 10335,84 ZŁ

b) PRZEBUDOWY SIECI KOMPUTEROWEJ, FAKTURA 19/2004, SUMA 5119,61 ZŁ

c) ROBOTY BUDOWLANE PRZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SERWEROWNI, FAKTURA 1/2004, SUMA 5146,22 ZŁ

d) …………………………………………………………………………………………………

3. Wydatkowanie środków dotacji na wykonanie w/w zamówień następowało
z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Najczęściej stosowanym trybem zamówienia wyszczególnionym w art. 13 w/w ustawy, był:

a) WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAŁA 6000 EURO

b) DLATEGO NIE STOSOWANO USTAWY PRAWO ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

c) PO ROZPOZNANIU CEN RYNKOWYCH WYBRANO

d) DOSTAWCĘ I USŁUGODAWCĘ NAJKORZYSTNIEJSZEGO.

4. Inne spostrzeżenia:

a) ..........................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................

5. Zawarte umowy:

a) ...........................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................

c) ...........................................................................................................................................

d) ……………………………………………………………………………………………

Załączone dowody potwierdzające treść niniejszego sprawozdania:

- 4 FAKTURY VAT + KSEROKOPIA PRZELEWU

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych wymienionego na wstępie Urzędu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
z przeznaczeniem:

a) Głównemu Geodecie Kraju,

b) jednostce kontrolującej,

c) jednostce kontrolowanej.

Podpis kierownika

jednostki kontrolowanej

oraz skarbnika

z up. STAROSTY

inż. Emilian Marcinkiewicz

Kierownik Wydziału, Geodezji Kartografii i Rolnictwa

GEODETA POWIATOWY

S K A R B N I K

POWIATU SEJNEŃSKIEGO

Helena Henryka Jodzio

Podpis kontrolującego

Jan Kiełczewski

/podpis nieczytelny/

Roman Karasiewicz

/podpis nieczytelny/


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-04-05 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-05 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-05 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl