Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328883   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Urzędu Gminy w Narewce. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa Urzędu Gminy w Narewce
Autorzy: Izabela Senderecka,

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Narewce

Temat kontroli:

Prawidłowość wykorzystania przez Urząd Gminy Narewka przyznanych w 2003 r. środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83 póz.8) przeznaczonej na pokrycie kosztów organizacji imprezy masowej pt.„Festyn ludowy z kulturą i tradycją krajów członkowskich UE"

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Narewka

ul. Białowieska l

17-220 Narewka

NIP: 543-00-10-127

REGON: 000548519

Kontrola przeprowadzona została przez:

Beata Kurant -inspektor wojewódzki w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi, Izabela Senderacka -inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi - kierownik zespołu na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 stycznia 2004 r. w Urzędzie Gminy w Narewce, ul. Białowieska l, 17-220 Narewka Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wójt Gminy Narewka Pan Mikołaj Pawilcz, obejmujący stanowisko Wójta Gminy Narewka od dn. 15 czerwca 1990 r. Kontrolerom wyjaśnień udzielała:

Pani Alentyna Olesińska- Skarbnik Urzędu Gminy w Narewce

Kontrola wydatkowania środków miała wykazać czy:

- wydatkowanie środków z rezerwy celowej było zgodne z kalkulacją wnioskowanej kwoty zawartej w uzasadnieniu wniosku o przyznanie środków z rezerwy celowej (część 83 póz. 8) na koszty integracji przedstawioną przez Urząd Gminy Narewka,

- wydatkowane kwoty na organizację imprezy masowej pt. „Festyn ludowy z kulturą! tradycją krajów członkowskich UE" są ujęte w dokumentacji finansowej,

- zadanie wykonano zgodnie z harmonogramem jego realizacji;

Decyzją Ministra Finansów z dn. 10 kwietnia 2003 r. Nr OF3 /1379/2003 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2003 r., zwiększono wydatki w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2003 r. o kwotę 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)w dz. 750-Administracja publiczna, rozdz. 75011 §2020.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83 póz.8) przeznaczone były na pokrycie kosztów imprezy masowej pt. „Festyn ludowy z kulturą i tradycją krajów " organizowanej przez Urząd Gminy Narewka. Powyższą kwotę przekazano Urzędowi Gminy w Narewce na podstawie umowy zawartej w dniu 7 maja 2003r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim reprezentowanym przez Panią Ewę Stachowicz Dyrektora Biura Integracji Europejskiej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, a Gminą Narewka reprezentowaną przez Pana Mikołaja Pawilcza Wójta Gminy Narewka.

Ze środków rezerwy celowej w wysokości 20.000,00 zł. otrzymanych na organizację imprezy masowej pt. „Festyn ludowy z kulturą i tradycją krajów członkowskich" Gmina Narewka wykorzystała kwotę w wysokości 19.612,08zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 387,92 zł.. Gmina Narewka zwróciła na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 4 czerwca 2003r.

Podczas kontroli Pani Alentyna Olesińska, Skarbnik Gminy przedstawiła komplet faktur, rachunków i umów o dzieło oraz potwierdzeń dokonania zapłaty za usługi i zakupy ze środków przyznanych z rezerwy celowej na realizację w/w zadania. Podczas kontroli stwierdzono, że środki w wysokości 19.612,08 zł. zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na organizację imprezy masowej pt. „Festyn ludowy z kulturą i tradycją krajów członkowskich", która odbyła się 24 maja 2003 r. w Narewce.

Wójt Gminy Narewka został poinformowany o prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz o prawie zgłaszania pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Narewce pod numerem l 2004

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden został przekazany Wójtowi Gminy Narewka.

Podpis kierownika jednostki Podpisy kontrolerów

Kontrolowanej i skarbnika gminy


Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2004-03-09 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-08 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-08 00:00:00 


Informacja byla modyfikowana.
  Zostało dołączone wystąpienie pokontrolne

Poprzednie wersje informacji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl