Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329406   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Do użytku służbowego

Podlaski Urząd Wojewódzki

 w Białymstoku

Wydział Finansów i Budżetu                     

               

 

 

 

 

                                              P R O T O K Ó Ł

 

 

z  kontroli   problemowej w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniu  30 - 31 marca  2004 r.

w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach

przez mgr Ewę Grażynę  Micińską kierownika Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

oraz mgr Agnieszkę Żemajduk starszego referenta w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

W czynnościach sprawdzających  uczestniczyli kom. Wojciech Snopko - specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz asp Mirosław Purzewski - instruktor  Wydziału Ruchu Drogowego  Komendy  Wojewódzkiej Policji  w Białymstoku  w ramach sprawowanego nadzoru doraźnego nad problematyką mandatową.  

Podstawa kontroli Upoważnienie  Wojewody  Podlaskiego Nr 9 / 04 z dnia  24 marca  2004 r.

                      

Okres objęty kontrolą :  od  2001.01.01 do  2004. 03.31

 

Kierownikiem  jednostki  kontrolowanej jest  mł. insp.  mgr Bogusław Toczko powołany na to stanowisko  z dniem 30 czerwca 1999 r.

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach działa w oparciu o Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach z dnia  1 września 2001 r. i organizacyjnie podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku. Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach zostały nadane: numer identyfikacji podatkowej  NIP 542-020-78-68  oraz REGON  05025282 .

Komenda Powiatowa Policji   w Siemiatyczach    mieści  się  przy ul. Zielonej 3,                  17-300 Siemiatycze,  tel. 656 42 18.

 

 

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

ˇ        Barbara Tyborowicz - specjalista Zespołu Administracyjno - Gospodarczego  w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach

ˇ        Mirosława  Pytel - kasjer w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach

 

Ustalenia kontroli

 

Cel, przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej rozpoczęciem z Komendantem  Powiatowym Policji w Siemiatyczach w dniu  30 marca  2004 r. Na podstawie okazanych dokumentów i wyjaśnień  dotyczących postępowania mandatowego ustalono:

 

1.      Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem mandatowym

 

         Osobą nadzorującą postępowanie mandatowe  w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach jest Pani Barbara Tyborowicz.  Potwierdzone to jest w pkt. 4 zakresu czynności z dnia  7 kwietnia 2003  r.  W czasie nieobecności Pani Barbary Tyborowicz zastępstwo pełni sier. Jacek Aleksiejewicz co potwierdzone jest  aneksem z dnia 1 kwietnia 2003 r. do pkt. 28 zakresu czynności.

 

Na tym stanowisku prowadzone są między innymi sprawy związane z:

ü      pobieraniem bloczków mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,

ü      zaopatrywaniem  osób nakładających mandaty w bloczki mandatowe,

ü      rozliczaniem osób nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,

ü      sporządzaniem sprawozdań

ü      ze współpracą z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.

 

2. Obrót bloczkami mandatów karnych

 

Bloczki mandatów karnych zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania, która jest przysznurowana, opisana, ponumerowana podpisana i opieczętowana (założona ona zosta w dniu 31 lipca 2002 r.)

 

 

Stan bloczków mandatowych przedstawia się następująco:

 

                                                      Bloczki  karne gotówkowe

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2001

43

10

6

47

2002

47

-

47

-

 

 

                                                           Bloczki karne kredytowane

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2001

54

40

50

44

2002

44

32

76

-*

*bloczki zdano do PUW do 31 października 2002 r.

 

                                                          Bloczki mandatów karnych  - nowe

Rok

Stan początkowy

Pobrano

Zdano

Stan na koniec roku

2002

-*

109

68

41

2003

41

100

87

54

2004  do dnia kontroli

54

20

14

60

*pobrane z PUW 31 lipca 2002 r.

 

Wg stanu na dzień  31 grudnia 2003 r.   były  54   bloczki  mandatów karnych, w tym           20 czystych.  Informację z przeprowadzonej inwentaryzacji przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  10 stycznia  2004 r.

Nierozdysponowane  bloczki mandatów karnych są umieszczone  w wydzielonym  i odpowiednio zabezpieczonym przed kradzieżą i zniszczeniem pomieszczeniu w kasie metalowej.

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach prowadzi szczegółową ewidencję bloczków mandatowych w księgach  druków ścisłego zarachowania, w których dokonywany jest zapis pobrania i zdania bloczka przez osoby uprawnione do nakładania mandatów. Zapis pobrania bloczka jest jednocześnie traktowany  jako deklaracja o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone bloczki przekazane poszczególnym funkcjonariuszom policji.     

Bloczki mandatów karnych przekazywane są osobom upoważnionym  do nakładania mandatów tj. zgodnie z wykazem zatwierdzonym  przez Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach.  Według wykazu 83 osoby posiadają aktualnie zgodę na nakładanie mandatów karnych. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie nakładania mandatów w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach. 

 

 

3.   Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.                                                                                  

     
      Skontrolowano następujące  bloczki: Cf 0156701-0156720, Cf 0156681-0156700,          Cf 0156622-0156640, Cf 0156581-0156600, Cf 0156661-0156680, Cf 0156641-0156660,   Cf 0156721-0156740, Cf 0165121-0165140, Cc 0494261-0494280, Cc 0494901-0494920,       Cc 0494601-0494620, Cc 0494201-0494220, Cc 0494681-0494700, Cc 0494341-0494360, Cc 0494641-0494660, Cc 0494461-0494480.

 

 

Lp.

Nr mandatu gotówkowego

Data nałożenia

Data wpłaty gotówki

do kasy

Ilość dni

1

Cf   0156701

17.03.2004

18.03.2004

1

2

Cf   0156709

21.03.2004

22.03.2004

1

3

Cf   0156689

  9.03.2004

10.03.2004

1

4

Cf   0156583

21.02.2004

23.02.2004

2

5

Cf   0156662

25.02.2004

26.02.2004

1

6

Cf   0156669

17.03.2004

19.03.2004

2

7

Cf 0156723

19.03.2004

19.03.2004

0

8

Cf 0156583

21.02.2004

23.02.2004

2

9

Cc 0494215

23.02.2004

23.02.2004

0

10

Cc 0494219

28.03.2004

30.03.2004

2

 
 
       Z analizy zapisów w tych bloczkach wynika, że rozliczeń z mandatów karnych gotówkowych dokonywano  w dniu nałożenia mandatu lub w terminie do 3 dni od daty  jego wystawienia. Na formularzach  stwierdzono, iż kwalifikacja prawna czynu nie odpowiada opisowi czynu np. w mandacie Cf 0156669- zaśmiecanie lasu art. 145 KW zamiast art.162 § 1 KW. Ponadto w mandatach nr Cf 0156665, Cf 0165124, Cf 0156666, Cf 0156675,                Cc 0494219, Cc 0494601, Cc 0494609, Cc 0494902, Cf 0156682 jest opis czynu brak natomiast kwalifikacji prawnej.  Rodzaje mandatów zaznaczane są prawidłowo, dane o ukaranym podawane są w sposób czytelny, na wszystkich  odcinkach są podpisy ukaranych.

 

 

 

4.    Terminowość i sposób rozliczania się z nałożonych mandatów karnych.

 

      W okresie kontrolowanym  anulowano 5 mandatów karnych kredytowanych:

- At 0853440 i Cc 0497260 z powodu odmowy przyjęcia mandatu- skierowano wniosek do sądu;

- Cf 0154006, Cf 0156482 i Cc 0494632 z powodu pomyłek przy  wpisywaniu  danych -  wystawiano poprawnie wypisany mandat z kolejnym numerem;     

 

 

Skontrolowano  następujące rejestry nałożonych mandatów kredytowanych:

 

Lp.

Data sporządzenia rejestru

Data nałożenia mandatów

Ilość dni

1

2001.01.04

2000.12.30-2001.01.03

1-4

2

2001.03.06

2001.03.01-2001.03.04

5-2

3

2001.06.11

2001.06.03-2001.06.10

1-8

4

2001.11.07

2001.10.29-2001.11.04

3-10

5

2002.03.23

2002.03.19-2002.03.28

1-10

6

2002.04.29

2002.04.19-2002.04.29

1-10

7

2002.07.15

2002.07.05-2002.07.14

1-10

8

2002.10.29

2002.10.21-2002.10.27

1-7

9

2002.11.20

2002.11.08-2002.11.18

1-12

10

2003.02.06

2003.02.01-2003.02.05

1-5

11

2003.05.02

2003.04.22-2003.04.30

1-8

12

2003.08.11

2003.08.02-2003.08.09

1-7

13

2003.09.08

2003.09.01-2003.09.06

1-7

14

2003.10.06

2003.09.26-.2003.09.30

1-4

15

2003.12.22

2003.12.19-2003.12.21

1-3

16

2004.01.14

2004.01.09-2004.01.12

1-4

17

2004.02.06

2004.02.02-2002.02.06

1-4

18

2004.03.12

2004.03.10-2004.03.12

1-2

19

2004.03.22

2004.03.15-2004.03.21

1-7

 

 

 

 

W okresie kontrolowanym nałożono następującą ilość mandatów  karnych:

 

Okres

Ilość nałożonych mandatów (szt.)

Kwota nałożonych mandatów (zł. )

Ogółem

Kredytowane

 

Gotówkowe

Ogółem

Kredytowane

 

Gotówkowe

2001

1 251

1 169

82

170 780,00

164 780,00

6 000,00

2002

1 377

1 278

99

139 310,00

133 230,00

6 080,00

2003

1 914

1 813

101

230 180,00

221 280,00

8 900,00

2004 (do dnia kontroli)

476

21

455

69 820,00

 

67 400,0

 

2 420,00

 

           

         Mandaty karne kredytowane przekazywane były w  latach 2001-2002 w terminie do      12 dni po nałożeniu grzywny, natomiast od 2003 r. przekazywane są  zgodnie z zaleceniami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i decyzją nr 57/2002 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad nakładania, uiszczania, dokumentacji i ewidencji grzywien w postępowaniu mandatowym oraz decyzji nr 10/03 Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji i ewidencji w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach  grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym.

 

Lp.

Rok

Ilość wpłat

Kwota przekazana do PUW

Prowizja bankowa

Razem

1

2001

12

7 085,34

54,66

7 140,00

2

2002

27

5 974,17

135,83

6 110,00

3

2003

36

8 717,08

182,92

8 900,00

4

2004 (do dnia kontroli)

11

2 364,55

55,45

2 420,00

Razem

86

       5 4141,14

428,86

24 670,00

 

         Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach prowadzi dokładany rejestr nałożonych mandatów karnych kredytowanych a od 1 stycznia 2004 r. także mandatów karnych gotówkowych. Jeden egzemplarz rejestru nałożonych mandatów karnych jest przekazywany wraz z potwierdzeniami ukarania mandatem do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

5.        Prawidłowość rozliczania się z bloczków mandatów  karnych

 

           Zużyte bloczki mandatów karnych przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami, tj. niezwłocznie po zużyciu. Do każdego  odcinka E  mandatu gotówkowego dołączony jest dowód wpłaty do kasy KPP w Siemiatyczach.

 

6.         Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z postępowania mandatowego.

 

       Sprawozdania miesięczne z postępowania mandatowego     sporządzane terminowo, natomiast roczne zgodnie z ustaleniami (do 20 stycznia). Sprawozdania roczne  przekazywane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nie są zgodne z  danymi zawartymi w  sprawozdaniu  statystycznym STP-7A przekazywanym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

 

7.      Działania usprawniające.

 

W ramach działań usprawniających osoby nakładające mandaty oraz osoba nadzorująca postępowanie mandatowe zostały zapoznane z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 6 października 2003 r.  Również z treścią pozostałych pism dotyczących problematyki mandatowej zapoznano te osoby.  Osoby stosujące postępowanie mandatowe zostały także zapoznane z treścią protokołu z kontroli wewnętrznej z dnia 30 grudnia 2003 r.  w zakresie prawidłowości postępowania  mandatowego. W Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach przeprowadzano wewnętrzne szkolenia dotyczące problematyki mandatowej:

      -    6 lutego 2001 r.,

      -   26 czerwca 2002 r.

      -   16 października 2002 r.

-   21 marca 2003 r.

-   14 października 2003 r.,

-  2,  23, 30  marca 2004 r.

            

Udzielono również odpowiedzi na zagadnienia związane z inwentaryzacją bloczków mandatów karnych  oraz nakładaniem i rozliczaniem się z mandatów  w świetle ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia                 Dz. U. Nr 106 poz. 1148 oraz nakładaniem mandatów na nowych drukach tj. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia   22 lutego 2002 r. Dz. U. Nr 20 poz. 201.

 

       Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu i omówieniu wyników kontroli podpisano.

Z przeprowadzonej kontroli dokonano pod  poz. 73 wpisu do księgi kontroli w  Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Komendantowi Powiatowemu Policji w Siemiatyczach  przysługuje prawo  wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w protokole w ciągu  7 dni do jego podpisania.

 

Oryginał protokołu doręczono Komendantowi Powiatowemu Policji w Siemiatyczach  w dniu  31 marca  2004 roku.

 

Podpis kierownika jednostki

Komendant Powiatowy Policji

w Siemiatyczach

mł. insp.  mgr Bogusław Toczko

Podpisy  kontrolujących

Ewa Micińska

Agnieszka Żemajduk

Mirosław Purzewski

Wojciech Snopko

 

 

 

                                               


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  2004-04-08 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-08 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-08 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl