Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351320   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

protokoły

PROTOKÓŁ  Z  KONTROLI  PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w dniu 9 marca 2004r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, z siedzibą przy ul. Noniewicza 10, zwanym dalej " Powiatowym Zespołem ", w zakresie:

- prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

- zgodności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z zebranymi dokumentami oraz przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Kontrolę przeprowadziły:

  • Małgorzata Czyżewska - Worobiej- Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • Teresa Danuta Krzysztoń- Przekop- lekarz, przewodniczący składu orzekającego Wojewódzkiego Zespołu,

na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 6.01.2004r. udzielonych przez Wojewodę Podlaskiego, zgodnie z art. 6 c ust. 6 w zw. z ust. 5 ustawy z 23.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ( Dz. U. Nr. 123, poz. 776 z późn. zm. )

W toku kontroli informacji w zakresie przedmiotu kontroli udzielała :

1.      Pani Janina Tkaczyk- Przewodnicząca Powiatowego Zespołu w Suwałkach.

W trakcie kontroli ocenie podlegała prawidłowość stosowania przepisów, zawartych w niżej wymienionych aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ),

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),

4. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98,   poz. 1071 z późn. zm.).

 

USTALENIA KONTROLI:

I. Prawidłowość trybu powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach został powołany przez Prezydenta Miasta Suwałk, na mocy Zarządzenia Nr 21/ 02 z dnia 18.09.2002r., zgodnie z art. 6 a ust. 1 ustawy z 23.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powołanie Zespołu było poprzedzone uzyskaniem zgody Wojewody Podlaskiego, wyrażonej w piśmie z dnia 8.05.2002r. 

Powiatowy Zespół w Suwałkach jest organem właściwym miejscowo do rozpatrywania wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności osób, zamieszkujących miasto Suwałki oraz powiaty: suwalski, sejneński i augustowski. Obszar działania Powiatowego Zespołu w Suwałkach, obejmujący swym zasięgiem więcej niż jeden powiat został ustalony w trybie art. 6a ust. 2 w/w ustawy tj. na mocy Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego Nr 18 / 02 z dnia 4.06.2002r.

W skład Powiatowego Zespołu w Suwałkach wchodzą przewodniczący i dwunastu  członków, powołanych na wniosek przewodniczącego Zespołu na mocy Zarządzenia Nr 22/ 02 z dnia 20.09.2002r. Prezydenta Miasta Suwałk.

W skład Zespołu wchodzi: sześciu lekarzy, trzech pracowników socjalnych, jeden  psycholog, jeden  doradca zawodowy i jeden  pedagog/ doradca zawodowy. Wszyscy członkowie Powiatowego Zespołu spełniają wymogi kwalifikacyjne, wynikające z § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 15.07.2003r. oraz posiadają Zaświadczenia Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, uprawniające do orzekania, o których mowa w § 23 w/w rozporządzenia.

II. Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur   w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. ( Dz. U. Nr. 139, poz.1328 ) oraz zgodność wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z zebranymi dokumentami oraz przepisami dotyczącymi orzekania.

W celu stwierdzenia prawidłowości stosowania obowiązujących przy orzekaniu  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przepisów, poddano kontroli losowo wybrane akta przedmiotowych spraw dotyczące osób, które wszczęły postępowanie w okresie: 1.09.2003r- 1.03.2004r.

- przed 16 rokiem życia o następujących numerach:

2224/ 03, 2241/ 03, 2251/ 03, 2256/ 03, 2257/ 03,

2269/ 03, 2270/ 03, 2274/ 03, 2298/ 03, 2299/ 03,

2304/ 04, 2307/ 04, 2311/ 04, 2312/ 04, 2370/ 04

- powyżej 16 roku życia o następujących numerach:

6257/ 03, 6283/ 03, 6287/ 03, 6351/ 03, 6352/ 03,

6354/ 03, 6360/ 03, 6364/ 03, 6386/ 03, 6474/ 03,

6493/ 03, 6537/ 03, 6612/ 04, 6616/ 04, 6621/ 04, 6633/ 04

 

Prawidłowość rozpatrzenia wniosków o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia.

I. Ocena formalno-prawna

1. Wszystkie skontrolowane wnioski o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 r. życia zostały złożone przez osoby do tego uprawnione- przedstawicieli ustawowych dzieci i zawierają, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1- 5 w/w rozporządzenia z dnia 15.07.2003r., dane osobowe dziecka i przedstawiciela ustawowego, określenie celu dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności ( w 4 przypadkach- uzyskanie zasiłku stałego, a w 11 przypadkach- zasiłku pielęgnacyjnego ), oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych, zawartych we wniosku oraz podpis przedstawiciela ustawowego dziecka.

2. Do wszystkich wniosków załączono dokumentację medyczną, określoną w § 3 ust. 1 pkt. 1 w/ w rozporządzenia, czyli zaświadczenia lekarskie, zawierające opisy stanu zdrowia dzieci oraz inne dokumenty, mogące mieć wpływ na dokonanie ustaleń orzeczniczych. Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, stanowiące wraz z wnioskiem podstawę wszczęcia postępowania orzeczniczego, we wszystkich skontrolowanych sprawach, wystawione zostały nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku- czyli zgodnie z § 6 ust. 2  w/ w rozporządzenia. We wszystkich skontrolowanych sprawach- została przeprowadzona wstępna analiza kompletności formalnej i kompletności

merytorycznej ( dokumentacji medycznej ) wniosku. W dwóch przypadkach, Zespół zwracał się do przedstawicieli ustawowych dziecka o uzupełnienie dokumentacji medycznej ( o zaświadczenia z poradni specjalistycznych: foniatrycznej, psychologiczno- pedagogicznej i pulmonologicznej ), pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Strony dostarczyły w/w dokumentację w dniu wyznaczonym do rozpatrzenia sprawy.

3. We wszystkich przypadkach dokonano prawidłowego doboru specjalistów do składu orzekającego: pediatry i pedagoga ( u dzieci ur. w latach 1987- 1997 ) i pracownika socjalnego ( u dzieci młodszych- ur. w latach: 1998- 2003 ).

4. Zawiadomienia o terminie rozpatrzenia spraw zostały dokonane zgodnie z § 7 ust 3 rozporządzenia - czyli doręczone osobom zainteresowanym nie później niż na 14 dni przed datą wyznaczonego posiedzenia i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Oceny stanu zdrowia dzieci sporządził w dniu badania lekarz - przewodniczący składu orzekającego, po dokonaniu analizy dokumentacji medycznej i bezpośrednim badaniu przedmiotowym. Członkowie składu orzekającego sporządzili odpowiednio oceny: pedagogiczne i społeczne.

6. Z odbytych posiedzeń ( odpowiednio w dniach: 3.10.03r., 24.10.03r., 3.11.03r., 18.11.03r., 6.12.03r., 16.12.03r., 19.12.03r., 13.01.04r., 20.01.04r., 26.01.04r., 3.02.04r., 6.02.04r., 21.02.04r.), sporządzono protokoły, zawierające wszystkie elementy, w szczególności ustalenia specjalistów dotyczące stanu zdrowia dziecka. W jednym przypadku, w związku z nie zaliczeniem do osób niepełnosprawnych nie sformułowano wskazań. W protokołach zawarto uzasadnienie rozstrzygnięć i opatrzono je podpisami członków składu orzekającego. W żadnej ze skontrolowanych spraw członek składu orzekającego nie zgłosił zdania odrębnego.

7. Ustalenia, zawarte w protokołach znalazły odzwierciedlenie w orzeczeniach o niepełnosprawności. Wszystkie orzeczenia zawierają: prawidłową podstawę prawną i pozostałe elementy wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1- 14 rozporządzenia z dnia 15.07.2003r.

8. Orzeczenia zostały doręczone przedstawicielom ustawowym prawidłowo, tj: odebrane osobiście w dniu posiedzenia składu orzekającego. Każdy z wnioskodawców potwierdził na odbiór orzeczenia własnoręcznym podpisem. Orzeczenia nie zostały zaskarżone.

9. Wnioski o ustalenie niepełnosprawności osób przed 16 r. życia zostały rozpatrzone z zachowaniem obowiązujących terminów.

Skontrolowane wnioski w sprawie ustalenia niepełnosprawności, złożone przez przedstawicieli ustawowych osób, które nie ukończyły 16 r. życia, zostały rozpatrzone prawidłowo pod względem formalnym.

 

II. Ocena orzecznicza - w aspekcie zgodności z obowiązującymi procedurami.

1. Dokumentacją medyczną, stanowiącą podstawę ustaleń, dotyczących naruszenia sprawności organizmu dzieci w 15 skontrolowanych sprawach były zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( niezbędne do wszczęcia postępowania zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia z 15.07.2003r. ) oraz dokumentacja dodatkowa: 1/ karty informacyjne leczenia szpitalnego, 2/ konsultacje diagnostycznych poradni specjalistycznych: neurologicznej, gastrologicznej, foniatrycznej, psychologiczno- pedagogicznej i rehabilitacyjnej, 3/ wyniki badań diagnostycznych m.in: rezonans magnetyczny, EEG, USG jamy brzusznej, RTG kręgosłupa, KT głowy, wyniki badania psychologicznego, orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznych, kwalifikujące do nauczania indywidualnego ).

2. Oceny stanu zdrowia dzieci zostały sporządzone przez lekarza -przewodniczącego składu orzekającego, po dokonaniu bezpośrednich badań przedmiotowych oraz ocenie załączonej dokumentacji medycznej ( wymienionej w pkt. 1 ).

3. Stwierdzone schorzenia w czterech ( 4 ) przypadkach nie stanowiły podstawy do zaliczenia od osób niepełnosprawnych. W pozostałych jedynastu ( 11 ) sprawach zaliczono do osób niepełnosprawnych, z czego w sześciu ( 6 ) przypadkach orzeczono jedynie o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji            i edukacji, a w pięciu ( 5 ) przypadkach stwierdzono jednocześnie konieczność stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

4. We wszystkich przypadkach zaliczenia do osób niepełnosprawnych, w ocenach lekarza zostały zawarte wszystkie elementy ustaleń orzeczniczych: przyczynę niepełnosprawności, okres na jaki orzeczono niepełnosprawność, datę/ okres powstania niepełnosprawności. W sporządzonych przez lekarzy ocenach zachowana została spójność pomiędzy rokowaniami co do wyleczenia i okresem na jaki ustalono niepełnosprawność.

Pod względem orzeczniczym, skontrolowane wnioski przedstawicieli ustawowych dzieci w sprawie ustalenia niepełnosprawności zostały rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu z 15.07.2003r.

 

Prawidłowość rozpatrzenia wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 r. życia.

I. Ocena formalno-prawna

1. Skontrolowane wnioski, pochodzące od osób zainteresowanych uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zawierały wszystkie elementy określone w § 6 ust. 1 pkt 1i 5 rozporządzenia z dnia 15.07.2003r.: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania, numer PESEL, określenie celu dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia ( w 5 przypadkach- odpowiednie zatrudnienie, w 3 przypadkach- korzystanie z systemu pomocy społecznej i środowiskowego wsparcia, w 7 przypadkach ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i w 1 przypadku  korzystanie z przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i pomocy technicznych ) oraz podpis osoby zainteresowanej.

2. Do wszystkich wniosków załączono zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, zawierające rozpoznanie choroby zasadniczej i opis stanu zdrowia- zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporządzenia wraz z dokumentacją dodatkową. We wszystkich skontrolowanych sprawach, zaświadczenia o stanie zdrowia wystawione zostały nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku- czyli zgodnie z § 6 ust. 2  w/ w rozporządzenia.

3. W każdej sprawie została przeprowadzona analiza wstępna kompletności formalnej i merytorycznej wniosku ( w szczególności kompletności załączonej dokumentacji medycznej ).

4. We wszystkich sprawach dokonano prawidłowego, pod względem rodzaju schorzenia i celu orzekania, doboru specjalistów do składu orzekającego ( lekarza -internisty i psychiatry oraz w zależności od celu orzekania i sytuacji społeczno zawodowej wnioskodawcy- doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego ).

5. Zawiadomienia o terminie rozpatrzenia spraw zostały dokonane zgodnie z § 7 ust 3 rozporządzenia - czyli doręczone osobom zainteresowanym nie później niż na 14 dni przed datą wyznaczonego posiedzenia i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Orzeczenie o stanie zdrowia sporządził lekarz - przewodniczący składu orzekającego, który zaliczył zainteresowanych odpowiednio: 4 osoby do znacznego stopnia niepełnosprawności,  5 osób do umiarkowanego stopnia, 4 osoby do lekkiego stopnia niepełnosprawności i w stosunku do 3 osób orzekł o braku niepłnosprawności.

7. Z odbytych odpowiednio w dniach: 8.10.03r., 13.10.03r., 15.10.03r., 12.11.03r., 19.11.03r., 26.11.03r., 17.12.03r., 22.12.03r., 21.01.04r., 23.02.04r. posiedzeń sporządzono protokoły, uwzględniające wszystkie ustalenia wynikające ze sporządzonych przez specjalistów ocen: rozpoznanie zasadnicze, ustalenie okresu powstania niepełnosprawności, przyczynę niepełnosprawności, okres na jaki wydano orzeczenie, wskazania, uzasadnienie. Protokół opatrzono pieczątką Zespołu oraz pieczątkami i podpisami specjalistów z danego składu orzekającego.

8. Ustalenia, zawarte w ocenach specjalistów znalazły odzwierciedlenie w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności.

9. Orzeczenia zostały doręczone osobom zainteresowanym prawidłowo, tj: odebrane osobiście w dniu posiedzenia składu orzekającego. Każdy z wnioskodawców potwierdził odbiór orzeczenia własnoręcznym podpisem. Orzeczenia nie zostały zaskarżone. Wydane orzeczenia zawierają wszystkie elementy, wynikające z § 13 ust. 2 w/ w rozporządzenia.

Skontrolowane wnioski w sprawie wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zostały rozpatrzone prawidłowo pod względem formalnym.

 

II.  Ocena orzecznicza - pod względem zgodności wydanych orzeczeń z zebraną w toku postępowania dokumentacją medyczną:

1. Dokumentacją medyczną, stanowiącą podstawę ustaleń dotyczących naruszenia sprawności organizmu zainteresowanych skontrolowanych sprawach były: zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia oraz dokumentacja dodatkowa: karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych ( rtg kręgosłupa, wyniki badań laboratoryjnych, spirometria, ECHO serca, USG jamy brzusznej, badanie DSPW, audiogramy, EEG ) oraz zaświadczenia z poradni specjalistycznych ( neurologicznej, alergologicznej, diabetologicznej, kardiologicznej, rehabilitacyjnej, PZP, okulistycznej ).

2. Oceny stanu zdrowia, sporządzone przez przewodniczącego składu orzekającego:

a/ sposób przeprowadzenie bezpośrednich badań lekarskich i ich wkład w ustalenia orzecznicze:

We wszystkich skontrolowanych sprawach zostały przeprowadzone bezpośrednie badania lekarskie. Z wpisów w formularzach  ocen lekarskich wynika, iż w zdecydowanej większości zostały one przeprowadzone w sposób wyczerpujący i wszechstronny. W przypadku dwóch wniosków  kontrolująca wniosła uwagi do sposobu przeprowadzenia badań.:

- w odniesieniu do wniosku o nr: 6474/ 03 - stwierdziła brak opisu w pkt. 2  oceny lekarskiej ( badanie przedmiotowe ). Jako rozpoznanie zasadnicze w tej sprawie ustalono m.in.: padaczkę, a w załączonym zaświadczeniu z poradni neurologicznej nie została odnotowana częstotliwość i rodzaj występujących napadów. Przewodnicząca składu orzekającego nie ustaliła również tych danych w wywiadzie.

- w odniesieniu do wniosku o numerze: 6351/ 03- stwierdziła brak opisu badania narządu ruchu. Jako rozpoznanie zasadnicze w tej sprawie ustalono: dyskopatię L 5- S 1 z objawami korzeniowymi, a więc dysfunkcję, która powinna zostać uwzględniona w opisie badania narządu ruchu.

b/ analiza załączonej do wniosków dokumentacji medycznej i adekwatność ustaleń orzeczniczych ( stopnia, przyczyny, okresów, wskazań ):

Z analizy podstawowych elementów składających się na ocenę lekarską: badań bezpośrednich, danych zebranych w wywiadzie i treści załączonych do spraw dokumentów medycznych wynika, iż ustalenia orzecznicze zostały dokonane prawidłowo:

- brak niepełnosprawności orzeczono w 3 przypadkach ( rozpoznania zasadnicze: 1/ choroba zwyrodnieniowa stawów bez istotnego upośledzenia czynności narządu ruchu; 2/ astma oskrzelowa z prawidłowymi wartościami w badaniu spirometrycznym; 3/ osobowość  niedojrzała emocjonalnie z cechami paranoidalnymi.

- lekki stopień niepełnosprawności orzeczono w 4 przypadkach ( rozpoznania zasadnicze: 1/ przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadwzroczność obu oczu; 2/ przewlekła niewydolność wieńcowa, nadciśnienie tętnicze; 3/ zaburzenia funkcji poznawczych u osoby uzależnionej od alkoholu; 4/ dyskopatia L5- S 1 z objawami korzeniowymi ).

- umiarkowany stopień orzeczono w 5 przypadkach ( rozpoznania zasadnicze:1/ cukrzyca typu 2 z powikłaniami narządowymi, nadciśnienie tętnicze, padaczka; 2/ padaczka u osoby z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym; 3/ upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym; 4/ stan po leczeniu operacyjnym ( 02.03r. ) mnogich torbieli pajęczynówki; 5/ schizofrenia paranoidalna  ).

- znaczny stopień ustalono w 4 przypadkach ( rozpoznania zasadnicze: 1/ złożona wada serca w okresie niewydolności krążenia, nadciśnienie tętnicze; 2/ cukrzyca typu 2, szystkichć krążenia, choroba zwyrodnieniowa stawów; 3/ choroba nowotworowa sutka szyst- szyst trakcie leczenia chemioterapią; 4/ choroba nowotworowa sutka szyst szyst przerzutami do węzłów chłonnych ).

We szystkich skontrolowanych sprawach okresy, na jakie orzeczono stopień niepełnosprawności, odpowiadają ustalonym rokowaniom:

- w przypadkach nie rokujących poprawy - stopnie niepełnosprawności orzeczono na trwale

- w przypadkach dobrych lub niepewnych rokowań- na czas określony.

Ustalone przyczyny niepełnosprawności określono, posługując się obowiązującymi symbolami, odpowiadającymi ustalonym rozpoznaniom zasadniczym.

Wskazania, wynikające z art. 6 b ust. 3 pkt 1- 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określono adekwatnie do orzeczonego stopnia, rodzaju schorzenia i sytuacji społeczno- zawodowej osoby orzekanej.

 

Wnioski końcowe.

            Analiza losowo wybranej dokumentacji, o której mowa wyżej, będącej podstawą wydania przez Powiatowy Zespół w Suwałkach 15 skontrolowanych orzeczeń o niepełnosprawności i 16 skontrolowanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wykazała, iż jest ona kompletna pod względem formalnym i merytorycznym.

Postępowanie o ustalenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności w skontrolowanych sprawach było wszczynane prawidłowo ( przyjęto kompletną pod względem merytorycznym i formalnym dokumentację). Czynności, związane z nadaniem biegu złożonym wnioskom o wydanie orzeczeń były podejmowane przez Zespół niezwłocznie i rozpatrywane z zachowaniem obowiązujących terminów.

W aktach przedmiotowych spraw znajdują się stosowne oceny, sporządzone przez członków składu orzekającego. Ustalenia, wynikające z poszczególnych ocen, dokonywanych przez specjalistów w toku postępowania ( lekarzy, pracowników socjalnych, psychologów, doradców zawodowych, pedagogów ) są spójne z ustaleniami zawartymi w protokołach z posiedzeń  i orzeczeniach.

Skontrolowane orzeczenia, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, zawierają wszystkie elementy wymienione w § 13 w/w rozporządzenia z dnia 15.07.2003r. Wskazania w wydanych orzeczeniach ( i w sporządzonych w toku postępowania ocenach członków składu ) zostały określone adekwatnie do orzeczonego stopnia czy niepełnosprawności.

Dokumentacja w sprawach orzekania prowadzona jest przez Zespół w sposób uporządkowany, przejrzysty i schludny.

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń prawa i obowiązujących procedur. Uwagi, wniesione przez członka Zespołu kontrolującego ( lekarza ) w stosunku do dwóch wyżej opisanych wniosków dotyczą sposobu opisu badania przedmiotowego, co należy ocenić jako nieprawidłowość z zakresu obowiązującego standardu sporządzania oceny lekarskiej.  Nieprawidłowości te nie wpłynęły na błędne ustalenia co do orzeczonych stopni niepełnosprawności, czego dowodem jest treść dokumentacji medycznej, załączonej do obu wniosków, którą kontrolująca przeanalizowała. Dokumentacja ta potwierdza w pełni rodzaj stwierdzonych dysfunkcji, wskazując jednoznacznie, iż ograniczenia w funkcjonowaniu spowodowane ich wystąpieniem odpowiadają zakresowi ograniczeń kwalifikujących, zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 w/ w ustawy, do lekkiego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które orzeczono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Jednocześnie informuje się o:

1/ przysługującym prawie zgłoszenia ( przed podpisaniem protokołu, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania ) pisemnych zastrzeżeń co ustaleń, zawartych w protokole.

2/ przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu kontroli (w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania ), z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy.

KONTROLOWANY:                                                                       KONTROLUJĄCY:

Janina Tkaczyk                                                                     1/   Małgorzata Czyżewska- Worobiej

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu                                                         Przewodnicząca  Wojewódzkiego Zespołu

ds.  Orzekania o Niepełnosprawności                                                            ds.  Orzekania o Niepełnosprawności

w Suwałkach                                                                                                                      w Białymstoku

7.04.2004r.                                                                                      2/ Teresa Danuta Krzysztoń- Przekop

    lekarz- przewodnicząca składu  orzekającego

Wojewódzkiego Zespołu

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-04-19 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-19 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-19 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl