Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329204   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Małgorzata Czyżewska-Worobiej,
Białystok, 13 kwietnia 2004 r

Białystok, 13 kwietnia 2004r.

PS.VII.0930- 3 / 04

 

Szanowna Pani
Janina Tkaczyk

Przewodnicząca

Powiatowego Zespołu do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności

w Suwałkach

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 9 marca 2004r. członkowie Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ( Małgorzata Czyżewska- Worobiej/ przewodnicząca Zespołu i Teresa Danuta Krzysztoń- Przekop - lekarz/ przewodnicząca składu orzekającego )  przeprowadzili kontrolę w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Suwałkach.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole, podpisanym w dniu 7 kwietnia   2004r. przez kierownika jednostki kontrolowanej.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zawartych w : 1/ ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), 2/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ), oraz 3/ rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), 4/ Kodeksie Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98,   poz. 1071 z późn. zm.).

- zgodność orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z zebranymi dokumentami oraz przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach został powołany w dniu 18.09.2002r. przez uprawniony, zgodnie z art. 6 a ustawy z dnia 23.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, organ - Prezydenta Miasta Suwałk. Powołanie Powiatowego Zespołu było poprzedzone uzyskaniem zgody Wojewody Podlaskiego, wyrażonej w piśmie z dnia 8.05.2002r.

Ustalenie właściwości miejscowej Powiatowego Zespołu odbyło się w trybie art. 6 a ust. 2 w/w ustawy tzn: w oparciu o Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr. 18/ 02 z dnia 4.06.2002r. i zgodnie z jego treścią właściwość miejscowa Zespołu rozciąga się na obszar: miasta Suwałk oraz obszar powiatów: suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego..

Powołani w skład Zespołu członkowie spełniają wymogi kwalifikacyjne, określone w § 21 rozporządzenia z dnia 15.07.2003r. oraz posiadają Zaświadczenia Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, uprawniające do orzekania, o których mowa w § 23 w/w rozporządzenia.

Analiza losowo wybranych 31 akt przedmiotowych spraw, rozpatrzonych w okresie: 1.09.2003r.- 1.03.2004r., dokonana została przez kontrolujące według kryterium formalno- prawnego ( orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ) oraz kryterium orzeczniczego ( orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ).

Z analizy orzeczniczej ( merytorycznej ) wynika, iż skontrolowane wnioski zostały rozpatrzone prawidłowo, tzn. stan faktyczny, będący postawą zakwalifikowania do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub nie zaliczenia do osób niepełnosprawnych został udokumentowany wyczerpująco. Do rozpatrzenia poddanych kontroli wniosków skierowano specjalistów odpowiednich do rodzaju schorzenia, wieku osoby zainteresowanej oraz jej sytuacji społeczno- zawodowej. Ustalenia orzecznicze, zawarte w ocenach specjalistów są spójne z ustaleniami, zawartymi  w wydanych orzeczeniach i odpowiednie do stopnia, rodzaju schorzenia i okresu na jaki ustalono stopień niepełnosprawności lub niepełnosprawność. We wszystkich skontrolowanych sprawach, członkowie składów orzekających ustalili wskazania, adekwatne do orzeczonych stopni niepełnosprawności i rodzajów dysfunkcji.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procedury rozpatrzenia wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. We wszystkich przypadkach prawidłowo wszczęto postępowanie orzecznicze i prawidłowo zawiadomiono o terminach posiedzeń. W aktach wszystkich skontrolowanych spraw znajdują się stosowne oceny, sporządzone przez członków składów orzekających. Ze wszystkich posiedzeń składów orzekających sporządzono protokoły, w których zawarto ustalenia orzecznicze, wynikające ze sporządzonych przez specjalistów ocen. Orzeczenia, wydane po rozpatrzeniu poszczególnych spraw zawierają wszystkie elementy wynikające z § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. Dokumentacja w sprawach orzekania prowadzona jest  w sposób uporządkowany, przejrzysty i schludny. Skontrolowane wnioski rozpatrzono z zachowaniem obowiązujących terminów.

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów prawa i obowiązujących procedur. Lekarz- członek zespołu kontrolującego wniósł uwagi w stosunku do sposobu opisu badania bezpośredniego przez przewodniczącą składu orzekającego w dwóch sprawach. Uwagi zostały szczegółowo odnotowane w protokole kontroli na str: 8 i 10 i dotyczą standardu sporządzania ocen lekarskich przez przewodniczących składów orzekających. Nieprawidłowości te nie wpłynęły na ustalenia orzecznicze dokonane w tych sprawach, czego dowodem jest zgromadzona pozostała dokumentacja medyczna, którą kontrolująca wnikliwie przeanalizowała.

W związku z powyższym zaleca się zaznajomienie członków składów orzekających z ustaleniami kontroli, celem przypomnienia o obowiązujących standardach w zakresie sposobu sporządzania w toku postępowania ocen stanu zdrowia. 

Jednocześnie informuję, iż w oparciu o § 27 Zarządzenia wewnętrznego Nr. 3/ 02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli,  kierownik jednostki kontrolowanej:

1/ w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, ma prawo zgłoszenia na piśmie do organu zarządzającego kontrolę, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

2/ w przypadku nieskorzystania z tego prawa, w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zawiadamia organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź podjętych działań na rzecz ich realizacj / lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

 

Do wiadomości:                                                                   z up. Wojewody Podlaskiego

1/ Prezydent Miasta Suwałk                                                     Andrzej Kozłowski

2/ Wydział Prawny i Nadzoru w/m.                                 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

3/ a/a


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-04-19 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-19 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-19 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl