Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26144108   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach - przeprowadzonej

w dniu 22 marca 2004 roku, REGON 001313712

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach jest prowadzony przez powiat białostocki. Adres siedziby: Czerewki 1, l6-061 Juchnowiec Kościelny. Obowiązki dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach pełni Pan Józef Domaszuk.

Kontrolę przeprowadziły - Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 159 z dnia 19 marca br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

1/ stopień realizacji programu naprawczego,

2/ struktura zatrudnienia, kwalifikacje zatrudnionych pracowników oraz sposób podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych

w okresie od 01.01.2002 r. do 29.02.2004 r.

Wykaz podstawowych aktów prawnych:

1.      Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. w sprawie domów pomocy społecznej  (Dz. U. Nr  82  poz. 929).

3.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.).

Ustalenia kontroli

I.                   Realizacja programu naprawczego.

Zgodnie z "Harmonogramem realizacji standardu obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach" w celu osiągnięcia przez Dom wymaganych standardów w okresie objętym kontrolą zaplanowano:

1.      W zakresie potrzeb bytowych:

-         poszerzenie drzwi łazienkowych - 2004 rok,

-         uzupełnienie uchwytów i poręczy przy sanitariatach - 2001 rok,

-         montaż 2 platform schodowych I p A-B i II p B-C - 2003 rok,

-         wygospodarowanie 2 pomieszczeń w celu uzyskania dwóch pokoi 2-osobowych, łazienki - 2001 rok,

-         zorganizowanie pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia - 2001 rok,

-         urządzenie palarni - 2001 rok,

-         wprowadzenie wyboru posiłków - 2001 rok.

2.      W zakresie potrzeb opiekuńczych i wspomagających:

-         zakup materacy przeciw odleżynowych - 2001-2003 rok,

-         zakup łóżek ortopedycznych - 2002 rok,

-         zakup lampy bakteriobójczej - 2001 rok,

-         zakup rotora nożnego automatycznego - 2001 rok,

-         zakup biostymulatora przeciw bólowego - 2004 rok.

-                     zwiększenie zatrudnienia w etatach -  psycholog, pracownik kulturalno-oświatowy, pracownik socjalny, 15 opiekunów, instruktora terapii zajęciowej, rehabilitanta, 10 pokojowych, 10 pielęgniarek - do 2006 roku.

3.                  Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

-                     modernizacja kotłowni - 2004 rok,

-                     zakup pralnicowirówki nierdzewnej Pralma 22 - 2002 rok,

-                     zakup destylarki do wody - 2001 rok,

-                     zakup automatu myjąco-dezynfekcyjnego typu SAN 14B - 2004 rok,

-                     budowa garażu - 2002 rok.

Ad. 1

W trakcie kontroli ustalono, że realizacja zaplanowanych w Harmonogramie prac przedstawia się następująco:

-         w 2001 roku zorganizowano pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia oraz palarnię.

-         w 2002 roku rozpoczęto remont pokoi mieszkalnych. Wyremontowane zostały wszystkie pokoje na parterze oraz po trzy pokoje na I i na II piętrze. W wyremontowanych pokojach poszerzone zostały drzwi wejściowe oraz drzwi do łazienek w których zainstalowano uchwyty i poręcze. Remont pozostałych pokoi zakończony zostanie w roku bieżącym.

Ze względu na brak środków finansowych nie zostały zamontowane 2 platformy schodowe. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień dyrektora (załącznik nr 1 do protokołu) termin ich montażu przesunięto do 31.12.2006 roku.

Nie wygospodarowano 2 pomieszczeń w celu uzyskania 2-óch pokoi dwuosobowych i łazienki. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień dyrektora Domu (załącznik nr 2 do protokołu) czteroosobowe pokoje nie spełniające wymaganych standardów pod względem powierzchni, zostaną rozgęszczone do trzyosobowych w terminie do 31 marca 2004 roku. Dzięki temu nie będzie konieczności wygospodarowywania w/w pomieszczeń i w domu będzie 23 pokoi dwuosobowych oraz 20 pokoi trzyosobowych.

Ze względu na trudną sytuację finansową Domu nie wprowadzono, zaplanowanego w programie naprawczym na 2001 r., wyboru posiłków, realizacje tego zadania przesunięto na 2006 rok. (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień - załącznik nr 3).

Ad. 2

W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających nie zrealizowano zaplanowanych w programie naprawczym zakupów tj. zakupu materacy przeciw odleżynowych, łóżek ortopedycznych, lampy bakteriobójczej, rotora nożnego automatycznego, biostymulatora przeciw bólowego. Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnych wyjaśnień dyrektora Domu (załącznik nr 4 do protokołu) w/w zakupy ze względu na brak środków finansowych dokonane zostaną do 31.12.2006 roku.

Z zaplanowanego w programie naprawczym zwiększenia zatrudnienia do 2006 roku, w okresie objętym kontrolą, w dziale terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnione zostały 3 pokojowe.

Ad. 3

Realizacja programu naprawczego w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia się następująco: w zaplanowanym terminie zakupiono pralnicowirówkę nierdzewną Pralma 22 oraz destylarkę do wody. Zaplanowana na 2004 rok modernizacja kotłowni, zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Domu, zrealizowana zostanie zgodnie z planem.

Jak wynika z wyjaśnień dyrektora, ze względu na brak środków finansowych nie wybudowano garażu, również zaplanowany jeszcze na ten roku zakup automat myjąco-dezynfekcyjnego typu SAN 14B nie zostanie dokonany.

II. Struktura zatrudnienia, kwalifikacje zatrudnionych pracowników oraz sposób podnoszenia przez pracowników kwalifikacji.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach struktura organizacyjna Domu przedstawia się następująco:

-        dyrektor,

-        dział terapeutyczno-opiekuńczy,

-        dział administracyjno-gospodarczy,

-        sekcja księgowości,

-        samodzielne stanowisko.

Na dzień kontroli w dps zatrudnionych było 55 osób, w tym 54 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. W dziale terapeutyczno-opiekuńczym zatrudnionych było 29 osób (kierownik zespołu, 8 starszych pielęgniarek, 13 starszych pokojowych, pracownik socjalny, starszy instruktor terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy, technik fizjoterapii, dwóch kapelanów na ½ etatu każdy, lekarz) w przeliczeniu na pełne etaty 28, co daje wskaźnik zatrudnienia 0,26.

Zasady wynagradzania pracowników określa "Regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach", wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2000 od dnia 01.01.2000 roku. Aneksem do Regulaminu z dnia 01.08.2000 r. Dyrektor ustalił tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Domu. Ustalono, że określone w Regulaminie wymagania kwalifikacyjne pracowników poszczególnych stanowisk, m.in.: starszy pracownik socjalny, młodszy opiekun  zaniżone w stosunku do wymagań kwalifikacyjnych pracowników, jakie zakłada rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz.708 z póź. zm.)

W trakcie kontroli sprawdzono akta 10 losowo wybranych osób działu terapeutyczno-opiekuńczego, tj. 34.5 %wszystkich pracowników tego działu (Załącznik nr 5 do protokołu). Na podstawie przeanalizowanych akt ustalono, że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanym stanowisku.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą 9 osób podnosi swoje kwalifikacje:

-        dyrektor, studiuje na I roku magisterskich studiów uzupełniających na kierunku ekonomia, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem, w czerwcu br. kończy specjalizację z organizacji pomocy społecznej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku.

-        kierownik działu administracyjno-gospodarczego studiuje na IV roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku zarządzanie i marketing.

-        główny księgowy studiuje na III roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku finanse i bankowość,

-        kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego studiuje na I roku magisterskich studiów uzupełniających na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogika,

-        pracownik socjalny studiuje na I roku magisterskich studiów uzupełniających na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogika,

-        starsza pielęgniarka studiuje na I roku magisterskich studiów uzupełniających na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku pedagogika,

-        technik fizjoterapii studiuje na V roku na Uniwersytecie w Łodzi na kierunku fizjoterapia,

-        dwie starsze pielęgniarki kończą w br. specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego.

Wszyscy pracownicy koszty kształcenia ponoszą we własnym zakresie.

Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego, średnio raz w miesiącu (za wyjątkiem lipca i sierpnia) prowadzone są przez pielęgniarki szkolenia dla wszystkich pracowników w/w działu. Na koniec każdego roku, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracowników, ustalane są tematy szkoleń na przyszły rok. W kontrolowanym okresie tematyka szkoleń była następująca:

-         w 2002 roku:

1.      Pielęgnowanie chorych z zawałem serca.

2.      Odleżyny.

3.      Zaburzenia pamięci.

4.      Zator.

5.      Niewydolność płucna.

6.      Złamanie kości udowej.

7.      Choroba Parkinsona.

8.      Dieta w chorobie wrzodowej.

9.      Zapalenie pęcherza moczowego.

10.  Cukrzyca.

-         w 2003 roku:

1.      Problem starości.

2.      Schizofrenia.

3.      Prawa pacjenta.

4.      Nadciśnienie tętnicze.

5.      Cukrzyca jako trudna choroba społeczna i radzenie sobie z nią.

6.      Gry komputerowe.

7.      Rodzina dysfunkcyjna.

8.      Potrzeby ludzi starych.

9.      Nowe leki w neurochirurgii i psychiatrii.

10.  Chorzy na AIDS.

W/w szkolenia miały głównie charakter medyczny. Z przeanalizowanej dokumentacji przeprowadzonych szkoleń nie wynika kiedy zostały one przeprowadzone oraz kto w nich uczestniczył (w 2003 roku tylko przy dwu szkoleniach sporządzona została lista obecności). Ponadto, pracownicy Domu nie uczestniczyli w szkoleniach na temat praw mieszkańców oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem w których, zgodnie z wymaganymi standardami pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego powinni uczestniczyć co najmniej raz na dwa.

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Domu ze względu na brak środków finansowych pracownicy działu terapeutyczno-opiekuńczego w kontrolowanym okresie nie uczestniczyli w zewnętrznych szkoleniach.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 1/2004.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. W przypadku gdy dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach nie zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi zawartymi w protokole, może złożyć do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia jego podpisania pisemne wyjaśnienia co od zawartych w protokole ustaleń.

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Feszler

2/ Mieczysława Nartowicz

07.04.2004r.

Józef Domaszuk

p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach

(data i podpis dyrektora Domu)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-04-20 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-20 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-20 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl