Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329039   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - PODGiK Grajewo. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa PODGiK w Grajewie
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Protokół kontroli problemowej

przeprowadzonej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Grajewskiego

Kontrolę w dniach 18 i 26 marca 2004 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

1. Mirosława Dudar – Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjno – Kartograficznego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr RR.XII.0939 – 11/04 z dnia 11 marca 2004 roku;

2. Hubert Filipowicz – Inspektor Wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.XII.0939 – 12/04 z dnia 11 marca 2004 roku;

3. Jarosław Kapica – Inspektor Wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr RR.XII. 0939 – 13/04 z dnia 11 marca 2004 roku.

Temat kontroli:

Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przez administrację geodezyjną i kartograficzną, a w szczególności:

I. organizacja i funkcjonowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej,

II. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

III. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

IV. zakładanie osnów szczegółowych,

V. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych,

VI. wykonywanie przez osoby realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Kontrolą objęto n/w okresy działalności jednostki:

1. zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania osnów szczegółowych – od 1 stycznia 2002 roku do dnia kontroli;

2. zagadnienia związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu
– od 1 stycznia 2002 roku do dnia kontroli;

3. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych – od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2003 roku;

4. wykonywanie przez osoby realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

W trakcie kontroli zbadano:

1. organizację i zasady funkcjonowania w kontrolowanej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej;

2. prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno kartograficznego;

3. prawidłowość uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

4. prawidłowość prowadzenia zadań z zakresu zakładania osnów szczegółowych;

5. prawidłowość dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych;

6. wykonywanie przez osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

na podstawie następujących przepisów prawnych:

– ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2000 roku Dz. U. Nr 100,poz.1086 ze zmianami.),

– ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (jednolity tekst
z 2002 roku, Dz. U. Nr 72, poz. 664 ze zm.),

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ( Dz. U. Nr 207, poz. 1759),

– rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz.1209),

– rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

– rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

– rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów
o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. 49, poz. 493),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 49, poz. 492),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297),

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821),

– ustawa z dnia 22 marca 1999 roku o pracownikach samorządowych (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

– ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni Starosta Powiatu Grajwskiego Pan Jarosław Augustowski, powołany Uchwałą Nr I/3/02 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru starosty powiatu grajewskiego.

Natomiast funkcję Skarbnika Powiatu Grajewskiego pełni Pani Maria Jasińska powołana Uchwałą Nr III/7/98 Rady Powiatu w Grajewie z dnia 27 listopada 1998 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu,

Wyjaśnienia w zakresie spraw związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naliczania opłat za jego udostępnianie oraz zakładania osnów szczegółowych składali:

– Pan Antoni Gosiewski Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie;

– Pani Bożenna Dobrowolska – inspektor powiatowy;

Wyjaśnień w sprawie organizacji, trybu i zakresu działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Grajewie udzielał Pan Antoni Gosiewski Przewodniczący Zespołu.

Wyjaśnień w zakresie dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji budżetowej przeznaczonymi na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych udzielała Pani Marta Goliczewska Księgowa Starostwa.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

I. Organizacja i funkcjonowanie administracji geodezyjnej i kartograficznej

Zadania Wydziału Geodezji i Kartografii określono w §29 załącznika do Uchwały Nr IV/27/2003 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 1 lutego 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Grajewie. Zadania te to między innymi: prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych oraz mapy zasadniczej.

W §16 wymienionego regulaminu wskazano, iż pracą Wydziału Geodezji i Kartografii kieruje Geodeta Powiatowy. Obowiązki Geodety Powiatowego powierzono Panu
inż. Antoniemu Gosiewskiemu. Ustalono, że posiada on wyższe wykształcenie geodezyjne (dyplom Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie), legitymuje się uprawnieniami zawodowymi Nr 1453 do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1, 2, 3, ukończył studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości, posiada także wymagany staż pracy w urzędach administracji publicznej. Powyższe wskazuje, że osoba zatrudniona w kontrolowanej jednostce na stanowisku Geodety Powiatowego spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 roku.

Z ustaleń kontroli wynika, iż nadzór nad realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii sprawuje Wicestarosta. Nie jest to zgodne z przepisami art. 6a ust.1 pkt.2 lit.b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

W kontrolowanej jednostce zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonuje 8 osób (załącznik 1 do protokołu), z czego 4 osoby posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Do kontrolowania opracowań włączanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego upoważniono osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresów odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań:

1. Antoni Gosiewski – uprawnienia zawodowe Nr 1453, zakres 1, 2, 3;

2. Bożenna Dobrowolska – uprawnienia zawodowe Nr 13148, zakres 1, 2;

3. Zenon Nowacki – uprawnienia zawodowe Nr 1446, zakres 1, 2, 6;

Funkcję przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej pełni
inż. Antoni Gosiewski legitymujący się wymaganymi uprawnieniami zawodowymi w tym zakresie. Prowadzenie obsługi kancelaryjno – technicznej Zespołu należy do Pani Bożenny Dobrowolskiej – posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

II. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1. Zasady gromadzenia i udostępniania dokumentacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą zarejestrowano 2126 spraw, które dotyczyły udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zgłoszenia prac geodezyjnych, w tym także na zamówienia na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu i na zamówienia na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości oraz na zamówienia materiałów z zasobu do użytku powszechnego.

Celem dokonania oceny kontrolowanej jednostki w zakresie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku, skontrolowano sposób załatwienia wyszczególnionych poniżej zgłoszeń prac geodezyjnych
i kartograficznych:

1. 1384-117/2002, inwentaryzacja budynku i aktualizacja mapy zasadniczej, miasto Grajewo, ul. Elewatorska działka nr 3200 – praca wykonana przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne „Kart” Andrzej Pytel, nr 1473/14/02;

2. 1273-20/2002, lewostronny wtórnik, obręb Czarna Wieś – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne „Krzysztof Dobrowolski” nr 16925/S/43/02;

3. 1273-12/2003, inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego, miasto Rajgród , działka nr 1123/5 – praca wykonana przez geodetę uprawnionego Adama Antoniego Szarneckiego nr 14039/53/03;

4. 1384-46/2003, inwentaryzacja budynku z przyłączami, miasto Grajewo, ul. Piłsudskiego, działka nr 2527/11 – praca wykonana przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne „Kart” Andrzej Pytel, nr 1473/17/03;

5. 1384-56/2003, inwentaryzacja powykonawcza budynku z przyłączami, miasto Grajewo, działki nr 2054/8, 2054/9, 2055/11 – praca wykonana przez firmę Usługi Geodezyjne, Rzeczoznawstwo Majątkowe – inż. Tadeusz Tyszkiewicz nr 1477/10/03;

6. 1440-14/2003, inwentaryzacja budynku gospodarczego, obręb Wojewodzin, działka nr 208 – praca wykonana przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne „Kart” Andrzej Pytel
nr 1473/92/03;

7. 1384-14/2004, inwentaryzacja budynku mieszkalnego, miasto Grajewo ul. Kościelna, działka nr 4436 – praca wykonana firmę Usługi Geodezyjno Kartograficzne „Zenon Nowacki” nr 1446/3/04.

Dokumentację techniczną powstałą w wyniku wykonania prac geodezyjnych
i kartograficznych przyjmowano do ośrodka na podstawie wniosku wykonawcy. Następnie dokumentację geodezyjną, przed włączeniem jej do zasobu, kontrolowano pod względem jakości, kompletności oraz zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami ustawy i aktami wykonawczymi.

W wyniku sprawdzenia sposobu załatwienia spraw wyszczególnionych powyżej, stwierdzono, że w przypadku roboty nr KERG 1384-117/2002 kontrolę dokumentacji przeprowadzono z naruszeniem terminu przewidzianego przepisem §9, ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku.

W toku kontroli stwierdzono, iż materiały powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych nie są przekazywane do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grajewie w terminach określanych w zgłoszeniach tych prac geodezyjnych. Dotyczy to następujących jednostek wykonawstwa geodezyjnego:

– geodeta uprawniony Zenon Nowacki,

– „KART” Przedsiębiorstwo Geodezyjne „Andrzej Pytel”,

– geodeta uprawniony „Krzysztof Sadowski”,

– Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „Adam Antoni Szarnecki”

– geodeta uprawniony „Krzysztof Dobrowolski”,

– Usługi Geodezyjne „Mirosław Kalinowski”.

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą podejmowane były przez jednostkę działania mające na celu - przekształcanie analogowych map ewidencyjnych do postaci numerycznej. W zasobie funkcjonują numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków dla miasta Grajewo oraz obrębów wiejskich Wierzbowo, Dybła, Mareckie, Popowo, Wojewodzin – ogółem na obszarze 4618 ha.

Podczas kontroli dokumentacji technicznej powstałej w wyniku wykonania wyszczególnionych powyżej prac geodezyjnych, stwierdzono, iż wynikami pomiarów na bieżąco nie aktualizowano dokumentów zasobu tj. mapy zasadniczej – funkcjonującej w zasobie w formie numerycznej – powyższe dotyczy pracy zarejestrowanej pod Nr KERG 1440-14/03.

Ustalono, iż dokumentację z wykonania wymienionych na wstępie prac geodezyjnych, przed włączeniem do zasobu, opatrzono klauzulami nr 1 i 2, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku.

2. Naliczanie opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ocenę kontrolowanej jednostki w zakresie naliczania opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji z zasobu dokonano na podstawie rozliczeń wymienionych poniżej zamówień:

a) 464/2002 inwentaryzacja budynku oraz aktualizacja mapy zasadniczej – kwota rozliczenia zamówienia 78,99 zł;

b) 753/2003 aktualizacja mapy zasadniczej – kwota rozliczenia zamówienia 473,47 zł;

c) 495/2003 inwentaryzacja budynku mieszkalnego – kwota rozliczenia zamówienia 113,64 zł;

d) 368/2003 inwentaryzacja budynku z przyłączami – kwota rozliczenia zamówienia 71,02 zł;

e) 257/2003 inwentaryzacja powykonawcza budynku z przyłączami – kwota rozliczenia zamówienia 355,47 zł, winno być 209,90 zł;

f) 23/2004 inwentaryzacja budynku gospodarczego – kwota rozliczenia zamówienia 56,82 zł;

g) 71/2004 inwentaryzacja budynku mieszkalnego – kwota rozliczenia zamówienia
57,99 zł

W wyniku sprawdzenia naliczania wymienionych powyżej zamówień stwierdzono, iż w przypadku zamówienia oznaczonego nr 257/2003 - opłata za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wykonania pracy geodezyjnej ustalona została nieprawidłowo. W pozostałych przypadkach opłaty naliczono prawidłowo tj. zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
14 listopada 2000 roku.

III. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

1. Organizacja Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (dokumentacja formalno – prawna).

Zarządzeniem Nr 35/2001 Starosty Grajewskiego z dnia 31 października 2001 roku w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej obejmującego zakresem swego działania teren powiatu grajewskiego, wydanym na podstawie przepisów art. 28 oraz § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 roku, powołany został Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W zarządzeniu tym określono, że funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni inż. Antoni Gosiewski. Na czas nieobecności przewodniczącego zastępstwo pełni Pani Bożenna Dobrowolska. Jako członkowie stali ZUDP, wymienieni zostali przedstawiciele:

1. Pan Piotr Kuczyński – Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego,

2. Pan Zbigniew Arasimowicz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;

3. Pan Jan Julian Połonowicz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.

W § 2 zarządzenia określono, że Zespół działa przy Starostwie Powiatowym w Grajewie ul. Strażacka 6B. W § 4 wymienionego zarządzenia stwierdza się, iż tryb pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej określa regulamin, stanowiący załącznik do Zarządzenia, w którym określono, że posiedzenia zespołu odbywają się jeden raz w tygodniu, to jest w czwartek, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, a gdy czwartek przypada w dzień wolny od pracy, w dniu następnym.

W toku kontroli ustalono, iż dla uzgadnianych projektów prowadzony jest dziennik zgłoszeń. Każdemu przedkładanemu do uzgodnienia wnioskowi nadawany jest kolejny numer wynikający z tegoż dziennika. W okresie objętym kontrolą Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodnił 264 lokalizacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu – odpowiednio w roku 2002 – 116 spraw, w roku 2003 – 128 spraw i w roku 2004 – 20 sprawy. Podstawą prowadzenia uzgodnień jest funkcjonująca w zasobie ośrodka mapa zasadnicza. Ustalono, iż uzgadniane projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu dotyczące miast Sczuczyn i Grajewo rejestrowano na nakładce „R” mapy zasadniczej, zaś projekty dotyczące gmin Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów – na mapach zasadniczych i mapach koordynacyjnych prowadzonych w formie analogowej.

W toku badania dokumentacji formalno – prawnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

· zapis punktu III. 11 regulaminu określającego tryb uzgadniania dokumentacji o treści „zespół może podjąć uchwałę upoważniającą przewodniczącego do uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu jednoosobowo, poza posiedzeniami całego zespołu, na podstawie uzgodnionego projektu kompleksowego lub w przypadkach bezkolizyjnych przyłączy do budynków osób fizycznych” jest niezgodny z przepisami §10, ust. 2 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 roku, gdyż tylko uzgodnienia w zakresie przyłączy do pojedynczych budynków mogą być dokonywane na podstawie opinii Przewodniczącego Zespołu.

2. Terminowość załatwiania wniosków w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W celu zbadania terminowości załatwiania wniosków w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz przestrzegania zasad załatwiania tych spraw, skontrolowano projekty uzgodnione następującymi numerami opinii:

1. 111/02 – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej – m. Grajewo,
ul. Przygodowa, działka nr 2491/3, kwota rozliczenia zamówienia – 40,65 zł;

2. 113/02 – projekt linii średniego napięcia – m. Grajewo, ul. Ekologiczna, kwota rozliczenia zamówienia – 245,46 zł;

3. 54/03 – projekt sieci elektroenergetycznej z przyłączami – obręb Święcienin, gm . Radziłów, kwota rozliczenia zamówienia – 494,44 zł;

4. 73/03 – projekt przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, m. Grajewo, ul. Ks. Pęzy działka nr 1139, kwota rozliczenia zamówienia – 41,42 zł;

5. 15/04 – projekt przyłącza wodociągowego m. Greajewo, ul. Konopki, działka nr 4616, kwota rozliczenia zamówienia – 35,79 zł.

W wyniku kontroli w/w spraw stwierdzono następujące uchybienia:

· obszar aktualizacji treści map do celów projektowych, na których przedstawiano do uzgodnienia przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu, nie spełniał wymogów §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie – powyższe dotyczy uzgodnienia
nr 111/02,

3. Naliczanie opłat za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Ocenę prawidłowości naliczenia opłat za czynności związane z uzgodnieniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonano na podstawie kontroli sposobu naliczenia opłat za uzgodnienia wyszczególnione w punkcie 2, niniejszego rozdziału.

· przy naliczaniu opłat za uzgodnienie sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami należy stosować przepisy zawarte pod tabelą w punkcie 3 ust.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku, tj. przy naliczaniu za w/w uzgodnienia opłat nie należy naliczać opłaty za pierwsze przyłącze – dotyczy uzgodnienia ZUD 54/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku.

Wysokość opłat za uzgodnienia nietypowe określono w Zarządzeniach Starosty Grajewskiego Nr 7/00 z dnia 12 marca 2000 roku i Nr 15/2003 z dnia 1 czerwca 2003 roku.

IV. Zakładanie osnów szczegółowych.

Z informacji przekazanej przez kontrolowaną jednostkę w sprawie osnów szczegółowych (załącznik 2) wynika, że w okresie objętym kontrolą prowadzone były prace związane z założeniem osnowy szczegółowej III kl. na obiekcie Szczuczyn. W wyniku realizacji powyższej pracy wyrównaniu poddano 225 punktów osnowy. Na terenie miasta Grajewo transformacji na układ „2000” poddano punkty osnowy szczegółowej III klasy oraz osnowy pomiarowej, które dotychczas funkcjonowały w układzie współrzędnych „1965”.

V. Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi
w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

1. Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2002 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr XXXVI/231/02 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie budżetu powiatu grajewskiego.

Zmiany do w/w planu wprowadzono Uchwałami Nr XXXVIII/248/02 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 7 czerwca 2002 roku oraz Nr XLI/263/02 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 10 października 2002 roku.

Ustalono, że przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2002 wyniosły 239 358,43 zł, w tym dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie
30 000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb-33 (załącznik 3 do protokołu) wydatki Funduszu w 2002 roku wyniosły 211 585,33 zł. W ramach wymienionej kwoty finansowano następujące zadania:

· Wydatki bieżące (własne) – 152 635,58 zł, a w tym między innymi:

· prace geodezyjne w asortymentach: modernizacja operatu ewidencji gruntów Dybła – Mareckie, założenie osnowy geodezyjnej na obszarze gmin: Szczuczyn i Radziłów – 90 741,50 zł,

· zakup oprogramowania – 4 698,84 zł

· szkolenia i narady – 4 508,00 zł

· opłaty pocztowe, sądowe, prowizje bankowe – 358,03 zł

· zakup materiałów i wyposażenia – 33 511,78

· konserwacja sprzętu technicznego – 396,74

· modernizacja pomieszczeń – 18 420,69 zł

· zakupy inwestycyjne – 17 078,64 zł,

· przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 41 871,11 zł,

Plan finansowy Powiatowego Funduszu na rok 2003 zatwierdzono Uchwałą
Nr IV/25/03 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 1 lutego 2003 roku w sprawie budżetu powiatu grajewskiego na 2003 rok.

Zmiany do w/w planu wprowadzono Uchwałami Nr V/34/03 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 27 marca 2003 roku i Nr XI/55/03 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia
21 listopada 2003 roku

Przychody Funduszu za rok 2003 wykazane w sprawozdaniu Rb-33 (załącznik 4 do protokołu) wyniosły 277 038,70 zł, w tym dotacja z Funduszu Wojewódzkiego 10 000,00 zł.

Jako wydatki z Funduszu wykazano:

· zakup materiałów i wyposażenia – 26750,84zł,

· usługi w zakresie konserwacji i napraw sprzętu technicznego – 2477,51 zł,

· zakup oprogramowania – 4939,47 zł,

· transfer danych do standardu SWDE, modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 100 obrębów powiatu grajewskiego – 163 680,00 zł,

· modernizacja pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu – 26992,57 zł,

· szkolenia – 5168,00 zł,

· zakupy inwestycyjne (zakup programu EWOPIS dla WINDOWS) – 4636,00 zł,

· prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 112,00 zł,

· przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 53 405,87 zł.

Razem wydatki poniesione z funduszu w roku 2003 wyniosły 288 162,26 zł.

Ustalono, iż podstawą do naliczania wpłat na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2002 była kwota przychodów wyszczególniona sprawozdaniu Rb-33 w wysokości 209 358,43 zł.

Informacje o wysokości przychodów funduszy za poszczególne kwartały 2002 roku przesłano Marszałkowi Województwa w terminach: 10 kwietnia 2002 roku, 24 lipca 2002 roku, 10 października 2002 roku, 14 stycznia 2003 roku.

Należne kwoty za poszczególne kwartały 2002 roku przekazano na fundusze: centralny i wojewódzki przelewami: z dnia 9 kwietnia 2002 roku, 10 lipca 2002 roku,
10 października 2002 roku i 16 stycznia 2003 roku.

Wysokość tych kwot wyszczególniono poniżej:

· I kwartał 4190,93 zł i 4190,93 zł;

· II kwartał 4722,19 zł i 4722,18 zł;

· III kwartał 5660,53 zł i 5660,53 zł;

· IV kwartał 6361,91 zł i 6361,91 zł;


Razem 20 935,56 zł i 20 935,55 zł = 41 871,11 zł.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2003 wykazane w sprawozdaniu Rb-33 wyniosły 267 038,70 zł.
Informacje w powyższej sprawie do Marszałka Województwa wysłano odpowiednio:
18 kwietnia 2003 roku, 18 lipca 2003 roku, 14 października 2003 roku, 20 stycznia 2004 roku.

Należne kwoty za poszczególne kwartały 2003 roku przekazano na fundusze: centralny i wojewódzki przelewami: z dnia 18 kwietnia 2003 roku, 23 lipca 2003 roku,
13 października 2003 roku i 20 stycznia 2004 roku.

Wysokość tych kwot wyszczególniono poniżej:

· I kwartał 4930,63 zł i 4930,62 zł;

· II kwartał 4719,94 zł i 4719,93 zł;

· III kwartał 5814,45 zł i 5814,44 zł;

· IV kwartał 11237,93 zł i 11237,93 zł

Razem: 26702,95 zł i 26702,92 zł = 53405,87 zł

Na podstawie powyższego stwierdza się, że w okresie objętym kontrolą naliczanie i przekazywanie należnych kwot na fundusze centralny i wojewódzki odbyło się z zachowaniem zasad wynikających z przepisów art. 41, ust. 3 i 3a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustalono, że przekazanie informacji o wysokości przychodów Funduszu Powiatowego na drugi kwartał 2002 roku, odbyło się z naruszeniem przepisów §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku, które stanowią, że informacje te winny być przesłane marszałkowi województwa w terminie 20 dni od zakończenia kwartału

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą – zakupy usług przez kontrolowaną jednostkę, dokonywane były z zastosowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Najczęściej stosowanym trybem udzielania zamówień publicznych był przetarg nieograniczony.

Dotyczy to udzielonych zamówień na wykonanie:

· prac remontowo – budowlanych pomieszczeń do przechowywania zasobu,

· modernizacji ewidencji gruntów i aktualizacji mapy zasadniczej miasta Grajewa,

· opracowania wektorowej mapy ewidencji gruntów 100 obrębów powiatu grajewskiego,

· budowy bazy danych systemu identyfikacji działek rolnych miasta Grajewo,

· opracowania projektu technicznego i założenie poziomej osnowy szczegółowej III klasy,

· modernizacji operatu ewidencji gruntów obrębów Dybła i Mareckie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, nie stwierdzono by w przetargach o udzielanie zamówień publicznych jako oferenci uczestniczyli pracownicy Starostwa realizujący zadania z zakresu geodezji i kartografii.

2. Gospodarowanie środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dotacje udzielone kontrolowanej jednostce na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych w roku 2002 wyniosły:

· dział 710 rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne 248000,00 zł;

· dział 710 rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne 50000,00zł;

Ze środków dotacji działu 710, rozdział 71013 i 71014 sfinansowano prace geodezyjne etap IIIb, i IVa, dotyczące modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji mapy zasadniczej miasta Grajewo. Zamówienia tego dokonano w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 tyś. EURO.

W 2003 roku na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych udzielono następujących dotacji:

· dział 710, rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne 71770,00 zł;

· dział 710, rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne 30000,00 zł;

Ze środków dotacji rozdziału 71013 za kwotę 60000 zł. sfinansowano sporządzenie 238 arkuszy wektorowej mapy ewidencji gruntów dla 100 obrębów powiatu grajewskiego. Zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30000 EURO. Natomiast za kwotę 11770,00 zł wykonano prace związane z budową bazy danych systemu indentyfikacji działek rolnych (LPIS) umożliwiającej przekazanie grafiki map ewidencyjnych miasta Grajewa w postaci cyfrowej dla ARiMR. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 30000 EURO.

Środki rozdziału 71014 przeznaczono na sporządzenie 238 arkuszy wektorowej mapy ewidencji gruntów dla 100 obrębów wiejskich powiatu grajewskiego oraz przygotowanie danych geometrycznych opisujących działki ewidencyjne w formie plików komputerowych sformatowanych zgodnie z ze standardem SWDE. Zamówienia dokonano w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30000 EURO.

Na podstawie powyższego stwierdza się, że zakres rzeczowy zadań realizowanych przez kontrolowaną jednostkę ze środków dotacji był zgodny z ich przeznaczeniem przewidzianym przepisami art. 4 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

W przetargach o udzielenie powyższych zamówień nie uczestniczyli jako oferenci pracownicy Starostwa wyszczególnieni w załączniku 1 do protokołu.

VI. Wykonywanie przez osoby realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Z ustaleń kontroli wynika, że zadania z zakresu geodezji i kartografii w kontrolowanej jednostce realizuje 8 osób (załącznik 1 do protokołu), z czego 4 osoby posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. W wyniku sprawdzenia bazy danych systemu „Ośrodek” w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31.12.2003 roku, ustalono, że prace geodezyjne wykonywała osoba wymieniona pod pozycją 8 załącznika 1 do protokołu. Jak wynika z zakresu czynności osoba ta zatrudniona jest na stanowisku inspektora powiatowego w Wydziale Geodezji i Kartografii. Do jej obowiązków należy między innymi – przyjmowanie i kontrola robót geodezyjno – kartograficznych w zakresie kompletności, jakości i zgodności z warunkami technicznymi i wytycznymi ośrodka oraz obowiązującymi instrukcjami technicznymi. W okresie objętym kontrolą osoba ta zgłosiła 95 prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grajewie. W odniesieniu do pozostałych osób wymienionych w załączniku 1 do protokołu nie stwierdzono by zgłaszały one prace geodezyjne w okresie objętym kontrolą.

Stwierdzono także, że wszyscy pracownicy wymienieni w załączniku nr 1 do protokołu złożyli oświadczenie z art. 18 i 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych.

Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Starostę Grajewskiego poinformowano o prawie do zgłaszania umotywowanych uwag i zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokole, a także do składania wyjaśnień odnoszących się do stwierdzonych nieprawidłowości - w terminie 7 dni od dnia podpisania protokółu.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Białystok, 20 kwiecień 2004 roku

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej

Kontrolujący

WICESTAROSTA
Alicja Rutkowska
GEODETA POWIATOWY
Antoni Gosiewski
STAROSTWO POWIATOWE
w GRAJEWIE
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo
REGON 450672113
Mirosława Dudar
Hubert Filipowicz
Jarosław Kapica
SKARBNIK POWIATU
Maria Jasińska


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-04-21 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-21 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-21 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl