Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25839398   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Gródku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

protokół z kontroli problemowej - USC Gródek
Autorzy: Ewa Bielewska, Konrad Michałowski,

  Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 15 lipca 2008 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gródku

 

         Kontrolą objęto Urząd Stanu Cywilnego w Gródku, wchodzący w skład Urzędu Gminy w Gródku (art. 5 a ust. 1 prawa o asc).

Urząd Stanu Cywilnego mieści się w Gródku przy ulicy Fabrycznej 8.

Regon Urzędu Gminy Gródek 000539489; NIP 542-10-02-996.

         Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Wiesław Kulesza - Wójt Gminy Gródek wybrany na to stanowisko dnia 12 listopada 2006 roku. Wójt Gminy pełni również funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - art. 6 ust. 2 ustawy prawo o asc.

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Gródku jest Pani Leonida Maliszewska powołana uchwałą Rady Gminy w Gródku Nr VII/48/95 z dnia 17 lutego 1995 roku.

Zastępcą Kierownika USC jest Pani Aleksandra Michalczuk powołana uchwałą Rady Gminy w Gródku Nr VI/33/90 z dnia 28 grudnia 1990 roku.

 

Kontrolę przeprowadziła Ewa Bielewska - inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Rejestracji Stanu Cywilnego, Obywatelstwa i Repatriacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Konrad Michałowski - inspektor wojewódzki w w/w Oddziale na podstawie upoważnień Nr 23/08 i Nr 24/08
z dnia 14 lipca 2008 roku podpisanych przez Pana Andrzeja Władysława Gawkowskiego - Dyrektora w/w Wydziału.

Adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - Białystok 15-213, ul. Mickiewicza 3.

 

Wojewoda Podlaski sprawuje nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego województwa podlaskiego - art. 8 ust. 3 ustawy prawo o asc.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- art. 8 ust. 3 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688 z późn. zm.) i § 24 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

- art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.).

 

 

Zasady i tryb prowadzenia kontroli określa zarządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 80/05 z dnia  11 maja 2005 roku.

 

Temat kontroli:

Realizacja zadań wynikających z ustawy:

•1.      z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm)

•2.      z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)

•3.      z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992 z późn. zm.)

•4.      oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.)

 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan wykonawczy kontroli ustalony na 2008 rok dla urzędów stanu cywilnego województwa podlaskiego, zatwierdzony dnia 28 stycznia 2008 roku przez Pana Andrzeja Władysława Gawkowskiego - Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielała Pani Leonida Maliszewska - Kierownik USC w Gródku.

Osoby kontrolujące wpisały się do księgi kontroli w Urzędzie Gminy Gródek pod numerem 3/08.

 

Kontrolą objęto księgi urodzeń, małżeństw i zgonów oraz akta zbiorowe z lat 2007-2008.

 

 

I. Księga urodzeń i akta zbiorowe

 

W 2007 roku Kierownik USC w Gródku sporządził 11 aktów urodzenia; w tym: 10 aktów sporządzono na podstawie decyzji Kierownika USC w Gródku, 1 akt sporządzono w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego w Białymstoku.

 

(...)1 

w/w akty urodzenia sporządzone zostały na podstawie decyzji Kierownika USC w Gródku podjętych w oparciu o art. 73 ust. 1 prawa o asc.

Podania o umiejscowienie zagranicznych aktów urodzenia wniosły osoby uprawnione, zamieszkałe na terenie gminy Gródek - decyzje podjął organ właściwy miejscowo (art. 13 prawa o asc).

W aktach zbiorowych znajdują się zagraniczne odpisy aktów urodzenia oraz tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego - § 9 rozporządzenia.

Dane z aktów zagranicznych zostały prawidłowo przeniesione do decyzji, a następnie do aktów polskich.

Jeżeli strona o to wnosiła - Kierownik USC podejmował również decyzje o uzupełnieniu aktów urodzeń. W aktach w rubryce „wzmianki dodatkowe" zostały naniesione prawidłowe adnotacje o uzupełnieniu aktu urodzenia.

Strony pokwitowały odbiór decyzji.

Bez uwag.

 

(...)1 

Akty zostały sporządzone na podstawie decyzji Kierownika USC w Gródku podjętych w trybie art. 34 prawa o asc.

Bez uwag.

 

(...)1 

         W/w akt urodzenia sporządzono w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego w Białymstoku sygn. akt (...)1.

Przed sporządzeniem aktu Kierownik USC w Gródku sprawdził, czy akt urodzenia dotyczący tej samej osoby nie figuruje w USC w Białymstoku, USC w Łodzi i USC w Warszawie.

Osobę poinformowano o wpisaniu aktu urodzenia.

 

 

W 2008 roku - wg stanu na dzień kontroli - Kierownik USC w Gródku sporządził 2 akty urodzenia:

 

(...)1 

akty sporządzone zostały na podstawie decyzji Kierownika USC w Gródku podjętych w oparciu o art. 73 ust. 1 prawa o asc.

Bez uwag.

 

 

II. Księga małżeństw i akta zbiorowe

W 2007 roku  sporządzono 32 akty małżeństwa.

         W 2008 roku - wg stanu na dzień kontroli sporządzono 12 aktów małżeństwa.

 

         Wszystkie akty małżeństw są podpisane przez Kierownika USC. Kolejność w numeracji aktów jest zachowana. Akty wypisane są ręcznie, co jest zgodne z § 2 ust. 1 rozporządzenia.

Wolne miejsca po sporządzeniu aktu są zakreślane w sposób uniemożliwiający dokonywanie w nich jakichkolwiek wpisów - § 7 ust. 2 rozporządzenia.

 

Sprawdzono:

- Akt Nr (...)1; akt sporządzono na podstawie decyzji Kierownika USC w Gródku Nr (...)1  z dnia (...)1, co odnotowano prawidłowo w akcie w rubryce „uwagi" - § 7 ust. 1 rozporządzenia.

         Podanie złożyła osoba uprawniona zamieszkała na terenie gminy Gródek - decyzję podjął organ właściwy miejscowo - art. 13 prawa o asc.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa wpłynął do USC w dniu 30 kwietnia 2007 r. (data wpływu do USC została odnotowana na podaniu).

Strona przedłożyła odpis aktu małżeństwa wydany na Węgrzech wraz z urzędowym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski.

Z uwagi na fakt, iż z aktu zagranicznego nie wynikało nazwisko mężczyzny noszone po zawarciu związku małżeńskiego oraz nazwisko dzieci, Kierownik USC naniósł prawidłową wzmiankę dodatkową w tym zakresie na podstawie art. 25 § 3 kr i o - odnośnie mężczyzny oraz art. 88 § 1 kr i o - odnośnie dzieci.

Strona wniosła również o uzupełnienie aktu małżeństwa o brakujące dane. Kierownik USC podjął decyzję na podstawie art. 36 prawa o asc o uzupełnieniu aktu. W akcie małżeństwa naniesiono prawidłowo wzmiankę dodatkową dot. jego uzupełnienia.

Do treści decyzji i naniesionej wzmianki dodatkowej uwag nie wniesiono.

Strona pokwitowała odbiór obu decyzji.

 

- Nr (...)1; akt sporządzony na podstawie decyzji Kierownika USC w Gródku dotyczącej transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa.

         Podanie o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa wniosła kobieta, której akt dotyczy zamieszkała na terenie gminy Gródek.

         W aktach zbiorowych znajdują się odpis aktu małżeństwa wydany przez USC w Wielkiej Brytanii wraz z tłumaczeniem tego dokumentu na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dane z aktu zagranicznego przeniesiono dokładnie do decyzji, a następnie aktu polskiego.

Strona wniosła również o uzupełnienie aktu małżeństwa. Kierownik USC podjął na podstawie art. 36 prawa o asc decyzję o uzupełnieniu aktu małżeństwa. W akcie małżeństwa została naniesiona prawidłowo wzmianka dodatkowa o uzupełnieniu.

Strona pokwitowała odbiór obu decyzji.

Z uwagi na fakt, iż z aktu zagranicznego nie wynikały nazwiska małżonków noszone po zawarciu związku małżeńskiego ani nazwiska dzieci - kobieta - obywatelka polska złożyła - zgodnie z art. 62 ust. 3 prawa o asc oświadczenie o swoim nazwisku, co zostało odnotowane w rubryce „wzmianki dodatkowe". Natomiast odnośnie nazwiska mężczyzny i nazwisk dzieci - Kierownik USC naniósł w rubryce „wzmianki dodatkowe" stosowną adnotację.

 

 

Akty dotyczące małżeństw zawartych przed Kierownikiem USC- art. 1 § 1 kr i o.

 

(...)1 

Akty małżeństw podpisane są przez osoby zawierające związek małżeński, świadków oraz Kierownika USC. W każdym przypadku zachowano termin miesięczny określony w art. 4 kr i o.

W aktach zbiorowych są dokumenty złożone przez strony przed zawarciem małżeństwa, wymagane zgodnie z art. 54 ust. 1 prawa o asc.

         Do złożonych dokumentów nie zgłoszono zastrzeżeń.

 

- Nr (...)1  dotyczy małżeństwa zawartego przed Kierownikiem USC w Gródku.

Strony złożyły zapewnienia dnia (...)1 . Na wniosek nupturientów Kierownik USC w Gródku decyzją Nr (...)1  z dnia (...)1  orzekł o skróceniu miesięcznego terminu określonego w art. 4 kr i o. Strony pokwitowały odbiór decyzji.

W aktach zbiorowych znajdują się także: notatka z aktu urodzenia mężczyzny oraz aktu zgonu dot. żony mężczyzny, akt urodzenia oraz świadectwo rozwiązania związku małżeńskiego dot. kobiety wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku, kopia paszportu kobiety oraz oświadczenie o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa (art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 56 ust. 1 prawa o asc).

Akt został podpisany przez Kierownika USC, osoby zawierające związek małżeński oraz świadków. Bez uwag.

 

-Nr (...)1, akt dotyczy małżeństwa zawartego przez obywatela polskiego z cudzoziemką przed Kierownikiem USC w Gródku.

         W aktach zbiorowych jest zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez cudzoziemkę wymagane art. 56 ust. 1 prawa o asc. Dokument wydany został przez Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku.

         Zapewnienia wraz z wymaganymi prawem o asc dokumentami zostały złożone Kierownikowi USC dnia 20 października 2007 roku - został zachowany termin miesięczny przewidziany art. 4 kr i o.

Ww. akt jest podpisany przez Kierownika USC, osoby zawierające związek małżeński, świadków.

Bez uwag.

 

 

Akty małżeństw dotyczące związków wyznaniowych ze skutkiem cywilnym - art. 1 § 2 kr i o.

 

         W 2007 r. sporządzono 23 akty dotyczące małżeństw zawieranych w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym, natomiast w 2008 r. - wg stanu na dzień kontroli - 10 aktów.

 

         Ustalono, co następuje:

- do każdego z aktów małżeństwa są akta zbiorowe, w których znajduje się dwustronnie wypełnione zaświadczenie i inne wymagane prawem o asc dokumenty (art. 54 ust. 1),

- związki małżeńskie zawierane były w terminie ważności zaświadczenia,

- akty małżeństwa sporządził organ właściwy ze względu na miejsce ich zawarcia,

- zaświadczenia potwierdzające zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym przekazywane były przez duchownego do USC w przewidzianym ustawowo terminie - art. 8 § 3 kr i o, (na każdym zaświadczeniu znajduje się data wpływu do USC),

- akty małżeństwa sporządzano niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zaświadczenie wpłynęło do USC - art. 61 a ust. 2 prawa o asc,

- przypiski w aktach zostały naniesione na bieżąco.

- Nr (...)1

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gródku właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednej ze stron (art. 12 ust. 2a prawa o asc). Termin ważności zaświadczenia określono prawidłowo. Zawarcie małżeństwa nastąpiło w terminie ważności zaświadczenia. Zaświadczenie wypełnione na drugiej stronie przez duchownego wpłynęło do USC w Gródku w ustawowym terminie - art. 8 § 3 kr i o.

Z uwagi na fakt, iż w akcie małżeństwa zostało błędnie wpisane nazwisko rodowe matki mężczyzny Kierownik USC w Gródku wszczął z urzędu w dniu 28 grudnia 2008 r. postępowanie w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego.

Decyzją Nr (...)1  Kierownik USC w Gródku dokonał sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie małżeństwa. Jednakże Kierownik USC w Gródku omyłkowo określił datę wydania decyzji jako „28 stycznia 2007 r." zamiast „28 grudnia 2007 r.". Poinstruowano Kierownika USC w Gródku, iż należy dokonać sprostowania daty wydania decyzji  w trybie art. 113 § 1 kpa.

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2008 r. Nr (...)1  podjętym z urzędu Kierownik USC w Gródku sprostował datę wydania decyzji z „28 stycznia 2007 r." na „28 grudnia 2007 r.".

 

Nr (...)1

Akt dotyczy małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 kr i o .

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku.

Zawarcie małżeństwa nastąpiło w terminie ważności zaświadczenia.

Zaświadczenie wypełnione na drugiej stronie przez duchownego wpłynęło do USC w Gródku w ustawowym terminie - art. 8 § 3 kr i o.

Przy sporządzaniu aktu małżeństwa Kierownik USC omyłkowo wpisał błędne imię świadka, co zostało prawidłowo omówione w rubryce „uwagi" (§ 2 ust. 5 rozporządzenia).

W akcie małżeństwa Kierownik USC w Gródku nie wpisał danych ojca kobiety, mimo iż dane te wynikały z zaświadczenia. Kierownik USC w Gródku został pouczony o konieczności uzupełnienia aktu małżeństwa w tym zakresie.

         Decyzją z dnia (...)1  Nr (...)1 podjętą z urzędu Kierownik USC w Gródku uzupełnił akt małżeństwa o brakujące dane dotyczące ojca kobiety.

 

Nr (...)1 

Akt dotyczy małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 kr i o .

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydał Kierownik USC m. st. Warszawy.

W akcie małżeństwa nie wpisano nazwiska rodowego kobiety, bowiem taka informacja nie wynikała z zaświadczenia, które zostało przekazane przez duchownego do USC w Gródku.

Do USC w Gródku wpłynęło pismo Zastępcy Kierownika USC m. st. Warszawy zawierające wyjaśnienie faktu pominięcia danych dotyczących nazwiska rodowego kobiety oraz pismo małżonków informujące, iż przeoczyli brak nazwiska rodowego kobiety w wydanym przez USC m. st. Warszawy zaświadczeniu stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Kierownik USC w Gródku podjął z urzędu decyzję o uzupełnieniu aktu małżeństwa o brakujące dane. Podstawę uzupełnienia stanowił odpis skrócony aktu urodzenia znajdujący się w aktach zbiorowych do aktu małżeństwa. W aktach zbiorowych znajduje się zwrotne pokwitowanie odbioru decyzji przez strony w dniu 23 listopada 2007 r.

Kierownik USC naniósł wzmiankę dodatkową o uzupełnieniu aktu małżeństwa w dniu 26 listopada 2007 r. tj. przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Poinstruowano Kierownika USC w Gródku, iż - zgodnie z art. 21 ust. 2 prawa o asc -podstawą wpisania wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego stanowić mogą decyzje administracyjne, które stały się ostateczne.

 

III. Księga zgonów i akta zbiorowe

 

W 2007 roku - sporządzono 40 aktów zgonu - wszystkie na podstawie kart zgonu.

 

Sprawdzając akty stwierdzono, że są podpisane przez Kierownika USC w Gródku oraz osobę zgłaszającą zgon. Wolne pozycje po sporządzeniu aktów są wykreślone zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia.

         Karty zgonu są  wystawione przez lekarza i znajdują się w aktach zbiorowych. Porównano dane z karty zgonu z treścią aktu w pozycji data i miejsce zgonu.

Nie stwierdzono naruszenia właściwości miejscowej organu uprawnionego do sporządzenia aktów zgonu (art. 10 ust. 1 prawa o asc).

         Przypiski w aktach naniesiono na bieżąco.

 

- Nr (...)1

W karcie zgonu lekarz wpisał „Mieleszki", natomiast w akcie zgonu pozycja „miejsce zgonu" została wykreślona. Kierownik USC w Gródku został pouczony o konieczności uzupełnienia aktu zgonu w pozycji „miejsce zgonu".

Decyzją z dnia (...)1  Nr (...)1  podjętą z urzędu Kierownik USC uzupełnił

akt zgonu o miejsce zgonu.

 

- Nr 5(...)1,

W karcie zgonu do w/w aktu zgonu lekarz jako miejsce zgonu wpisał „w lesie przy wsi Borki".

- Nr (...)1,

W karcie zgonu do w/w aktu zgonu lekarz jako miejsce zgonu wpisał „droga - ul. Szkolna Gródek".

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 2 prawa o asc miejsce zgonu oznacza nazwę miejscowości, w której nastąpił zgon

 

W 2008 roku - wg stanu na dzień kontroli sporządzono 20 aktów zgonu - wszystkie na podstawie kart zgonu.

Bez uwag

 

IV. Postępowanie i decyzje w sprawach sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego

 

W 2007 roku zarejestrowano 77 spraw; w 2008 roku - według stanu na dzień kontroli - 15 spraw.

Sprawdzono sprawy zarejestrowane pod numerem 56/07 oraz 74/07.

Bez uwag

 

V. Zmiana imion i nazwisk.

W 2007 r. zarejestrowano 8 spraw.

 

Decyzja Nr (...)1  z dnia (...)1  dot. zmiany nazwiska mężczyzny. Wnioskodawca wniósł o zmianę nazwiska, które zostało mu nadane wskutek sądowego ustalenia ojcostwa na nazwisko rodowe matki. Wnioskodawca przedstawił dokument, który potwierdzał, iż posługiwał się nazwiskiem rodowym matki (kopia świadectwa szkolnego).

Strona pokwitowała odbiór decyzji. Kierownik USC przesłał jeden egzemplarz decyzji do USC miejsca sporządzenia aktu urodzenia strony celem naniesienia wzmianki dodatkowej oraz przekazał zawiadomienie o zmianie nazwiska do organów wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy o zmianie imion i nazwisk.

 

Decyzja Nr (...)1  z dnia (...)1  dot. ustalenia pisowni nazwiska mężczyzny.

W aktach sprawy znajdują się m.in. wniosek strony z uzasadnieniem, odpis zupełny aktu urodzenia i małżeństwa. Z uzasadnienia wniosku wynika, iż rozbieżność pisowni nazwiska powstała w chwili odtwarzania w latach 50-tych XX wieku w polskim urzędzie stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia i małżeństwa.

Do dokumentów znajdujących się w aktach sprawy oraz podjętej decyzji nie zgłoszono uwag.

Strona pokwitowała odbiór decyzji.

 

 

VI. Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego

 

W 2007 roku wydano 514 odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

W 2008 roku - według stanu na dzień kontroli - wydano 240 odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

Teczki zostały założone pod numerem USC.5141 i zatytułowane „Skrócone odpisy aktów stanu cywilnego".

W teczkach znajdują się podania, z których wynika m.in. stopień pokrewieństwa wnioskodawcy oraz do jakiego celu ma być wydany odpis. Strony kwitowały odbiór odpisów.

Bez uwag

 

Na tym protokół zakończono.

 

         Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z Panią Lilią Waraksa - Sekretarzem Gminy Gródek w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Pani Leonidy Maliszewskiej.

        

         Protokół z kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz po podpisaniu przez Kierownika jednostki kontrolowanej pozostaje w aktach w Urzędzie Gminy Gródek, natomiast drugi w aktach Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 

         Kontrolowany został poinformowany o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie ustaleń z kontroli, zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz wyjaśnień do stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

podpisy osób kontrolujących:

/-/ Ewa Monika Bielewska - inspektor wojewódzki

/-/ Konrad Michałowski - inspektor wojewódzki

data sporządzenia protokołu:

12.08.2008 r.

 

podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

/-/ Wiesław Kulesza - Wójt Gminy Gródek

data podpisania protokołu:

18.08.2008 r.

 

 

 

 

1 z treści protokołu wykropkowano dane, biorąc pod uwagę art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2008-09-03 12:15:26
Data publikacji:  2008-09-03 12:15:26
Data modyfikacji:  2008-09-03 12:21:07 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl