Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329097   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Bielsku Podlaskim, REGON 050848731

Burmistrzem Miasta jest Pan Eugeniusz Berezowiec.

Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim jest Pani Zenobia Taranta zatrudniona na czas nieokreślony od 1.06.1990 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim:

utworzony został na podstawie Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Miasta Bielska Podlaskiego z dnia 5 maja 1990 r. Działalność rozpoczął z dniem 1 czerwca 1990 r. jako gminna jednostka budżetowa. Uchwałą Nr XXXXVII/307/94 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 25 lutego 1994 r. Ośrodek został przekształcony z jednostki budżetowej w zakład budżetowy. Następnie Uchwałą Nr XLIV/231/97 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 10 grudnia 1997 roku ponownie przekształcony w jednostkę budżetową.

Kontrolę przeprowadziła:

mgr Elżbieta Chojak - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej PUW w Białymstoku (upoważnienie do kontroli nr PS.VI.0939/135/04 z dnia 13.01.2004 roku). Kontrolę przeprowadzono w dniach 25-27 luty 2004 r. i 1 marca 2004 r.

I. Temat kontroli:

Prawidłowość przyznawania świadczeń z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

II. Cel kontroli:

Dokonanie oceny prawidłowości przyznawania i wypłacania wybranych świadczeń pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań zleconych gminie.

III. Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto rok 2003, skontrolowano następujące zagadnienia:

1.      Realizacja zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).

A. art. 27 ust. 1 - zasiłek stały,

B. art. 27 ust. 4 - zasiłek stały wyrównawczy,

C. art. 31 ust. 1 - zasiłek okresowy,

D. art. 31 ust. 6 - macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy.

Ustalenia  kontroli:

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1.      Realizacja zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64 poz. 414 z późn zm.).

A.     art. 27 ust. 1 - Zasiłek stały - przysługujący osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu, ze względu na opiekę nad dzieckiem wymagającej stałej opieki i pielęgnacji.

Od stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. z zasiłku stałego skorzystały 54 rodziny. Od stycznie 2004 r. korzysta 48 osób.

Kontrolujący sprawdził 30 % akt świadczeniobiorców

Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Osoby korzystające z tej formy pomocy spełniają kryteria określone w art. 27 ust. 1 i 2. Zasiłki przyznano w oparciu o kompletną dokumentację. Wywiady sporządzone są zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu MP i PS z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów (Dz. U. Nr 114, poz. 1220), dochody rodzin wyliczano w oparciu o właściwe zaświadczenia. Świadczenia waloryzowano zgodnie z art. 35a ustawy o pomocy społecznej.

Decyzje przyznające zasiłek stały zostały wydane w terminie określonym przez kpa i zawierają wszystkie elementy określone w art. 107 kpa oraz informację o wypłacie świadczenia.

Kontrolujący sprawdził listy wypłat zasiłków stałych za miesiąc marzec 2003r., za czerwiec 2003 r., za lipiec 2003 r., za wrzesień 2003 r., za grudzień 2003 r. Listy wypłat zgodne są z wydanymi decyzjami.

Przykłady osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego opisano w załączniku Nr 1 do protokołu.

B. art. 27 ust. 4 - zasiłek stały wyrównawczy.

Od stycznia 2003 roku do grudnia 2003 roku z tej formy pomocy skorzystało 85 osób. Z zasiłku stałego wyrównawczego korzystało 45 osób nie posiadających dochodu, 8 osób posiadających zasiłek pielęgnacyjny, 32 w rodzinie. Od stycznia 2004 r. z zasiłku stałego korzysta 59 osób.

Kontrolujący sprawdził 30 % akt świadczeniobiorców. Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Osoby korzystające z tej formy pomocy spełniają kryteria określone w art. 27 ust. 4. Zasiłki przyznano w oparciu o kompletną dokumentację i w prawidłowej wysokości.

Wywiady sporządzone są zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu MPiPS z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów (Dz. U. Nr 114, poz. 1220). Wysokość zasiłków ustalono prawidłowo.

Decyzje przyznające zasiłek stały zostały wydane w terminie określonym przez kpa i zawierają wszystkie elementy określone w art. 107 Kpa oraz klauzulę o waloryzacji zgodnie z art. 35a ustawy o pomocy społecznej, termin wypłaty świadczenia i sposób wypłaty.

W jednym przypadku kontrolujący stwierdził naruszenie przepisów art. 2a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, co spowodowało nadpłatę zasiłku stałego w ogólnej kwocie 695,17 zł.

Przykłady osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego wyrównawczego opisano w załączniku Nr 2 do protokołu.

C. art. 31 ust. 1 - zasiłek okresowy.

Z tej formy pomocy w 2003 roku skorzystało 614 osób.

Kontrolujący sprawdził 30 % akt świadczeniobiorców.

Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Wszystkie rodziny spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Ponadto występują inne okoliczności warunkujące i potwierdzające zasadność przyznania takiej pomocy np. wielodzietność, bezrobocie, długotrwała choroba. Przeprowadzone wywiady w pełni odzwierciedlają sytuację rodzinną, zdrowotną i materialną. Wnioski załatwiane są terminowo.

Decyzje przyznające zasiłek wydawano w terminie określonym w Kpa i zawierają wszystkie elementy określone w art. 107 Kpa oraz termin wypłaty świadczenia i sposób wypłaty.

Przykłady rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego opisano w załączniku Nr 3 do protokołu.

D. art. 31 ust. 6 - macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy macierzyński.

W 2003 roku z macierzyńskiego zasiłku okresowego skorzystało 69 kobiet, z zasiłku jednorazowego macierzyńskiego 59 kobiet. Od stycznia 2004 r. skorzystały 33 kobiety.

Kontrolujący sprawdził 30 % akt świadczeniobiorców korzystających z zasiłku okresowego macierzyńskiego i macierzyńskiego jednorazowego. Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Wszystkie kobiety spełniają kryteria określone w art. 31 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Kontrolujący w 3 przypadkach stwierdził naruszenie przepisów art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej tj. zasiłek macierzyński okresowy należało przyznać od miesiąca w którym został złożony wniosek, a nie od miesiąca, w którym urodziło się dziecko.

Naruszenie przepisu art. 43 ust. 6 w. cyt. ustawy spowodowało nie przyznanie zasiłku macierzyńskiego okresowego za II miesiąc życia dziecka.

Kontrolujący sprawdził listy wypłat za miesiąc marzec 2003 r., czerwiec 2003 r. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami.

Przykłady osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku macierzyńskiego okresowego, macierzyńskiego jednorazowego opisano w załączniku Nr 4 do protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz w dniu 09.03.2004r. przekazano Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Miasta pod poz. 1.

Kontrolujący

Elżbieta Chojak

(podpis nieczytelny)

Kontrolowany

( data i podpis)

09.03.2004r.

Kierownik

Zenobia Taranta.

(podpis nieczytelny)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-04-27 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-27 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-27 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl