Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351219   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Występienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
nnnnn

Białystok, dnia 19 kwietnia 2004 r.

PS.I.0932-6/04

Pani

Zenobia TARANTA

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bielsku Podlaskim

Uprzejmie informuję, iż w dniach 25 - 27 luty i 1 marca 2004 roku inspektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim w zakresie realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 9 marca 2004 roku przekazuję niniejsze wystąpienie.

Ustalenia kontroli wykazały, że zadania zlecone na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej obejmujące - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych przysługujących osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji oraz zasiłków okresowych i stałych wyrównawczych realizowane są prawidłowo.

W jednym przypadku - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku stałego wyrównawczego stwierdzono naruszenie przepisów art. 2a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej, co spowodowało nadpłatę zasiłku stałego wyrównawczego w ogólnej kwocie 840,85 zł. Do zwrotu tej kwoty jako dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości Miasto  Bielsk Podlaski zostanie zobowiązane w odrębnym postępowaniu. W przypadku tej samej osoby 1 świadczenie wypłacono w wysokości niższej, niż wynikało to z przepisów prawnych.

Z pomocy w formie macierzyńskiego zasiłku okresowego skorzystało 69 kobiet, a zasiłki jednorazowe macierzyńskie wypłacono na 59 urodzonych dzieci. Pomoc przyznano zasadnie. Decyzje przyznające tę formę pomocy wydano zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w oparciu o wywiad środowiskowy, akt urodzenia dziecka, zaświadczenia potwierdzające dochód rodziny. Dla osób wymienionych w załączniku Nr 4 do protokołu pod poz. 3 i 4 przy ustalaniu uprawnień do zasiłku macierzyńskiego okresowego naruszono przepisy art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej tj. zasiłek macierzyński okresowy należało przyznać od miesiąca w którym złożono wniosek, a nie od miesiąca w którym urodziło się dziecko.

W przypadku osoby wymienionej w załączniku Nr 4 do Protokołu pod poz. 2 nie przyznano macierzyńskiego zasiłku okresowego za miesiąc, w którym złożono wniosek. Spowodowało to, że w jednym przypadku. nie przyznano zasiłku macierzyńskiego za II miesiąc życia dziecka w wysokości 253,60 zł.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi wnoszę o:

1.      Wszczęcie postępowania w celu zmiany decyzji MOPS.8211/119/2003 z 23.09.2003 r. w części dot. kwoty zasiłku stałego wyrównawczego przyznanego dla osoby wymienionej w pkt 4 Załącznika Nr 2 od lutego 2003r., wypłacenie zainteresowanemu brakującej kwoty 145,68 zł.

2.      Dokonanie zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej zmiany decyzji przyznającej zasiłek macierzyński okresowy dla osoby wymienionej w załączniku Nr 4 do protokołu w poz. 2 i wypłacenie należnego zasiłku macierzyńskiego okresowego za styczeń 2003 r. w wysokości 253,60 zł.

3.      Przestrzeganie przepisów art. 2a ust. 1 pkt 2 oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).

Stosownie do § 27 Zarządzenia Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego Pani Kierownik MOPS w Bielsku Podlaskim ma prawo zgłosić na piśmie do Wojewody Podlaskiego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie oceny i uwag zawartych w tym wystąpieniu. W przypadku nieskorzystania z tego prawa, oczekuję w ciągu 30 dni informacji o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymuje:

Pan Eugeniusz Berezowiec

Burmistrz Miasta

Bielsk Podlaski

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-04-27 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-27 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-27 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl