Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351802   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Sztabinie, REGON 790734718

Wójtem Gminy jest Pan Tadeusz Drągiewicz.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie jest Pani Jadwiga Ruducan zatrudniona na czas nieokreślony od 16.05.1990 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie:

utworzony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr IX/42/90 z dnia 26.02.1990 r.

Kontrolę przeprowadziła:

mgr Elżbieta Chojak - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej PUW w Białymstoku (upoważnienie do kontroli nr PS.VI.0939/149/04 z dnia 25.02.2004 roku). Kontrolę przeprowadzono w dniach 10 - 11 marca 2004 r.

I. Temat kontroli:

Prawidłowość przyznawania świadczeń z pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

II. Cel kontroli:

Dokonanie oceny prawidłowości przyznawania i wypłacania wybranych świadczeń pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań zleconych gminie.

III. Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto rok 2003, skontrolowano następujące zagadnienia:

1.      Realizacja zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm.).

A. art. 27 ust. 1 -  zasiłek stały,

B. art. 27 ust. 4 - zasiłek stały wyrównawczy,

C. art. 31 ust. 1 - zasiłek okresowy,

D. art. 31 ust. 6 - macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy.

Ustalenia kontroli:

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1.   Realizacja zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64 poz. 414 z późn zm.).

A.     art. 27 ust. 1 - Zasiłek stały - przysługujący osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu, ze względu na opiekę nad dzieckiem wymagającej stałej opieki i pielęgnacji.

Od stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. z zasiłku stałego skorzystało 12 rodzin. Od stycznia 2004 r. korzysta 12 osób.

Kontrolujący sprawdził akta świadczeniobiorców

Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Osoby korzystające z tej formy pomocy spełniają kryteria określone w art. 27 ust. 1 i 2. Zasiłki przyznano w oparciu o kompletną dokumentację. Wywiady sporządzone są zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu MP i PS z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów (Dz. U. Nr 114, poz. 1220), dochody rodzin wyliczano w oparciu o właściwe zaświadczenia. Świadczenia waloryzowano zgodnie z art. 35a ustawy o pomocy społecznej. 

Decyzje przyznające zasiłek stały zostały wydane w terminie określonym przez kpa i zawierają wszystkie elementy określone w art. 107 kpa oraz informację o wypłacie świadczenia.

Kontrolujący sprawdził listy wypłat zasiłków stałych za miesiąc luty, marzec 2003 r., za lipiec 2003 r., za grudzień  2003 r. Listy wypłat zgodne są z wydanymi decyzjami.

Przykłady osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego opisano w załączniku Nr 1 do protokołu.

B. art. 27 ust. 4 - zasiłek stały wyrównawczy.

Od stycznia 2003 roku do grudnia 2003 roku z tej formy pomocy skorzystało 14 osób. Z zasiłku stałego wyrównawczego korzystało 9 osób nie posiadających dochodu, 1 osoba posiadająca zasiłek pielęgnacyjny, 3 w rodzinie. Od stycznia 2004 r. z zasiłku stałego wyrównawczego korzysta 13 osób.

Kontrolujący sprawdził 64 % akt świadczeniobiorców. Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Osoby korzystające z tej formy pomocy spełniają kryteria określone w art. 27 ust. 4. Zasiłki przyznano w oparciu o kompletną dokumentację.

Wywiady sporządzone są zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu MPiPS z dnia 18.09.2001 r. w sprawie wywiadów (Dz. U. Nr 114, poz. 1220). Wysokość zasiłków ustalono prawidłowo.

Decyzje przyznające zasiłek stały zostały wydane w terminie określonym przez kpa i zawierają wszystkie elementy określone w art. 107 Kpa oraz klauzulę o waloryzacji zgodnie z art. 35a ustawy o pomocy społecznej, termin wypłaty świadczenia i sposób wypłaty.

Kontrolujący sprawdził listy wypłat za miesiąc styczeń, marzec, grudzień 2003 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przykłady osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego wyrównawczego opisano w załączniku Nr 2 do protokołu.

C. art. 31 ust. 1 - zasiłek okresowy.

Z tej formy pomocy w 2003 roku skorzystało 128 osób.

Kontrolujący sprawdził 30 % akt świadczeniobiorców.

Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Wszystkie rodziny spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Ponadto występują inne okoliczności warunkujące i potwierdzające zasadność przyznania takiej pomocy np. wielodzietność, bezrobocie, długotrwała choroba. Przeprowadzone wywiady w pełni odzwierciedlają sytuację rodzinną, zdrowotną i materialną. Wnioski załatwiane są terminowo.

Decyzje przyznające zasiłek wydawano w terminie określonym w Kpa i zawierają wszystkie elementy określone w art. 107 Kpa oraz termin wypłaty świadczenia i sposób wypłaty.

Przykłady rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego opisano w załączniku Nr 3 do protokołu.

D. art. 31 ust. 6 -  macierzyński zasiłek okresowy i jednorazowy macierzyński.

W 2003 roku z macierzyńskiego zasiłku okresowego skorzystały 23 kobiety, z zasiłku jednorazowego macierzyńskiego 23 kobiety. Od stycznia 2004 r. z tej formy pomocy skorzystało 5 kobiet.

Kontrolujący sprawdził 30 % akt świadczeniobiorców korzystających z zasiłku okresowego macierzyńskiego i macierzyńskiego jednorazowego. Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono. Wszystkie kobiety spełniają kryteria określone w art. 31 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Decyzje przyznające zasiłek wydano w terminie określonym w Kpa i zawierają wszystkie elementy określone w art. 107 Kpa oraz termin wypłaty świadczenia i sposób wypłaty.

Kontrolujący sprawdził listy wypłat za miesiąc luty, marzec 2003 r., czerwiec 2003 r. i luty 2004 r. Listy zgodne są z wydanymi decyzjami.

Przykłady osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku macierzyńskiego okresowego, macierzyńskiego jednorazowego opisano w załączniku Nr 4 do protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz w dniu 19.03.2004r.przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy pod poz. 10.

Kontrolujący

Elżbieta Chojak

(podpis nieczytelny)

Kontrolowany

(data i podpis)

19.03.2004r.

Jadwiga Raducan

(podpis nieczytelny)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-04-27 00:00:00
Data publikacji:  2004-04-27 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-04-27 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl