Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329238   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

PROTOKÓŁ  Z  KONTROLI

 

kompleksowej  przeprowadzonej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy w Białymstoku,  ul. Sienkiewicza  82, nr  REGON -u   050869213   zwanym w dalszej treści "Urzędem",  podległym  Staroście  Powiatu  Białostockiego.

Kierownikiem  Urzędu  jest   Pani  Barbara  Wacławska .

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki  Społecznej  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  w  składzie:

1. Elżbieta Czurak                        - kierownik Oddziału Służb Zatrudnienia,

2. Ludmiła Borowik                     - starszy inspektor wojewódzki,

3. Małgorzata Czerniawska          - starszy inspektor,

4. Renata Krzyżewska                  - starszy inspektor wojewódzki,

5. Irena  Szaruta                            - starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie  upoważnienia  do kontroli nr  153/04  z dnia 18  marca 2004r. wydanego z  upoważnienia  Wojewody  Podlaskiego  przez  Pana  Andrzeja  Kozłowskiego  Dyrektora  Wydziału Polityki  Społecznej  w dniach 22-31.03.2004r. 

Kontrolujący  wpisali   się   do   książki   kontroli   pod  pozycją   Nr1/2004r.

Wyjaśnień  w  trakcie  kontroli udzielali :

Pani  Barbara  Wacławska            - Kierownik Urzędu, 

Pani  Teresa Strzałkowska            - Główna Księgowa,

Pani  Jadwiga Matowicka             - Kierownik Działu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń,

Pani  Krystyna  Iglicka                 -  Kierownik  Działu    Świadczeń,

Pani  Krystyna  Bitdorf                 - Kierownik  Działu Instrumentów Rynku Pracy,

Pani Maria Perkowska                  - Kierownik Dział Pośrednictwa Pracy,

Pani Teresa Janda                          - Kierownik Działu Organizacyjnego.

Kontrola  kompleksowa  dotyczyła:

Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( tekst jednolity Dz. U.  z 2003r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm.)

 

W trakcie kontroli ocenie podlegała prawidłowość   stosowania  następujących  przepisów      prawnych:

1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997r. w sprawie zasad przyznawania  świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu  i  przeciwdziałaniu  bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 132  z  późn. zm.),

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i   Polityki   Socjalnej z  28  lutego 1997r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad   prowadzenia   rejestracji  i  ewidencji  bezrobotnych   oraz   innych  osób  poszukujących   pracy  (  Dz. U.  Nr 25,  poz. 131  z   późn. zm.),

3.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w  szczególnym charakterze ( Dz. U. nr 8, poz. 43 z  późn.  zm. ),

4.  Ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwianiu zatrudnienia absolwentom szkół ( Dz. U. Nr 154, poz. 1793 ),  

5. Rozporządzenia  Ministra   Pracy  i  Polityki  Społecznej   z  dnia  9  lutego  2000r. w   sprawie  szczegółowych zasad   prowadzenia   pośrednictwa  pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla     potrzeb  informacji  zawodowej  i  poradnictwa  zawodowego  oraz  organizowania  i  finansowania    klubów    pracy.  (Dz. U. Nr 12, poz.146  z  późn.  zm. ),

6. Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  20  kwietnia 1995r. w  sprawie  klasyfikacji  zawodów  dla  potrzeb  rynku  pracy  oraz  zakresu  jej  stosowania ( Dz. U.  Nr  48,  poz. 253  z  późn.  zm.  ),

7. Rozporządzenia     Ministra    Pracy   i    Polityki    Socjalnej    z    dnia    24 marca 1995r.                w sprawie szczegółowych zasad  udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunki spłaty  (Dz. U.  Nr 35, poz. 174),

8.Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu (Dz. U. Nr 156, poz. 1023 z późn. zm. ),

9. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych ( Dz. U Nr 38,poz. 189 z późn .zm. ),

10. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003r. w prawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań województwie ( Dz. U. Nr 49, poz. 409, z późn. zm.),

11. Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystce publicznej ( Dz. U. Nr 88,poz. 439),

12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 ( Dz. U. Nr 159, poz. 1538),

13. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004 ( Dz. U. Nr 6, poz. 44 ),

14. Ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych  osobowych  ( Dz. U.  Nr  133,  poz. 883  z  późn.  zm. ),

15.Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U.  z  2000r.  Nr 98, poz. 1071  późn. zm.),

16..Kodeksu  Pracy  ( Dz. U.  z  1996r.  Nr  24 ,  poz. 110 ,  z  późn. zm. ).

 

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

 

Powiatowy Urząd  Pracy Białymstoku  wraz  z  Filią  w  Łapach zasięgiem  swego działania obejmuje miasto Białystok oraz gminy: Czarna Białostocka, Zabłudów, Wasilków, Supraśl, Choroszcz, Tykocin , Dobrzyniewo  Kościelne , Gródek , Juchnowiec Kościelny, Michałowo,  Zawady  oraz miasto  Łapy   i  3 gminy :  Poświętne ,   Suraż   i   Turośń  Kościelna.

Liczba bezrobotnych  ogółem  zarejestrowanych  w  PUP  w Białymstoku wynosiła  na  koniec grudnia  2003r.  ogółem  24 782 osoby , w  tym  2 629 osób  z  prawem  do zasiłku. Natomiast  liczba pobierających  zasiłki  przedemerytalne  wynosiła  3 804 osoby, a  świadczenia  przedemerytalne  3 380  osób.

Wg istniejącej w dniu kontroli struktury organizacyjnej Urzędu określonej w Regulaminie  Organizacyjnym  Powiatowego  Urzędu Pracy  w  Białymstoku  uchwalonym   w  dniu  11  maja  2000r.  przez  Zarząd   Powiatu  Białostockiego   zadania  będące   przedmiotem  kontroli  realizowane     przez   n/w   komórki :

Dział Pośrednictwa Pracy 

Dział  Świadczeń

Dział Instrumentów Rynku Pracy

Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń

Dział  Finansowo- Księgowy

Dział Organizacyjny

Wg stanu na dzień kontroli Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku  zatrudnia 134 osoby, w tym 16 osób w ramach robót publicznych.

 

I. Prawidłowość ustalania prawa do zasiłku na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy o 

    zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  bezrobociu.  

  

Zagadnienia  powyższe realizowane są w  Dziale Świadczeń, którym kieruje Pani Krystyna Iglicka.

Oceny prawidłowości postępowania w powyższym zakresie dokonano na podstawie wybranej losowo dokumentacji 5 zarejestrowanych osób bezrobotnych o następujących numerach :

III 95 657 / 03, III 165 630 / 03, III 69 623 / 03, II 110841 / 03,  III 143 393/ 03

Szczegółowej analizie poddano dokumentację nr III 143 393 / 03.

Osobie zarejestrowanej w dniu 9.09.2003r., posiadającej okres uprawniający do zasiłku wynoszący 5 lat i 8 miesięcy przyznano prawo do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 17.09.2003r. w wysokości 503,20 zł.; w dniu 18.03.2004r. wydano decyzję o utracie prawa do zasiłku od dnia 17.03.2004r. z powodu upływu 6 - miesięcznego okresu jego pobierania.  

W zakresie objętej kontrolą dokumentacji zarejestrowanych osób nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie przyznawania statusu osoby bezrobotnej i ustalania prawa do zasiłku na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz utraty prawa do zasiłku. Kontrolowana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń pod względem formalnym i merytorycznym. Prawidłowo badano wszystkie warunki określone w ustawowej definicji osoby bezrobotnej i prawidłowo ustalono, w zależności od posiadanego stażu pracy, wysokość zasiłku oraz określono długość okresu pobierania. Decyzje wydawane były na właściwej podstawie prawnej. 

 

Prawidłowość przyznawania stypendium z tytułu odbywania stażu bezrobotnym absolwentom.

Stosowanie przepisów ustawy w powyższym zakresie oceniono na podstawie dokumentacji losowo wybranych absolwentów o następujących numerach :

- IV 163 444 / 03 -  osobie zarejestrowanej w dniu 24.06.2003r. przyznano status bezrobotnego absolwenta, następnie skierowano na staż od dnia 18.08.2003r. do dnia 17.02.2004r. i z tego tytułu przyznano stypendium od dnia rozpoczęcia stażu w kwocie 498,20 zł miesięcznie ,

- IV 167 610 / 03 -osobę zarejestrowaną w dniu 21.11.2003r. uznano za bezrobotnego absolwenta i z dniem 11.12.2003r. skierowano na staż do ZUS Oddział w Białymstoku trwający do dnia 10.06.2004r. ; od dnia rozpoczęcia stażu przyznano prawo do stypendium w wysokości 503,20 zł miesięcznie .

 

W wyżej wskazanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

Prawidłowość ustalania prawa do świadczenia przedemerytalnego .

Kontrolą w powyższej tematyce objęto dokumentację 5-ciu losowo wybranych osób o numerach:

II 167 144 / 03, III 80 823 / 03, II 168 683 / 03, I 165 443 / 03, III 163 764 / 03

 

- III 163 764/03 - kobiecie zarejestrowanej w dniu 1.07.2003r.,  która ukończyła 52 lata i  posiada 31-letni okres uprawniający do emerytury, przy czym stosunek pracy z ostatnim pracodawcą został rozwiązany na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28.12.1989r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przyznano od dnia 2.07.2003r. prawo do świadczenia przedemerytalnego w wysokości 850 zł miesięcznie. ZUS Oddział w Białymstoku ustalił wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego w kwocie 1062,44 zł miesięcznie. Przyznane prawo do świadczenia przedemerytalnego zostało zawieszone od dnia 1.09.2003r. na podstawie art. 37 lit. n) ustawy ust. 2, gdyż łączna kwota przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w miesiącu wrześniu z tytułu pracy zarobkowej oraz przyznanego świadczenia przedemerytalnego była wyższa od kwoty 200 % zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1ustawy.

Poddana analizie dokumentacja oraz wydane decyzje administracyjne w kontrolowanym przedmiocie uchybień i naruszenia prawa nie wykazują.

W teczkach znajduje się dokumentacja potwierdzająca długość posiadanego przez osobę zarejestrowaną okresu uprawniającego do emerytury, kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nie składkowych, wniosek o ustalenie wysokości emerytury, decyzja ustalająca wysokość emerytury, oświadczenie zarejestrowanego o nie podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Prawidłowość ustalania prawa do zasiłków

Kontrolą objęto dokumentację  nr I 152 361 / 02 - osobie zarejestrowanej w dniu 2.01.2002r. przyznano prawo do zasiłku od następnego dnia w wysokości 572,10 zł miesięcznie z tytułu pobierania renty przez okres 29.07.1999 - 31.12.2001r.; utrata prawa do zasiłku nastąpiła od dnia 10.07.2002r. z powodu upływu 6 - miesięcznego okresu jego pobierania. W dniu 4.02.2003r. osoba złożyła wniosek o przyznanie zasiłku przedemerytalnego dokumentując okres uprawniający do zasiłku wynoszący 38 lat, w tym 21 lat okres wykonywania pracy uznanej w przepisach emerytalnych za zatrudnienie w warunkach szczególnych. Po rozpatrzeniu wniosku przyznano stronie prawo do zasiłku przedemerytalnego od dnia 6.02.2003r. w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20.12.2002r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty.

W objętej kontrolą dokumentacji naruszenia prawa nie stwierdzono. Prawidłowo został zastosowany art. 3 art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20.12.2002r.

Zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W Urzędzie założona jest odrębna teczka decyzji zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń o numerze KD - 4516 kat. B - 10.  W 2003r. zostało wydanych ogółem 30 decyzji orzekających o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W powyższej tematyce skontrolowano losowo wybraną dokumentację o następujących numerach :

- KD - 4516 - 15 / AK / 03 - osobie zarejestrowanej w dniu 8.01.2003r. przyznano zasiłek dla bezrobotnych od dnia 16.01.2003r. w wysokości 498,20 zł miesięcznie. W dniu 18.06.2003r. osoba ta okazała w urzędzie pracy dokumenty, z których wynikało, iż od dnia 1.12.2000r. posiada pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług leśnych i handlu drewnem, przy czym z dniem 27.05.2003r. dokonała zmiany formy działalności na usługi ogólnobudowlane. Z uwagi na powyższy fakt wznowiono postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną i orzeczono o uchyleniu decyzji dotyczącej uznania tej osoby z dniem 8.01.2003r. za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku od dnia 16.01.2003r. i jednocześnie odmówiono uznania za osobę bezrobotną od dnia 8.01.2003r. W następstwie powyższego stwierdzono, że zasiłek wypłacony za okres 16.01. - 30.04.2003r. w kwocie 1760 zł został pobrany nienależnie i w związku z tym zobowiązano stronę do zwrotu kwoty wypłaconego zasiłku.

- KD - 4516 - 27 / UJ / 03 - osobie zarejestrowanej dnia 4.03.2003r. przyznano prawo do zasiłku od dnia 12.03.2003 r. w wysokości 597,90 zł miesięcznie. W dniu 1.10.2003r. osoba przedstawiła decyzję ZUS przyznającą świadczenie rehabilitacyjne od dnia 3.03.2003r. do dnia 27.11.2003r. W tej sytuacji, w oparciu o art. 163  K p a i na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 6 pkt 6 lit. a ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu decyzją z dnia 17.11.2003r. Nr KD - 4515/1283/UJ/ 2003 uchylono decyzję przyznająca status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku oraz decyzję orzekającą o utracie prawa do zasiłku od dnia 12.09.2003r. z powodu upływu okresu jego pobierania i jednocześnie orzeczono o odmowie uznania za osobę bezrobotną od dnia  4.03.2003r. z powodu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.W dalszej kolejności, w dniu 10.12.2003r. na mocy art. 28 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 pkt 6 ustawy zobowiązano stronę do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku za okres 12.03 - 31.08.2003r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Kwota nienależnie pobranego zasiłku - 2 369 zł wraz z odsetkami w wysokości 66,80 zł została umorzona. Na podstawie informacji MOPR ustalono, że osoba zobowiązana do zwrotu pobranego zasiłku jest zaliczona do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności, otrzymuje dofinansowanie do czynszu w wysokości 135,16 zł oraz zasiłek rodzinny. Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia jednogłośnie wypowiedzieli się za umorzeniem całej kwoty należności.

Prawidłowość rozpatrywania odwołań od wydanych decyzji.

Z przedstawionego kontrolującym rejestru odwołań wynika, że  od dnia 1.01.2003r. do dnia 31.12.2003r. od decyzji Starosty Białostockiego  wpłynęło 626 odwołań skierowanych do Wojewody Podlaskiego, z których 191 zostało przekazanych do rozpatrzenia organowi II instancji, natomiast w pozostałych przypadkach starosta skorzystał z prawa uchylenia własnej decyzji w trybie 132 K p a.

Po rozpatrzeniu odwołań Wojewoda Podlaski :

- 127 decyzji utrzymał w mocy,

- 20 decyzji uchylił w całości i orzekł co do istoty sprawy,

- 13 decyzji uchylił w części i orzekł co do istoty sprawy,

- 18 decyzji uchylono w całości i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia,

-  2 decyzje uchylono w części i przekazano do ponownego rozpatrzenia,

- w 7 przypadkach pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu uchybienia terminu do wniesienia odwołania,

- 3 decyzje uchylono w całości i umorzono postępowanie I instancji,

- w 1 przypadku zawieszono postępowanie.

Ponadto w wyniku rozpatrzenia zażalenia Wojewoda Podlaski w mocy utrzymał
1 postanowienie Starosty Białostockiego.

W zakresie trybu i sposobu przekazywania odwołań naruszenia przepisów prawa  nie stwierdzono.

II.Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz inicjowanie i wspieranie działalności klubów pracy.

Zadania  z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji realizowane są w Dziale Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń, którego  kierownikiem jest Pani Jadwiga Matowicka.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała: Pani Joanna  Krysiuk - starszy  inspektor.

Kontrolą objęto  zagadnienia  dotyczące prowadzenia poradnictwa zawodowego i informacji  zawodowej dla osób bezrobotnych .

Ustalono, że zadania  z  zakresu  poradnictwa  zawodowego realizowało  5  pracowników  z  wykształceniem  wyższym. Doradcy  zawodowi  posiadają  do  swojej  dyspozycji samodzielne  pomieszczenia,  zapewniona jest zatem  możliwość swobodnej  rozmowy   ze   zgłaszającymi   się  klientami,   pozwala   to  również   na   zachowanie  tajemnicy  służbowej.  Wyposażenie  stanowisk stanowią:  sprzęt  i  meble  biurowe, zestawy komputerowe  podłączone do systemu  PULS,  biblioteka podręczna  o tematyce związanej  z  zawodoznawstwem, niezbędne  przepisy  prawa.  Znajdują  się  tam  także   Teczki  Informacji  Zawodowej, filmy  związane   tematycznie  np.: Rozmowa wstępna,  Autoprezentacja,  Asertywność,  Jak pokonać stres. Zarówno  dla  bezrobotnych  jak  i  poszukujących  pracy  dostępne    ulotki  charakteryzujące  poszczególne  zawody,  broszury,  informatory  dla  absolwentów.  Dokumentacja  w  zakresie  prowadzonego  poradnictwa   gromadzona   jest   w   czytelnie   oznakowanych   teczkach.

Do  klientów  Urzędu  doradcy  zawodowi  docierają  z  informacjami  dotyczącymi  poradnictwa  zawodowego  również  poprzez  umieszczanie  ogłoszeń  na  tablicach  informacyjnych  znajdujących  się  na  korytarzach  Urzędu.

Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  prowadzeniu  poradnictwa zawodowego indywidualnego

            Z  przedstawionych  do  kontroli  dokumentów  wynika,  że  w  2003r. w zakresie  poradnictwa  zawodowego  prowadzone były przez każdego doradcę Rejestry  Porad   Indywidualnych  do  których  wpisywani  byli  zgłaszający  się  klienci  po  porady   zawodowe.  W   omawianych   rejestrach  znajdują  się  rubryki:  Lp,  data  porady, nazwisko  i  imię,  nr  karty  lub  nr  ewidencyjny  bezrobotnego, uwagi.

Uczestnikom  porad  zawodowych  doradcy  zawodowi  wypełniali  Karty  Usług  Doradczych,  Prowadzono  ponadto  alfabetyczny  Rejestr  Kart  Usług  Doradczych  zawierający:  Lp.,  Nr  karty usług,  imię  i  nazwisko,  podpis  doradcy.   Do  badania  wybrano  losowo  19  Kart  Usług  Doradczych  wypełnionych w trakcie  prowadzonych  porad  zawodowych  w  2003r.,  a  dotyczących   osób  bezrobotnych   o  następujących  numerach   kart:

            1.N/26/10/03;     2. M/03/01/03;    3. K/21/02/03;    4. K/101/03/03;    5. Ł/19/03/03;

            6. Z/60/10/03;    7. D/53/05/03;      8. B/08/01/03;     9. A/07/02/03;    10. C/84/12/03;

           11.L/40/07/03;   12. Ź/01/01/03;    13. G/85/09/03;   14. J/26/03/03;   15. K/123/03/03;

            16. T/22/03/03;  17. K/213/08/03;  18. K/71/02/03;   19. Ł/17/03/03;   

Na podstawie poddanej kontroli dokumentacji stwierdzono, że Karty wypełniane   prawidłowo, informacje zapisane w poszczególnych  rubrykach  umożliwiają dokładne prześledzenie  prowadzonej  rozmowy  doradczej,  która  przebiega  według następujących etapów : zdefiniowanie problemu przez klienta, zdefiniowanie celu porady przez doradcę, określenie  problemu  zawodowego, przeanalizowanie  deficytu  informacji, wypracowanie  alternatyw  postępowania.

Udzielane porady najczęściej dotyczą : możliwości ukończenia kursów, możliwości  podniesienia  kwalifikacji  bądź  zmiany  zawodu, nabycia  umiejętności  poszukiwania  pracy, informacji  o  szkoleniach.

Z  analizowanych  kart  wynika,  że  w  5-ciu  przypadkach  doradca  zawodowy  zdecydował  o  przeprowadzeniu  badań  psychologicznych  i  poddaniu  ocenie  uczestnictwo  w  kursie  biorąc  pod  uwagę  wyniki  testów:  J.C.Ravena,  Test  Liczbowy,  Test  J.  Hollanda  (ZdS).  Wyniki  badań  odnotowano  w  karcie  dołączając  formularz  testu.

Każda  ze  zgłaszających  się  po  poradę  osób  posiada  założoną  przez  doradcę zawodowego Kartę  Ewidencyjną Osoby Korzystającej z Poradnictwa Zawodowego, Szkolenia  i  Uczestnictwa  w  Klubach  Pracy.  W  trakcie  kontroli  przeanalizowano 17 losowo  wybranych  kart  ewidencyjnych  założonych  w  2003r.  o  następujących  numerach  (bezrobotni  pod  tymi  numerami  zarejestrowani    w  ewidencji):

1. I-150966/02;           2. IV-102513/2003;    3.II-15591J/03 ;          4.IV-158007/02

5. III-154981/02;        6. I-136501/2000;      7. II-59498/03            8. II-48729/2002;

9. IV-144901/03;        10. IV-163208/03;      11. II-40226/2002;     12. IV-164340/2003;

13.II-156874/02;        14. II-71885/01;         15. III-148037/03;      16. III-72495/2003;

17. IV-165335/03;

Analizowane  karty  prowadzone    prawidłowo.  Zawierają:  datę,  formę  i  wynik  porady  zawodowej.  W 5  kartach  odnotowano  więcej  niż  jedną  poradę i uczestnictwo  w  szkoleniach.

            Kontrolujące  nie  wnoszą  zastrzeżeń  do  dokumentacji  wymaganej  przy  prowadzeniu  poradnictwa  zawodowego   indywidualnego.

Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  prowadzeniu  poradnictwa zawodowego grupowego.

W  trakcie  kontroli  stwierdzono,  że  prowadzony jest Rejestr  Porad  Grupowych 2003/2004, zawierający: Lp, data, miejsce spotkania, kategoria uczestników, liczba osób.  Rejestrowane    w  nich  spotkania  organizowane  dla   osób  zainteresowanych  uczestnictwem  w  grupowych  poradach  zawodowych.

W  PUP  w  Białymstoku  w  2003r.  przeprowadzono  15  spotkań  z  absolwentami  w  ramach  tzw.  Warsztatów  poszukiwania  pracy , w których wzięło udział  150  absolwentów.

            Poddana  kontroli  dokumentacja  z  zakresu  grupowego  poradnictwa  zawodowego  nie  budzi  zastrzeżeń.

Ustalenia  z  kontroli  dokumentacji  wymaganej  przy  udzielaniu  informacji  zawodowej .

            Ustalono, że zagadnienia udzielania informacji zawodowej udokumentowane  zostały   poprzez  odpowiednie  wpisy  w  Rejestrze Udzielonych  Informacji  Zawodowych  zawierający:  Lp., nr. ewidencyjny bezrobotnego, imię  i  nazwisko,  datę, uwagi - rodzaj materiału.  W  rejestrze  wpisanych zostało 131 osób, które  indywidualnie  zgłaszały  się  do  doradcy  zawodowego  w  celu  uzyskania  informacji  zawodowej .

Doradcy  zawodowi  w  PUP  w  Białymstoku  prowadzą  Rejestr  Spotkań  Informacyjno - Doradczych 2003, 2004 zawierający:  Lp., datę,  miejsce  spotkania,  kategorię  uczestników,  liczbę  osób.  W  okresie  objętym  kontrolą  zarejestrowano  5  spotkań,  w  których  wzięło  udział  216  osób: uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych i średnich,   żołnierze  kończący  służbę  wojskową.

            Doradcy  zawodowi  posiadają  przygotowane  do  udostępnienia  klientom  zbiory  informacji zawodowej  tj.  teczki  informacji  o  zawodach,  klasyfikację  zawodów,  filmy  o  zawodach,  program   komputerowy  " Doradca 2000 ",  ulotki  o  zawodach,  broszury " jak pisać podanie,  życiorys  i  list  motywacyjny " .

Zgodnie z przedstawionym kontrolującej sprawozdaniem MPiPS za 2003r. z  usług  poradnictwa  zawodowego skorzystało 1655 osób bezrobotnych, 35 osób  poszukujących  pracy  i  6 innych.  Badaniami  testowymi  objęto 32 osoby.

Kontrolujące  nie  wnoszą  uwag  do  sposobu  prowadzenia  w/w  dokumentacji.

III. Inicjowanie  i finansowanie: prac interwencyjnych ,robót  publicznych, zatrudnienia  absolwentów,  programów  specjalnych .

Powyższy tematyka realizowana jest w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, którym kieruje Pani Krystyna Bitdorf.

W toku kontroli ustalono, że w 2003r. do Urzędu wpłynęło 88 wniosków o podpisanie umów na organizację robót publicznych, z których pozytywną ocenę uzyskały  84 wnioski złożone przez 51 organizatorów. W oparciu o zawarte umowy w ramach robót publicznych utworzono 438 miejsc pracy i zatrudniono ogółem 452 osoby, z czego 332 osoby zatrudniono przy budowie infrastruktury, 55 osób przy obsłudze bezrobocia a 65 osób w zakresie opieki społecznej .

Organizatorami robót publicznych były: Urzędy Miejskie, Urzędy Miast i Gmin, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej , Wojewódzki Urząd Pracy, Domy Pomocy Społecznej.

Organizatorzy, ubiegający się o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych, w składanych do Urzędu wnioskach określali  nazwę i lokalizację inwestycji, miejsce i rodzaj prac , koszt inwestycji oraz liczbę bezrobotnych, ich kwalifikacje oraz czas przewidywanego zatrudnienia. Urząd po rozpatrzeniu wniosku zawierał z organizatorem umowę, określającą w szczególności liczbę bezrobotnych, ich kwalifikacje, okres zatrudnienia , rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz terminy i wysokość refundowanych z FP przez Urząd kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, która nie przekraczała kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. W przypadku robót  publicznych  organizowanych  w starostwie powiatowm i powiatowm urzędzie pracy wnioski były przedstawiane do zaopiniowania przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

Powyższe zasady spełniają losowo sprawdzone akta ( Umowy w sprawie robót publicznych -  poz 4  ) :

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże w dniu 10.03.2003r. złożył do Urzędu wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych przy modernizacji ogrodzeń i zagospodarowaniu terenu przy budynkach komunalnych w Dobrzyniewie Dużym, Pogorzałkach, Nowym Aleksandrowie. W złożonym wniosku określono:

- szczegółowy zakres prac: uzupełnienie brakujących przęseł, malowanie, niwelacja i porządkowanie terenu,

- koszt inwestycji : 50 000 zł,

- ilość bezrobotnych: 6 osób do zatrudnienia jako robotnicy niewykwalifikowani,

- okres zatrudnienia : 5 miesięcy,

- wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Wniosek powyższy uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia .

Umowa Nr 1/2003 zawarta w dniu 5.05.2003r. pomiędzy Starostą, reprezentowanym przez Kierownika Urzędu a Wójtem Gminy Dobrzyniewo określała między innymi, że :

- z 6 bezrobotnymi zostaną zawarte umowy na okres od dnia 19.05.2003r. do dnia 18.10.2003r. na realizację określonych we wniosku  prac,

- wnioski o refundację części wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne należy składać w okresach miesięcznych, dołączając do nich kopie list płac, kopie list obecności, kopie dokumentów określających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, w terminie 7 dni od daty uregulowania należności z tytułu w/w składek.

- Starosta zobowiązał się do zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody do kwoty 700 zł na każdego zatrudnionego w przeliczeniu na pełny etat oraz składek na ubezpieczenie od w/w kwoty w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o refundację.

W kontrolowanych aktach znajdują się wnioski o refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, do których dołączono kopie list płac, list obecności, dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Kwoty do refundacji są sprawdzane przez pracownika Urzędu, o czym świadczą adnotacje w aktach. Wniosek o refundację za 6 osób pracujących w maju  2003  wpłynął 11.06.2003r. na ogólną kwotę  2463,36 zł , która została przelana na konto Gminy w dniu 13.06.2003r.

W zakresie tematyki prac interwencyjnych ustalono, że w 2003r. o ich organizację ubiegało się 412 pracodawców, z którymi podpisano 433 umowy na zatrudnienie 781 osób bezrobotnych. Pracodawcy ubiegający się o organizację prac interwencyjnych składali w Urzędzie wnioski, zawierające informacje o aktualnym stanie zatrudnienia, ilość tworzonych miejsc pracy, wymagane kwalifikacje, proponowany okres zatrudnienia. Do wniosku dołączono zaświadczenia stwierdzające formę prawną istnienia firmy, o nadaniu NIP i REGONU, o nie zaleganiu z opłatami do ZUS i US.

Umowy zawarte z pracodawcami na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych określały: liczbę bezrobotnych, okres zatrudnienia, miejsce wykonywania prac oraz wysokość kwot do refundacji. Refundacja kwot przez Urząd następowała na wniosek pracodawcy , do którego dołączano kopie: list płac, list obecności, deklaracji rozliczeniowych ZUS P DRA oraz kopie dowodów wpłaty składek na konto ZUS. Wysokość  refundacji  nie  przekracza  kwoty  ustalonej  jako  iloczyn  liczby  zatrudnionych  w  miesiącu  w  przeliczeniu  na pełny  wymiar  czasu  pracy  oraz  kwoty  zasiłku  obowiązującej  w  ostatnim  dniu  zatrudnienia   każdego  rozliczonego  miesiąca  i  składki  na  ubezpieczenie  społeczne.

Analizy prawidłowości finansowania prac interwencyjnych dokonano na podstawie losowo wybranych akt ( Umowy w sprawie prac interwencyjnych- poz. 85 ):

Osoba fizyczna prowadząca Zakład Produkcyjno-Handlowy "METAL" złożyła w dniu 12.05.2003r. wniosek o skierowanie jednej osoby bezrobotnej na stworzone stanowisko : kierowca-operator żurawia samojezdnego. Do wniosku dołączono zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu REGON-u i NIP-u, kopie deklaracji ZUS P DRA za ostatnie 6 miesięcy. Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawarł w dniu 14.05.2003r. z pracodawcą umowę Nr 85/1/PR/2003 o zatrudnienie bezrobotnego na okres 6 miesięcy, który wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę w okresie od 19.05.2003r. do 8.11.2003r. Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne realizowana była przez Urząd w okresie miesiąca od daty złożenia każdego z sześciu wniosków  o refundację wraz z kopiami list obecności, wynagrodzeń, dowodów wpłat na ubezpieczenie społeczne: pierwszy wniosek wpłynął 25.06.2003r.na kwotę 520,03 zł a wypłaty refundacji dokonano 17.07.2003r.

Pracodawca po zakończeniu prac interwencyjnych przedłużył zatrudnienie osoby  na podstawie umowy o pracę na czas określony 24.11.2003r. do 27.11.2004r. Kopie obu umów znajdują się w aktach sprawy.

        W wyniku dalszych czynności kontrolnych ustalono, że w 2003r. 464 pracodawców ubiegało się, na podstawie art. 37 e ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, o zwrot poniesionych, z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego absolwenta, kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty zasiłku i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków o zorganizowanie miejsc pracy dla bezrobotnego absolwenta Urząd zawarł z 312  pracodawcami 380 umów na zorganizowanie 537 miejsc pracy dla absolwentów. Urząd dokonywał refundacji na wniosek pracodawcy zawierający: kwoty do refundacji, kopie list płac, list wynagrodzeń, deklaracji rozliczeniowych i dowodów przelewów na konto ZUS należnych składek.

Powyższe zasady spełniają losowo wybrane akta :

Podlaska Agencja Nieruchomości w dniu 16.01.2003r, złożyła wniosek o zorganizowanie pracy dla bezrobotnego absolwenta w charakterze pracownika biurowego. Do wniosku załączyła zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.  Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Urząd w dniu 24.01.2003r. zawarł z pracodawcą umowę Nr 18/1/Ab/2003r., na podstawie której w dniu 31.01.2003r. zawarta została umowa z absolwentem na wykonywanie pracy od 1.02-30.04.2003r. za wynagrodzeniem w kwocie 760 zł.  Wnioski o refundację za wypłacone wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty za luty, marzec i kwiecień 2003r. wraz wymaganymi załącznikami pracodawca składał w dniach :20.03.03r. na kwotę 506,88 zł,;  25.04.03r. na kwotę 508,22 zł oraz 22.05.03r. na kwotę 508,22 zł . Urząd dokonał przelewu należnych kwot na konto pracodawcy w dniach: 26.03.2003r.,30.04.2003r. oraz 28.05.2003r.

W zakresie kontrolowanej tematyki dotyczącej finansowania prac interwencyjnych, robót publicznych  oraz zatrudniania absolwentów kontrolujące nie wniosły uwag.

 

IV. Realizacja  szkoleń  przez Urząd

      Z informacji uzyskanych od kierownika Działu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń  - Pani Jadwigi Matowickiej wynika , że  w ciągu 2003r. Urząd skierował na różnego rodzaju kursy ogółem 1.109 osób ( 750 osób z powiatu grodzkiego i 319 osób z powiatu ziemskiego, w tym 241 absolwentów.

W analizowanym okresie na kursy grupowe finansowane ze środków FP skierowano 727 osób bezrobotnych. Kursy grupowe realizowane były  m.in.w zakresie: asystentka menadżera,  pracownik działu sprzedaży, handlowiec, księgowość komputerowa,  sprzedawca,  opiekunka domowa, magazynier, pomoc kucharza,  spawanie elektryczne, technolog robót budowlanych, pracownik hurtowni.

Natomiast z indywidualnej formy szkoleń skorzystały 343 osoby bezrobotne , w tym 317 ze środków FP, 26 osób ze środków PFRON, głównie w zakresie: eksploatacja urządzeń gazowych, przewóz materiałów niebezpiecznych, fakturowanie komputerowe, operator koparki, obsługa kas fiskalnych, agent celny, finanse i rachunkowość.

Oceny prawidłowości realizacji szkoleń przez Urząd dokonano na podstawie dokumentacji    
z
kursu grupowego" Szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy" - kurs Handlowiec
Nr  ZS 4342/21/2003.

Ustalono, iż kurs niniejszy przewidziany był w planie szkoleń , który został zatwierdzony przez Radę Powiatu w dniu 10.02.2003r.Plan szkoleń podany był do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie budynku Urzędu , z określeniem wymogów jakie należy spełnić. Kandydaci ubiegający się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w szkoleniu  po wypełnieniu ankiety i  rozmowie indywidualnej z pracownikiem Działu Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń otrzymywali skierowanie do  przychodni lekarskiej celem  uzyskania zaświadczenia o możliwości uczestnictwa w kursie.

Z analizy dokumentacji wynika, że koszt  kursu   "Handlowiec", na który skierowanych zostało 10 osób wyniósł 1.014.W aktach znajduje się umowa na zorganizowanie kursu  zawarta na okres od 23.03- 22.05.2003r. między PUP a T-Matic Grupa Komputer Plus sp. z o.o. w Białymstoku  , który został wyłoniony w drodze przetargu w dniu 21.03.2003r.

Wszyscy uczestnicy kursu po jego zakończeniu otrzymali stosowne zaświadczenie.

Kontrolujące nie wnoszą zastrzeżeń w zakresie tematyki realizacji szkoleń przez Urząd.

V.Wydawanie  decyzji  dotyczących   odraczania    terminu    spłaty ,  rozłożenia    na   raty   lub    umorzenia   części  albo   całości   nienależnie   pobranego   świadczenia  lub pożyczki  udzielonej   z    Funduszu   Pracy.

Powyższy tematyka realizowana jest w Dziale Instrumentów Rynku Pracy.

Ustalono,    w  2003r. w Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Białymstoku umorzono
4  pożyczki,  z których 3  udzielono  na  rozpoczęcie  działalności  i 1  na  zorganizowanie  miejsc  pracy  osobom  bezrobotnym.

            Umarzanie   pożyczek dokonywane  było w Urzędzie w  oparciu  o Kryteria przyznawania i   umarzania pożyczek  z Funduszu Pracy, zatwierdzone w dniu 24.03.2000r. przez Powiatową  Radę  Zatrudnienia.

W  każdych  kontrolowanych  aktach  znajdowały   się :

1. wniosek  osoby  bezrobotnej udzielenie  pożyczki  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej   zawierający :

- dane  osobowe,   nr  ewidencyjny  z  rejestru  osób  bezrobotnych,  stan  majątkowy ,

- kalkulację  przewidywanych  wydatków   związanych  z  uruchomieniem  działalności  gospodarczej  w  ramach  uzyskanej  pożyczki,

- szczegółową  specyfikację  i  harmonogram  zakupów ,

- przewidywane  koszty  prowadzenia  działalności  i  planowane  dochody,

- proponowany  okres  karencji ,

- proponowaną   formę   zabezpieczenia  pożyczki.

2. pisemna  umowa  pożyczki  zawierająca ,   m. in:

- kwotę  pożyczki,  okres  spłaty,  okres  karencji,

- rodzaj  działalności  gospodarczej,   przeznaczenie  pożyczki ,

- zapis  o  możliwości  umorzenia pożyczki  w  wysokości  do  50 %  kwoty  udzielonej,   pod  warunkiem  prowadzenia  zgłoszonej  działalności  przez okres  24  m-cy  ,

- termin  udokumentowania   rozpoczęcia   działalności  ,

- formę  zabezpieczenia   udzielonej  pożyczki ,

3. wniosek  o  umorzenie  części  udzielonej  pożyczki   złożony  przez  pożyczkobiorcę    wraz z  załącznikami: zaświadczenia z Urzędu  Skarbowego i  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych potwierdzające  prowadzenie  działalności  przez  24  miesiące,

4.  sprawozdanie  z  kontroli  przeprowadzonej  przez  pracownika  Urzędu  dotyczącej  realizacji  warunków  umowy    przez  pożyczkobiorcę,

5. decyzję  Urzędu  o  umorzeniu    udzielonej  pożyczki.    

Z  analizy  akt  wynika,  że  decyzje  o  umorzeniu   pożyczki   były  przekazywane   pożyczkobiorcom  za   potwierdzeniem  własnoręcznym  podpisem,  bądź  wysyłane   pocztą   za   zwrotnym   potwierdzeniem   odbioru.

Szczegółowej analizy dokonano na podstawie akt  IP-5540-186/PS/90/03.

Zawierają one wniosek oraz  podpisaną  umowę pożyczki  pomiędzy  Urzędem,  a  Przedsiębiorstwem  Produkcyjno - Usługowo - Handlowym  "Suprembet" o  udzielenie  pożyczki  w  wysokości  200.000. 000   na   zorganizowanie  10  miejsc  pracy  osobom  bezrobotnym.   Zabezpieczeniem  spłaty pożyczki  była gwarancja udzielona  przez Bank  Spółdzielczy.  Ponieważ pożyczkobiorca w okresie trwania umowy  nie zorganizował 10 miejsc pracy dla bezrobotnych oraz nie spłacał odsetek w ustalonym terminie, Urząd w czerwcu 1993r. zwrócił się do Banku o zwrot kwoty pożyczki z należnymi odsetkami. W odpowiedzi Bank poinformował, że przedstawione roszczenie należy zgłaszać  do Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego ponieważ Przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość i powołano syndyka masy upadłości. Związku z powyższym Urząd wystąpił z pismem do Banku o niezwłoczne  przekazanie na rachunek kwoty 200.000.000 zł wraz z należnymi odsetkami stanowiącymi wierzytelności  z  tytułu udzielonej przez Bank gwarancji. Z uwagi na fakt , że  Bank Spółdzielczy  nie był w stanie zrealizować wezwania z powodu utraty płynności  oraz zawieszenia  swojej działalności  w dniu 19.04.1994r. została zgłoszona wierzytelność w kwocie 42.000 do Sędziego Komisarza masy upadłości Firmy. W wyniku  ostatecznego  podziału majątku masy upadłości dłużnika Urzędowi przypadła kwota  1.652,14 , którą otrzymał
w lipcu 2003r.

W dniu 13.11.2003r.  Starosta Białostocki  po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia umorzył  pożyczkę w kwocie 4 0 347,86  zł. wraz z odsetkami udzieloną z FP na zorganizowanie 10 miejsc pracy osobom bezrobotnym.

 

VI. Wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw.

 

Na podstawie dokumentacji oznaczonej nr RI-452 przedstawionej do kontroli przez Dział Instrumentów Rynku Pracy wynika , iż w 2003r. na podstawie art. 38, art. 39 i art. 40 ustawy
 z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu  wydane zostały
 23 decyzje o pokryciu składki na ubezpieczenie społeczne rolników z Funduszu Pracy.              Szczegółowej analizy  prawidłowości wydawania decyzji dokonano na podstawie dokumentacji nr RI -452-9/2003. Ustalono, że osoba  ubiegająca się o pokrycie składki  na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2003r. złożyła w dniu 22.10.2003r. wniosek wraz
z  niezbędnymi załącznikami:

- świadectwo pracy stwierdzające, że stosunek pracy rozwiązany został z przyczyn dotyczących zakładu pracy   zakładu,

- decyzję  KRUS o podleganiu ubezpieczeniu z dnia 17.10.2003r,.

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego większego niż 2 ha 

  przeliczeniowe,

- nakaz płatniczy  z UG o wysokości podatku,

- dowód zapłaty z KRUS na kwotę  219,80 zł ( ustaloną na podstawie Obwieszczenia Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - MP Nr 38, poz.606 z 2003r.).

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów przez zainteresowaną ustalono, że na podstawie decyzji KRUS została ona objęta ubezpieczeniem społecznym rolników i nie jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych.

W oparciu o wniesioną  dokumentację  Urząd  uznał, że zainteresowana spełnia warunki wynikające z art.38 i art. 40 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu do przyznania świadczenia obejmującego pokrycie składki na ubezpieczenie rolników ze środków Funduszu Pracy.

Zgodnie z art.39 pkt 1 cytowanej ustawy , prawo do pokrycia składki  będzie przysługiwało zainteresowanej w ciągu czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy.

Urząd w dniu 22.10 2003r.  wydał decyzję orzekającą o pokryciu składki  za IV kwartał 2003r. w kwocie 219,80 zł , która przekazana została na konto KRUS w Sokółce.

Kontrolujące nie stwierdziły uchybień w zakresie wydawania decyzji o pokryciu składki na ubezpieczenie społeczne rolników z Funduszu Pracy.

 

VII.  Wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania.

 

Informacji z zakresu wydawania biletów kredytowych udzieliła kontrolującym Pani Maria Perkowska - kierownik Działu Pośrednictwa Pracy.

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, że w 2003r. Urząd nie wydawał  na podstawie art.31 ust.4 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu osobom skierowanym w celu podjęcia zatrudnienia poza miejsce stałego zamieszkania biletów kredytowych upoważniających do przejazdu najtańszym środkiem lokomocji do miejsca przyszłego zatrudnienia. W przypadku zaistnienia potrzeby wydania takich biletów Dział Pośrednictwa Pracy dysponuje niezbędną dokumentacją. Kontrolującym przedstawione zostało Porozumienie zawarte w dniu 31.01.2003r. pomiędzy spółką " PKP Przewozy Regionalne" a Ministerstwem Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej" określające zasady korzystania i rozliczania należności za kredytowane przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP. Aneksem z dnia 28 stycznia 2004r.ustalono, iż Porozumienie niniejsze zostało zawarte na okres do 31.12.2004r.

 

VIII. Prawidłowość refundowania  wynagrodzeń  i  składek  na  ubezpieczenie  społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na  podstawie  umowy  o  pracę  w  celu  przygotowania  zawodowego .

 

Zadania z w/w zakresu realizowane są w Dziale  Instrumentów Rynku Pracy.

         Kontrolującym przedstawiono Rejestr zawartych umów na zatrudnianie pracowników młodocianych , w którym odnotowane są m.in.: numery umów , daty ich zawarcia, dane pracodawców,  z którymi zawarto umowy o refundację. Z analizy akt wynika, że pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników składali w Urzędzie wnioski  o refundację wraz z wymaganymi załącznikami osobiście bądź za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców. Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierał z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń  i składek  na  ubezpieczenie  społeczne młodocianych pracowników, w której określano warunki refundacji. Następnie na wniosek pracodawców (wraz z załączanymi dokumentami potwierdzającymi wypłatę wynagrodzeń młodocianym i przekazanie wymaganych składek do ZUS) Urząd dokonywał refundacji.

Powyższe zasady spełniają losowo sprawdzone akta zarejestrowane pod  poz 52  Rejestru.

Pracodawca prowadzący zakład piekarniczy w Białymstoku, celem uzyskania refundacji ze środków FP wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń złożył wniosek, zawierający m.in.:

-dane pracodawcy,

-oświadczenia o zatrudnianiu w dniu składania wniosku 60 osób, w tym 1 osoby młodocianej,

-numer identyfikacji podatkowej NIP,

-zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- dane młodocianych, których dotyczy wniosek.

Do wniosku dołączył kopie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w zawodzie piekarz na okres od 01.09.2003r. do 31.08.2006r. oraz dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego przez prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o czym świadczy adnotacja pracownika Urzędu,
Z-ca Kierownika Urzędu  w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarła z  pracodawcą w dniu 30.10.2003r.  umowę Nr 52/1//03 o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego  pracownika w zawodzie piekarz. W umowie określono, że refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne wypłacona zostanie w terminie 30 dni po złożeniu przez pracodawcę wniosku wraz kopiami list płac, list obecności, deklaracji rozliczeniowych i dowodów wpłat na ZUS.

Pracodawca wnioski wraz z wymaganymi załącznikami dot. września, października i listopada złożył w dniu 17.12.2003r. Upoważniony pracownik Urzędu, po sprawdzeniu przedstawionych kwot (59,85 zł, 88,07 zł, 68,22 zł ), pismem z dnia 19.12.2003r. skierowanym do Księgowości w/m zlecił dokonanie przelewu. W dniu 23.12.2003r. na konto pracodawcy wpłacono wymaganą kwotę 216,1 zł.

        Kolejnej analizy prawidłowości refundowania dokonano na podstawie dokumentów złożonych  przez Cech Rzemiosł Różnych ( poz.15 Rejestru).

Pracodawca prowadzący zakład fryzjerski zrzeszony w Podlaskim Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku złożył do Urzędu wniosek o refundację, zawierający dane pracodawcy i 2 osób młodocianych oraz oświadczenia o zatrudnianiu 11 osób w dniu składania wniosku, w tym 6 osób młodocianych,  Do wniosku dołączył kopie :

 - umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w zawodzie fryzjer:  na okresy:  od 15.09.2003r. do 14.06.2006r. i druga od 22.09.2003r. do 21.06.2006r.,

- dyplomu mistrzowskiego i zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego przez prowadzącego naukę zawodu,

- zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o nadaniu NIP-u i REGON-u. Wszystkie załączniki do wniosku posiadają potwierdzenie za zgodność z oryginałem podpisane przez Cech. W aktach znajduje się również oświadczenie pracodawcy, że jego należności wynikające z postanowień umowy mają być wypłacane na konto Cechu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o czym świadczy adnotacja pracownika Urzędu,  pomiędzy Starostą Powiatu Białostockiego reprezentowanym przez Z-cę Kierownika Urzędu  a pracodawcą zawarto  w dniu 27.10.2003r.  umowę Nr 15/1//03 o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 2 młodocianych pracowników w zawodzie fryzjer.

Cech w dniu 3.12.2003r. złożył do Urzędu wniosek o refundację wynagrodzeń i składek 13-tu młodocianych pracowników, wśród których w poz. 1 figuruje w/w pracodawca i należna mu kwota za wrzesień - 83,88 zł. W dniu 18.12.03r. dokonano przelewu w/w kwoty na konto Cechu.

 W zakresie kontrolowanej dokumentacji uwag nie wniesiono.

IX. Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników .

     Powyższe zagadnienie realizowane jest w Dziale Pośrednictwa Pracy, w którym 5 aktywnych pośredników pracy  podejmuje działania na rzecz pomocy w znalezieniu pracy bezrobotnym, jak również pracodawcom w pozyskaniu pracowników. Podstawowym zadaniem pośredników pracy  jest nawiązywanie współpracy z pracodawcami, rozpoznawanie ich potrzeb zatrudnieniowych oraz przedstawianie ofert pracy.

Urząd  pozyskuje pracodawców do współpracy  poprzez lokalne media, z ofert medialnych,   z
 " Panoramy Firm", z książki telefonicznej oraz w trakcie składanych wizyt.

Kontrolującym okazana została  dokumentacja dotycząca planów pracy z której wynika, że tygodniowo zaplanowanych jest około 15 wizyt w zakładach pracy. W przedstawionym  Rejestrze PA 4301 "Baza  danych o pracodawcach"  ujęte zostały dane uzyskane od pracodawców w wyniku złożonych u nich wizyt przez pośredników pracy, tj: nazwa firmy, adres, EKD, kontakt telefoniczny. Pośrednicy po wizycie u nowych pracodawców  zakładają  Kartę Pracodawcy ( wg standardów) , zawierającą  dane dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, które są wykorzystywane wyłącznie w zakresie świadczenia usług i pośrednictwa pracy dla pracodawcy.

W  trakcie czynności kontrolnych ustalono, że  w 2003r. pośrednicy Urzędu złożyli ogółem
1203 wizyty: w zakładach pracy funkcjonujących na terenie Białegostoku (1076) i powiatu ziemskiego (127), w tym 326 w nowych zakładach. Najwięcej wizyt złożono w podmiotach gospodarczych zajmujących się handlem - 607, w innych gałęziach produkcji materialnej - 315, w sferze poza produkcją materialną -180  oraz  w budownictwie - 58 i przemyśle  33 wizyty.

Podczas wizyt pośrednicy informowali pracodawców, m.in.:

- o możliwościach zorganizowania miejsc pracy dla  bezrobotnych absolwentów na podstawie umowy podpisanej z Urzędem, w ramach której ze środków FP następuje zwrot części kosztów wypłaconego  absolwentowi wynagrodzenia, nagród oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

- o możliwościach odbywania stażu absolwenta u pracodawcy- bez ponoszenia kosztów przez pracodawcę,

- o zasadach tworzenia miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych  na podstawie umowy podpisanej z  Urzędem oraz refundacji z FP wynagrodzenia, nagród oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

- o możliwości zawarcia z Urzędem umowy przewidującej refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek ubezpieczenia społecznego w związku z zatrudnieniem przez pracodawcę skierowanego bezrobotnego pod warunkiem zatrudnienia osoby bezrobotnej na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy,

- o możliwościach uzyskania bankowego kredytu na tworzenie nowych , dodatkowych miejsc pracy osobom bezrobotnym z dofinansowaniem do oprocentowania  ze strony Urzędu.

Efektem całorocznych  wizyt pośredników pracy w 2003r. było pozyskanie 1032  miejsc pracy.       

X. Podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków.

Z informacji w powyższym zakresie przedstawionej przez  Panią Teresę Janda  - Kierownika Działu Organizacyjnego wynika, iż Urząd w 2003r. podejmował szereg działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków tj:

1. Zorganizowano 16  giełd pracy, w których uczestniczyło  231 osób.

2. W celu  aktywizacji zawodowej  i zwiększenia  zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz umożliwieniea im integracji ze społeczeństwem  Urząd  opracował i realizuje "Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2003 - 2008".

3.Pracownicy Działu Pośrednictwa Pracy  uczestniczyli w takich przedsięwzięciach jak:

- Ogólnopolskie Targi Pracy "Unia Europejska - Szansa - Młodzieży "organizowanych przez 

   Podlaską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, podczas których 

   przedstawiono usługi Urzędu na rzecz osób bezrobotnych,

- Konferencja na temat "Problem bezrobocia w gospodarce krajów Europy

   Środkowowschodniej" organizowanej przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w

   Białymstoku, gdzie przedstawiciel Urzędu poinformował o realizacji programu "Pierwsza

   Praca",

4.Pośrednik wygłosił wykład na temat "Podlaski rynek pracy, programy, aktualne potrzeby bezrobotnych, formy wsparcia" na 2 szkoleniach organizowanych przez Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych i Stowarzyszenia "Droga" oraz na 2 spotkaniach ze słuchaczami Medycznego Studium Zawodowego, dotyczących pomocy skierowanej do osób bezrobotnych.

5.Współdziano:

-  w zakresie realizacji szkoleń z ponad 30 jednostkami szkolącymi, m.in. ZDZ w B-stoku, Regionalnym Centrum Szkoleniowym ,Ośrodkiem Doskonalenia Kadr " Profesja".

- z wieloma innymi instytucjami jak np.: z Zakładem Karnym, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Podlaskim Klubem Biznesu, Kuratorium Oświaty oraz ze szkołami ponadgimnazjalnymi i policealnymi.

- z Giełdą Pracy w Solecznikach na Litwie w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących zarówno zagadnień bezrobocia jak i funkcjonowania urzędów.

 

XI Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy.

 

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Białymstoku w dniu 7 maja 2003r. Uchwałą Nr 16/2003 pozytywnie zaopiniowała "Plan pracy powiatowego Urzędu pracy w Białymstoku na rok 2003"  oraz projekt "Podziału środków Funduszu pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2003 rok", z którego wynika że na: prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacje absolwentów, staże absolwenckie, pożyczki, szkolenia, młodocianych  oraz na inne zadania  w 2003r.  ze środków FP przeznaczono kwotę 7.0378.200 . Na realizację zobowiązań w zakresie w/w zadań z 2002r. należało przeznaczyć kwotę 645.526 , zatem do wykorzystania w 2003r. pozostała kwota 6391.674 .

W związku ze zwiększeniem  zadań do  realizacji  korekcie uległ limit środków z FP   co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Białymstoku w Uchwale
Nr 17/2003 z dnia 1 października 2003r. Uzyskano ogólny limit środków FP na 2003r. w kwocie 8.227.911 zł , z czego do wykorzystania  na realizację zadań  określono kwotę 7.582.385 .

W wyniku kolejnych zmian na dzień 30.12.2003r. limit środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniósł  8.038.011 zł.  Podział limitu środków  FP wg stanu na 30.12.2003r. został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 21/2003r. Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.

Powyższe środki FP przeznaczono na :  zorganizowanie 781 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych, 451 miejsc pracy w ramach robót publicznych; zrefundowanie miejsc pracy dla 441 absolwentów; odbycie staży absolwenckich dla 645 osób; udzielenie pożyczek dla 58 osób; przeszkolenie 946 osób.  Ponadto  w  ramach  "Programu  Pierwsza Praca" środki FP przeznaczono na  zrefundowanie miejsc pracy dla 57 osób oraz na odbycie staży absolwenckich dla 37 osób.  Ogółem przewidziano objęcie  3.539 osób aktywnymi formami przeciwdziałaniu bezrobociu.

 

XII. Współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy

 

   Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji  wynika, iż w 2003r. odbyły się cztery posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, przedmiotem obrad których były następujące zagadnienia:

1. Sprawozdanie z działalności PUP w Białymstoku za 2002r.

2. Zaopiniowanie Planu Szkoleń Bezrobotnych na 2003r. PUP w Białymstoku.

3. Zaopiniowanie Planu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na rok 2003 oraz podziału środków FP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na rok 2003.

4.Zaopiniowanie wprowadzenia proponowanych przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych nowych kierunków kształcenia zawodowego - zawodów w istniejących szkołach zawodowych z terenu Powiatu Białostockiego oraz Miasta Białegostoku.

5.Rozpatrzenie wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń oraz umorzenie pożyczek.

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o zorganizowanie robót publicznych na 2003r.

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych w Starostwie Powiatu Białostockiego oraz robót publicznych w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach.

8.Zaopiniowanie zmian w Podziale środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2003r.

W wyniku  posiedzeń Powiatowa Rada Zatrudnienia wydała 19 uchwał, w tym z zakresu:

- gospodarowania środkami z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - zmiany podziału środków z FP za 2002r.

- szkolnictwa,

 -działalności Urzędu w 2002r.

- organizowania szkoleń.

Kierownik Urzędu Pracy na posiedzeniach Rady Zatrudnienia informował o poziomie bezrobocia na lokalnym rynku pracy oraz zmianie przepisów prawnych, a także o zmianach organizacyjnych w PUP, o jego sytuacji finansowej. Ponadto Urząd w minionym roku przedstawił  do zaopiniowania Radzie  19 wniosków  dotyczących umorzenia pożyczek i innych należności .

W posiedzeniach Rady uczestniczył dyrektor WUP. Ponadto nawiązana została współpraca z przedstawicielami lokalnych organizacji bezrobotnych, tj. Oddziału Fundacji B.I.E.D.A.
w Białymstoku, Wojewódzkiej Rady Bezrobotnych, Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych -Oddział w Białymstoku. Przedstawiciele niniejszych organizacji od października 2003r. zapraszani są na posiedzenia Rady, w trakcie których mają możliwość zorientować się w działaniach Urzędu dotyczących rynku pracy oraz wyrażać swoje oczekiwania i uwagi dotyczące problemów związanych z bezrobociem.

 

XIII. Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewódzkiego urzędu pracy oraz powiatowej rady zatrudnienia

 

           Z informacji uzyskanych od Kierownika Działu Organizacyjnego wynika, że Urząd przygotowuje, głównie na rzecz  Wojewódzkiego Urzędu Pracy :

- MELDUNKI dotyczące powiatowego rynku pracy, z których jeden przedstawia poziom bezrobocia na piętnasty dzień roboczy, a drugi na koniec danego miesiąca.

- SPRAWOZDANIA MPiPS - 01 o rynku pracy sporządzone na koniec każdego miesiąca oraz załączniki do tych sprawozdań sporządzone kwartalnie, półrocznie i rocznie.

- INFORMACJE przedstawiające sytuację powiatowego rynku pracy na koniec każdego kwartału.

Ponadto na potrzeby WUP w 2003r. Urząd  przygotował informacje dotyczące liczby bezrobotnych w miastach i gminach naszego województwa  oraz opracowania, m.in. z zakresu struktury:

- zarejestrowanych absolwentów,

- bezrobotnych osób niepełnosprawnych,

- osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

Na  podstawie analizy przedstawionej  do kontroli dokumentacji z zakresu sprawozdawczości ustalono, że Urząd terminowo przekazywał niezbędne sprawozdania.

 

XIV. Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwiązywanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwalnianych grup pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy.

 

Zagadnienia dotyczące zwolnień grupowych realizowane są w Dziale Pośrednictwa Pracy.

Kontrolującym przedstawiony został  Rejestr "Zgłoszenia zwolnień grupowych 2002 - 2004", z którego wynika, że w 2003r. zamiar dokonania zwolnień grupowych ogółem 1711 pracowników, zgłosiły 42 zakłady pracy,w tym 24 zakłady sektora publicznego i 18 zakładów sektora prywatnego.

Szczegółowej analizie poddano dokumentację z poz. 51 rejestru, pod którą figuruje zakład pracy  MG Stalton S.A. Zgodnie z art. 3  ustawy z dnia 13 marca 2003r. (Dz.U. Nr. 90, poz 6064) kierownik zakładu pracy powiadomił Urząd w  dniu 11.06.2003r, tj.nie później niż na 45 dni przed terminem dokonywania wypowiedzeń  o zamierzonym zwolnieniu grupowym  262 pracowników. Zawiadomienie zawiera:  nazwę i adres zakładu pracy, liczbę pracowników przewidzianych do zwolnienia, orientacyjny termin wręczania wypowiedzeń. W aktach znajduje się także  notatka służbowa z odbytego spotkania,  podczas którego pracownicy Urzędu poinformowali o uprawnieniach przysługującym pracownikom oraz o  możliwościach korzystania z usług PUP.

W trakcie kontroli ustalono, że w celu uszczegółowienia danych dotyczących zwolnień grupowych wysyłane są kwestionariusze analityczne zwolnień grupowych  do tych pracodawców , którzy planują zwolnić więcej niż 20 pracowników.

Urząd w analizowanym okresie zorganizował 3 spotkania ze zwalnianymi osobami w :

- Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego

- Specjalistycznym  Dermatologicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

- MG Stalton SA,

oraz 4 dyżury w:

- P.H. "Aneks" Roman Ruszczuk

- Browar Dojlidy sp. z o.o

- Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego

Na podstawie dokumentacji w zakresie zwolnień grupowych  Urząd sporządza kwartalną informację do Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczącą działań, jakie podejmuje PUP  na rzecz osób zwalnianych.

 

 

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymała    Pani Barbara Wacławska -  Kierownik  Powiatowego  Urzędu  Pracy w  Białymstoku.

Jednocześnie   Kierownika   Urzędu   poinformowano   o :

1. przysługującym   prawie  zgłoszenia  zarządzającemu   kontrolę pisemnych  wyjaśnień  co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  -   w   ciągu   7  dni   od  dnia  podpisania protokołu.

2. przysługującym  prawie  odmowy  podpisania  protokołu  z  kontroli z  jednoczesnym  obowiązkiem  złożenia  pisemnych  wyjaśnień  co  do  przyczyny  odmowy.

 

 

Kierownik

Powiatowego Urzędu Pracy

w    Białymstoku

Barbara Wacławska

 

 

 

Główny  Księgowy

Teresa Strzałkowska

 

 

Białystok,   20 kwietnia  2004r.

           Przeprowadzający kontrolę :

 

   Elżbieta Czurak - kierownik  Oddziału Służb Zatrudnienia, 

   Ludmiła Borowik   - st. inspektor wojewódzki,

   Małgorzata Czerniawska  - starszy inspektor,

   Renata Krzyżewska -  st. inspektor wojewódzki,

   Irena Szaruta - st. inspektor wojewódzki.

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-05-04 00:00:00
Data publikacji:  2004-05-04 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-05-04 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl