Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351516   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola kompleksowa Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Elżbieta Czurak,
Białystok, 28 kwietnia 2004r

 

Białystok, 28  kwietnia  2004r.

 

PS.II.9111-3/04

 

 

Pani

Barbara  Wacławska

Kierownik

Powiatowego  Urzędu  Pracy

w  Białymstoku

 

 

 

 

 

Na podstawie  art. 15  pkt 2  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r.  o administracji rządowej    w  województwie ( tekst  jednolity Dz. U.  z  2001r.   Nr  80,  poz. 872  )  zespół   kontrolny  Oddziału Służb Zatrudnienia  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Białymstoku  skontrolował  w  dniach 22-31.03.2004r.  Powiatowy  Urząd  Pracy  w Białymstoku,   zwany  dalej   "Urzędem".

Kontrola  dotyczyła  przestrzegania  przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994r.  o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst  jednolity Dz. U. z  2003r. Nr 58, poz. 514  z  późn.zm). Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokóle podpisanym w dniu  20  kwietnia 2004r.  przez  kierownika  jednostki  kontrolowanej. 

W zakresie tematyki prawidłowości ustalania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalnego, przyznawania stypendium z tytułu odbywania stażu bezrobotnym absolwentom  ustalono, że przestrzegany był wymóg składania kompletu dokumentów wymaganych  Rozporządzeniem  MP i PS z dnia 28 lutego 1997r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy (Dz.U.Nr 25, poz.132). Prawidłowo badano wszystkie warunki określone w ustawowej definicji osoby bezrobotnej i prawidłowo ustalono, w zależności od posiadanego stażu pracy, wysokość zasiłku oraz określono długość okresu jego pobierania. Również w zakresie  przyznawania świadczeń przedemerytalnych nieprawidłowości nie stwierdzono. W teczkach znajduje się dokumentacja potwierdzająca długość posiadanego przez osobę zarejestrowaną okresu uprawniającego do emerytury, kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nie składkowych, wniosek o ustalenie wysokości emerytury, decyzja ZUS ustalająca wysokość emerytury, oświadczenie zarejestrowanego o nie podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu        z innego tytułu.

Poddana analizie dokumentacja oraz wydane decyzje administracyjne w kontrolowanym przedmiocie uchybień i naruszenia prawa nie wykazują. Decyzje wydawane były na właściwej podstawie prawnej.

           W  2003r. do Urzędu wpłynęło  626 odwołań skierowanych do Wojewody Podlaskiego, z których 191 zostało przekazanych do rozpatrzenia organowi II instancji, natomiast w pozostałych przypadkach starosta skorzystał z prawa uchylenia własnej decyzji w trybie art. 132  K p a. W zakresie trybu i sposobu przekazywania odwołań naruszenia przepisów prawa  nie stwierdzono.

        Będące przedmiotem kontroli zagadnienia z zakresu  prowadzenia poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz inicjowania i wspierania działalności klubów pracy  również nie budzą zastrzeżeń. Doradcy zawodowi  posiadają  przygotowane zbiory informacji zawodowej,tj.teczki  informacji  o  zawodach,  klasyfikację  zawodów,  filmy  o  zawodach,  program   komputerowy  " Doradca 2000 ",  ulotki  o  zawodach,  broszury " jak pisać podanie,  życiorys  i  list  motywacyjny " .

 

W  okresie  objętym  kontrolą  zorganizowano  5  spotkań  informacyjnych,  w  których  wzięło  udział  216  osób: uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych i średnich,   żołnierze  kończący  służbę  wojskową. Natomiast  w ramach poradnictwa grupowego  przeprowadzono 15 spotkań ze 150 absolwentami  w ramach tzw. Warsztatów poszukiwania pracy. Zgodnie z przedstawionym kontrolującej sprawozdaniem MPiPS  w 2003r. z  usług  poradnictwa  zawodowego skorzystało 1655 osób bezrobotnych, 35 osób  poszukujących  pracy  i  6 innych.  Badaniami  testowymi  objęto 32 osoby.

W zakresie tematyki  inicjowania i finansowania prac interwencyjnych , robót publicznych , zatrudnienia absolwentów , programów specjalnych ustalono, że w 2003r. do Urzędu wpłynęło 88 wniosków o podpisanie umów na organizację robót publicznych, z których pozytywną ocenę uzyskały  84 wnioski złożone przez 51 organizatorów. W oparciu o zawarte umowy w ramach robót publicznych utworzono 438 miejsc pracy i zatrudniono ogółem 452 osoby, z czego 332 osoby zatrudniono przy budowie infrastruktury, 55 osób przy obsłudze bezrobocia, a 65 osób w zakresie opieki społecznej .Organizatorami robót publicznych były: Urzędy Miejskie, Urzędy Miast i Gmin, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej , Wojewódzki Urząd Pracy, Domy Pomocy Społecznej. Natomiast o organizację prac interwencyjnych ubiegało się 412 pracodawców, z którymi podpisano 433 umowy na zatrudnienie 781 osób bezrobotnych.  Ustalono ponadto, że  464 pracodawców ubiegało się, na podstawie art. 37e ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu o zwrot kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego absolwenta(wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne). Po rozpatrzeniu wniosków o zorganizowanie miejsc pracy dla bezrobotnego absolwenta Urząd zawarł z 312  pracodawcami 380 umów na zorganizowanie 537 miejsc pracy dla absolwentów. Urząd dokonywał refundacji na wniosek pracodawcy zawierający: kwoty do refundacji, kopie list płac, list wynagrodzeń, deklaracji rozliczeniowych i dowodów przelewów na konto ZUS należnych składek.

Nie stwierdzono uchybień  w zakresie kontrolowanej dokumentacji.

W zakresie tematyki dotyczącej inicjowania i finansowania  przez Urząd szkoleń w 2003r. ustalono, że na różnego rodzaju kursy skierowano ogółem 1.109 osób, w tym 241 absolwentów.  Oceny prawidłowości realizacji szkoleń dokonano na podstawie dokumentacji z kursu grupowego "Szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy", który  przewidziany był w planie szkoleń zatwierdzonym przez Radę Powiatu  w lutym 2003r.Plan szkoleń podany był do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu, z określeniem wymogów , jakie powinni spełnić kandydaci

Nie wniesiono zastrzeżeń w zakresie tematyki realizacji szkoleń przez Urząd.

 

       Kolejnym zagadnieniem poddanym kontroli była prawidłowość wydawania  decyzji  dotyczących   odraczania    terminu    spłaty ,  rozłożenia    na   raty   lub    umorzenia   części  albo   całości   nienależnie   pobranego   świadczenia  lub pożyczki  udzielonej   z    Funduszu   Pracy. Umarzanie pożyczek dokonywane  było w Urzędzie w  oparciu  o Kryteria przyznawania i   umarzania pożyczek  z Funduszu Pracy, zatwierdzone w dniu 24.03.2000r. przez Powiatową  Radę  Zatrudnienia. W okresie poddanym kontroli  umorzono 4  pożyczki,     z których 3  udzielono  na  rozpoczęcie  działalności  i 1  na  zorganizowanie  miejsc  pracy  osobom  bezrobotnym. Każdorazowo umorzenie pożyczki następowało na wniosek pożyczkobiorcy  po wnikliwej ocenie jego sytuacji oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 

Kontrolowana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń.

 

        Analizie poddana również została tematyka wydawania innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw. Ustalono, że w 2003r. zostały wydane 23 decyzje orzekające o pokryciu składki na ubezpieczenie społeczne rolników z Funduszu Pracy.  Na podstawie przedstawianej przez wnioskujących dokumentacji  Urząd każdorazowo ustalał, czy  nie są oni uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych i czy objęci zostali ubezpieczeniem społecznym rolników.

 

Nie stwierdzono uchybień w zakresie wydawania przez Urząd decyzji o pokryciu składki na ubezpieczenie społeczne rolników z Funduszu  Pracy.    

     Kolejnym tematem poddanym analizie była  prawidłowość refundowania przez Urząd wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na  podstawie  umowy  o  pracę  w  celu  przygotowania  zawodowego. Z analizy akt wynika, że pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników składali w Urzędzie wnioski  o refundację wraz z wymaganymi załącznikami osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców. Urząd po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawierał z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń  i składek  na  ubezpieczenie  społeczne młodocianych pracowników, w której określano warunki refundacji. Następnie na wniosek pracodawców wraz z  dokumentami potwierdzającymi wypłatę wynagrodzeń młodocianym i przekazanie wymaganych składek do ZUS - Urząd dokonywał refundacji.

W zakresie kontrolowanej tematyki zastrzeżeń nie wniesiono.

        Ponadto  w trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż  Urząd w 2003r. nie wydawał biletów kredytowych osobom kierowanym do pracodawców poza miejsce stałego zamieszkania  osoby bezrobotnej. Kontrolującym przedstawione zostało Porozumienie zawarte w dniu 31.01.2003r. pomiędzy spółką " PKP Przewozy Regionalne" a Ministerstwem Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej" określające zasady korzystania i rozliczania należności za kredytowane przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP. Aneksem z dnia 28 stycznia 2004r.ustalono, iż Porozumienie niniejsze zostało zawarte na okres do 31.12.2004r. W przypadku zaistnienia potrzeby wydania takich biletów Urząd dysponuje niezbędną dokumentacją.

 

Informując o powyższym uprzejmie proszę o wykorzystanie wyników kontroli w dalszej pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Wojewody Podlaskiego

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Starosta Powiatu Białostockiego

2. Wydział  Prawny  i  Nadzoru 

3. a/a.

 

 

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-05-04 00:00:00
Data publikacji:  2004-05-04 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-05-04 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl