Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25315890   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - ocena organizacji ruchu Starostwo Sokólskie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa - Starostwo Sokólskie
Autorzy: Krzysztof Neczyperowicz,

Sokółka, 2004 - 05 - 06

Protokół

z kontroli Starostwa Powiatowego w Sokółce

Podstawa kontroli: polecenie służbowe (upoważnienie nr 14/04 ) Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Pani Ewy Stachowicz z dnia 18.03.2004r.

Kontrolę przeprowadził: inspektor Wydziału Rozwoju Regionalnego - Krzysztof Neczyperowicz , w dniach 22.03 - 23.03.2004 r.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Franciszek Budrowski - Starosta Powiatu Sokólskiego zajmujący stanowisko od 01.01.1999r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

 • Pan Robert Rybiński - kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Sokółce

 • Pan Krzysztof Szamreta - starszy specjalista do spraw zarządzania ruchem i ochrony pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce.

Przedmiotem kontroli była ocena organizacji ruchu w zakresie:

 • zgodności z obowiązującymi przepisami.

 • bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podstawy prawne kontroli:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2003r. , Nr 58 poz. 515 z późn. zm.).

  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).

  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 ).

  4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90 poz. 1006).

  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

  6. Zarządzenie wewnętrzne nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 .02.2002 r w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli.

Ustalenia kontroli:

Podczas kontroli sprawdzono :

 1. Projekty organizacji ruchu:

 • Projekt organizacji ruchu na czas przeprowadzenia robót energetycznych - droga powiatowa nr 03156 /Sokółka - Rozedranka / i droga powiatowa nr 03161 /Trzcianka - Bogusze/ - bez uwag

 • Projekt zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót energetycznych na drodze powiatowej nr 03153 / Sokółka - Słojniki/ - bez uwag.

 • Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót na okres prowadzenia prac w pasie drogowym nr 03153 /Sidra - Śniczany/ - bez uwag.

 • Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót na okres prowadzenia prac w pasie drogowym drogi powiatowej nr 03107 w miejscowość Siderka - bez uwag.

 • Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres prowadzenia prac w pasie drogi nr 03117 Sidra - Zalesie - Popławce i drogi powiatowej nr 03118 Staworowo - Bierniki - bez uwag.

 • Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres robót prowadzonych w pasie drogowym na drodze powiatowej nr 03119 Sidra - Śniczany - Racewo w okolicy miejscowości Jurasze - bez uwag.

 • Projekt zmiany w stałej organizacji ruchu na ul. Plac Kościuszki w Sokółce(droga gminna). W projekcie stwierdzono:

 • brak terminu ważności projektu.

 • Projekt zmiany w stałej organizacji ruchu ul. Dąbrowskiego w Sokółce (droga gminna). W projekcie stwierdzono:

 • brak terminu ważności projektu.

 • Projekt zmian w stałej organizacji ruchu ul. Dolna w Sokółce(droga gminna) : W projekcie stwierdzono:

 • brak terminu ważności projektu.

 • Projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu z przejazdem klejowym na drodze powiatowej Nr 03156 w Rozedrance : W projekcie stwierdzono:

 • brak terminów ważności i wprowadzenia organizacji ruchu .

 • Projekt zmian organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót związanych z budową przyłącza wodociągowego w pasie ul. Wschodniej w Sokółce : W projekcie stwierdzono:

 • brak terminów wprowadzenia organizacji ruchu .

W trakcie kontroli ustalono, iż Starostwo już w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem wprowadzało stałe zmiany w organizacjach ruchem ( np. na skutek wniosków ) nie opracowując i nie zatwierdzając projektów organizacji ruchu, pomimo, iż § 4. ust 1 wyraźnie określa że podstawą do wprowadzenia nowej organizacji ruchu lub zmiany istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem. Zatwierdzenie organizacji ruchu musi być wykonane na podstawie projektu organizacji ruchu - § 6 ust 1. cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Starostwo prowadzi obowiązującą ewidencję projektów organizacji ruchu. Ewidencja projektów organizacji ruchu prowadzona jest rzetelnie i zawiera wszystkie wymagane elementy określone § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

 1. Wnioski dotyczące organizacji ruchu

W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

 • Wniosek Zastępcy Burmistrza Sokółki z dnia 19.12.03 w sprawie uzgodnienia przebiegu szlaków rowerowych na drogach powiatowych gminy Sokółka .

W odpowiedzi z dnia 23.12.03r. Powiatowy Zarząd Dróg pozytywnie ustosunkował się do wniosku.

 • Wniosek Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 30.10.03r. w sprawie ustawienia znaków ostrzegawczych na drodze Szudziałowo - Sukowicze , przed skrzyżowaniem z ul. Sportową w Szudziałowie.

W odpowiedzi z dnia 10.11.2003 Powiatowy Zarząd Dróg zobowiązał się do ustawienia oznakowania D-1 „droga z pierwszeństwem” na ul. Bankowej i A-7 „ustąp pierwszeństwa” na ul. Sportowej w Szudziałowie.

 • Wniosek Burmistrza Sokółki z dnia 05.09.2003w sprawie zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych nr 1298B i 1303B .

W odpowiedzi z dnia 03.10.2003 r. Starostwo poinformowano o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zakup oznakowania oraz zobowiązano się do zmian w organizacji ruchu w 2004r.

 • Wniosek sołtysa wsi Okopy z dnia 29.09.2003r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 1338 Okopy - Laudańszczyzna oraz wyjaśnienia zasadności zmian w organizacji ruchu .

W odpowiedzi z dnia 06.10.2003 Starostwo przesłało protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej , w wyniku której wprowadzono ograniczenie prędkości.

 • Wniosek sołtysa wsi Smolanka z dnia 03.09.2003 r o oznakowaniu zakrętu na drodze powiatowej w Smolankach.

W odpowiedzi z dnia 11.09.2003r. PZD zobowiązał się do ustawienia właściwego oznakowania zakrętu do końca września 2003r.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i analiza wniosków dotyczących organizacji ruchu prowadzona jest rzetelnie.

 1. Oznakowanie dróg powiatowych:

W trakcie kontroli sprawdzono stan techniczny i prawidłowość oznakowania na wybranych drogach powiatowych. Sprawdzono następujące odcinki dróg:

 • nr 1303 na odcinku od Sokółki do Trzcianki,

 • nr 1308 na odcinku od drogi powiatowej nr 1312 do drogi powiatowej nr 1307,

 • nr 1307 na odcinku od drogi powiatowej nr 1308 do drogi wojewódzkiej nr 672,

 • nr 1326 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 672 do Suchowoli,

 • nr 1337 na odcinku od Suchowoli do drogi wojewódzkiej nr 670,

 • nr 1350 na odcinku drogi wojewódzkiej nr 670 do granic powiatu,

 • nr 1352 na odcinku od granicy powiatu do drogi krajowej nr 8,

 • nr 1358 na od Korycin do granicy powiatu,

 • nr 1308 od miejscowości Łomy do drogi powiatowej1307

 • nr 1312 na odcinku od drogi powiatowej nr 1307.

Na w/w odcinkach dróg stwierdzono następujące braki:

 • droga nr 1303 :

 • przekręcona tablica znaku A-2 „Zakręt w lewo” za miejscowością Bogusze ,

 • wytarte lico znaku A-6a „ skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”;

 • słabo czytelna tablica E-18 „tablica miejscowości oznaczająca koniec obszaru zabudowanego” za miejscowością Szyndziel,

 • droga nr 1308:

 • przekręcona tablica ze znakiem B-33 „ograniczenie prędkości - 50 km” za miejscowością Janów,

 • słabo czytelny znak E-17 „tablica miejscowości oznaczająca obszar zabudowany” przed miejscowością Kizielany,

 • droga nr 1326:

 • brak tablicy E-17a „ miejscowość” przed miejscowością Suchowola,

 • droga nr 1327:

 • nisko zamocowany znak A-7 „ droga z pierwszeństwem przejazdu” w miejscowości Karpowicze,

 1. Oznakowanie i zabezpieczenie skrzyżowań dróg publicznych z liniami kolejowymi PKP

W Starostwie regularnie dokonywane są przeglądy przejazdów kolejowych. Wynikiem komisyjnych przeglądów przeprowadzanych z udziałem przedstawicieli Starostwa i PKP są protokoły opisujące stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu i zabezpieczeniu przejazdów oraz zalecenia korygujące.

 1. Realizacja stałych kontroli oznakowania:

Obowiązkowe przeglądy oznakowania na drogach obejmowały całą sieć drogową tj. drogi powiatowe i gminne - jest to fakt godny wyróżnienia . Należy jednak nadmienić , iż przeglądy te nie były przeprowadzane z wymaganą przepisami częstotliwością - zgodnie z § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Uwagi końcowe:

Zarządzanie ruchem na drogach publicznych na terenie powiatu sokólskiego prowadzone jest rzetelnie. Stwierdzone w niniejszym protokóle uchybia i nieprawidłowości nie wpływają znacząco na jakość zarządzania ruchem drogowym.

Na tym ustalenia zakończono.

Kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia pisemnego wyjaśnienia do treści protokółu w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Starosta Powiatu w Sokółce, a drugi Wydział Rozwoju Regionalnego
PUW w Białymstoku.

06.05.2004 Sokółka

Wicestarosta

mgr inż. Cecylia Waszkiewicz

Krzysztof Neczyperowicz

................................................

...................................................

(data i podpis kontrolowanego)

(Podpis kontrolującego)


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-05-07 00:00:00
Data publikacji:  2004-05-07 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-08-26 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl