Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25839430   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Białowieży. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

zalecenia pokontrolne - USC Białowieża
Autorzy: Róża Januszkiewicz,
 

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

                           

                                      Białystok, 17 października 2008 r.

Nr OB.III.RJ.0932-6/08

 

 

 

 

Pan

Albert Waldemar Litwinowicz

Wójt Gminy Białowieża

 

 

 

         Uprzejmie informuję, że przeprowadzona w dniu 18 sierpnia 2008 roku przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kontrola problemowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białowieży dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań określonych ustawą z dnia 29 września 1986 roku - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku Nr  161, poz. 1688, Dz.U. z 2007 roku Nr 21 poz. 125),  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów(Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.) oraz  ustawą z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 2005 roku Nr 233, poz. 1992)

Dokonane w trakcie kontroli ustalenia opisano szczegółowo w protokole, podpisanym przez Pana Wójta Gminy Białowieża - Pana Alberta Waldemara Litwinowicz.

         Stwierdzono, że akty stanu cywilnego objęte kontrolą są podpisane przez kierownika usc.  Oznaczone są kolejnymi numerami oddzielnie dla każdego rodzaju aktu, tj. urodzenia, małżeństwa, zgonu. Numerom poszczególnych aktów odpowiada numer tzw. akt zbiorowych, które prowadzone są prawidłowo.

         Zaświadczenia wypełnione i podpisane przez duchownego potwierdzające zawarcie małżeństwa w sposób określony w art. 1 § 2 kr i o wpłynęły do USC w wymaganym ustawowo terminie.

        

Niemniej jednak w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:

- sporządzenia aktu urodzenia Nr (...)1  skutkiem czego w sposób nieprawidłowy zostało wpisane nazwisko matki dziecka,

- w aktach małżeństw sporządzonych na podstawie zaświadczenia od duchownego potwierdzającego zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnym wykreślone zostały pozycje „podpisy osób zawierających związek małżeński i świadków

 

W związku z powyższym uważam za celowe:

- podjęcie decyzji w sprawie sprostowania aktu urodzenia Nr (...)1  w poz. nazwisko matki dziecka z „(...)1  " na „(...)1  ",

- w przyszłej działalności należy zwrócić szczególną  uwagę na prawidłowość sporządzania aktów małżeństw na postawie zaświadczenia od duchownego. Należy z zaświadczenia przepisywać nazwiska i imiona osób zawierających związek małżeński oraz świadków do aktu małżeństwa poprzedzając ten zapis znakiem /-/

 

 

         Informuję, iż kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie oceny i uwag w nim zawartych.

          W przypadku nie skorzystania z tego prawa proszę o poinformowanie mnie w terminie 30 dni o podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków.

 

 

Z up. Wojewody Podlaskiego

/-/ Andrzej Władysław Gawkowski

Dyrektor Wydziału

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

 

1 z treści zaleceń wykropkowano dane, biorąc pod uwagę art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)

 

 


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2009-02-03 09:50:47
Data publikacji:  2009-02-03 09:50:47
Data modyfikacji:  2009-02-03 09:52:24 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl