Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25839302   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Urząd Stanu Cywilnego w Szumowie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

zalecenia pokontrolne - USC Szumowo
Autorzy: Róża Januszkiewicz,
 

Podlaski Urząd Wojewódzki

w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

                           

 

Białystok, 26 stycznia 2009 roku

  Nr OB.III.RJ.0932-9/08

 

Pan

Zdzisław Lutostański

Wójt Gminy Szumowo

 

 

 

         Uprzejmie informuję, że przeprowadzona w dniu 05 grudnia 2008 roku przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kontrola w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szumowie dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań określonych ustawą z dnia 29 września 1986 roku - prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów(Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm).

Dokonane w trakcie kontroli ustalenia opisano szczegółowo w protokole, podpisanym przez Pana Wójta Gminy Szumowo - Zdzisława Lutostańskiego.

         Stwierdzono, że akty stanu cywilnego objęte kontrolą są podpisane przez osobę uprawnioną. Oznaczone są kolejnymi numerami oddzielnie dla każdego rodzaju aktu tj. urodzenia, małżeństwa, zgonu. Numerom poszczególnych aktów odpowiada numer tzw. akt zbiorowych, które prowadzone są prawidłowo.

         Zaświadczenia wypełnione i podpisane przez duchownego potwierdzające zawarcie małżeństwa w sposób określony w art. 1 § 2 kr i o wpłynęły do USC w wymaganym ustawowo terminie.

        

 

Niemniej jednak w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:

 

- ujęcie w sentencji decyzji o transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa stanowiącej podstawę sporządzenia aktu małżeństwa Nr (...)1  oraz w części podstawowej aktu danych dot. nazwisk małżonków noszonych po zawartym związku małżeńskim, wynikających ze złożonego na podstawie art. 62 ust. 3 prawa o asc oświadczenia w tym zakresie - w sytuacji gdy informacja powyższa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w rubryce „wzmianki dodatkowe",

 

- brak w akcie małżeństwa Nr (...)1  sporządzonym na podstawie decyzji podjętej w trybie art. 73 ust. 1 prawa o asc adnotacji w rubryce „wzmianki dodatkowe" o nazwiskach małżonków noszonych po zawartym związku małżeńskim i nazwiskach dzieci - w sytuacji gdy kobieta złożyła oświadczenie o swoim nazwisku na podstawie art. 62 ust. 3 prawa o asc, natomiast  nazwisko mężczyzny oraz nazwisko dzieci należało określić na podstawie art. 25 i 88 kr i o,

 

- przytoczenie w decyzji Nr (...)1  z dnia (...)1  , dotyczącej zarejestrowania szwedzkiego aktu małżeństwa nieprawidłowej podstawy prawnej tj. art. 73 ust. 1 prawa o asc zamiast art. 70 ww. ustawy (dotyczy aktu małżeństwa Nr (...)1  ).

 

W związku z powyższym uważam za celowe:

 

- zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe postępowanie i wpisywanie w aktach małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwiskach małżonków i ich dzieci w przypadku umiejscawiania zagranicznych aktów małżeństw do księgi polskiej.

 

- prawidłowe przytaczanie podstawy prawnej w podejmowanych przez Kierownika USC decyzjach dotyczących rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego.

Pragnę nadmienić, że kwestie rejestrowania dokumentów ze Szwecji były poruszone w piśmie MSWiA Nr DSO-ZSC-6000-51-579/06 z dnia 29 maja 2006 roku jak również ponownie w piśmie tut. Wydziału Nr OB.III.RJ.510-36/08 z dnia 16 października 2008 roku.

 

 

         Informuję, iż kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego ma prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie oceny i uwag w nim zawartych.

          W przypadku nie skorzystania z tego prawa proszę o poinformowanie mnie w terminie 30 dni o podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków.

 

 

Z up. Wojewody Podlaskiego

/-/ Andrzej Władysław Gawkowski

Dyrektor Wydziału

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

1 z treści zaleceń wykropkowano dane, biorąc pod uwagę art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2009-02-03 09:56:54
Data publikacji:  2009-02-03 09:56:54
Data modyfikacji:  2009-02-03 09:58:45 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl