Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147775   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok, 2004

Białystok, 2004.05.04.  

 

 

WOJEWODA PODLASKI

 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

             tel. (0-85) 74-15-978

 

FB.IV.0932/2/04

 

 

                                                                   Pan

                                                                   Dariusz Stankiewicz

                                                                   Podlaski Wojewódzki

                                                                   Konserwator Zabytków

                                                     w Białymstoku

 

                                                                                     

 

W Y S T Ą P I E N I E   P O K O N T R O L N E

 

 

 

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 80, poz. 872 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) - Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działając z upoważnienia Wojewody Podlaskiego Nr 2/04 z dnia 02.02.2004 r. dokonał w dniach 05.02.2004 r. - 19.03.2004 r. kompleksowej kontroli finansowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Kontrola dotyczyła działalności tej jednostki w latach 2002 - 2003.

W wyniku kontroli ustalono, że jednostka realizując swoje zadania statutowe naruszyła przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm. oraz t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) a tym samym nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez:

1.   Wykazanie w rocznym sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetowych budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz korekcie tego sprawozdania w kolumnie zaangażowanie danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Stanowi to naruszenie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. Nr 24, poz. 279), zgodnie z którym kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w świetle art. 138 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).

( cz. B pkt V ppkt 6 protokołu kontroli)

2.   Przekroczenie ujętych w planie finansowym wydatków:

- na dzień 12.12.2002 r. w § 4010 o kwotę 6 825,32 zł,

- na dzień 30.12.2002 r. w § 4110 o kwotę 9 964,17 zł, w § 4210 o kwotę 6 609,41 zł i w § 4280 o kwotę 12 zł,

czym naruszono art. 92 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), zgodnie z którym dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Czyn ten, jako przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle art. 138 ust.1 pkt 2 w/w ustawy.

( cz. B pkt III ppkt 7 protokołu kontroli)

3.   Naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 664 ze zm.) przy udzielaniu zamówień publicznych objętych kontrolą ( cz. B pkt IV ppkt 4 protokołu kontroli):

- zasady równego traktowania oferentów określonej w art. 16 w/w ustawy poprzez niewykluczenie dostawców lub wykonawców, którzy nie spełniają postawionych warunków oraz poprzez przyjęty w jednym z postępowań sposób oceny ofert,

- zasady odrzucenia ofert sprzecznych z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia określonej w art. 27a ust. 1 pkt 1 w/w ustawy,

- zasady unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu zawartej w art. 27b ust. 1 pkt 1 w/w ustawy,

- zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 16 w związku z art. 17 w/w ustawy poprzez określenie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem nazw handlowych bez równoczesnego dopuszczenia składania ofert równoważnych

- zasady obowiązkowego stosowania preferencji krajowych, zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych ( Dz. U. Nr 140, poz. 776).

Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle art. 138 ust. 1 pkt 12 cytowanej ustawy o finansach publicznych.

 

Ponadto stwierdzone zostały pewne uchybienia, na które należy zwrócić uwagę w obecnej działalności jednostki. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak i uchybienia są wymienione w protokole kontroli, który został omówiony i dostarczony jednostce w dniu 21.04.2004 r.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do ich wyeliminowania w przyszłej działalności jednostki, a w szczególności:

1.   Operacje wpłaty i wypłaty gotówki należy, zgodnie z art. 24 ust. 1 w związku z ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.), ujmować w księgach rachunkowych w tym samym dniu, w którym zostały dokonane i to wyłącznie na podstawie dowodów księgowych właściwie sprawdzonych i zatwierdzonych do wypłaty

Wymóg bieżącego prowadzenia ewidencji dotyczy także ujmowania przychodów i rozchodów druków ścisłego zarachowania w księdze druków ścisłego zarachowania.

( protokół z kontroli kasy)

2.   Wydatki publiczne, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

( cz. B pkt I protokołu kontroli)

3.   Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w części dotyczącej możliwego przeznaczenia środków funduszu, należy dostosować do zapisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

Ponadto wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS, w przypadku rozbieżności między przeciętnym planowanym a faktycznym zatrudnieniem w danym roku, należy skorygować w końcu roku stosownie do wymogów § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 43, poz. 168 ze zm.)

( cz. B pkt III ppkt 12 protokołu kontroli)

4.   Dochody budżetowe wpłacone do kasy jednostki, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych ( Dz. U. Nr 122, poz. 1333), powinny być przekazywane na właściwy rachunek bieżący jednostki - subkonto dochodów w dniu ich pobrania (wpływu).

( cz. B pkt III ppkt 13 protokołu kontroli)

5.   Środki trwałe należy grupować zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) oraz amortyzować je i wykazywać w bilansie w sposób przewidziany dla grupy rodzajowej, do której należą zgodnie z KŚT.

( cz. B pkt IV ppkt 2 protokołu kontroli)

6.   Inwentaryzację należy przeprowadzać i dokumentować zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz instrukcją inwentaryzacyjną.

( cz. B pkt IV ppkt 3 protokołu kontroli)

7.   Ewidencję księgową należy prowadzić zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. Nr 153, poz. 1752) a także przyjętymi w jednostce zasadami rachunkowości.

( cz. B pkt II ppkt 7, cz. B pkt IV ppkt 2, cz. B pkt V ppkt 5 protokołu kontroli)

8.   Od 2 marca 2004 r. przy udzielaniu zamówień publicznych należy przestrzegać zasad udzielania zamówień publicznych i innych regulacji prawnych w tym zakresie określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).

( cz. B pkt IV ppkt 4 protokołu kontroli)

 

Zgodnie z § 27 zarządzenia wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli, kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego ma prawo zgłoszenia do organu zarządzającego kontrolę umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni zawiadamia organ zarządzający kontrolę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

 

 

 

 

Do wiadomości:

Wydział Prawny i Nadzoru w/m

                            

 

                                                                                     Wojewoda Podlaski

                                                                                            /-/ Marek Strzaliński

 

 

 


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  10.05.2004 00:00:00
Data publikacji:  10.05.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  10.05.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl