Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329044   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROTOKÓŁ  Z  KONTROLI  DORAŹNEJ

przeprowadzonej w dniu 20 kwietnia 2004r. w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach, z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 8, zwanym dalej " Powiatowym Zespołem ", w zakresie:

prawidłowości stosowania § 19 ust.1 rozporządzenia z dnia 15.07.2003r. Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr. 139, poz. 1328 ) - tj: wyznaczania do składów orzekających członków, spełniających wymogi określone w § 21 ust. 2 i § 23 ust. 1 w/w rozporządzenia Kontrolę przeprowadziły:

- Małgorzata Czyżewska - Worobiej- Przewodnicząca ojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- Katarzyna Kuprianowicz- Spirydonow- pracownik socjalny/ pedagog- członek składu orzekającego Wojewódzkiego Zespołu,

- Katarzyna Liedke- Charkiewicz- psycholog/ doradca zawodowy- członek składu orzekającego Wojewódzkiego Zespołu,

na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 6.01.2004r. udzielonych przez Wojewodę Podlaskiego, zgodnie z art. 6 c ust. 6 w zw. z ust. 5 ustawy z 23.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ( Dz. U. Nr. 123, poz. 776 z późn. zm. )

W toku kontroli informacji w zakresie przedmiotu kontroli udzielała :

1.      Pani Dorota Wiśniewska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu w Siemiatyczach

W trakcie kontroli ocenie podlegała prawidłowość stosowania przepisów, zawartych w niżej wymienionych aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ),

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),

4. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98,   poz. 1071 z późn. zm.).

USTALENIA KONTROLI:

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości stosowania przez Powiatowy Zespół w Siemiatyczach § 19 ust.1 rozporządzenia z dnia 15.07.2003r. Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr. 139, poz. 1328 ) - tj: wyznaczania do składów orzekających członków, spełniających wymogi określone w § 21 ust. 2 i § 23 ust. 1 w/w rozporządzenia

Kontrolę przeprowadzono w związku ze złożeniem przez osobę zainteresowaną odwołania od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół w Siemiatyczach  w dniu  8.03.2004r. Nr PC. 8211- SN/ 302- 03/ 20- 04/ 5/ DW/ 2004. Z akt przedmiotowej sprawy, wynikało, iż w składzie orzekającym,  wyznaczonym do rozpatrzenia tego wniosku znalazł się między innymi członek Zespołu ( pracownik socjalny- wymieniony w zał: 1 do niniejszego protokołu ), który nie spełniał w dniu orzekania wymogów, określonych w § 21 ust. 2 i § 23 ust. 1 rozporządzenia z 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, czyli:

- nie odbył szkolenia, obejmującego minima programowe, określone w § 27 w/ w rozporządzenia i nie złożył z wynikiem pozytywnym testu sprawdzającego wiedzę z zakresu, objętego szkoleniem.

- jako konsekwencja powyższego- nie posiadał Zaświadczenia wojewody, uprawniającego do orzekania.

Zgodnie z treścią art. art. 6c ust. 2 pkt. 3 i ust. 6 ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr. 123, poz. 776 z późn. zm. ) szkolenie członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności należy od dnia 1.02.2003r. do zadań wojewody, realizowanego przez Wojewódzki Zespół. Członek Powiatowego Zespołu, o którym mowa wyżej ( zał. Nr. 1 do niniejszego protokołu ) został zgłoszony Wojewodzie Podlaskiemu do odbycia szkolenia w dniu 12.01.2004r. a szkolenie zaplanowano na dzień 8.05.2004r. Zatem w dniu orzekania czyli: 8.03.2004r.- osoba ta nie posiadała jeszcze uprawnień do orzekania o których mowa w przywołanych wyżej przepisach ( § 21 ust. 2 i § 23 ust. 1 rozporządzenia z 15.07.2003r. ).

Przyjmując za podstawę stan faktyczny i prawny, wynikający z Zarządzenia Nr. 2/ 04 Starosty Powiatu Siemiatyckiego z dnia 6.01.2004r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu w Siemiatyczach, w toku kontroli ustalono, iż w skład Powiatowego Zespołu  wchodzą:

- 5 lekarzy ( pediatra, psychiatra, neurolog, okulista, laryngolog )

- 1 doradca zawodowy

- 1 psycholog

- 1 pedagog

- 2 pracowników socjalnych.

Wyniki kontroli potwierdziły, iż wszyscy pozostali członkowie Powiatowego Zespołu, imiennie wymienieni w § 2 w/w Zarządzenia Starosty Powiatu Siemiatyckiego -posiadają wymagane uprawnienia. Odpisy Zaświadczeń, uprawniających do orzekania znajdują się w dyspozycji  Wojewódzkiego Zespołu i zostały wydane na czas nieokreślony       w dniu 13.06.2002r. przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W toku kontroli, po przeprowadzeniu analizy akt wszystkich przedmiotowych spraw rozpatrzonych przez Zespół w okresie od 6.01.2004r. ( data powołania pracownika socjalnego nie posiadającego uprawnień do orzekania w skład Zespołu ) do dnia 31.03.2004r. ustalono nieprawidłowy dobór członków składów orzekających w sprawach o następujących numerach:

1/ PC.8211/ SN/ 429 - 03/ 5/ DW/ 2003- rozpatrzona w dniu: 26.01.2004r.

2/ PC.8211/ SN/ 432- 03/ 5/ DW/ 2003- rozpatrzona w dniu: 26.01.2004r.

3/ PC.8211/ SN/ 434- 03/ 5/ DW/ 2003- rozpatrzona w dniu: 26.01.2004r.

4/ PC.8211/ SN/ 84- 00/ 442- 03/ 5/ DW/ 2003- rozpatrzona  w dniu: 26.01.2004r.

5/ PC.8211/ SN/ 84- 00/ 457- 03/ 5/ DW/ 2003- rozpatrzona w dniu: 19.01.2004r.

6/ PC.8211/ SN/ 458- 03/ 5/ DW/ 2003- rozpatrzona w dniu: 19.01.2004r.

7/ PC.8211/ SN/ 464- 03/ 5/ DW/ 2003- rozpatrzona w dniu: 23.02.2004r.

8/ PC.8211/ SN/ 280- 02/ 7- 04/ 5/ DW/ 2004- rozpatrzona w dniu: 1.03.2004r.

9/ PC.8211/ SN/ 18- 02/ 13- 04/ 5/ DW/ 2004- rozpatrzona w dniu: 1.03.2004r.

10/ PC.8211/ SN/ 18- 02/ 13- 04/ 5/ DW/ 2004- rozpatrzona w dniu: 1.03.2004r.

11/ PC.8211/ SN/ 15- 04/ 5/ DW/ 2004- rozpatrzona w dniu: 2.02.2004r.

12/ PC.8211/ SN/ 17- 04/ 5/ DW/ 2004- rozpatrzona w dniu: 1.03.2004r.

13/ PC.8211/ SN/ 23- 04/ 5/ DW/ 2004- rozpatrzona w dniu: 25.02.2004r.

14/ PC.8211/ SN/ 25- 04/ 5/ DW/ 2004- rozpatrzona w dniu: 8.03.2004r.

15/ PC.8211/ SN/ 26- 04/ 5/ DW/ 2004- rozpatrzona w dniu: 25.02.2004r.

16/ PC.8211/ SN/ 33- 04/ 5/ DW/ 2004- rozpatrzona w dniu: 16.02.2004r.

17/ PC.8211/ SN/ 46- 04/ 5/ DW/ 2004- rozpatrzona w dniu: 8.03.2004r.

Opisaną wyżej nieprawidłowość ustalono na podstawie analizy dokumentów, sporządzonych w toku postępowania : 1/ ocen socjalno- społecznych, 2/ protokołów z posiedzeń, 3/ orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Powyżej opisaną nieprawidłowość należy traktować jako naruszenie prawa zwykłe a nie kwalifikowane ( rażące ). Przemawiają za tym następujące przesłanki:

             - członek składu orzekającego- spełniał wymóg formalny ustawowy- tj. został powołany w skład Zespołu przez uprawniony do tego organ - starostę oraz wymóg wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt. 7- tj posiada kwalifikacje zawodowe, wymagane od członka o tej specjalności.

             - ustalenia dokonane przez pracownika socjalnego nie mają charakteru ustaleń przesądzających o wyniku postępowania orzeczniczego. Z § 9 ust. 2 w/w rozporządzenia z 15.07.2003r. wynika, iż rozstrzygająca jest ocena lekarza- przewodniczącego składu orzekającego.

Ponadto w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości z zakresu:

1/ ustaleń orzeczniczych:

- brak spójności wewnętrznej w ocenach członków ( ocenach lekarskich i ocenach  socjalno- społecznych ), polegającej w szczególności na zaliczeniu do znacznego stopnia i wskazaniu, iż dana osoba wymaga okresowej/ częściowej pomocy oraz uzasadnianiu oceny w sposób niepełny- np.: " wymaga pomocy " bez precyzowania w jakim zakresie .

- brak kompletności w ocenach lekarskich, polegający na nie odniesieniu się do wszystkich wskazań, przy jednoczesnym orzeczeniu stopnia niepełnosprawności, co jest obligatoryjne.

- brak spójności pomiędzy ustaleniami, zawartymi w ocenach lekarskich o stanie zdrowia a ustaleniami, zawartymi w orzeczeniach, polegającą np: na braku wskazań o konieczności środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przy jednoczesnym zaliczeniu do umiarkowanego czy znacznego stopnia niepełnosprawności. 

- ustalaniu w ocenach lekarskich początkowych dat zaliczenia do stopni niepełnosprawności lub niepełnosprawności bez oparcia w dokumentach lekarskich, bądź poprzednio wydanych orzeczeniach, które osoba zainteresowana załączyła, lub którymi Zespół dysponował z urzędu.

2/ procedur obowiązujących w postępowaniu :

- nieprawidłowa organizacja pracy składów orzekających: z treści zawiadomień o posiedzeniach wynika, iż czynności w toku postępowania odbywają się w różnych miejscach. Lekarz przeprowadza badania lekarskie w przychodni ( ul. 11 Listopada ), a członkowie przeprowadzają rozmowy i sporządzają oceny w siedzibie Zespołu ( ul. Leginów Piłsudskiego ). Z zawiadomień nie wynika, kiedy następuje moment rozstrzygnięcia, a treść § 11 ust. 1 rozporządzenia z 15.07.2003r. określa wprost, iż przewodniczący składu orzekającego ogłasza treść orzeczenia ( rozstrzygnięcia ) na posiedzeniu, w którym może uczestniczyć osoba zainteresowana. Informacja zawiadomieniach posiedzeniach, zawarta w zawiadomieniach o posiedzeniu, iż " w ciągu 14 dni od daty posiedzenia można odebrać orzeczenie w siedzibie Zespołu", w ocenie kontrolujących nie jest realizacją zapisu z § 11 ust. 1. 14- dniowy termin, przytaczany w zawiadomieniach Zespołu, jest terminem do doręczeń orzeczeń- czyli czynności administracyjno- technicznej, polegającej na wypisaniu orzeczeń na podstawie dokumentów sporządzonych w toku postępowania. Rozstrzygnięcie powinno zapadać na posiedzeniu składu orzekającego, ponieważ od tego momentu orzeczenie uzyskuje byt prawny, aczkolwiek nie musi to być jeszcze wyrażone w formie materialnej.

- naruszenie przepisów dotyczących możliwości rozpoznania sprawy w trybie zaocznym ( bez udziału osoby zainteresowanej ), czyli § 8 ust. 4 rozporządzenia z 15.07.2003r. Przepis ten uzależnia podjęcie decyzji o rozpatrzeniu wniosku bez udziału osoby zainteresowanej ( zaocznie ) od kompletności załączonej dokumentacji medycznej, opisującej stan zdrowia. Oceny kompletności dokonuje lekarz- przewodniczący składu. W aktach kilku skontrolowanych spraw, rozpatrzonych w tym trybie brak jest adnotacji o tym, że decyzję o wyborze trybu zaocznego podjął lekarz.

- zamieszczanie w zawiadomieniach o rozpatrzeniu sprawy bez udziału osoby zainteresowanej informacji o konieczności jej osobistego stawiennictwa, co może świadczyć ( biorąc pod uwagę nieprawidłowość, wymienioną w poprzednim punkcie ) o tym, iż decyzja o zastosowaniu trybu zaocznego została podjęta z powodu niestawienia się osoby zainteresowanej. Obie sytuacje stanowią naruszenie przepisu- § 8 ust. 4.w/w rozporządzenia.

- nie wykorzystywanie możliwości prawnych, zawartych w obowiązujących przepisach, dopuszczających możliwość zwracania się do stron ( lub podmiotów wystawiających zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów orzekania ) o uzupełnienie dokumentacji. Dokumentacja medyczna w wielu ze skontrolowanych spraw jest enigmatyczna, nie poparta wynikami badań diagnostycznych, właściwych dla danego schorzenia. Z §  3 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporządzenia z 15.07.2003r. wynika, iż zaświadczenie o stanie zdrowia, zawierające opis choroby zasadniczej i chorób wspóistniejących, powinno być potwierdzone wynikami badań diagnostycznych. Powyższe stanowi naruszenia zarówno przepisów szczególnych ( § 3 ust. 2 pkt 1 i § 33 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 15.07.2003r. ) jak i przepisów ogólnych - art. 77 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który nakazuje organowi prowadzącemu postępowanie aktywność w zakresie zbierania materiału dowodowego.

Rodzaj i charakter opisanych wyżej nieprawidłowości świadczą o tym, iż:

- członkowie składów orzekających nierzetelnie zapoznają się z dokumentacją, przed przystąpieniem do orzekania.

- czynności procesowe ( badania lekarskie i rozmowy pozostałych specjalistów z osobami zainteresowanymi ) nie kończą się wspólną naradą ( posiedzeniem składu ),

- pewne ustalenia merytoryczne w orzeczeniach ( np.: daty ustalenia początku niepełnosprawności czy stopnia niepełnosprawności, wskazania dot. spełniania przesłanek z art. 8 ustawy prawo o ruchu drogowym ) są autorstwa protokolanta lub osoby wypisującej orzeczenia.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Jednocześnie informuje się o:

1/ przysługującym prawie zgłoszenia ( przed podpisaniem protokołu, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania ) pisemnych zastrzeżeń co ustaleń, zawartych w protokole.

2/ przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu kontroli ( w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania ), z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy.

 

                 KONTROLOWANY:                                         KONTROLUJĄCY:

Dorota Wiśniewska                                                        1/ Małgorzata Czyżewska - Worobiej

Przewodnicząca                                                             2/ Katarzyna Kuprianowicz- Spirydonow

Powiatowego Zespołu                                                   3/ Katarzyna Liedke- Charkiewicz

Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Siemiatyczach

8.05.2004r. 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-05-12 00:00:00
Data publikacji:  2004-05-12 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-05-12 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl