Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328666   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Małgorzata Czyżewska-Worobiej,
Białystok, 7 maja 2004r

Białystok, 7 maja 2004r.

PS.VII.0934-1/04

Pani

Dorota Wiśniewska

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu

Do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności

w Siemiatyczach

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 kwietnia 2004r. członkowie Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ( Małgorzata Czyżewska- Worobiej/ przewodnicząca, Katrzyna Liedke- Charkiewicz/ psycholog i Katrzyna Kuprianowicz- Spirydonow/ pracownik socjalny ) przeprowadzili kontrolę doraźną w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Siemiatyczach.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole, podpisanym w dniu 4.05.2004r. przez kierownika jednostki kontrolowanej.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości stosowania przez Powiatowy Zespół w Siemiatyczach § 19 ust.1 rozporządzenia z dnia 15.07.2003r. Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr. 139, poz. 1328 ) - tj: wyznaczania do składów orzekających członków, spełniających wymogi określone w § 21 ust. 2 i § 23 ust. 1 w/w rozporządzenia

Kontrolę przeprowadzono w związku z wpływem do Wojewódzkiego Zespołu akt sprawy odwoławczej o nr: Nr PC. 8211- SN/ 302- 03/ 20- 04/ 5/ DW/ 2004, z których wynikało, iż w składzie orzekającym,  wyznaczonym do rozpatrzenia tego wniosku znalazł się między innymi członek Zespołu, który nie spełniał w dniu orzekania wymogów, określonych w § 21 ust. 2 i § 23 ust. 1 rozporządzenia z 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z treścią art. art. 6c ust. 2 pkt. 3 i ust. 6 ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr. 123, poz. 776 z późn. zm. ) szkolenie członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności należy od dnia 1.02.2003r. do zadań wojewody, realizowanych przez Wojewódzki Zespół.

Ustaleń kontroli w powyższym zakresie dokonano w oparciu o stan faktyczny i prawny, określony w Zarządzeniu Nr. 2/ 04 Starosty Powiatu Siemiatyckiego z dnia 6.01.2004r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu w Siemiatyczach.

W wyniku analizy porównawczej treści w/ w Zarządzenia oraz będących w dyspozycji Wojewódzkiego Zespołu odpisów Zaświadczeń, uprawniających do orzekania, wydanych w dniu 13.06.2002r. przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych członkom Powiatowego Zespołu w Siemiatyczach ustalono, iż wszyscy pozostali członkowie Zespołu spełniają kryteria formalne, uprawniające do orzekania.

Kontrolą objęto orzeczenia wydane przez Zespół w okresie: 6.01.2004r- 31.03.2004r. i w jej wyniku obecność członka Zespołu, nie posiadającego uprawnień do orzekania odnotowano w 17 sprawach ( opisanych w protokole ).

Powyżej opisane nieprawidłowości należy traktować jako naruszenie prawa zwykłe a nie kwalifikowane ( rażące ). Przemawiają za tym następujące przesłanki:

- członek składu orzekającego- spełniał wymóg ustawowy formalny- tj. został powołany w skład Zespołu przez uprawniony do tego organ - starostę oraz wymóg wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt. 7- tj posiada kwalifikacje zawodowe, wymagane od członka o tej specjalności.

- ustalenia dokonane przez pracownika socjalnego nie mają charakteru ustaleń przesądzających o wyniku postępowania orzeczniczego. Z § 9 ust. 2 w/w rozporządzenia z 15.07.2003r. wynika bowiem, iż rozstrzygająca jest ocena lekarza- przewodniczącego składu orzekającego. 

W wyniku kontroli stwierdzono również nieprawidłowości z zakresu:

- standardów formułowania ustaleń orzeczniczych ( brak spójności wewnętrznej w ocenach członków, brak kompletności ocen lekarskich, brak spójności pomiędzy ustaleniami, zawartymi w ocenach członków a ustaleniami, zawartymi w orzeczeniach ).  Stwierdzone nieprawidłowości o charakterze orzeczniczym dotyczą standardów sporządzania przez członków składów ocen z zakresie swoich specjalności.

- stosowania obowiązujących w postępowaniu procedur ( nieprawidłową organizację pracy składów orzekających, naruszenie przepisów dotyczących możliwości rozpoznania sprawy w trybie zaocznym i sposobie zawiadamiania osób zainteresowanych o rozstrzygnięciach oraz pasywną postawę Zespołu w zbieraniu materiału dowodowego ).

W toku kontroli nie stwierdzono obiektywnych przesłanek, świadczących o niezgodności wydanych orzeczeń z zebranym materiałem dowodowym ( dokumentacja medyczną ), czyli zaliczeniem do określonego stopnia niepełnosprawności osób z dysfunkcjami, które nie odpowiadają kryteriom określonym w ustawie z 23.08.1997r. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i uszczegółowionym m in. w § 32 rozporządzenia z 15.07.2003r.

Akceptując zatem obowiązujące w orzecznictwie administracyjnym elementy oportunizmu, dopuszczające kompromis pomiędzy wymaganiami praworządności a koniecznością ochrony jednostki przed błędnym działaniem administracji, opisane szczegółowo w protokole i wymienione w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości ocenia się jako zwykłe, a nie rażące ( kwalifikowane ). Zatem nie ma podstaw do stwierdzania nieważności skontrolowanych orzeczeń  trybie, określonym w art. 156 KPA.

Celem wyeliminowania opisanych wyżej nieprawidłowości w przyszłej pracy Zespołu, zaleca się:

- przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących kryteriów doboru członków do składów orzekających.

- zmianę organizacji pracy składów orzekających w ten sposób, aby wszystkie czynności w toku postępowania ( badania lekarskie i rozmowy z osobami orzekanymi ) odbywały się w siedzibie Zespołu.

- zaznajomienie członków składów orzekających z ustaleniami kontroli, celem przypomnienia o obowiązujących standardach w zakresie sposobu sporządzania ocen, dokumentowania ich treści w protokołach i wydanych orzeczeniach.

- precyzyjne stosowanie przepisów, regulujących sposób zawiadamiania osób orzekanych o terminach rozpatrzenia  wniosków.

- częstsze korzystanie z rozwiązań prawnych, dopuszczających zwracanie się o uzupełnienie dokumentacji medycznej.

Jednocześnie informuję, iż w oparciu o § 13 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12.03.2004r. ( DZ. U. Nr 46, poz. 437 ) w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy, upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, kierownik jednostki kontrolowanej zawiadamia organu upoważniony do kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych, lub o przyczynach niepodjęcia tych działań.

 

Z Up. Wojewody Podlaskiego

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału

Polityki Społecznej

 Do wiadomości:

1/ Starosta Powiatu Siemiatyckiego 

2/ Wydział Prawny i Nadzoru w/m.

3/ a/a.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-05-12 00:00:00
Data publikacji:  2004-05-12 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-05-12 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl