Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Doręczanie dokumentów elektronicznych - zestawienie stosowanych formatów danych elektronicznych
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Informacja publiczna
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25055938   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Urzędu Miasta Augustów. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

nnnnn

                                                                                      Białystok,  6  maja 2004 roku                                                          

             PN.III.0932-21/04

        

 

                                                                                        Pan

                                                                                      mgr Leszek Stanisław Cieślik

                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                      A u g u s t ó w

                                                                                   

Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 i z 2002 roku Nr 23, poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 214, poz. 1806 i z 2003 roku Nr 80, poz. 717) i art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2001 roku Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 i z 2002 Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558 , Nr 89, poz. 804 , Nr 200, poz. 1688 i z 2003 roku Nr 52, poz. 450) w dniach od 1 do 6 kwietnia 2004 roku Podlaski Urząd Wojewódzki przeprowadził w podległym Panu Urzędzie Miasta kontrolę w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu Miasta i organów miasta.

              Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 marca 2004 roku.

              Skontrolowano organizację pracy Urzędu Miasta, stan informacji wizualnej, obieg dokumentów, udostępnianie informacji publicznych, organizację działalności Rady Miasta i komisji powołanych przez Radę oraz burmistrza jako organu wykonawczego gminy i zwierzchnika służbowego pracowników Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli, terminowość i sposób załatwiania wybranych grup spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji biurowej.

              Z ustaleń kontroli, opisanych w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 27 kwietnia 2004 roku wynika, że w okresie objętym kontrolą w działalności Urzędu i organów miasta występowały następujące nieprawidłowości:

1)                  Burmistrz Miasta w rozdziale VIII regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta ustalił zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych, podczas gdy zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych zasady dokonywania oceny określa rada gminy,

2)                  w upoważnieniach niektórych pracowników do podejmowania decyzji nie uszczegółowiono zakresu upoważnienia,

3)                  tablica informacyjna w siedzibie Urzędu nie uwzględnia zmian w strukturze organizacyjnej wprowadzonych nowym regulaminem organizacyjnym,

4)                  statut miasta uchwalony w 2001 roku zawiera nieaktualne postanowienia a jedna z uchwał zmieniających statut nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,

5)                  nie prowadzono zbioru aktów prawa miejscowego, do czego zobowiązuje art. 28 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawa, a także ich rejestru,

6)                  powołane przez Radę Miasta komisje stałe (z wyjątkiem jednej) nie opracowały na rok 2003  planów pracy i nie przedstawiały Radzie Miasta sprawozdań o swej działalności,

7)                  składane przez Burmistrza sprawozdania o działalności w okresach między sesjami nie obejmowały informacji o realizacji uchwał Rady Miasta,

8)                  nie uregulowano trybu postępowania ze skargami i wnioskami w sprawach należących do kompetencji Rady Miasta,

9)                  informacja o dniu i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza nie została przekazana do wywieszenia w miejskich jednostkach organizacyjnych,

10)               nie ustalono instrukcji archiwalnej określającej zasady i tryb postępowania z dokumentacją biurową a do prowadzenia archiwum zakładowego nie wyznaczono żadnego z pracowników.

              Ponadto stwierdzono, że zalecenia Wojewody Podlaskiego skierowane do Pana po kontroli przeprowadzonej w listopadzie 2002 roku były realizowane tylko częściowo.

              Informując o powyższych ustaleniach proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

              Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen i uwag. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, uprzejmie proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach w celu usunięcia uchybień lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

                                                                                             Z up. Wojewody Podlaskiego

                                                                                                   podpis nieczytelny

                                                                                               Witalis Zielenkiewicz

                                                                                             Zastępca Dyrektora Wydziału

                                                                                                  Prawnego i Nadzoru

     


Publikator: Wioletta Prześniak Data utworzenia:  2004-05-14 00:00:00
Data publikacji:  2004-05-14 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-05-14 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl