Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329055   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - PODGiK Grajewo. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Białystok, 04 .05. 2004 roku

0x01 graphic

WICEWOJEWODA PODLASKI

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

tel. (085)74-39-204

RR.I. 0932-4/04

Pan

Jarosław Augustowski

Starosta Grajewski

W dniach 18 i 26 marca 2004 roku, zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przeprowadził w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową, której celem była ocena prawidłowości realizacji n/w zadań:

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 • uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

 • zakładanie osnów szczegółowych,

 • dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Na polecenie Głównego Geodety Kraju (pismo NL-09-2909-2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku) kontrolą objęto również zagadnienia związane z:

 • organizacją i funkcjonowaniem administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonywanie przez osoby zatrudnione w administracji geodezyjnej i kartograficznej zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Kontrolą objęto n/w okresy działalności jednostki:

 1. zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania osnów szczegółowych - od 1 stycznia 2002 roku do dnia kontroli;

 2. zagadnienia związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - od 1 stycznia 2002 roku do dnia kontroli;

 3. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych - od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2003 roku;

 4. wykonywanie przez osoby realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 1. W zakresie organizacji i funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej

Nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Geodetę Powiatowego sprawuje Wicestarosta. Natomiast z zapisu art.6a ust.1 pkt.2 lit.b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wynika, iż zadania te winny podlegać bezpośrednio Staroście.

II. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • jednostki wykonawstwa geodezyjnego nie przekazują w terminach określonych przez siebie w zgłoszeniach prac geodezyjnych - materiałów i informacji z wykonania prac do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Grajewie,

- wynikami pomiarów na bieżąco nie aktualizowano dokumentów zasobu tj. mapy zasadniczej - funkcjonującej w zasobie w formie numerycznej (dotyczy sprawy KERG 1440-14/03),

 • w przypadku zamówienia oznaczonego nr 257/2003- opłata za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wykonania pracy geodezyjnej naliczona została nieprawidłowo,

 • kontrolę dokumentacji zarejestrowanej pod nr KERG 1384-117/2002 przeprowadzono z naruszeniem terminu przewidzianego przepisem §9, ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

 • podjąć działania w stosunku do jednostek wykonawstwa geodezyjnego, by wykonywane opracowania geodezyjne przekazywano do zasobu ośrodka w terminach określonych w zgłoszeniach prac geodezyjnych,

 • na bieżąco aktualizować wynikami pomiarów dokumenty zasobu funkcjonujące w formie numerycznej,

 • opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego winny być naliczane zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów rozporządzeń w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - w przypadku sprawy nr 257/2003 nadpłatę w wysokości 135,32 zł należy zwrócić firmie Usługi Geodezyjne i Rzeczoznawstwo Majątkowe „inż. Tadeusz Tyszkiewicz”,

 • kontrolę opracowań geodezyjnych należy przeprowadzać z zachowaniem terminów określonych przepisami §9, ust.4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku.

 1. W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

- zapis punktu III. 11 regulaminu określającego tryb uzgadniania dokumentacji o treści „zespół może podjąć uchwałę upoważniającą przewodniczącego do uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu jednoosobowo, poza posiedzeniami całego zespołu, na podstawie uzgodnionego projektu kompleksowego lub w przypadkach bezkolizyjnych przyłączy do budynków osób fizycznych” jest niezgodny z przepisami §10, ust. 2 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 roku, gdyż tylko uzgodnienia w zakresie przyłączy do pojedynczych budynków mogą być dokonywane na podstawie opinii Przewodniczącego Zespołu,

- obszar aktualizacji treści map do celów projektowych, na których przedstawiano do uzgodnienia przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu, nie spełniał wymogów §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - powyższe dotyczy uzgodnienia nr 111/02,

- nieprawidłowo naliczono opłatę za uzgodnienie ZUDP 54/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

- zapisy punktów III.11 regulaminu określającego tryb uzgadniania dokumentacji projektowej doprowadzić do zgodności z zapisami wynikającymi z przepisów §10, ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 roku;

 • przedkładane do uzgodnienia projekty, należy opracowywać na aktualnych mapach do celów projektowych, sporządzonych zgodnie z wymogami § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku,

- przy naliczaniu opłat za uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami należy stosować przepisy zawarte pod tabelą w punkcie 3 ust.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku, nadpłatę za uzgodnienie ZUDP 54/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku w wysokości 29,28 zł należy zwrócić Zakładowi Energetycznemu Białystok Pracownia Projektowa „ENSPRO” ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok.

 1. W zakresie dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych:

 • informacje o wysokości przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za drugi kwartał 2002 roku przekazano Marszałkowi Województwa z naruszeniem zasad wynikających z przepisów §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku.

W związku z powyższym zalecam :

 • informacje dotyczące wysokości przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym należy przekazywać Marszałkowi Województwa w terminach wynikających z przepisów §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku

Odpowiedzi odnośnie realizacji zaleceń zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oczekuję w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

WICEWOJEWODA

Jerzy Pójanowicz


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-05-28 00:00:00
Data publikacji:  2004-05-28 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-05-28 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl