Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351551   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - PODGiK Kolno. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Autorzy: Hubert Filipowicz,

Białystok, 31.05.2004 roku

0x01 graphic

WICEWOJEWODA PODLASKI

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

tel. (085)74-39-204

RR.I. 0932-5/04

Pan

Stanisław Wiszowaty

Starosta Kolneński

W dniach 20 i 27 kwietnia 2004 roku, zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, przeprowadził w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową, której celem była ocena prawidłowości realizacji n/w zadań:

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

 • uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

 • zakładanie osnów szczegółowych,

 • dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

Na polecenie Głównego Geodety Kraju (pismo NL-09-2909-2003 z dnia 19 grudnia 2003 roku) kontrolą objęto również zagadnienia związane z:

 • organizacją i funkcjonowaniem administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonywanie przez osoby realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej - zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Kontrolą objęto n/w okresy działalności jednostki:

 1. zagadnienia dotyczące prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakładania osnów szczegółowych - od 1 stycznia 2002 roku do dnia kontroli;

 2. zagadnienia związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - od 1 stycznia 2002 roku do dnia kontroli;

 3. dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych - od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2003 roku;

 4. wykonywanie przez osoby realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

 1. W zakresie organizacji i funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej

Nadzór nad realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii sprawuje Wicestarosta. Natomiast przepisy art. 6a ust.1 pkt.2 lit.b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne stanowią, iż zadania te winny podlegać bezpośrednio Staroście.

II. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • wynikami pomiarów nie aktualizowano dokumentów zasobu tj. mapy ewidencji gruntów i budynków - funkcjonującej w zasobie w formie numerycznej (dotyczy spraw KERG 1659-7/2002, 1717-5/2003),

 • przy aktualizacji mapy ewidencyjnej w zakresie budynków nie oznaczono funkcji użytkowej budynków, jak również wykazywane oznaczenia nie wynikały z opisów zawartych na szkicach polowych (dotyczy spraw KERG 1717-14/2003, 1601-12/2004),

 • zgłoszenia prac geodezyjnych nie zawierały pełnych informacji o wykonawcy pracy geodezyjnej, a także informacji związanych z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez ośrodek dokumentacji (dotyczy spraw KERG 1717-36/2003, 1601-12/2004)

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

 • stosownie do postanowień §8 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku, wynikami pomiarów na bieżąco aktualizować dokumenty zasobu funkcjonujące w formie numerycznej.

 • przy aktualizacji mapy ewidencyjnej stosować znaki umowne wynikające z instrukcji technicznych „K-1 Podstawowa mapa kraju” i „K-1 Mapa zasadnicza”,

 • zgłoszenia prac geodezyjnych winny być sporządzone zgodnie z zasadą wynikającą z przepisów §4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku.

 1. W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

 • zapisy zawarte w punktach II.4 i III.8 regulaminu określającego tryb uzgadniania dokumentacji „nieobecność na posiedzeniu członka ZUDP, jak również przedstawicieli innych zawiadomionych zainteresowanych jednostek nie wstrzymuje pracy zespołu” jest niezgodny z zapisem §21, ust. 3 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 roku, gdyż tylko nieobecność na posiedzeniach konsultantów nie wstrzymuje pracy Zespołu,

 • w §2 zarządzenia stwierdza się, że w posiedzeniach zespołu biorą udział w charakterze konsultantów przedstawiciele jednostek prowadzących ewidencję sieci branżowych - nie wyszczególniając nazw tych jednostek,

- obszar aktualizacji treści map do celów projektowych, na których przedstawiano do uzgodnienia przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu, nie spełniał wymogów §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - powyższe dotyczy uzgodnienia nr 18/02,

- uzgodnienia oznaczonego nr 4/03 dokonano mimo nieobecności stałych członków zespołu.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

- zapisy punktów II.4 i III.8 regulaminu określającego tryb uzgadniania dokumentacji projektowej doprowadzić do zgodności z zapisami wynikającymi z §21, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 roku;

 • uzupełnić Zarządzenie Nr 11/2001 Starosty Kolneńskiego z dnia 4 października 2001 roku wyszczególniając w nim z nazwy jednostki prowadzące ewidencję sieci branżowych, biorące udział w posiedzeniach ZUDP w charakterze konsultantów,

 • przedkładane do uzgodnienia projekty, należy opracowywać na aktualnych mapach do celów projektowych, sporządzonych zgodnie z wymogami § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku,

- uzgodnienia dokumentacji projektowej winny się odbywać z udziałem osób, o których mowa w §20 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku.

 1. W zakresie dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych:

- zgodnie z przepisami art. 41 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne na Fundusze Centralny i Wojewódzki przekazuje się po 10% wpływów Funduszu Powiatowego - stwierdza się, iż w rozpatrywanym przypadku wpłaty na Fundusze Wojewódzki i Centralny z rok 2002 zostały zawyżone o kwotę 2243,58 zł.

W celu wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości należy w roku bieżącym potrącić z kwot należnych Funduszom Wojewódzkiemu i Centralnemu po 1121,79 złotych.

Odpowiedzi odnośnie realizacji zaleceń zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym oczekuję w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

WICEWOJEWODA

Jerzy Półjanowicz


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-06-02 00:00:00
Data publikacji:  2004-06-02 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-06-02 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl