Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351112   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej

 

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku,

REGON - 000515000,

zwanym w dalszej treści "Urzędem".

 

Prezydentem  Miasta  Białegostoku  jest  Pan  Ryszard  Tur  wybrany  na  to  stanowisko w wyborach bezpośrednich dnia 10 listopada 2002r.

 

Kontrolę przeprowadził w dniu 30 kwietnia 2004r. pracownik Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Marek Liberadzki - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia do kontroli Nr PS.VI.0939/177/04 z dnia 29.04.2004r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

 

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli pod poz. 3.

 

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

-         Pani Krystyna Damulewicz - naczelnik Wydziału Kultury,

-         Pan Jerzy Koffer - inspektor w Wydziale Kultury,

-         Pan  Kazimierz  Kuczek  -  zastępca  dyrektora   Miejskiego   Ośrodka   Pomocy   Rodzinie w Białymstoku,  

-         Pani Halina Hanczaruk - starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

 

Celem kontroli było sprawdzenie:

 

Realizacji przez prezydenta zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,   świadczenia   pomocy   w   przygotowaniu   wniosków   o  przyznanie  rent i emerytur oraz   analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacja   na   terenie    miasta    obchodów    rocznic    w    celu    upamiętnienia    walki o  niepodległość  Polski  wynikających  z  art.  73  ust. 1  ustawy  z  dnia   24   stycznia   1991r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity z 2002r.  Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

 

Przedmiotowy  i  podmiotowy  zakres  kontroli.

Zgodnie z Rozdz. I § 6 ust. 1 jednolitego Statutu Miasta Białystok będącego załącznikiem do obwieszczenia Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003r. załącznik do Uchwały Nr XXXII/221/96 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 5 lutego 1996r. - stanowi: "Miasto wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej nałożone na podstawie ustaw, w tym także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów".

            Według struktury organizacyjnej Urzędu określonej w Regulaminie Organizacyjnym  Urzędu Miejskiego w Białymstoku będącym załącznikiem do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 25/03 z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego w § 32 w pkt 7 realizację zadania wynikającego z art. 73. ust. 1 pkt. 2 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przypisano Wydziałowi Kultury. W zarządzeniu Nr 21/03 z 19 lutego 2003r. Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia organizacji wewnętrznej Wydziału Kultury oraz szczegółowych zadań samodzielnych stanowisk pracy zapisano w cz. I w pkt 2. Wykonywanie zadań związanych z organizacją świąt państwowych, rocznic lokalnych, oraz imprez miejskich, a w pkt 3. Prowadzenie współpracy ze środowiskami kombatanckimi na terenie miasta. Zadania wynikające z art. 73. 1 pkt 1, 3 i 4 cytowanej ustawy, zarządzeniem Nr 96/137/99 z 2 grudnia 1999r. Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia  nowego  regulaminu  organizacyjnego  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie w Białymstoku przypisano Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie. W § 19 ust. 1 zapisano "do zadań stanowiska ds. analiz i świadczeń kombatantów należy: 1) analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej na terenie miasta, 2) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem kombatantom    pomocy   społecznej,   3)   udzielanie   porad   specjalistycznych   kombatantom i członkom ich rodzin.

 

Ustalenia  z  kontroli.

W  toku  kontroli  ustalono, iż w Wydziale Kultury zadania wynikające z art. 73. 1 pkt 2 ustawy  o  kombatantach  oraz  o  niektórych  osobach  będących  ofiarami  represji   wojennych i okresu powojennego przypisano do zakresu zadań Pana Jerzego Koffera w brzmieniu: pkt 4 - "wykonywanie zadań związanych z organizacją na terenie miasta uroczystości, w szczególności z okazji świąt miejskich i rocznic", w pkt 6 - "współpraca ze środowiskami kombatanckimi na terenie miasta".

Wykonywane w Wydziale zadania są dokumentowane w teczce K.40-30 "Organizacja imprez".

Pozostałe zadania wynikające z ustawy o kombatantach zapisano w zadaniach Pani Haliny Hanczaruk - starszego specjalisty pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku w brzmieniu "udzielanie porad specjalistycznych dla kombatantów wynikających z ustawy z 24 stycznia 91 r. o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego".

W prowadzonej teczce o symbolu SPS 8215/K zatytułowanej - Sprawy kombatantów, znajduje się dokumentacja z lat 2001, 2002, 2003 i 2004. Z 2004r. 1/  informacja dotycząca liczebności środowisk kombatanckich 2/ informacja ze spotkania z organizacjami kombatanckimi 3/ informacja o środkach z PFK dla kombatantów 4/ plan działań na rzecz środowisk kombatanckich

 

O ustaleniach zawartych w niniejszym protokole poinformowano: Panią Krystynę Damulewicz, Pana Jerzego Koffera, Pana Kazimierza Kuczka, Panią Halinę Hanczaruk.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz po podpisaniu  przez  kierownika  jednostki  kontrolowanej  pozostaje  w  aktach  Urzędu   Miasta w Białymstoku, natomiast drugi w aktach Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia uwag do ustaleń z kontroli zawartych w protokóle w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

 

 

 

/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/                          /podpis osoby kontrolującej/

 

      Ryszard Tur                                                           Marek Liberadzki  

          Prezydent Białegostoku                                                   starszy inspektor wojewódzki

 

 

 

 

 

Białystok, 28 maja 2004 r.


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-06-09 00:00:00
Data publikacji:  2004-06-09 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-06-09 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl