Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26650811   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole WBiZK 2009. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, 15-874 Białystok, ul. Poleska 89

 

Organ założycielski
Samorząd Województwa Podlaskiego,

NIP: 542-25-03-045,

REGON: 050622576

Stanowisko Dyrektora Zakładu od 16 września 2008 r. pełni Pan Bogdan Kalicki (Uchwała NR116/1608/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 września 2008 r.). (Dowód:akta kontroli str.1)

Pan Bogdan Kalicki Dyrektor Zakładu w dniu 27 sierpnia 2009 r. został zawiadomiony na piśmie o planowanej kontroli oraz jej zakresie. (Dowód :akta kontroli str. 2,3)

 

Kontrola została przeprowadzona w dniach 7-11 września 2009 r. przez zespół pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:

 1. Wiesław Westfeld - Kierownik Oddziału Ratownictwa Medycznego,
 2. Iwona Tribiłło - Lekarz koordynator ratownictwa medycznego,
 3. Irena Frąckiel - starszy inspektor,
 4. Paweł Jóźwik - inspektor,

na podstawie pisemnych upoważnień: Nr 31/09; Nr 32/09; Nr 33/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. oraz Nr 34/09 z dnia 1 września 2009 r., wydanych przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z upoważnienia Wojewody Podlaskiego. (Dowód: akta kontroli str. 4-7)

Upoważnienia do kontroli oraz legitymacje kontrolera okazano Dyrektorowi Jednostki kontrolowanej.

Podstawa prawna kontroli:

Art. 19 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.) .

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, 15-874 Białystok, ul. Poleska 89.

Przedmiot i zakres kontroli

Spełnianie przez podmiot wymogów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.).

Cel kontroli:

Ustalenie i ocena stopnia zgodności wykonywanych zadań w zakresie ratownictwa medycznego przez jednostki systemu PRM z postanowieniami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 oraz „Planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2009-2010 w województwie podlaskim".

Ustalenia zespołu kontrolnego:
Przedmiotem kontroli była ocena stopnia zgodności, wykonywanych zadań w zakresie ratownictwa medycznego przez jednostki systemy PRM z postanowieniami w/w  ustawy oraz Planem działania systemu w szczególności:

1) czy rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego jest zgodne z „Planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na lata 2009 - 2010 w województwie podlaskim",
2) czy skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego  „S" i „P"  jest zgodny z art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wymaganiami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 84/2008 z dnia 15 października 2008 r.) oraz czy kwalifikacje personelu uprawnionego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych  są zgodne z art. 3 oraz art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz wymaganiami określonymi w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 84/2008  z dnia 15 października 2008 r.,
3) czy zespoły ratownictwa medycznego zapewniające gotowość dobową do udzielania świadczeń z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego nie realizują w tym czasie zleceń dla innych podmiotów,
4) czy czas dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego spełnia wymogi określone w ustawie (art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

Analizą objęto okres od 1 do 31 maja 2009 r.

Informacje, dotyczące list obecności, Dzienników Pracy Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz karty zlecenia wyjazdów poszczególnych zespołów w maju 2009 r., przedłożyli:

 1. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych - Barbara Bohdan
 2. Kierownik Działu Statystyki Medycznej - Mariusz Zajkowski
 3. Kierownik Działu Kadr i Spraw Socjalnych- Anna Hryniewicz

Na podstawie wojewódzkiego Planu działania systemu Państwowe Ratownictwa Medyczne na lata 2009 - 2010 r. świadczeniodawca zobowiązany jest do udzielania świadczeń zgodnie z rejonem operacyjnym oraz lokalizacją zespołów ratownictwa medycznego.

Rejon działania jednostki kontrolowanej obejmuje swoim zasięgiem: Powiat grodzki Białystok, powiat białostocki, powiat bielski, powiat hajnowski, powiat siemiatycki powiat sokólski, powiat moniecki.

Miejsca stacjonowania poszczególnych zespołów oraz rodzaje zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z Planem działania systemu PRM  to:

 1. Białystok, ul Poleska 89 - 5 zespołów specjalistycznych i 3zespoły podstawowe,
 2. Kobylin Borzymy, ul Główna 14 -1 zespół podstawowy,
 3. Zabłudów, ul. Mickiewicza 5 - 1 zespół specjalistyczny,
 4. Czarna Białostocka, ul. Tartaczna 5 - 1 zespół podstawowy,
 5. Dąbrowa Białostocka, ul. Marii Curie Skłodowskiej 15 - 1 zespół podstawowy,
 6. Suchowola, ul. Goniądzka 19 - 1 zespół podstawowy,
 7. Bielsk Podlaski, ul. Rejonowa 11 - 1 zespół specjalistyczny i 1 zespół podstawowy,
 8. Brańsk, ul Jana Pawła II 10 - 1 zespół podstawowy,
 9. Hajnówka, ul. Prosta 4 - 1 zespół specjalistyczny i 1 zespół podstawowy
 10. Kleszczele, ul. 1 Maja 9 - 1 zespół podstawowy,
 11. Łapy ul. Cmentarna 28 - 1 zespół specjalistyczny i 1 zespół podstawowy,
 12. Mońki, ul. Wojska Polskiego 56 - 1 zespół specjalistyczny i 1 zespół podstawowy,
 13. Siemiatycze, ul Szpitalna 8 - 1 zespół specjalistyczny i 1 zespół podstawowy,
 14. Drohiczyn, ul Warszawska 12 - 1 zespół podstawowy,
 15. Sokółka, ul. Pocztowa 1 - 1 zespół specjalistyczny i 1 zespół podstawowy,
 16. Krynki, ul. Grodzieńska 40 - 1 zespół podstawowy,
 17. Michałowo, ul. Fabryczna 2 - 1 zespół podstawowy,
 18. Boćki, ul. Brańska 48 - 1 zespół podstawowy.

Kontrolą objęto:

Zakład Pomocy Doraźnej w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Mońkach, Białymstoku oraz Michałowie.

Analizowana przez zespół kontrolny przedłożona dokumentacja z maja 2009 r. wykazała, że świadczeniodawca zabezpieczał, całodobowo udzielanie świadczeń przez zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwa Medyczne na lata 2009 - 2010 r. i z wyznaczonym rejonem operacyjnym oraz lokalizacją zespołów ratownictwa medycznego. Na podstawie wykazu numerów rejestracyjnych karetek systemu PRM, wykluczono udział karetek systemu w obsłudze imprez masowych.

Powyższej oceny dokonano analizując przede wszystkim karty zlecenia wyjazdu oraz Dzienniki Pracy Stacji Pogotowia Ratunkowego. (Dowód: akta kontroli str.63-75)

Następnie zespół kontrolny dokonał analizy  przedstawionej dokumentacji pod kątem składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego „S" i „P". Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zatrudnia lekarzy posiadających specjalizację taką jak: choroby wewnętrzne; medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna; położnictwo i ginekologia; chirurgia ogólna; chirurgia dziecięca; anestezjologia i intensywna terapia; pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz osoby będące w trakcie specjalizacji .W trakcie specjalizacji było 18 lekarzy.

Na podstawie powyższej dokumentacji ustalono, iż w nielicznych przypadkach składy ZRM nie spełniały wymagań określonych w art. 36 ustawy  z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz załączniku do Zarządzenia nr 84/2008/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 października 2008 r.

Ponadto analizując przedłożoną dokumentację kontrolujący zwrócili uwagę na fakt , iż w skład zespołów ratownictwa medycznego wpisanych w karcie Zlecenia wyjazdu oraz w Dzienniku Pracy Pogotowia wchodzą kierowcy nie ujęci w przedłożonej liście pracowników obsługujących zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego w miesiącu maju 2009 r. (Dowód: akta kontroli str. 76-92, 61-62)

Dodatkowo zwrócono uwagę na kolejność zleceń wyjazdów odnotowaną w Dzienniku Pracy Pogotowia i karcie Zlecenia wyjazdu. Wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielili:

Kierownik ZPD w Hajnówce oraz Pani Barbara Bohdan Z-ca Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że  rejestracja kolejności zgłoszeń była prowadzona w dwóch różnych dziennikach przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości numeracji.

Analizowana przez zespół kontrolny, na podstawie zapisów z dziennika wyjazdowego oraz kart zleceń wyjazdów sprawa wykorzystania zespołów ratownictwa medycznego zapewniających dobową gotowość w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego do udzielania innych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej (podstawowa opieka zdrowotna , transport sanitarny) wykazała, że transport sanitarny realizowały zespoły w składzie 2 osobowym, transportem innym niż kartki systemu. Jedynie w sporadycznych przypadkach realizowano transporty karetką systemu. Karty Zlecenia wyjazdu w przypadku świadczenia usług transportowych przez karetki systemu  zawierały informacje z uzasadnieniem użycia powyższej karetki  do przewozu pacjenta. (Dowód: akta kontroli str93-100)

Zgodnie z zakresem kontroli zespół kontrolny zwrócił się z prośbą o przygotowanie zestawienia za miesiąc maj 2009 r. w sprawie liczby interwencji zespołów ratownictwa medycznego oraz czasów dotarcia na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia (zespołów podstawowych i specjalistycznych). Zestawienie ilości interwencji zespołów oraz średnich czasów dotarcia na miejsce zdarzenie zostało przedłożone przez Z-cę Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku. (Dowód: akta kontroli str 101)

Na podstawie zestawienia sporządzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WSPR w Białymstoku ilości interwencji zespołów ratownictwa medycznego oraz średnie czasy dotarcia na miejsce zdarzenia w podziale na zespoły „S" i „P" mieszczą się we wskazaniach art. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Natomiast porównując przedstawione w/w zestawienia z kartami Zlecenia wyjazdów ZRM kontrolujący ustalili, że w kilku przypadkach czasy dotarcia Zespołów Ratownictwa Medycznego zarówno „S" jak i „P" zostały przekroczone w stosunku do wymagań zawartych w w/w art.24 cytowanej ustawy. (Dowód: akta kontroli str. 102-113)

Pan Bogdan Kalicki Dyrektor SP ZOZ WSPR w Białymstoku został poinformowany o:
1) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania , wyjaśnienia przyczyn tej odmowy;
2) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia o których mowa w pkt 2 powinny być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono

 

........................................................................

(kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona)

Dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej w jednostce - pozycja Nr 6.

...............................................

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

........................................................
(podpis kontrolowanego)                                                 (podpisy  kontrolujących)

 1. Wiesław Westfeld .......
 2. Irena Frąckiel ..................
 3. Iwona Tribiłło ..................
 4. Paweł Jóźwik ..................

jeden egzemplarz protokołu otrzymałem

................................................................
(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)


Publikator: Andrzej Poniatowicz Data utworzenia:  11.12.2009 12:46:30
Data publikacji:  11.12.2009 12:46:30
Data modyfikacji:  11.12.2009 12:59:56 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl