Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25351886   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa przeporwadzona dnia 25 marca 2004 roku w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Zalecenia pokontrolne
Autorzy: Halina Okulewicz,
Białystok, dnia czerwca 2004 r

Białystok, dnia 03 czerwca 2004 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki

W Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Nr OB.III.0932-St.-2/04

Pan

Józef GAJEWSKI

Prezydent Miasta Suwałki

Uprzejmie informuję, iż przeprowadzona w dniu 26 marca 2004 r. przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kontrola problemowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Suwałkach dotyczyła oceny prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk /Dz..U z 1963 r. Nr 59, poz. 328 z późn. zm .

Ustalenia kontroli opisano szczegółowo w protokole , który został podpisany bez uwag z  upoważnienia Pana Prezydenta przez Pana mgr inż. Adama Karczewskiego - Sekretarza Miasta.

Kontrolą objęto decyzje z zakresu zmiany imion i nazwisk, ustalania pisowni oraz brzmienia imion i nazwisk wydane w 2003 roku.

Ustalono, że decyzje były wydawane przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy /art.8 ustawy/.

Decyzje były pozytywne, zgodne z żądaniem strony. W każdym przypadku pokwitowany jest odbiór decyzji przez wnioskodawcę. Decyzje od strony merytorycznej nie budzą zastrzeżeń. Zawierają one prawidłowe oznaczenie organu, numer i datę wydania decyzji, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie czy i w jakim trybie przysługuje odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji /art.107 § 1 kpa/.

Jako uchybienie należy natomiast wskazać przekazywanie decyzji - przed ich uprawomocnieniem się - do wykonania adresatom określonym w art. 11 ustawy o zmianie imion i nazwisk, z uwagi na to, że strona mogła taką decyzję zaskarżyć.

Ponadto w dwóch decyzjach przytoczono niepełną podstawę prawną, aczkolwiek z uzasadnienia wynika, że rozstrzygnięcie jest prawidłowe.

W jednym zaś przypadku, gdzie właściwie oceniono sytuację pod względem prawnym i   faktycznym, podając prawidłowo podstawę prawną - w orzeczeniu nieprecyzyjnie określono, iż orzeczono zmianę imienia, a powinno być „orzeczono ustalenie brzmienia imienia”.

Z uwagi na to, że Pan Prezydent pismem z dnia 28.04.2004 r. Nr SO.XI.5139-29/04 zgodził się z wnioskami zawartymi w protokole dotyczącymi w/w kwestii i zapewnił, iż będą one uwzględnione w dalszej pracy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Suwałkach, pragnę jedynie wskazać, ze w ramach bezpośredniego nadzoru należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową i pełną podstawę prawną wydawanych decyzji oraz precyzyjne i zgodne z przepisami w/w ustawy formułowanie orzeczeń.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Ewa Maciak

Z-ca Dyrektora Wydziału

Spraw Obywatelskich i Migracji


Publikator: Konrad Michałowski Data utworzenia:  2004-06-17 00:00:00
Data publikacji:  2004-06-17 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-06-17 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl