Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25352012   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół
Autorzy: Nina Kościuk,
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Protokół z kontroli doraźnej

przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce, Regon - 050209965

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce - jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Burmistrzowi, utworzoną uchwała Nr XIII/93/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sokółce z dnia 19.04.1990 r.

Adres siedziby: ul. Wojska Polskiego 7, 16-100 Sokółka.

Burmistrzem jest Pan Stanisław Kozłowski.

Dyrektorem Ośrodka jest od dnia 01.08.1992 r. Pani Mirosława Zubrzycka.

Kontrolę przeprowadziła:

mgr Elżbieta Chojak - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia do kontroli nr 197 z dnia 2.06.2004 r., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego - dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 3 czerwca 2004 r.

Cel kontroli:

Sprawdzenie zasadności zarzutów zawartych w skardze, stanowiącej załącznik do protokołu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

Realizacja zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.): zasiłki okresowe - art. 31 ust. 1 - 4.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2003 r. do 1.04.2004 r.

Ustalenia kontroli:

Kontrolujący na podstawie dokumentów przedłożonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ustalił:

1)      ..... kawaler, brak wykształcenia, brak osób zobowiązanych do alimentacji.

Od 27 stycznia 2003 r. zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku. Do grudnia 2002 roku otrzymywał rentę z ZUS. Od stycznia 2003 roku nie pobiera tego świadczenia.

W dniu 27.01.2003 r. skarżący po raz pierwszy złożył wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego na odzież.

Decyzją OPS.8121-28/03 z 29.01.2003 r. przyznano pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości 100,00 zł z przeznaczeniem na odzież.

Wniosek z dnia 10.03.2003 r. o przyznanie zasiłku okresowego.

Decyzją OPS.8123-290/03 z 13.03.2003 r. przyznano zasiłek okresowy od 1 marca 2003 r. do 30.06.2003 r. w kwocie 150 zł miesięcznie.

Wniosek z dnia 24.09.2003 r. o przyznanie pomocy o zasiłek okresowy.

Decyzją OPS.8123-921/03 z dnia 1.10.2003 r. przyznano zasiłek okresowy w wysokości 150 zł od 1.09.2003 r. do 31.12.2003 r.

Wniosek z dnia 20.01.2004 r. o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego w wysokości 100,00 zł.

Decyzją OPS.8123/1/1/2004 z 22.01.2004 r. przyznano zasiłek okresowy w wysokości 100,00 zł miesięcznie od 1,01,2004 r. do 31.03.2004 r.

Wniosek z dnia 1.03.2004 r. z prośbą o zasiłek celowy na zakupy leków w wysokości 100 zł.

Decyzją OPS.8121/16/2004 z 3.03.3004 r. przyznano zasiłek celowy na zakup leków w wysokości 100,00 zł.

Wniosek z dnia 5.04.2004 r. o pomoc celową na zakup odzieży w wysokości 100 zł.

Decyzją OPS.8121/58/2004 przyznano zasiłek celowy na zakup odzieży w wysokości 100,00 zł.

Wniosek z 20.04.2004 r. zasiłek okresowy na 1 miesiąc w kwocie 100,00 zł.

Decyzją OPS.8123/449/2004 z 27.04.2004 r. przyznano zasiłek okresowy od 1.04. do 31.04.2004 r. w kwocie 100,00 zł.

Od decyzji tej skarżący odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

SKO decyzją Nr 406.123/E-6/III/04 z dnia 19.05.2004 r. utrzymało w mocy decyzję Dyrektora OPS w Sokółce.

Wniosek z dnia 20.05.2004 r. o zasiłek okresowy.

Decyzją OPS.8123/570/2004 z 28.05.2004 r. przyznano zasiłek okresowy od 1.05.2004 r. do 31.08.2004 r. w wysokości 92,20 zł.

Ogółem w 2003 roku udzielono pomocy w kwocie 1.300,00 . Od stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2004 r. w kwocie 700,00 zł. Pomoc była udzielana zgodnie z wnioskiem skarżącego.

Zgodnie z listą z dnia 1.03.2004 r. ..... otrzymał 3 konserwy lunchion meat i 3 konserwy tyrolskie.

Jak wyjaśniła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce pierwsze konserwy były rozdane w październiku 2003 r. Ponadto wyjaśnienie w tej sprawie złożył pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej (oświadczenie w załączeniu).

Na okoliczność nie wydania decyzji w dniu 28.05.2004 r. wyjaśnienie złożyli specjalista pracy socjalnej i osoba zatrudniona do roznoszenia korespondencji. Oświadczenia stanowią załączniki Nr 2 i 3 do protokołu.

Sposób doręczania decyzji dla podopiecznych potwierdziła również Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

Z akt sprawy wynika, że wniosek skarżący złożył w dniu 25.05.2004 r., decyzja została wydana w dniu 28.05.2004 r. W dniu 31.05.2004 r. o godz. 1615 i 1915 decyzję skarżącemu doręczył goniec - klienta nie zastano w domu. Dlatego decyzję wysłano pocztą w dniu 2.06.2004 r.

Na okoliczność odmowy przyjęcia orzeczenia przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce - złożono oświadczenie, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Kontrolujący ustalił, że z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych u ....... nie wynika również, ażeby w czasie przeprowadzania wywiadów informował o fakcie otrzymania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Ponadto kontrolujący dokonał wyrywkowo kontroli akt osób korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego, o podobnej sytuacji rodzinnej i majątkowej jak skarżący. Pomocy bezzasadnej nie stwierdzono.

Przykłady osób korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Kontrolujący ustalił, że średnia wysokość zasiłku okresowego:

w miesiącu styczniu 2003 r. wyniosła 109,88 zł,

w miesiącu lipcu 2003 r. wyniosła 129,00 zł

w miesiącu grudniu 2003 r. wyniosła 139,00 zł

w miesiącu marcu 2004 r. wyniosła 92,60 zł.

Wysokość uzależniona była od ilości osób w rodzinie, w szczególności dzieci, sytuacji zdrowotnej i dochodu rodziny. Skarżący otrzymywał zasiłek okresowy w granicach od 100 zł do 150 zł, a więc powyżej średniej wysokości zasiłku okresowego przyznawanego przez OPS.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono, że pomoc udzielana była zgodnie z wnioskami skarżącego. Przy udzielaniu pomocy nie naruszono przepisów ustawy o pomocy społecznej i KPA. Pomoc udzielana była w miarę posiadanych możliwości Ośrodka.

W czasie kontroli przekazano Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaliczające skarżącego do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, celem podjęcia z urzędu działań zmierzających do przyznania skarżącemu zasiłku stałego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

Poinformowano również, że decyzję przyznającą lub odmawiającą udzielenia pomocy w formie zasiłku stałego należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz w dniu 4 czerwca 2004 roku przekazano Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce, pod poz. 3.

Kontrolujący

Elżbieta Chojak

Kontrolowany

Mirosława Zubrzycka


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-07-01 00:00:00
Data publikacji:  2004-07-01 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-07-01 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl