Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329324   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - WORD w Łomży. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa WORD w Łomży
Autorzy: Dorota Jarmoc,
PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej systemem wyrywkowym

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży

Jednostka kontrolowana: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża, REGON 450657190, NIP 718-16-70-422.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej: od dnia 01 lipca 1998 r. jest Pan Mirosław Oliferuk - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

Jednostka nadrzędna: Zarząd Województwa Podlaskiego, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok.

Kontrolę przeprowadziła: Dorota Jarmoc - inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Podstawa kontroli: upoważnienie Nr 45/04 z dnia 16 czerwca 2004 r., wydane przez Panią Ewę Welc p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 17 i 18 czerwca 2004 r.

Okres objęty kontrolą: - 28 marca 2003 r. - 18 czerwca 2004 r.

W toku kontroli wyjaśnień udzielał: Pan Kazimierz Filipkowski oraz inni pracownicy, w zależności od kontrolowanych zagadnień.

Podstawy prawne kontroli:

  1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.)

  2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz.U. Nr 150, poz. 1682 ze zm).

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

  1. Przygotowanie dokumentów wymaganych w zakresie realizacji kursu dokształcającego.

  2. Ocena przebiegu procesu nauczania.

Ustalenia kontroli

1. Przygotowanie dokumentów wymaganych w zakresie realizacji kursu dokształcającego.

Dokonano wyrywkowej kontroli dokumentów osób zakwalifikowanych na kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy w zakresie szkolenia dodatkowego (Nr kursu RD/0024/04) oraz szkolenia podstawowego (Nr kursu RP/0007/04). Stwierdzono jeden przypadek nieprawidłowego zakwalifikowania osoby na kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy w zakresie szkolenia dodatkowego Nr RD/0024/04 na podstawie świadectwa kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kategorii A, B wydanego dnia 29 stycznia 1996 r. (kserokopia świadectwa kwalifikacji w aktach kontroli). Stosownie do §3 pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia kierowca samochodu ciężarowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t, gdy pojazdem tym wykonywana jest działalność gospodarcza w zakresie przewozu rzeczy podlega szkoleniu na kursie dokształcającym, które obejmuje szkolenie dodatkowe, jeżeli miał wydane przed dniem 1 stycznia 2002 r. świadectwo kwalifikacji w zakresie prawa jazdy kategorii C, C1+E lub C+E albo zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób. W wyniku kontroli osoba nie została dopuszczona do sprawdzianu kończącego kurs. Pozostałe osoby zakwalifikowane na szkolenie spełniały warunek posiadania prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji w zakresie kategorii określonych przepisami prawa.

Ośrodek przygotował imienne listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kursy Kserokopie list z kontrolowanych kursów znajdują się w aktach kontroli.

Rejestr osób szkolonych prowadzony jest w formie zeszytu. W rejestrze zawarte są wszystkie dane określone przepisami prawa.

Szczegółowe programy kursów dokształcających oraz warunki i miejsca ich przeprowadzania nie zostały uzgodnione z organizacjami zrzeszającymi kierowców i przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym (wymóg ten wynika z art. 39b ust. 4 cytowanej na wstępie ustawy).

2. Ocena przebiegu procesu nauczania.

Dokonano wyrywkowej kontroli przeprowadzania kursów dokształcających kierowców przewożących rzeczy w zakresie szkolenia dodatkowego (Nr kursu RD/0024/04) w dniu 17 czerwca 2004 r. oraz szkolenia podstawowego (Nr kursu RP/0007/04) w dniu 18 czerwca 2004 r. Obserwowano prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotu „Stosowanie przepisów” i „Świadczenie usług” w dniu 17 czerwca 2004 r. oraz zajęć praktycznych w PTM „SERWIS” w Łomży w dniu 18 czerwca 2004 r. (rozkład zajęć kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy w dniach 17 i 18 czerwca br. znajdują się w aktach kontroli).

Liczba godzin oraz tematy ujęte w zakresie poszczególnych przedmiotów szkolenia były zgodne z planem nauczania określonym w „Programie kursu dokształcającego kierowców wykonujących transport drogowy”, stanowiącym Załącznik Nr 1 do cytowanego na wstępie rozporządzenia. Podczas kontroli przeprowadzania szkolenia nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie procesu nauczania.

Dokonano wpisu do książki kontroli w dniu 17 czerwca 2004 r. pod poz. 5.

Z ustaleniami kontroli zapoznano Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Łomży poprzez odczytanie protokółu i jego omówienie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej, natomiast drugi egzemplarz pozostaje w aktach Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w protokóle w ciągu 7 dni od dnia jego podpisania.

Łomża, 6 lipca 2004 r.

Kontrolowany

Kontrolujący

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka

Ruchu Drogowego w Łomży

Mirosław Oliferuk

Dorota Jarmoc


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-07-14 00:00:00
Data publikacji:  2004-07-14 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-07-14 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl