Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25315842   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola w SP w Siemiatyczach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Tylko do uzytku wewnetrznegoProtokół Kontroliprzeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2004 r.

w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach,

ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze


Kontrolę przeprowadził:


1. mgr inż. Zenon Dzienis - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - upoważnienie Wojewody Podlaskiego nr 9/04 z dnia 22 czerwca 2004 r.

Kontrolą objęto zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :


1. sprawy związane z wydawaniem pozwoleń na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych realizowane na podstawie art. 122 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów rozdziałów 1-4 w dziale IV tytułu III - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska /Dz.U. nr 62,poz.627 ze zm,

2. sprawy związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - realizowane na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),

3. przestrzeganie procedury administracyjnej związanej z wydawaniem wymienionych wyżej pozwoleń - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,

4. przeglądy pozwoleń wodnoprawnych realizowane na podstawie art. 136 ust. 2 - ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),

5. rejestr użytkowników i wydanych pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie

z wód.


Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2003r. do dnia kontroli.


Stanowisko Starosty Siemiatyckiego piastuje od dnia 22 marca 2002 r. - mgr Jan Zalewski,

Stanowisko Wicestarosty Siemiatyckiego, któremu podlega kontrolowany Wydział, piastuje od dnia 19 listopada 2002 r. - inż. Leon Strębski,

Funkcję Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pełni od dnia 1 stycznia 2003 r. inż. Marek Kałucki,


W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Stefan Troc - inspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, zatrudniony na stanowisku od dnia 1 stycznia 1999 r.Ustalenia kontroli:


I. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych


1. Sprawy z zakresu objętego kontrolą prowadzone są przez Stefana Troca - zatrudnionego w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na stanowisku inspektora ds. gospodarki wodnej.

2. Na stanowisku w okresie objętym kontrolą, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, prowadzone są teczki o numerach: RL.6223-.... /2003 - "Pozwolenia wodnoprawne -2003 r.", "RL.6224-..2003 - "Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych -2003 r.", "RL.6223-.... /04 - "Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód 2004 r." i "RL.6224-..04- "Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych -2004 r.".

3.Wszystkie wpływające sprawy są należycie kwalifikowane i rejestrowane. Akta spraw są gromadzone i przechowywane w teczkach, zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej.

4. W zakresie wydania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wody:

a. w roku 2003 w teczce RL.6223....03 /Pozwolenia wodnoprawne/, zarejestrowano 25 spraw:

  • 14 dotyczyło wydania pozwoleń wodnoprawnych, Starosta Siemiatycki wydał 14 decyzji,

  • 11 spraw dotyczyło zapytań o tryb udzielania pozwoleń wodnoprawnych w tym odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2003 r. nr ŚR.I.6617/103/03 Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wprowadzania do kanalizacji ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz ustalenia listy użytkowników spełniających ten warunek. Realizując zawarte w piśmie zalecenia, Starosta Siemiatycki dokonał rozeznania w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Siemiatyczach. Do dnia kontroli nie wpłynął do organu żaden wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

b. roku 2003 w teczce RL.6224....03 /pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń, zarejestrowano 2 sprawy i dotyczyły wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie przejścia światłowodem pod rzekami Szysią i Kamionką oraz przejścia linią wodociągową pod dnem rzek Mahomet i Kamionka. W sentencjach obu decyzji zobowiązano wnioskodawców do "zachowania wszelkich uzgodnień z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - WZM.RI-6217/Uzg060/03.

c. w roku 2004 w teczce RL.6224....04, zarejestrowano 7 spraw, wydano 7 decyzji i dotyczyły one pozwoleń wodnoprawnych na przejścia pod dnem rzek: linii kablowych, wykonanie kładki nad rzeką Mahomet, ściany oporowej w zbiorniku wodnym, wykonanie zbiorników wodnych itp. W treści sentencji decyzji mocą której, udzielano pozwoleń na wykonanie urządzenia wodnego tj zbiornika wodnego dokonując zapisu "wykonanie skarp i oczyszczenie zbiornika".

d. w roku 2004 r. w teczce RL.6223/..04-pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wody, do dnia kontroli zarejestrowano 14 wniosków, z tego 7 dotyczyło udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód /odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wód opadowych, pobór wody podziemnej, względnie powierzchniowej/. W pozwoleniu wodnoprawnym nr RL.6223-12/04 z dnia 31 maja 04 r. udzielonego na odprowadzanie wód opadowych, roztopowych z kanalizacji deszczowej do rzeki Mościszczanki stwierdzono: "II. zobowiązuje się wnioskodawcę do zainstalowania separatora w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach, zapewniającego redukcję zanieczyszczenia....". W tej teczce zarejestrowano pisma takie jak przekazanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku wykazu studni głębinowych, obowiązku gmin w zakresie realizowania zadań własnych organu w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków.


5. Wydawane pozwolenia wodnoprawne na pobór wody dotyczyły poboru wody podziemnej i ustalenia stref ochrony bezpośredniej wokół studni. W okresie kontrolnym zarejestrowano 21 wniosków o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, udzielono tyleż samo pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wody. W przypadku wniosków o pobór wody podziemnej ustanawiano na wniosek strefę ochrony bezpośredniej ujęcia.

6. W kontrolowanym okresie nie wpłynął żaden wniosek na wprowadzanie do wód lub do ziemi ani ścieków bytowych i ani ścieków komunalnych.

7. Opracowano plan przeglądów pozwoleń wodnoprawnych na rok 2004 r.wg planu przeglądy zostaną przeprowadzone w III kwartale br..

8. Przed wydaniem każdej z decyzji, zgodnie z dyspozycją art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz.U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm podawano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania, zawiadamiając jednocześnie o możliwości wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do rozpatrywanych spraw. Informacje takie zawieszano na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu.

9. Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) pozwolenia wodnoprawne wydawane były na wniosek. Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w myśl art. 131 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, dołączane były: operat wodnoprawny i inne dokumenty wymagane prawem,
a w przypadku pozwoleń na pobór wody podziemnej - dokumentacja hydrogeologiczna. Do niektórych wniosków nie były dołączane opisy prowadzonej działalności sporządzone w języku nietechnicznym.

10. Podejmowane rozstrzygnięcia były poprawne merytorycznie. W większości przypadków podawano prawidłową podstawę prawną decyzji.


II. Rejestr użytkowników szczególnego korzystania z wód i wydanych pozwoleń wodnoprawnych.


Na kontrolowanym stanowisku prowadzony jest rejestr użytkowników szczególnego korzystania z wód i wydanych pozwoleń wodnoprawnych. Rejestr ten jest na bieżąco uzupełniany. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. W wykazie podmiotów zobowiązanych do posiadania pozwolenia na pobór wody zarejestrowano 25 użytkowników, zaś w ewidencji podmiotów zobowiązanych do posiadania pozwolenia na odprowadzanie ścieków - 15 użytkowników.
III. Przestrzeganie procedury administracyjnej


1. Wszystkie sprawy zostały załatwione z zachowaniem terminu obowiązującego w kpa.

2. Wszystkie decyzje były przekazywane stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3. Strony postępowania informowane były o możliwości i sposobie wniesienia odwołania.

Stwierdzono następujące uchybienia:


  1. Mocą decyzji z dnia 19 maja 03 r. nr RL.6224-1/2003 udzielono pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa AGAT sp. z o.o. w Koluszkach i dokonano zapisu nie podając podstawy prawnej do zapisu w sentencji decyzji "zachowania wszystkich uzgodnień z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku/WZM.RI-6217/Uzg/060/03 i WZM.RI-6217/Uzg/061/03 - dołączonych do operatu wodnoprawnego.

  2. W pozwoleniach wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych udzielono pozwole- nia wodnoprawnego na "wykonanie skarp i oczyszczenie zbiornika" mimo, iż art.122 ust.1 pkt 3 ustawy -Prawo wodne przewiduje udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, a nie poszczególnych elementów.


Kierownik jednostki poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie zgłaszania pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.


Dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach pod nr 3.


Siemiatycze, dnia 30 czerwca 2004 roku.Kontrolowany

Wicestarosta

inż. Leon Strębski

Kontrolujący

Zenon Dzienis

starszy inspektor wojewódzki


Publikator: Adam Skrodzki Data utworzenia:  2004-07-19 00:00:00
Data publikacji:  2004-07-19 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-08-27 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl