Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25529214   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa WZMiUW
Autorzy: Krystyn Goździkiewicz, Stefan Sołomianko,
 

PROTOKÓŁ  KONTROLI

 

Kontrola problemowa przeprowadzona w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok (zwanym WZMiUW w Białymstoku lub beneficjentem).

 

Dyrektorem jednostki kontrolowanej jest Pan Robert Paweł Żyliński od dnia 1 listopada 2007 r. a kierownikiem komórki kontrolowanej jest Pan Eugeniusz Jacel Kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji Zamówień Publicznych i Uzgodnień Dokumentacji od dnia 1 lutego 1979 r.

 

            Kontrolę przeprowadzono w dniach od 28 do 30 września 2009 roku przez:

 • Stefana Sołomianko - starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rolnictwa Wydziału Geodezji i Rolnictwa, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 33/09 znak: WG.IX.SS.0939-2/2009 z dnia 23 września 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Geodezji i Rolnictwa;
 • Krystyna Goździkiewicza - starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rolnictwa Wydziału Geodezji i Rolnictwa, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 34/09 znak: WG.IX.SS.0939-2/2009   z dnia 23 września 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Geodezji i Rolnictwa.

 

 

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) z 2008 r. na  które zostały wydane postanowienia Wojewody Podlaskiego w 2008 r. uzgadniające ich wykonanie.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

 

            W okresie, za który jest prowadzona kontrola tj. w 2008 roku inwestycje melioracyjne kontrolowane były w zakresie wykorzystania dotacji na budowę urządzeń melioracji wodnych za okres od 1 stycznia do 31 października 2008 r. prowadzonych przez WZMiUW w Białymstoku będącym beneficjentem w dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 melioracje wodne § 6510, § 6518, § 6519,kontrola została dokonana przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach od 4 do 14 listopada 2008 r. w wyniku, której stwierdzono, że środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, w wysokości zgodnie ze stopniem wykonania projektu.

 

 

 1. Zestaw obowiązującej dokumentacji i stosownych uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji melioracyjnych zgodnie z art. 72 ust. 3 i art. 74b Prawa wodnego oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie:

 

Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu na rzece Supraśl:

 

            Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonał kontroli niniejszej inwestycji i sporządził informację pokontrolną z kontroli w miejscu w dniu 25 sierpnia 2008 r. stwierdzając: -iż inwestycję zrealizowano zgodnie z opisem projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie i że jest zgodny z wydaną decyzją.

 

            Na podstawie art. 106 Kpa i art. 72 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -Prawo wodne (Dz.U. z  2005 r. Nr 239, poz.2019 z póź. zm.) oraz w związku z wystąpieniem Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. GRM.III.0190-302/06 w sprawie uzgodnienia z Wojewodą Podlaskim wykonania urządzeń melioracji wodnych podstawowych z udziałem publicznych środków wspólnotowych, na zadaniu inwestycyjnym; „Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu", gm. Supraśl, powiat białostocki, Wojewoda Podlaski Postanowieniem Nr: ŚR.III.SS.60300/30/2006 uzgodnił wykonanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

 

Dokumentacja:

           

1) Burmistrz Supraśla w dniu 28 grudnia 2005 r.  na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z póź. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Białymstoku zamiar wykonania; -remontu mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu na działce nr geod; 1045/5, 1511/1, 1218, 1249, poł. w Supraślu. Termin rozpoczęcia robót wyznaczono na 15 lutego 2006 r.;

 

2) Burmistrz Supraśla w dniu 26 kwietnia 2006 r. dokonał przeniesienia powyższego zgłoszenia zamiaru wykonania robót na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku;

 

3) Starostwo Powiatowe w Białymstoku Decyzją znak; RL.IV.62230/4/04  z dnia 12 lipca 2004 r. na podstawie art.37 ust.4,  art.122 ust.1 pkt 1 i 3, ust.3  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz.1229 z póź. zm.) oraz art. 104 Kpa., postanowiło udzielić Gminie Supraśl pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie jazu stałego z grodzic G-62 z mostem składanym MS - 2280 i małą elektrownią wodną MEW - 25 kW zlokalizowanych na korycie bocznym rzeki Supraśl w Supraślu w ciągu drogi gminnej prowadzącej do zakładu stolarskiego - na działkach ewidencyjnych nr: 1249(W); 1218(N); 1045/5; 1511/1; 1488/2(PS.IV) na następujących warunkach:

 • jaz z godzic G-62 i narzutu kamiennego na geowłókninie zbrojeniowej na ponurze i poszuce budowli z upustem dennym o świetle 2 x 130,8 cm i zamknięciami szandorowymi o następujących parametrach; -rzędna dna upustu -121,80 m n.p.m.; -rzędna korony przelewu -123,20 m n.p.m.; -rzędna wody górnej -123,45 m n.p.m.; -szerokość przelewu trapezowego -6,0 mb.; -palisada z pali o 1,5 m i Ø 10-12 cm od strony wody górnej i dolnej, narzut kamienny na geowłókninie, dwa mury oporowe o rzędnej posadowienia 119,50 m n.p.m. i wysokości 5,0 m,
 • most składany MS-2280 o długości 21,5 m, rzędnej jezdni 125,30 m n.p.m. i rzędnej górnego pasa 126,30 m n.p.m., rzędnej dolnej krawędzi mostu 124,75 m n.p.m.,
 • prefabrykowany przepust koszowy o światle 2,50 x 3,00 m i długości 8,00 mb. kierujący wodę do małej elektrowni wodnej MEW 25 kW o następujących parametrach; -żelbetowy wlot do MEW o świetle 2,00 x 1,30 m i rzędnej posadowienia 121,80 m n.p.m.; -zamknięcia szandorowe drewniane ze stalową kratą; -kładka robocza żelbetowa o szerokości 1,5 m i rzędnej położenia 124,70 m n.p.m.; -rzędna wody spiętrzonej górnej 123,45 m n.p.m.,
 • piętrzenie wody całoroczne do rzędnej 123,45 m n.p.m. przepływy charakterystyczne w profilu jazu; -średni z maksymalnych 13,70 m³/sek; -średni 3,10 m³/sek; -średni z minimalnych 1,13 m³/sek; -najdłużej trwający 2,30 m³/sek,
 • przepływ biologiczny poniżej jazu nie może być niższy od 0,65  m³/sek,

Ponadto w postanowieniu wskazano, że dysponentem wody w korycie bocznym rzeki Supraśl będzie Burmistrz Supraśla.

Wnioskodawcę zobowiązano do;

 • wykonania instrukcji gospodarowania wodą i eksploatacji jazu w ciągu sześciu miesięcy od dnia zakończenia budowy jazu i przedstawienia instrukcji do zatwierdzenia przez Starostę Powiatowego w Białymstoku,
 • zamontowania łaty wodowskazowej na przyczółku żelbetowym ujęcia do MEW 25 kW z zaznaczeniem rzędnej stałego piętrzenia tj. 123,45 m n.p.m. trwałą linią ciągłą w terminie 6 miesięcy od zakończenia budowy,
 • zobowiązano określić rzędną stanu wody biologicznej w korycie poniżej jazu,
 • ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody wynikłe w stosunku do osób trzecich w wyniku normalnego i niezgodnego z pozwoleniem korzystania z wód.

Powyższe pozwolenie wodnoprawne udzielono na okres 10 lat -do 12 lipca 2014 roku. 

 

4) Wojewoda Podlaski Decyzją Nr  83/2005, znak RR.V.WŻ.7111-18/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. wydaną na podstawie art.28, art.32 ust.4, art.19 ust.1, art.33 ust.1, art. 34 ust.4, art.36 i art.82 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm.) i decyzji Burmistrza Supraśla z dnia 20 czerwca 2005 r. znak; UAN 7331/LOK/38/3005 o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz art.104 Kpa. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Burmistrzowi Supraśla pozwolenia na budowę jazu stałego z grodzic G-62 z konstrukcją pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW na rzece Supraśl -działki nr geod. 1488/5, 1511/1, 1511/7, 1045/5, 1218, 1249 i 1213 w Supraślu. Obiekt zaliczono do kategorii XXVII co zobowiązuje do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zobowiązano inwestora do;

 • geodezyjnego wyznaczenia projektowanego obiektu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 • ustanowienie kierownika budowy, który jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz zgłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
 • bezzwłocznego zawiadomienia Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku o zmianie kierownika budowy załączając oświadczenie o podjęciu obowiązków pełnienia tej funkcji;
 • ustanowienia inspektora nadzoru inwestycyjnego;
 • przechowywania dokumentów budowy, dokumentacji powykonawczych i innych dokumentów dotyczących obiektu przez okres jego istnienia.

Podano, że obszar oddziaływania obiektu, obejmował będzie działki o nr; 1488/5, 1511/1, 1511/7, 1511/8, 1045/5, 1045/3, 1218, 1249 i 1213 w Supraślu.

Wojewoda Podlaski zgodnie z art.37 ust.1 prawa budowlanego ustalił, że decyzja o pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.

 

5) Podlaski Urząd Wojewódzki Decyzją z dnia 2 marca 2006 r. znak; RR.V.WŻ.7111-5/06, na podstawie art. 40 ust.1 art.82 ust.3 pkt 2 powyższej ustawy prawa budowlanego przeniósł powyższą decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 83/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. znak RR.V.WŻ.7111-18/05 na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

           

6) Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu Uchwałą Nr 16/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. udzielił rekomendacji wybranym do realizacji zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", priorytet II -Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, działanie 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi". W załączniku do powyższej uchwały ujęto na Liście Rankingowej projektów zadanie inwestycyjne: "Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu", gm. Supraśl, powiat białostocki:

 • 901 933 PLN z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • 225 483 PLN współfinansowanie krajowe.

 

7) Decyzją z dnia 20 lipca 2006 r. znak; GRM.III.0190-232/06 Marszałek Województwa Podlaskiego, na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z póź. zm.), załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" (Dz.U.Nr 207, poz. 2117 z póź. zm.), priorytet 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", działanie 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", oraz powyższej uchwały Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu, dokonał wyboru między innymi projektu; „Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu", gm. Supraśl, powiat białostocki.

Do projektu Decyzji Nr 61414 - UM5000006/06 Marszałka Województwa Podlaskiego, załączono między innymi Harmonogram Realizacji Projektu obejmujący jeden etap realizacji:

- Etap I od wrzesień 2006 r. do października 2007 r.

 

8) 21 marca 2006 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Mienia i Geodezji z wnioskiem na dofinansowanie w ramach SPO zadania inwestycyjnego „Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu na rzece Supraśl". We wniosku podano sumę kosztów realizacji projektu 1 182 236 zł w tym koszty kwalifikowane 1 127 416 zł. 6 czerwca 2006 r. Beneficjent złożył wniosek poprawiony na to zadanie inwestycyjne bez zmiany kwot dofinansowania.

 

9) W dniu 12 lutego 2008 r. r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wydał decyzję nr I 61414-UM5000022/07  na wniosek WZMiUW w Białymstoku na realizację powyższego zadania inwestycyjnego po uprzednim uzgodnieniu zwiększenia kwoty z Wojewodą Podlaskim.

 

10) Zarząd Województwa Podlaskiego wydał decyzję z dnia 19 maja 2008 r. nr III.61414-UM.5000005/08 na podstawie art.155 Kpa. oraz art.72 ust.3 Prawa wodnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia  Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 197, poz.2032) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz. U. Nr 207, poz.2117 z póź. zm.) na wykonanie inwestycji melioracyjnej dział 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" projektu „Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kw. Remont mostu na rzece Supraśl".

Całkowity koszt realizacji inwestycji na tym etapie przygotowania do realizacji ustalono na 1 269 110,41 zł, w tym koszty kwalifikowane 1 214 290,41 zł.

 

11) 29 lipca 2008 r decyzją WIK.WS.4001-29/08 Podlaski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku udzielił WZMiUW w Białymstoku pozwolenia na użytkowanie jazu stałego z grodzic G-62 wraz z konstrukcją pod małą elektrownię wodną MEW25 kW wybudowanego na rzece Supraśl w miejscowości Supraśl na działkach: 1488/5, 1511/1, 1511/7, 1045/5, 1218, 1249 i 1213 pow. Białystok.

 

            W dalszym etapie realizacji inwestycji Wojewoda Podlaski Postanowieniem  Nr: ŚR.III.SS.60300/5/2008 wydanym na podstawie art. 106 Kpa i art. 72 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -Prawo wodne (Dz.U. z  2005 r. Nr 239, poz.2019 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2006 r. zm. rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz.U.Nr 69, poz.488) w związku z wystąpieniem Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. GRM.IV.0190-45/08 w sprawie o wyrażenie zgody przez Wojewodę Podlaskiego na zaangażowanie wyższego wkładu środków współfinansowania krajowego na realizację urządzeń melioracji wodnych podstawowych z udziałem publicznych środków wspólnotowych, na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą;  „Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę w Supraślu" postanowił uzgodnić zwiększenie udziału publicznych środków krajowych do kwoty 312.511,88 zł (słownie trzysta dwanaście tysięcy pięćset jedenaście złoty i osiemdziesiąt osiem groszy) zaliczonych do kosztów kwalifikowanych.

 

Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo:

 

            Wojewoda Podlaski postanowieniem z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr: ŚR.III.SS.60300/1/2008 wydanym na podstawie art. 106 Kpa i art. 72 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -Prawo wodne (Dz.U. z  2005 r. Nr 239, poz.2019 z póź. zm.) oraz w związku z wystąpieniem Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 10 stycznia 2008 r. znak; GRM.IV.0190-229/07, przekazującym projekt Decyzji Nr 61414-UM5000/07 w sprawie uzgodnienia z Wojewodą Podlaskim wykonania urządzeń melioracji wodnych podstawowych z udziałem publicznych środków wspólnotowych, na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą;  „Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo"  Michałowo, gm. Michałowo, powiat białostocki, postanowił uzgodnić wykonanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

 

Dokumentacja:

 

1) Wójt Gminy Michałowo decyzją z dnia 24 listopada 2004 r. PP.7331-33/04 uzgodnił pozytywnie lokalizację powyższej inwestycji celu publicznego. Następnie decyzją z dnia 17 grudnia 2004 r. PP.7331-33/04 zmienił lokalizację inwestycji określając jej lokalizację na działkach o nr geod. 321/4, 320/2, 319, 318/1, 308, 307 w obrębie wsi Michałowo, 203/16, 193/1 w obrębie wsi Krynica Majdan i 80/21 w obrębie wsi Kazimierowo;

 

2) Na dalszym etapie ustalania lokalizacji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku decyzją z dnia 31 marca 2005 r. 409.4/B-2/9/05 utrzymało zaskarżoną powyższą decyzję Wójta Gminy Michałowo w mocy;

 

3) Powiatowy Związek Dróg w Białymstoku pismem z dnia 20 września 2005 r. PZD.II.ST/M/5400/30/05 uzgodnił bez uwag umocnienia koryta rzeki Supraśl na wlocie i wylocie, oraz pod mostem na dł. 24 m;

 

4) Starostwo Powiatowe w Białymstoku decyzją z dnia 8 sierpnia 2006 r. RS.IV.62230-29/06 orzekło udzielić Urzędowi Gminy w Michałowie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika wodnego zlokalizowanego w Michałowie w dolinie rzeki Supraśl ustalając jednocześnie warunki realizacji inwestycji;

 

5) Wojewoda Podlaski decyzją nr 66/2006 z dnia 18 października 2006 r. RR.V.WZ.7111-22/06 zatwierdził projekt budowlany i udzielił Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pozwolenia na budowę zbiornika retencyjnego „Michałowo" na rzece Supraśl oraz zobowiązał inwestora do stosownych przedsięwzięć;

 

6) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku decyzją z dnia 15 lutego 2006 r. ZZ-2124-8/06 zezwolił na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 1,8144 ha, stanowiących część działek 307, 308 w obrębie ewidencyjnym Michałowo, gm. Michałowo, pow. Białostocki z przeznaczeniem na budowę zbiornika wodnego;

 

7) Wójt Gminy Michałowo decyzją z dnia 30 listopada 2005 r. Oś.7624-05/05 o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił uwarunkowania środowiskowe;

           

8) Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu Uchwałą Nr 22/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. udzielił rekomendacji wybranym do realizacji zadaniom w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", Działanie 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", w załączniku do uchwały ujęto na liście rankingowej projektów zadanie inwestycyjne „Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo" Michałowo, gm. Michałowo, powiat białostocki;

 

9) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w dniu 26 października 2006 r. wystąpił z wnioskiem WZM..RU.2228/400/06 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", projektu p.n.: „Zbiornika małej retencji wodnej Michałowo" Michałowo, gm. Michałowo, pow. Białostocki. We wniosku podano kwotę kosztu całkowitego 4 439 889 zł i i kosztu kwalifikowanego 4 340 459 zł realizacji niniejszej inwestycji.

 

10) Ponadto Marszałek Województwa Podlaskiego decyzją z dnia 12 marca 2007 r. wydaną na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z póź. zm.) oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz.2117 z póź. zm.), priorytet 2. „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich", działanie 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", uchwały Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego, dokonał wyboru wymienionych projektów przeznaczonych do realizacji zadania z podaniem listy projektów wybranych do realizacji, w tym „Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo" Michałowo, gm. Michałowo, powiat białostocki.

 

 

 

 1. Sprawdzenie dokumentacji technicznej pod względem przydatności inwestycji melioracyjnych do celów regulacji stosunków wodnych jak też retencjonowania zasobów wodnych:

 

Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kw. Remont mostu na rzece Supraśl:

 

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Supraślu inż. Grzegorz Dudenko opracował; -Projekt Wykonawczy jazu stałego z grodzic G-62 z mostem składanym MS-2280 i małej elektrowni wodnej MEW 25 kW, rzeka Supraśl „Zajma", miasto Supraśl; -wrzesień 2003 r.

 

Projekt remontu istniejącego mostu MS-2280 o dł. 21,5 m miał obejmować;

•·         wymianę rusztu jezdniowego drewnianego;

•·         uzupełnienie brakujących elementów stalowych;

•·         oczyszczenie z korozji i malowanie stalowych elementów mostu farbą antykorozyjną;

•·         przygotowanie nasypów i ich umocnienie pod tymczasowe przemieszczenie mostu, usunięcie z dna rzeki istniejących konstrukcji drewnianych oraz narzutu z głazów, betonów, słupów betonowych itp.;

•·         wbicie ścianki szczelnej drewnianej, osłonowej pod budowę murów oporowych;

•·         wykop pod wykonanie murów oporowych, pompowanie nadmiarów wody, wykonanie murów oporowych, zasypanie murów oporowych z wymianą gruntów słabonośnych z ich ubiciem;

•·         wykonanie płyt żelbetowych 300 x 200 x 25 pod posadowienie mostu;

•·         powrotne przemieszczenie mostu, rozbiórka ścianki szczelnej drewnianej osłonowej.

Projekt wykonawczy jazu stałego z grodzic stalowych G-62 i narzutu kamiennego na geowłokninie zbrojonej będzie obejmował prace;

•·         wbicie ścianki stalowej z grodzic G-62 długości 5,0 m;

•·         wykonanie kleszczy z grodzic G-62;

•·         wykonanie narzutu kamiennego na geowłókninie zbrojonej od wody górnej i wody dolnej, ograniczenie narzutów kamiennych palisadą z pali drewnianych dł. 1,5 m;

•·         wykonanie narzutu kamiennego w płotkach faszynowych 1,0 x 1,0 m na skarpach.

Projekt wykonawczy małej elektrowni wodnej MEW 25 kW będzie obejmował prace;

 • wykop połówkowy i budowa przepustu skrzynkowego prefabrykowanego św. 300 x 250 L = 8,0 m.;
 • wykonanie wlotu żelbetowego św. 2 x 1,3 m wraz z kładką roboczą, poręczą stalową, kratą wlotową i zamknięciami drewnianymi szandorowymi. Wcześniej wbicie ścianki drewnianej osłonowej, pompowanie wody, narzut kamienny na geowłókninie;
 • wykop pod komorę turbiny, wykonanie żelbetowych ścian, montaż turbiny;
 • wykonanie żelbetowego wylotu wraz z kładką roboczą, zamknięciami remontowymi i poręczami stalowymi;
 • wykonanie budynku elektrowni i części elektrycznej;
 • wykonanie narzutu kamiennego na geowłókninie zbrojeniowej poniżej wlotu.

W  załączniku nr 3a znajdują się projekty budowli; -jaz stały z grodzic G-62 i narzutu kamiennego; -małej elektrowni wodnej MEW 25 kW.

Na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku z dnia 10 marca 2004 r. znak; WZM.RI-6217/uzg/022/04 autor powyższego projektu wprowadził Aneks do projektu wykonawczego jazu stałego z grodzic stalowych G-62, w którym przewidziano wykonanie upustu dennego służącego do okresowego „płukania koryta z namułów". Rozwiązanie to, zdaniem autora projektu, umożliwi eksploatację MEW w okresie „płukania".

Biuro Inżynierskie „Bialmost" w Białymstoku sporządziło w listopadzie 2005 r. Projekt budowlany remontu mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraśli .

 

Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kw. Remont mostu na rzece Supraśl zgodnie z dokumentacją oraz postępowaniem wyjaśniającym w sprawie wstrzymania inwestycji ma służyć między innymi jako droga dojazdowa na łąki.

 

 

Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo:

 

Specjalistyczna Pracownia Projektowa „WAGA-BART" w grudniu 2005 r. opracowała projekt wykonawczy zbiornika małej retencji wodnej Michałowo.

 

W Charakterystyce terenu objętego inwestycją stwierdza się, że stanowi on nieużytek, w znacznej części zadrzewiony i zakrzaczony. Szerokość doliny rzeki Supraśl na odcinku związanym z projektowaniem zbiornika wynosi 400 m. Ponadto stwierdza się, że rzeka została uregulowana a użytki zielone w dolinie są zmeliorowane. Objętość wody w zbiorniku do celów retencyjnych 41 tys. m3.

 

            W przewidywanym oddziaływaniu inwestycji  na środowisko podano, że ma ona pełnić funkcje przy równocześnie małych niekorzystnych oddziaływaniach na otoczenie. Ponadto podano, że degradacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i estetycznych doliny musi być możliwie najniższa a zakładane elementy powinny być osiągnięte.

Po wybudowaniu zbiornik ma być bezpieczny i mało uciążliwy dla środowiska i obszarów przyległych do zbiornika, ma on również wzbogacić krajobraz doliny rzeki oraz zwiększyć zasoby wody gm. Michałowo. Ponadto poprawi się klimat lokalny, rozwiną się nowe zespoły roślinne przybrzeżne i brzegowe, służyć ma rozwojowi rekreacji i turystyki, nastąpi aktywność gospodarcza w rejonie zbiornika.

 

 1. Sprawdzenie postępowania wyboru wykonawcy zgodnie z Prawem zamówień publicznych:

 

Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu na rzece Supraśl:

 

           

Całkowity koszt realizacji projektu zawarty w Decyzji Nr 61414-UM5000010/06 z dnia 20 listopada 2006 r. zmienionej Decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 listopada 2007 r. r. Nr I 61414-UM5000022/07 w sprawie współfinansowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych z publicznych środków wspólnotowych, wynosił  1.182.236,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego całkowity koszt inwestycji wzrósł do 1.269.264,88 zł tj. o 6,86 %.

Postanowienie Wojewody Podlaskiego uzgadniające wykonanie tej inwestycji, o którym mowa powyżej zostało wydane na ogólną kwotę 1.127.416,00 zł kosztów kwalifikowanych w tym:

 • 901.933,00 zł z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • 225.483,00 zł współfinansowanie krajowe.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku będącym beneficjentem, o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji:, „Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kw. Remont mostu przez rzekę w Supraślu" ogólna kwota 1.127.416 zł kosztów kwalifikowanych, zapisana w powyższej Decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego została przekroczona o 7,17 % uzyskując w wyniku przetargu kwotę 1.214.444,88 zł.

Proponowana struktura kosztów kwalifikowanych w projekcie Decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego Nr II 61414-UM50000  /08, to:

 • 901.933,00 zł  tj. bez zmian i stanowi 74,27 % ogólnej kwoty kosztów kwalifikowanych po przetargu z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (wymagane jest nie więcej jak 80 %);
 • 312.511,88 zł tj. 25,73 % (wymagane jest nie mniej jak 20 %) współfinansowanie krajowe.

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku przedłożył zarówno Kosztorys inwestorski „Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę w Supraślu" na całkowitą wartość wyceny projektowanej inwestycji  1.127.416 zł jak też Kosztorys ofertowy, w którym zestawienie kosztów wybranej oferty przetargowej wynosi 1.214.444,88 zł.

 

Ponadto w uzasadnieniu do projektu decyzji realizacji inwestycji; „Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę  Supraśl" Marszałek Województwa Podlaskiego  poinformował, że procedurę przetargową przeprowadzono zgodnie z wymogami przepisów wybierając najkorzystniejszą ofertę.

 

Na zadaniu inwestycyjnym w wydanej Decyzji Nr 61414-UM5000010/06 z dnia 20 listopada 2006 r.; „Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę w Supraślu" zmieniono  Harmonogram realizacji projektu i tak:

 • planowany termin rozpoczęcia na wrzesień 2006 r., przesunięto na sierpień 2007 r.;
 • planowany termin zakończenia na październik 2007 r., przesunięto na czerwiec 2008 r.

 

Beneficjent w dniu 3 kwietnia 2007 r. poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego o przeprowadzeniu w dniu 14 marca 2007 r. przetargu ograniczonego i wybraniu jako najkorzystniejszej oferty HYDROS Sp. J. w Białymstoku za cenę 1 470 085,63 zł, lecz przetarg unieważniono ze w względu na znaczne przekroczenie kwoty oferty i brak środków finansowych na zwiększoną kwotę wykonania.

 

Następny przetarg przeprowadzono w dniu 12 czerwca 2007 r. wybierając HYDROBUD Włodzimierz Kielczyk, Oskar Kielczyk z Białegostoku za cenę 1 214 444,88 zł jako najkorzystniejszą cenowo.

 

Pismem z dnia 13 maja 2008 r. WZMiUW w Białymstoku poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego o zmianie rodzaju robót budowlanych informując, że wpłynie to na zmianę zakresu rzeczowego oraz nie spowoduje zmiany celu projektu, uległy jedynie zmniejszeniu koszty realizacji projektu do kwoty 1 214 290,41 zł kosztów kwalifikowanych , na którą to kwotę została wydana decyzja o której powyżej.

 

W protokole odbioru końcowego i przekazania - przejęcia inwestycji do eksploatacji spisanego 11 czerwca 2008 r. jest kwota 1 214 290,41 zł.

 

 

Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo:

 

Beneficjent występował w dniu 2 stycznia 2008 r. WZM.RU.3040/04/08 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o zapewnienie dofinansowania w kwocie 4 340 459 zł do wszczęcia postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego.

 

            Na dalszym etapie postępowania beneficjent wystąpił w dniu 15 stycznia 2008 r. WZM.RU.3040/18/08 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o oceny Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia celem przyśpieszenia procedury przetargowej.

 

            Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w dniu 23 stycznia 2008 r. sporządził informację pokontrolną z kontroli zamówień publicznych niniejszej inwestycji stwierdzając, że dokumentacja przetargowa  pod względem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wykazała nieprawidłowości.

 

            WZMiUW w Białymstoku w dniu 8 lutego 2008 r. WZM.RU.3040/50/08 poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, że prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego spośród czterech oferentów, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa EKOLOBUD S.A. w Suwałkach za cenę 4 268 340,58 zł, która była najniższą ceną.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w dniu 20 lutego 2008 r. sporządził informację pokontrolną z kontroli dokumentacji przetargowej na etapie: w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzając, że nie wykazano nieprawidłowości w przesłanej dokumentacji. Jednocześnie zawarto sformułowanie, że Beneficjent może kontynuować czynności związane z procedurą podpisania umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą.

 

Na dalszym etapie postępowania Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wydał decyzję z dnia 28 lutego 2008 r. NrI61414-UM5000004/08 na realizację powyższej inwestycji na kwotę kosztów kwalifikowanych uzyskaną po przetargu 4 268 340,58 zł.

 

            Na wniosek beneficjenta Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w dniu 26 maja 2008 roku wydał następną decyzję NrII 61414-UM5000006/08  zmieniono w harmonogramie termin zakończenia z czerwca 2008 r. na sierpień 2008 r. z jednoczesną zmianą terminu złożenia wniosku o płatność w terminie od 15 do 25 sierpnia 2008 r. W uzasadnieniu WZMiUW w Białymstoku podał fakt krótkiego bo zaledwie 4 miesięcznego okresu wykonania robót budowlanych, który przypadł na zimowo-wiosenne miesiące. Ponadto znaczne opady w tej porze roku utrudniały transport materiałów budowlanych, co negatywnie wpłynęło na tempo robót. Ponadto w uzasadnieniu podano okoliczności możliwości uzyskania wschodów traw na podsiewach, uzyskania piętrzenia do normalnej rzędnej oraz poczynienie obserwacji o szczelności wykonanych elementów zbiornika, głównie grobli.

 

Decyzją z dnia 24 września 2008 r. WIK.WS.4001-45/08 Podlaski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego udzielił WZMiUW w Białymstoku wydał pozwolenie na użytkowanie zbiornika retencyjnego „Michałowo" zlokalizowanego na rzece Supraśl na działkach nr ewidencyjny: 321/4, 320/2, 319, 318/1, 308, 307 w obrębie 29 Michałowo, 203/16, 193/1 w obrębie 23 Krynica Majdan i 80/21 w obrębie 18 Kazimierowo gm. Michałowo, pow. białostocki.

 

W protokole odbioru końcowego i przekazania - przejęcia inwestycji do eksploatacji spisanego 18 lipca 2008 r. jest kwota 4 268 340,58 zł.

           

 

 

 1. Sprawdzenie w terenie zrealizowanych inwestycji melioracyjnych pod względem ich funkcjonalności i przydatności do celów regulacji stosunków wodnych jak też retencjonowania zasobów wodnych:

 

Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kw. Remont mostu na rzece Supraśl:

 

W uzasadnieniu na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego; „Jazu stałego z grodzic G-62 i konstrukcji pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. " jest zgodna z art.71 ust.1 pkt 1 ustawy -Prawo wodne, a więc urządzenia te zaliczane są do urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Wątpliwość budziła zasadność realizacji części dotyczącej „Remontu mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu", z uwagi na dekapitalizację urządzeń melioracji wodnych, dlatego też pismem znak;ŚR.III.SS.60300/26-2/2006 z dnia 26 września 2006 r. do Dyrektora Departamentu Rolnictwa Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poproszono o wyjaśnienie kwestii zastosowania art.71 ust.2 ustawy Prawo wodne do uzasadnienia potrzeby remontu mostu na te tereny rolnicze.

Celem uzasadnienia potrzeby remontu mostu, Burmistrz Supraśla w piśmie z dnia 25 września 2006 r. znak; 7023/45/8/2006 zapewnił, że droga przez most z jazem jest jedynym dojazdem do gruntów rolnych. Jednocześnie podał, że tereny między dwoma korytami rzeki Supraśl są terenami zalewowymi nie przewiduje się innego niż rolnicze wykorzystanie tego obszaru. Załączony do pisma skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 27 września 2006 r. 187 działek i ich właścicieli wskazuje na fakt, że większość właścicieli działek są osoby fizyczne, a także; Skarb Państwa, Marszałek Województwa Podlaskiego, Gmina Supraśl, Spółki prawa handlowego i Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Ponadto Pani Halina Dondziło występując z upoważnienia Marszałka Województwa z dnia 13 października 2006 r. WZM.RU.2228/386/06  w wyjaśnieniu na zapytanie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, dotyczącego remontu mostu oraz  użytkowania rolniczego terenów, na które prowadzi ten most, wyjaśniła, że  oddzielne traktowanie sprawy mostu na rzece Supraśl jest niemożliwe od całości sprawy i że inwestycja ta polegająca na odbudowie jazu z przejazdem -nie wnosi żadnych nowych elementów funkcjonalnych i stanowi kompletny obiekt. Jednocześnie podała, że realizacja inwestycji umożliwi dojazd właścicielom i użytkownikom do istniejących gruntów rolnych w zdecydowanej większości użytków zielonych. Obiekt „Supraśl Dolna" położony po przeciwnej stronie rzeki, wykonany w latach sześćdziesiątych, obecnie jest zdekapitalizowany i wymaga odbudowy. Jednocześnie zasugerowała, że zrealizowanie tego zadania stworzy warunki do dalszych inwestycji melioracyjnych na zdekapitalizowanym obiekcie melioracyjnym.

           

            Załączone do pisma materiały uzupełnione przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, posłużyły do ustalenia zgodności planowanych do   wykonania urządzeń melioracji wodnych podstawowych z udziałem publicznych środków wspólnotowych, na zadaniu inwestycyjnym; „Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu ", gm. Supraśl, powiat białostocki jest zgodnie z powyżej przytoczonym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", priorytet II -Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, w zakresie działania 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi".

 

W czasie oględzin dokonano następujących ustaleń (Protokół oględzin):

 

            Komisja stwierdziła, że jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW oraz most na rzece Supraśl zostały zlokalizowane zgodnie z dokumentacją projektową. Kanał wraz z rzeką tworzą wyspę.

 

            Most został wyremontowany, stan dobry, nośność 20 ton, służy on aktualnie do przejazdu do pobliskiego zakładu produkcyjnego oraz do celów turystycznych na powstałego na wyspie uroczyska dla ptaków i zwierząt.

 

            Wybudowano konstrukcję pod małą elektrownię wodną, aktualnie nie jest wykorzystana gdyż brak jest elektrowni do chwili wyłonienia inwestora.

 

            Droga gminna prowadząca przez most na wyspę, którą przecina, kończy się ślepo na połączeniu rzeki Supraśl z kanałem i jest jedyną drogą dojazdową prowadzącą do starego jazu.

 

            Przęsła w górnej części mostu oraz kładka technologiczna są odnowione.

 

            Łąki na wyspie są zabagnione, porośnięte roślinnością wodną jak trzcina, pałka wodna, mozga czcinowata i inną roślinnością, służą do gniazdowania ptactwa wodnego. Komisja nie stwierdziła rolniczego użytkowania wyspy poza niewielkim skrawkiem wykoszonego porostu ok. 50 m x 100 m. Teren na wyspie jest oznaczony tablicami informacyjnymi o występującej florze i faunie oraz postawione ławki wzdłuż drogi.

 

            Na rzece Supraśl przy odnodze znajduje się drugi jaz nieodremontowany, który spełnia swoją funkcję piętrzenia wody.

 

            Za rzeką Supraśl zlokalizowany jest las oraz nieużytki.

 

            Komisja stwierdza, że podane w uzasadnieniu do realizacji inwestycji zwłaszcza odbudowy mostu na drodze gminnej gdzie podano w uzasadnieniu przez Burmistrza Supraśli (powyżej), że droga prowadzi na łąki i służy celon rolniczym, a także informacja podana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na etapie postępowania Wojewody Podlaskiego o uzgodnienie realizacji inwestycji nie w pełni się potwierdziły. Wyspa jest wtórnie zabagniona a łąki nie są użytkowane z uwagi na brak szlachetnej roślinności, która nie może występować na glebie podmokłej. Jednocześnie poinformowano komisję, że planowana jest w przyszłości inwestycja melioracyjna na wyspie przywracająca użytek do wykorzystania rolniczego, który to teren był uprzednio zmeliorowany o czym świadczą istniejące ślady rowów melioracyjnych.

 

            Starorzecze powyżej jazu z grodzic jest wykorzystywany  jako naturalny zbiornik retencyjny umożliwiający zasilanie rzeki Supraśl w okresie stanów niżówkowych i poprawia uwilgotnienie użytków zielonych w dolinie poniżej tego jazu (wyremontowanego).

 

Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo:

 

W czasie oględzin dokonano następujących ustaleń (Protokół oględzin):

 

            Zbiornik wodny jest wypełniony wodą do poziomu prawie górnego. Wokół zbiornika wybudowana została opaska zabezpieczająca teren na wypadek przesięków wody ze zbiornika. Wzdłuż zbiornika płynie rzeka Supraśl, która została uregulowana. Na rzece wybudowano jaz piętrzący wodę i wpust do zbiornika a pomiędzy zbiornikiem a rzeką wybudowano pompownię, która włącza się z chwilą obniżenia lustra wody.

 

            Zbiornik i teren wokół zbiornika jest zagospodarowany i utrzymany w dobrym stanie przez samorząd Miasta Michałowo.

 

            Jaz piętrzący na rzece Supraśl spełnia także rolę nawadniania użytków rolnych w dolinie rzeki, które  są zmeliorowane i użytkowane rolniczo.

 

            Komisja stwierdza, że zadania zapisane na etapie projektowania i realizacji inwestycji zostały w całości zrealizowane. W zbiorniku wodnym jest zretencjonowana woda w ilości ok. 41 tys. m³ i dodatkowo podwyższony jest poziom wody w rzece Supraśl poniżej jazu.

 

            W czasie kontroli nie stwierdzono uchybień zarówno w procesie uzgodnień i przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia inwestycji jak też na etapie prowadzenia przetargu oraz wykonawstwa.

 

            Proces przygotowania inwestycji jak też jej wykonanie był kontrolowany na istotnych etapach ich realizacji jak przygotowania do przetargu i po przetargu a także po oddaniu do eksploatacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

 

            W dokumentacji technicznej przygotowanej do realizacji inwestycji: Zbiornika małej retencji wodnej w Michałowie barak jest celów rolniczego, chociaż takie cele komisja stwierdziła w czasie oględzin w terenie inwestycji. Zbiornik był zrealizowany zgodnie z  takimi dokumentami jak: „Program małej retencji województwa białostockiego" zatwierdzony w dniu 23 marca 1998 r. oraz „Regionalnego programu operacyjnego nawodnień rolniczych województwa podlaskiego na lata 2007-2013" opracowanego we wrześniu 2007 r.

 

            Komisja stwierdziła na zadaniu inwestycyjnym „Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu na rzece Supraśl", że zadanie w aktualnej sytuacji braku zagospodarowania rolniczego wyspy, służy celom retencyjnym oraz rolniczym jedynie powyżej jazu. Natomiast łąki na wyspie uległy wtórnemu zabagnieniu w wyniku dekapitalizacji urządzeń melioracyjnych i wymagają odbudowie dla przywrócenia ich funkcji. Powinno się dążyć do tego by tego rodzaju inwestycję Marszałek Województwa Podlaskiego wykonując zadania z zakresu administracji rządowej tj. remont mostu z jazem realizować w powiązaniu z jednoczesnym wykonaniem odbudowy rowów melioracji wodnych szczegółowych co zwiększy efektywność inwestycji melioracyjnych.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Panu Robertowi Pawła Żylińskiemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w Księdze kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - pozycja 3/2009

 

Niniejszym informuje się Pana Roberta Pawła Żylińskiego Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o:

•1)      prawie zgłaszania, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;

•2)      prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przy tej odmowie.

 

 

 

Białystok, 2009.10. 07

Robert Żyliński

Dyrektor

Wojewódzkiego Zarządu

Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Białymstoku

/-/

podpis kontrolowanego

Podpisy kontrolujących:

1. Stefan Sołomianko

2. Krystyn Goździkiewicz

 

 

                                                                                                

 

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :

Białystok, 2009.10.07

Robert Żyliński

Dyrektor                                                                               

Wojewódzkiego Zarządu

  Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Białymstoku


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2010-12-08 09:23:49
Data publikacji:  2010-12-08 09:23:49
Data modyfikacji:  2010-12-08 09:27:58 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl