Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25839084   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola koordynowana - Gminna Spółka Wodna w Zbójnej . Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli - GSW Zbójna
Autorzy: Stefan Sołomianko,

 

PROTOKÓŁ  KONTROLI

 

 przeprowadzonej   w   Gminnej   Spółce   Wodnej   w   Zbójnej   im.   „Osowiec   Wyk",  18-416  Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

 

            Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej w Zbójnej im. „Osowiec Wyk" jest Pan Zdzisław Siwik od
3 kwietnia 2006 r., przy czym od jesieni 2005 roku pełnił zastępstwo za zmarłego Przewodniczącego.

 

Kontrolę w dniu 15 listopada 2010 r. prowadzili:

  • Stefan Sołomianko - Przewodniczący zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki  w  Oddziale  Rolnictwa - Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 32/2010 znak: WG.IX.SS.0939-32/2010 z dnia 20.10.2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Geodezji i Rolnictwa;
  • Małgorzata Choroszucho - Członek zespołu kontrolnego, inspektor  w  Oddziale  Rolnictwa - Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 33/2010 znak: WG.IX.SS.0939-33/2010 z dnia 20.10.2010 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Geodezji i Rolnictwa.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie wykorzystania dotacji podmiotowej przydzielonej spółkom wodnym w 2010 r. na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz sprawdzenie danych podanych na 30 lipca b.r., które posłużyły do naliczenia wysokości dotacji zgodnie z bieżącym rozliczeniem.

 

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

•A.     Sprawdzenie przychodów spółki wodnej uzyskanych ze składek bieżących i zaległych, na podstawie ksiąg rachunkowych:

 

Na podstawie Kart kontowych spółki wodnej, suma przychodów ze składek członków spółki wyniosła wraz z innymi dochodami przyjętymi do naliczenia dotacji podmiotowej Wojewody:

 

Na dzień 30 lipca b.r. :

•·         Saldo z 2009 r. ze składek członków spółki                                                                 271,12 zł

•·         Składki bieżące spółki                                                                                                19 685,40 zł

•·         Składki zaległe spółki                                                                                     16 655,40 zł

•·         Składki z Agencji Nieruchomości Rolnych                                                                  - zł

•·         Odsetki od zaległości i koszty upomnień                                                                        26,40 zł

•·         Odsetki bankowe                                                                                                         - zł

•·         Świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym                     1 825,00 zł

•·         R A Z E M                                                                                                        38 463,32 zł

 

W informacji na dzień 30 lipca 2010 r. podanej do naliczenia dotacji podmiotowej Wojewody spółce wodnej podano kwotę 38 463,32 zł.

Na dzień 30 września b.r. :

•·         Saldo z 2009 r. ze składek członków spółki                                                                  271,12 zł

•·         Składki bieżące spółki                                                                                                33 648,40 zł

•·         Składki zaległe spółki                                                                                     24 857,15 zł

•·         Składki z Agencji Nieruchomości Rolnych                                                                  - zł

•·         Odsetki od zaległości i koszty upomnień                                                                      205,64 zł

•·         Odsetki bankowe                                                                                                         - zł

•·         Świadczenia członków spółki w brygadowym systemie wykonawczym                      1 825,00 zł

(przyjęto kwotę z 30.07.2010r. ponieważ roboty - świadczenia członków spółki zostaną rozliczone na koniec roku)

•·         R A Z E M                                                                                                           60 807,31 zł

•B.     Sprawdzenie zakresu wartości robót wykonanych ze składek członków spółki, na podstawie udokumentowanych danych:

 

Wykazane w informacji na dzień 30 lipca 2010 r. wykonanie robót ze składek członków spółki 30 597,59 zł.

 

Wykonany zakres robót na 30 lipca 2010 r. na podstawie udokumentowanych danych 30 597,59 zł.

 

  1. Wyliczenie należnej dotacji podmiotowej Wojewody wg. obowiązujących zasad udzielania dotacji:

 

30 597,59 zł x 6,2029 % (wsp. do naliczenia dot.)  = 1 897,94 zł tj. 1 898 zł

             100 %

 

  • Spółce wodnej udzielono dotacji podmiotowej wojewody w kwocie 1 898 zł.

 

 

  1. Oględziny w terenie prac konserwacyjnych zrealizowanych ze składek członków spółki:

 

Obiekt Zbójna - Popiołki Rów D na którym wykonano konserwację bieżącą na długości 2 200 m. Zrobiono dwukrotne koszenie skarp pasem 2 x 2 - 1,5 m i odkorzuchowano lustro wody pasem 3 - 4 m szerokości. Ogólna wartość wykonanych prac wynosi 2 527,50 zł, przy czym do wartości wykonanych robót wliczono dotację podmiotową Wojewody w kwocie 1 898 zł. Wykonanie robót nie budzi zastrzeżeń. Rów odprowadza wodę z obiektu Zbójna Popiołki Rezerwat Łokieć z ok. 400 ha.

 

            Potwierdzając powyższe dane zawarte w Karcie kontowej oraz wyniki z obserwacji w terenie wykonanych prac konserwacyjnych potwierdzają, że dotacja podmiotowa Wojewody Podlaskiego została wykorzystana na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

Pan Zdzisław Siwik Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Zbójnej im. „Osowiec Wyk", został poinformowany o:

 

•1)      prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole;

•2)      prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.       

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przekazaniem:

  • 1 egzemplarza Przewodniczącemu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Zbójnej im. „Osowiec Wyk";
  • 1 egzemplarz a/a;
  • 1 egzemplarz kserokopii Staroście Powiatu Łomżyńskiego.

 

Kontrola została wpisana z dniu 15 listopada 2010 r. w Księdze Kontroli Gminnej Spółki Wodnej w Zbójnej im. „Osowiec Wyk pod poz. nr 1.

 

Zbójna, 15.11.2010 r.

Zdzisław Siwik

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej

w Zbójnej

/-/

(podpis kontrolowanego)

1.Stefan Sołomianko

2.Małgorzata Choroszucho

(podpis kontrolujących)

 

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :

Zbójna, 15.11.2010 r.

Zdzisław Siwik

Przewodniczący

Gminnej Spółki Wodnej                                                                                           

w Zbójnej                                                                             

 (miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

 


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2010-12-08 10:45:38
Data publikacji:  2010-12-08 10:45:38
Data modyfikacji:  2010-12-08 10:46:32 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl