Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25512859   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola realizacji zadań związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Protokół kontroli problemowej
Autorzy: Krystyn Goździkiewicz, Stefan Sołomianko,

 

 

PROTOKÓŁ  KONTROLI

 

Kontrola problemowa przeprowadzona w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

 

Marszałkiem Województwa Podlaskiego był od 29.05.2007 do 15.01.2008 r. Pan Dariusz Piontkowski a od 15.01.2008 r. jest Pan Jarosław Zygmunt Dworzański.  Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest Pani Elżbieta Filipowicz od dnia 18.07.2007 r. Od dnia 18.03.2009 r. osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym jest Pani Ewa Kulikowska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W Referacie Rybactwa Śródlądowego pracownikami zajmującymi się tą problematyką są:

 

•1.      Pan Piotr Tołwiński - Kierownik Referatu ;

•2.      Pan Maciej Bartosz Kalinowski - Podinspektor.

 

            Kontrolę przeprowadzono w dniach od 9 do 15 grudnia 2009 roku przez:

 

  • Krystyna Goździkiewicza - starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rolnictwa Wydziału Geodezji i Rolnictwa -Przewodniczącego zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 46/09 znak: WG.IX.SS.0939-46/2009   z dnia 7 grudnia 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Geodezji i Rolnictwa;

 

  • Stefana Sołomianko - starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Rolnictwa Wydziału Geodezji i Rolnictwa, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 47/09 znak: WG.IX.SS.0939-47/2009   z dnia 7 grudnia 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Geodezji i Rolnictwa.

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 t.j.) w zakresie: - sprawdzenia zgodności z art. 6 ust. 2a niniejszej ustawy - oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w 2008 i 2009 roku.

 

 

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

 

 

  1. Ustalenie czy opracowano plan kontroli oceny wypełniania przez uprawnionych do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej:

 

Plan   kontroli   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Podlaskiego  zawiera  tylko i wyłącznie plan kontroli jednostek organizacyjnych i osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Województwo zgodnie z § 124 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

Z uwagi na brak planu kontroli obwodów rybackich, kontroli dokonuje się na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (kilka zgłoszeń), w sytuacji gdy w danym obwodzie są stwierdzone przez tą jednostkę nieprawidłowości. Ponadto pracownicy merytoryczni z upoważnienia Marszałka Województwa dokonują wyboru obwodów rybackich do kontroli.

 

Zgodnie  z  art.  6  ust.  2a  ustawy   z  dnia  18  kwietnia  1989 r.  (Dz.  U.  z  2009 r. Nr.189,  poz. 1471 t.j.) o rybactwie śródlądowym Marszałek Województwa, co najmniej raz na trzy lata, dokonuje na podstawie operatu rybackiego i dokumentacji oceny wypełnienia przez uprawnionego  do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Z wyliczenia wynika, że powinno być kontrolowanych rocznie ok. 64 obwodów rybackich a było zrealizowanych 8 ocen łącznie w 2008 i 2009 r.

Zrealizowane oceny:

 

Ocena

data

ocena negatywna

 

Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w Obwodzie Rybackim Jeziora Mozguć w zlewni Rzeki Czarna Hańcza - Nr 20

26.02.2008 r.

Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w Obwodzie rybackim Rzeki Marycha - Nr 23, w części dotyczącej jezior Pomorze, Kaczan i Kunis

18.03.2008 r.

ocena pozytywna

 

Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w Obwodzie Rybackim Jeziora Żubrowo w zlewni Rzeki Czarna Hańcza - Nr 30

08.01.2008 r.

Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w Obwodzie Rybackim Jeziora Sajno Kanał Augustowski - Nr 5

08.04.2008 r.

Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w Obwodzie Rybackim Rzeki Pisa - Nr 2

16.12.2008 r.

Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w Obwodzie Rybackim Jeziora Kamenduł w zlewni Rzeki Szeszupa - Nr 15

12.02.2008 r.

Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w Obwodzie Rybackim Jeziora Sumowo w zlewni Rzeki Szeszupa - Nr 18

07.10.2008 r.

Ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w Obwodzie Rybackim Jeziora Szlamy w zlewni Rzeki Czarna Hańcza - Nr 50

10.08.2009 r

     

 

Przedstawiając powyższe stwierdza się, że Marszałek Województwa Podlaskiego nie w pełni realizuje zadanie ustawowe wynikające z art. 6 ust. 2a. ustawy o rybactwie śródlądowym.

 

Wyjaśnienie Pani Ewy Kulikowskiej Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich (załącznik nr 1 i 4):

 

 

  1. Ustalenie czy opracowano planowane w w/w zakresie zadania:

 

Na terenie województwa podlaskiego (dane z miesiąca stycznia 2009 r.) było 192 obwodów  rybackich  użytkowanych  przez 97 uprawnionych do rybactwa. Od 1 stycznia 2008 r. przeprowadzono 8 ocen wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. i tak w 2008 r. wykonano 7 ocen tj. 3,6 % i w 2009 r. 1 ocenę. W trakcie przeprowadzania są 2 oceny tj. 1,5 % ocen zostanie przeprowadzonych. Oceny były przyjmowane do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 92 poz. 753) w trybie uchwały Zarządu Województwa., a po wejściu niniejszej ustawy jest to ocena Marszałka Województwa. Z 8 dokonanych ocen  (2008 i 2009 r.) 6 było pozytywnych co stanowi 75 % wszystkich ocen za badany okres oraz 2 negatywne 25 %. Kontroli poddano 3 losowo wybrane oceny w tym 1 pozytywną i 2 negatywne skutkujące kierowaniem wniosków o ukaranie 4 uprawnionych do rybactwa na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wśród głównych powodów wydania ocen negatywnych należy wymienić takie jak;

•1)      z  uwagi na nie prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej, do której zobowiązuje art. 6 ustawy o rybactwie śródlądowym, która polega na wykorzystaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nie naruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z ich przyszłym uprawnionym do rybactwa. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nie rozwiązał umowy z dzierżawcą - ocena negatywna bez skutku;

•2)      drugi przypadek negatywnej oceny podano, że działania uprawnionego do rybactwa wskazują na nie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, do której zobowiązuje w art. 6 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, która polega na wykorzystaniu produkcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w sposób nie naruszający interesów uprawnionych do rybactwa w tym samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa o czym został poinformowany Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym wypadku negatywna ocena skutkowała rozwiązaniem umowy dzierżawnej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

 

 

  1. Ocena prowadzonej dokumentacji dotyczącej racjonalnej gospodarki rybackiej:

 

Przyjęta procedura dokonywania ocen jest właściwa, tak więc sporządzano następujące dokumenty.:

•-               zawiadomienie o tym, że zostanie dokonana ocena wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w danym obwodzie;

•-               po otrzymaniu dokumentacji od uprawnionego do rybactwa i ich analizie następują wezwania do uzupełnienia dokumentacji lub złożenia wyjaśnień;

•-               w następnej kolejności sporządza się protokół ze sprawdzenia;

•-               Zarząd Województwa Podlaskiego dokonywał oceny uchwałą a po zmianie ustawy Marszałek Województwa Podlaskiego dokonywał oceny;

•-               o wynikach oceny powiadamiano Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;

•-               po ocenie pozytywnej z zaleceniami następuje rozliczenie z realizacji zaleceń w terminie wskazanym w ocenie;

•-               przy ocenie negatywnej następowało wszczynanie procedury związanej z kierowaniem wniosku o ukaranie uprawnionego do rybactwa.

Dokumentacja z tego zakresu jest prowadzona w sposób uporządkowany i przejrzysty z dochowaniem należytej staranności.

 

 

  1. Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych na podstawie dokumentacji i ewentualnego wyjazdu w teren.

 

Przy ocenie negatywnej były podejmowane takie działania jak wystąpienia do Dyrektora RZGW w Warszawie w sprawie rozwiązania umowy rybackiego użytkowania w przypadku potwierdzenia nieracjonalnej gospodarki rybackiej oceną Zarządu Województwa Podlaskiego. Było również spotkanie z Dyrektorem RZGW w Warszawie (protokół ze spotkania -załącznik nr 2), na którym dyskutowano nad ustawą Prawo wodne. Sejmik Województwa Podlaskiego wypracował stanowisko w sprawie projektu zmian Prawa wodnego z dnia 29.12.2008 r. w sprawie wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (art.6 ust.2a o rybactwie śródlądowym). W ustawie Prawo wodne w art. 13 ust. 7 jest zapis, który nie obliguje Dyrektora RZGW do rozwiązywania umów w przypadku nie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej potwierdzonej oceną Zarządu-Marszałka Województwa. Sejmik Województwa Podlaskiego w celu zmiany niniejszego przepisu prawa wystosował stanowisko dotyczące zmian w ustawie Prawo wodne prowadzących do obligatoryjnego rozwiązania umowy rybackiego użytkowania w przypadku nie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej potwierdzonej oceną Zarządu-Marszałka Województwa. W/w. stanowisko z podpisem Przewodniczącego zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (załącznik nr 3).

 

Marszałek Województwa Podlaskiego wydaje na wniosek osób ubiegających się w oddanie  w użytkowanie obwodu rybackiego zaświadczenia, w których ustosunkowuje się, że dokonał oceny i ocena jest negatywna lub pozytywna a także, że ocena nie była wykonana. Dokumentu tego wymaga Dyrektor RZGR w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Dowodem na realizację zaleceń jest rekontrola w przypadku obwodu rybackiego rzeki Marycha nr 23 w wyniku nie zrealizowania zaleceń przeprowadzonej pozytywnej oceny skutkującej oceną negatywną i skierowaniem wniosku o ukaranie uprawnionych do rybactwa.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na zapytanie o łamanie prawa odnośnie zawierania umów z wieloma dzierżawcami na dany obwód rybacki wyjaśniał, że umowy zostały podpisane przez Agencję Nieruchomości Rolnej i są obowiązujące. Kontrolowany poinformował, że aktualnie RZGW w Warszawie podpisuje umowy z wieloma dzierżawcami na dany obwód czym łamie zapis art. 12 ust. 5 ustawy o rybactwie śródlądowym.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Panu Jarosławowi Zygmuntowi Dworzańskiemu Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Sekretarza Województwa Podlaskiego - pozycja  38.

 

Załączników szt. 4

 

Białystok, 2009.12.21

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Piotr Tołwiński

......................................

podpis kontrolowanego

Krystyn Goździkiewicz, Stefan Sołomianko

................................                         podpis kontrolujących

 

 

 

 

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :

Białystok, 2009.12.21

Jarosław Zygmunt Dworzański  Marszałek Województwa Podlaskiego

Mieczysław Kazimierz Baszko  Członek Zarządu Województwa podlaskiego

.......................................................................................

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2010-12-08 11:54:52
Data publikacji:  2010-12-08 11:54:52
Data modyfikacji:  2010-12-08 11:56:23 


Informacja byla modyfikowana.
 

Poprzednie wersje informacji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl