Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25352107   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola sprawdzająca Starostwa Powiatowego w Łomży. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PROTOKÓŁ

z  kontroli  sprawdzającej

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Łomży,

REGON - 450669826,

zwanym w dalszej treści "Starostwem".

 

Starostą Łomżyńskim jest Pan Wojciech Kubrak powołany na to stanowisko uchwałą Nr I/4/02  Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 listopada 2002r.

 

Kontrolę przeprowadził w dniu 12 maja 2004r. pracownik Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Marek Liberadzki - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie  upoważnienia  do  kontroli  Nr  PS.VI.0939/182/04  z  dnia  04.05.2004r.   wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

 

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli pod poz. 1.

 

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

-         Pan Wojciech Dzierzgowski - Sekretarz Powiatu,

-         Pani Anna Archacka - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia,

-         Pan Edward Jarota - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Celem kontroli było sprawdzenie:

 

Realizacji przez starostę zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,   świadczenia pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie rent i emerytur oraz   analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych, a także organizacja na  terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski wynikających z art. 73. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz o niektórych  osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity z 2002r.  Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

 

Przedmiotowy  i  podmiotowy  zakres  kontroli.

 

Zgodnie z § 4 ust. 3 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia  29  grudnia  1998r.  powiat  wykonuje  zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.  

Według struktury organizacyjnej Starostwa określonej w Regulaminie Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Łomży będącym załącznikiem do uchwały Nr V/21/99 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11.02.1999r. w § 17 ust. 2 pkt 17 zadanie: organizowania na terenie powiatu obchodów  rocznic  związanych  z  walkami  o  niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego zapisane jest w zadaniach  Wydziału  Oświaty, Kultury i Zdrowia.

            W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży  będącym załącznikiem do uchwały Nr 6/7/99 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 stycznia 1999r. w § 4 ust. 1 w pkt 4 realizację zadań wynikających z art. 73 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 cytowanej ustawy  o  kombatantach  przypisano  Powiatowemu   Centrum   Pomocy   Rodzinie  w  Łomży w brzmieniu: "Centrum wykonuje określone ustawami zadania w zakresie pomocy kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu  powojennego.

 

Ustalenia  z  kontroli.

 

W  toku  kontroli  ustalono, iż w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia zadanie wynikające z art. 73. 1 pkt 2 ustawy o kombatantach oraz o niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego przypisano w pkt 17 do zakresu Pani Anny Archackiej - naczelnika wydziału w brzmieniu: "organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic  związanych  z  walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego". W prowadzonej w wydziale teczce znajduje się dokumentacja dotycząca realizacji tego zadania.

 W  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Łomży zadania wynikające z ustawy o  kombatantach,  zapisano  w  zakresie  zadań  Pani  Urszuli Szlichty - pracownika socjalnego. W teczce prowadzonej w PCPR - PCPR 8282 zatytułowanej "pomoc kombatantom" znajduje się dokumentacja z lat 2002, 2003 i 2004 podejmowanych przez PCPR działań w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o kombatantach. Jak oświadczył  kierownik  PCPR,  Centrum  stale  współpracuje  z   organizacjami   kombatanckimi i w miarę potrzeb i możliwości finansowych udziela członkom związków kombatanckich stosownej pomocy przy sporządzaniu pism, umożliwia korzystanie z samochodu służbowego, zaopatruje w druki i materiały piśmienne.

 

O ustaleniach zawartych w niniejszym protokole poinformowano Pana Wojciecha Dzierzgowskiego i Pana Edwarda Jarotę.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz po podpisaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej pozostaje w aktach Starostwa Powiatowego w Łomży, natomiast drugi w aktach Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do wniesienia uwag do ustaleń z kontroli zawartych w protokóle w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

 

 

 

 

 

/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/                          /podpis osoby kontrolującej/

 

   Wojciech Kubrak                                                              Marek Liberadzki  

             Starosta Łomżyński                                                      starszy inspektor wojewódzki

 

 

 

 

 

Białystok, 14 czerwca 2004 r.

 

 

 

 

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-07-22 00:00:00
Data publikacji:  2004-07-22 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-07-22 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl