Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147724   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKKI

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9 - przeprowadzonej w dniach 21 i 22 czerwca 2004 roku, REGON 000304674

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku jest prowadzony przez miasto Białystok. Adres Domu: 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 9. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku jest Pan Janusz Kozłowski. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Kontrolę przeprowadziły - Mieczysława Nartowicz - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 213 z dnia 19 czerwca br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiot kontroli:

1/ przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach,

2/ stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców

w okresie od 01.01.2003 r. do 31.05.2004 r.

Wykaz podstawowych aktów prawnych:

1.      Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.).

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej  (Dz. U. Nr  82  poz. 929).

Ustalenia kontroli

I.                   Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach.

Zgodnie z § 8 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku zatwierdzonego uchwałą Nr 270/1822/01 Zarządu Miasta Białegostoku z dnia 15 października 2001 roku, zakres praw i obowiązków mieszkańców Domu określa załącznik do w/w regulaminu. Nowo przyjętych mieszkańców pracownik socjalny zapoznaje z Domem, współmieszkańcami oraz z prawami i obowiązkami, których przyjęcie do wiadomości i przestrzegania potwierdzają oni na piśmie. Oświadczenie znajduje się w aktach osobowych mieszkańca. Ponadto prawa i obowiązki wywieszone są na tablicy ogłoszeń, na każdym piętrze Domu.

Zgodnie z cytowanym regulaminem mieszkaniec Domu ma prawo do:

1)      ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

2)      samorządowego organizowania się w celu reprezentowania interesów mieszkańców Domu i uczestnictwa w pracach samorządu,

3)      udziału w terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej lub w pracowniach terapii,

4)      korzystania z punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej, a także możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej,

5)      udziału w uroczystościach świątecznych i okazjonalnych oraz w imprezach kulturalnych i turystycznych,

6)      trzech posiłków dziennie, z możliwością wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,

7)      spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby całkowitego karmienia,

8)      korzystania z podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi dostępnych przez całą dobę,

9)      pokoju mieszkalnego wyposażonego w: łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną oraz odpowiednią liczbę wyprowadzeń elektrycznych,

10)  otrzymywania odzieży i obuwia odpowiedniego rozmiaru, dostosowanego do pory roku, utrzymanego w czystości i wymienianego w razie potrzeby (odzież całodzienną, odzież zewnętrzną, bieliznę dzienną, bieliznę nocną, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe),

11)  otrzymywania osobistych środków czystości, przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej: w miarę potrzeby: mydła, pasty i szczoteczki do mycia zębów oraz środków piorących, dla mężczyzny przyborów do golenia, ręczników, pościeli - zgodnie z możliwościami finansowymi Domu,

12)  korzystania z pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w tym opieki lekarskiej włącznie ze specjalistyczną zgodnie z przepisami ubezpieczenia zdrowotnego,

13)  korzystania z niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

14)  zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

15)  utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,

16)  bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

17)  wsparcia finansowego, w miarę możliwości, na niezbędne przedmioty osobistego użytku,

18)  organizowania czasu wolnego według własnego uznania,

19)  składania skarg i wniosków,

20)  okresowego przebywania poza Domem, po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem i nie ponoszenia odpłatności w tym okresie - do 30 dni w roku kalendarzowym,

21)  regularnego kontaktu z Dyrektorem Domu w określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,

22)  pogrzebu zgodnie z wyznaniem i wolą zmarłego mieszkańca Domu.

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:

1)      zachowanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, nie naruszając praw innych mieszkańców do bezpiecznego, godnego życia i praw personelu do realizacji obowiązków zawodowych,

2)      przestrzeganie obowiązującego w Domu Regulaminu i zarządzeń,

1)      ponoszenie opłat za pobyt w Domu,

2)      dbać o mienie Domu, a zwłaszcza pozostające w bezpośredniej dyspozycji mieszkańca,

3)      przestrzeganie ustalonych godzin spożywania posiłków: w godzinach podanych do wiadomości w ogólnodostępnym miejscu,

4)      palenie tytoniu jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,

5)      dbać o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, ład i porządek w miejscu zamieszkania i innych pomieszczeniach dostępnych mieszkańcowi,

6)      niezwłoczne powiadamianie pracowników Domu o zauważeniu awarii, uszkodzeniach sprzętu lub innych zagrożeń,

7)      nie gromadzenie łatwo psującej się żywności,

8)      uzyskanie zgody w przypadku wnoszenia na teren Domu sprzętu i urządzeń, zamiaru dokonywania zmian w miejscu zamieszkania i otoczeniu,

9)      informowanie pracownika socjalnego, pielęgniarki lub opiekunki o zamiarze nie nocowania w Domu,

10)  w przypadku wyjazdu z Domu podania pracownikowi socjalnemu, pielęgniarce lub opiekunce miejsca pobytu z adresem,

11)  przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 6.00,

12)  przestrzeganie przepisów BHP i ppoż,

13)  ponoszenie opłat za umyślne zniszczenie mienia Domu, w szczególności dotyczy przypadków niszczenia mienia  pod wpływem alkoholu.

Po przeanalizowaniu powyższych praw i obowiązków mieszkańców należy stwierdzić, że zapis zawarty w pkt. 11 - prawo mieszkańca do "otrzymywania osobistych środków czystości, przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej: w miarę potrzeby: mydła, pasty i szczoteczki do mycia zębów oraz środków piorących, dla mężczyzny przyborów do golenia, ręczników, pościeli - zgodnie z możliwościami finansowymi Domu", jest sprzeczny z rozporządzeniem MPiPS w sprawie domów pomocy społecznej. Osobiste środki czystości i przybory toaletowe, Dom powinien zapewnić bez względu na możliwości finansowe, gdyż jest to jeden ze standardów w zakresie usług zaspokajających potrzeby bytowe mieszkańców.

Przestrzeganie praw mieszkańców

Ad. 1)

Pracownicy Domu nie naruszają życia prywatnego mieszkańców. Przed wejściem do pokoi pukają. W codziennym komunikowaniu się używają zwrotów grzecznościowych Pan/Pani. Mieszkańcy mogą swobodnie poruszać się po posesji Domu i wychodzić na zewnątrz. W ciągu dnia bramka wejściowa otwarta jest od 600 do godziny 2200. W godzinach nocnych nad bezpieczeństwem i porządkiem na terenie Domu czuwają dozorcy. Mieszkańcy, wychodząc poza teren Domu, zgłaszają swoje wyjście dyżurującej pielęgniarce, która odnotowuje zgłoszenie w raporcie. Osoby odwiedzające mieszkańców nie zgłaszają do nikogo swojego przyjścia, bezpośrednio idą do odwiedzanego mieszkańca.

Ad. 2)

Zgodnie z protokołem ze spotkania mieszkańców w dniu 18 lutego 2000 roku w Domu został wybrany samorząd mieszkańców w składzie 6 osób: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz i 3 członków. Zebrania samorządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Na spotkaniach omawiane są sprawy dotyczące społeczności, organizowania imprez okolicznościowych i uroczystości. Ze spotkań spisywane są protokoły. Skład samorządu wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.

Ad. 3) 4), 5), 14), 18), 22)

W Domu prowadzone są różnorodne formy terapii zajęciowej. Zajęcia prowadzą wspólnie instruktor kulturalno-oświatowy (zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz instruktor terapii zajęciowej zatrudniony na ½ etatu. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, muzycznych, sportowych, oraz w kołach zainteresowań: literackie - koło żywego słowa i sportowe. W 2004 roku dodatkowo w Domu uruchomiono pracownię gospodarstwa domowego, w której mieszkańcy wspólnie przygotowują dania na imieniny współmieszkańców oraz różne potrawy.

W ramach organizowanych zajęć mieszkańcy przygotowują się do wyjazdów na konkursy i spotkania integracyjne. W Domu działa zespół muzyczny "ŚWIERKI", w skład którego wchodzi 11 mieszkańców. Zespół uczestniczy w przeglądach i konkursach organizowanych przez inne domy pomocy społecznej oraz inne instytucje. Mieszkańcy wyjeżdżają również na plenery malarskie, spotkania z poezją. W 2003 roku 10 mieszkańców wyjechało do kina oraz do Teatru Lalek. Jedna mieszkanka uczestniczy w spotkaniach klubu literackiego przy Politechnice Białostockiej. Łącznie z proponowanych zorganizowanych zajęć korzysta około 50 mieszkańców. Z prowadzonych zajęć instruktor kulturalno-oświatowy prowadzi zeszyt, w którym odnotowuje jakie zajęcia zaproponował mieszkańcom. Brak informacji, kto uczestniczył w poszczególnych zajęciach oraz jakie efekty przynosi prowadzona terapia. W Domu założona jest kronika, którą prowadzi instruktor kulturalno-oświatowy.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania codziennie w godzinach 1330 - 1430 z punktu bibliotecznego. Punkt biblioteczny prowadzi pracownik k-o. Na potrzeby Domu prenumerowana jest codzienna prasa tj. Gazeta Współczesna, Kurier Poranny oraz tygodnik Przyjaciółka. Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do przepisów prawa. Obowiązujące akty prawne dostępne są u pracowników socjalnych  oraz w sekretariacie.

Raz w tygodniu lub w razie potrzeby pracownik kulturalno-oświatowy organizuje w Domu spotkania integracyjne z mieszkańcami. Na spotkaniach omawiane są sprawy osobiste lub dotyczące zajęć i funkcjonowania w Domu.

Opiekę duszpasterską sprawują dwaj kapelani wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego, zatrudnieni na ½ etatu. Dom zapewnia zmarłym mieszkańcom pochówek zgodnie z ich wolą i wyznaniem. W 2003 r w Domu były 22 pogrzeby (pochówkiem 9 osób zajmował się Dom), w 2004 - 8 (Dom zajmował się pochówkiem dwóch osób). Zmarli mieszkańcy chowani są na cmentarzu miejskim w Białymstoku. Mieszkańcy Domu uczestniczą w nabożeństwach pogrzebowych Domu oraz raz w roku (listopad) porządkują i odwiedzają groby.

Ad. 6), 7), 8)

Dom zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie, wydawane w dwugodzinnym przedziale czasowym tj. śniadanie w godz. 800 -1000, obiad w godz. 1300 - 1500, kolacja w godz. 1800 - 2000 (informacja wywieszona jest na tablicach ogłoszeń na każdej kondygnacji) oraz całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. W kuchence pomocniczej znajduje się masło, chleb, kompot. Mieszkańcy spożywają posiłki w stołówce, w pokojach mieszkalnych lub w razie potrzeby są karmieni. Na zlecenie lekarza przygotowywane są diety. W dniu kontroli 101 mieszkańców miało zalecone następujące diety: lekkostrawna - 40 osób, cukrzycowa - 18 osób, wysokobiałkowa - 1osoba, trzustkowa - 14 osób, wątrobowa - 24 osoby, dieta mix - 4 osoby. Dwanaście osób wymaga karmienia.

Ad. 9), 10), 11), 17)

Pokoje mieszkalne wyposażone są w tapczany, szafki przyłóżkowe, stół, krzesła. Posiadają odpowiednią liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Pracownik socjalny przed przyjęciem mieszkańca do Domu prosi rodzinę o przywiezienie ubrań mieszkańca i niezbędnych osobistych rzeczy. W przypadku braku odzieży lub obuwia mieszkańcy sami lub z pracownikiem Domu kupują potrzebne rzeczy z własnych środków. W przypadku braku środków finansowych Dom zapewnia stosowną odzież oraz osobiste środki czystości i przybory toaletowe. Odzież prana jest w pralni. Przed zdaniem do prania jest znakowana i wpisywana w zeszycie na oddziałach, dzięki czemu ponownie wraca do danego mieszkańca.

Ad. 12), 13)

Dom zapewnia całodobową opiekę. Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców świadczy 19 pielęgniarek, 2 opiekunki i 29 pokojowych, które pracują w systemie czterozmianowym tj. w godzinach od 700 do 1500, od 7 00 do 1900, od 1100 do 1900, od 1900 do 700. Dwóch pracowników socjalnych pracuje codziennie w godzinach 730-1530.

Najmłodszy mieszkaniec Domu ma 28 lat, najstarszy - 104, średnia wieku mieszkańców wynosi 72 lata. Ośmiu mieszkańców jest ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla dwóch mieszkańców opiekunami prawnymi są pracownicy socjalni Domu, dla pozostałych - członkowie rodziny. Postanowieniem sądu w DPS umieszczono 5 osób.

Jak wynika z wyjaśnień lekarza Domu stan zdrowia mieszkańców jest bardzo zróżnicowany - u 80% mieszkańców można stwierdzić choroby układu krążenia oraz inne choroby związane z wiekiem. Całkowitej opieki wymaga 38 mieszkańców, są to głównie osoby leżące. Wśród mieszkańców około 70 osób porusza się przy pomocy wózków oraz kul i chodzików. W trakcie kontroli ustalono, że w 2004 roku dwa razy zastosowano przymus bezpośredni w postaci użycia kaftana bezpieczeństwa w celu odwiezienia mieszkanek do szpitala psychiatrycznego. Jak wynika z wyjaśnień kierownika oddziału, mieszkanki te to osoby z chorobą psychiczną. Kontrolowany Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, osoby chore psychicznie nie powinny przebywać w tego typu domu.

Opiekę medyczną w Domu zapewnia lekarz rodzinny - zatrudniony w DPS na cały etat oraz lekarz psychiatra - zatrudniony na ½ etatu, który w Domu jest w poniedziałki, środy w godzinach 1400-1700 oraz piątki w godzinach 1400-1800.

Lekarz rodzinny na bieżąco przeprowadza badania mieszkańców, utrzymuje stały kontakt z lekarzami rodzinnymi poszczególnych mieszkańców oraz z poradniami, z usług których mieszkańcy Domu korzystają. Lekarz rodzinny, zatrudniony w Domu, zleca badania oraz kieruje w uzasadnionych przypadkach do szpitala, ponadto na bieżąco monitoruje zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia usprawniające w stosunku do poszczególnych mieszkańców. Lekarz Domu zajmuje się sprawami dofinansowania do sprzętu ortopedycznego i skierowania na turnusy rehabilitacyjne.

Ad. 15), 20)

Osobami odpowiedzialnymi w Domu za podtrzymywanie kontaktów mieszkańców z rodzinami są pracownicy socjalni. Przed przyjęciem do Domu nowego mieszkańca pracownik socjalny kontaktuje się z zespołem pracowników socjalnych pracującym w rejonie w którym mieszkaniec zamieszkiwał i wspólnie omawiają sytuację rodzinną mieszkańca. W przypadku, gdy po zapoznaniu się z aktami mieszkańca stwierdza się, że przyszły mieszkaniec powinien zostać umieszczony w innym typie domu pomocy społecznej wówczas pracownik socjalny razem z lekarzem wyjeżdżają do środowiska w celu poznania mieszkańca i jego środowiska.

Średnio około 50% mieszkańców ma stały kontakt z rodziną, są oni odwiedzani przez poszczególnych członków rodziny przynajmniej raz w miesiącu. Z informacji pracownika socjalnego wynika, że rodziny około 30 mieszkańców nie życzą sobie żadnego kontaktu z mieszkańcem. Pozostali mieszkańcy utrzymują okazjonalny kontakt z osobami bliskimi, głównie z okazji świąt. Na święta roczne do domów rodzinnych zabieranych jest około 10 mieszkańców. Pracownicy socjalni pomagają mieszkańcom w pisaniu i czytaniu listów oraz ich wysyłaniu. Ponadto przed wejściem do Domu zamontowana jest skrzynka pocztowa. Dla utrzymania kontaktu telefonicznego zamontowane są w Domu dwa aparaty telefoniczne. Odwiedziny osób odwiedzających odbywają w pokojach mieszkalnych lub na świetlicy. Pracownicy socjalni świadczą także, mieszkańcom potrzebną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Załatwiają sprawy w zakresie zakupów codziennych i odzieży, spraw rentowych.

Ad. 16)

Wszyscy mieszkańcy mają własne środki finansowe, są to: renta socjalna, zasiłek stały wyrównawczy, emerytury i renty. Pieniądze przechowywane są na koncie depozytowym. Osobą odpowiedzialną za depozyty jest pracownik socjalny, który prowadzi ewidencję rozchodów i przychodów mieszkańców w "Książce depozytów mieszkańców", która zawiera następujące rubryki: liczba porządkowa, nazwisko i imię mieszkańca, data urodzenia, data przyjęcia depozytu, kwota depozytu, data wydania depozytu, rodzaj przedmiotu jego wartość, podpis mieszkańca oraz książkę kontową. Przed pobraniem pieniędzy z depozytu mieszkaniec składa wniosek o wypłacenie pieniędzy. Mniejsze kwoty wypłacane są codziennie, natomiast jeżeli chce pobrać większą kwotę wówczas wniosek wypełnia dwa dni wcześniej. Jeśli mieszkańcowi pozostają drobne pieniądze po pobraniu z depozytu może je przechować w kasecie u pracownika socjalnego.

Ad. 19), 21)

Mieszkańcy mają zapewnioną możliwość zgłaszania swoich skarg i wniosków. Dyrektor Domu w w/w sprawach przyjmuje w poniedziałki w godzinach 1000 - 1100 oraz w czwartki godzinach od 1400 do 1500. Informacja taka wywieszona jest na tablicy ogłoszeń na każdym piętrze. Ponadto w grudniu w 2001 r. w Domu założona została książka skarg i wniosków. Do dnia kontroli nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek.

I.                   Stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców.

Zarządzeniem Nr 20a/2000 z dnia 26 października 2000r. Dyrektor domu powołał 14 zespołów terapeutyczno- opiekuńczych. Imienne skład tych zespołów określił załącznik do tego zarządzenia. Aneksem Nr 1 z dnia 15.12.2003r a następnie Aneksem Nr 2 z dnia 31.03.2004 r, (wszedł w życie 01.04.2004r.), do wyżej cytowanego zarządzenia Dyrektor Domu powołał 19 zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, w skład których weszły: pielęgniarki, lekarze, pracownicy socjalni, instruktor terapii zajęciowej, instruktor kulturalno-oświatowy, technik fizjoterapii, opiekunki i pokojowe. W załączniku Nr 1 do cytowanego wyżej zarządzenia określony został wykaz pracowników pierwszego kontaktu wraz z podopiecznymi na poszczególnych oddziałach. Natomiast w kolejnym Załączniku Nr 1 do tegoż samego zarządzenia określono skład zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Załącznik Nr 2 do zarządzenia stanowi rejestr indywidualnych planów wspierania mieszkańców.

Dokumentacja regulująca powołanie zespołów terapeutyczno-opiekuńczych nie jest spójna ze sobą. Kolejne załączniki dotyczące wykazu pracowników pierwszego kontaktu, składu zespołów terapeutyczno-opiekuńczych, rejestru indywidualnych planów mieszkańca nie wynikają z zarządzenia do którego zostały utworzone.

Jak wynika z informacji uzyskanych od kierowników oddziałów, zespoły terapeutyczno-opiekuńcze w celu omówienia aktualnej sytuacji mieszkańca i wytyczenia kolejnych celów pracy zbierają się co pół roku, natomiast członkowie danego zespołu na bieżąco wymieniają się uwagami i spostrzeżeniami o mieszkańcach. Nie jest prowadzona dokumentacja z posiedzeń zespołów.

Pracownik pierwszego kontaktu w stosunku do nowoprzybyłego mieszkańca, po miesięcznym okresie obserwacji, opracowuje plan i zakłada cele pracy. Pracownikami pierwszego kontaktu jest 17 pielęgniarek i 2 opiekunki. Każda ta osoba jest pracownikiem pierwszego kontaktu dla średnio 8-10 osób. Mieszkaniec może poprosić o zmianę pracownika pierwszego kontaktu, takich przypadków do dnia kontroli nie odnotowano.

Dla wszystkich mieszkańców opracowano indywidualne plany wspierania mieszkańca. Dla 8 osób nowoprzyjętych plany są w trakcie opracowywania ( Załącznik Nr 1) Jak wynika z wyjaśnień pracowników pierwszego kontaktu, plany uzgadniane są z mieszkańcami. Brak jest zapisów potwierdzających, że mieszkaniec zapoznał się z założonymi w stosunku do niego oddziaływaniami. Założone w planach cele opieki są adekwatne do opisu zasobów mieszkańca W planach niewiele miejsca poświęcono kontaktom mieszkańców z rodzinami oraz nie przewidziano działań w celu ich podtrzymania. Nie we wszystkich planach oceny efektów poszczególnych usług zostały opatrzone datami. Ponadto "ogólne oceny realizacji planów" wielokrotnie zostały opatrzone kilkoma datami, co nie pozwala stwierdzić kiedy właściwie dana ocena została dokonana. Nie jest to spójne z ocenami poszczególnych sfer, gdzie podejmuje się próby modyfikacji planu i proponowanych oddziaływań.

Dokonano wpisu do książki kontroli DPS pod pozycją 3/2004.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku. W przypadku, gdy dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku nie zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi zawartymi w protokole, może złożyć do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia jego podpisania pisemne wyjaśnienia, co od zawartych w protokole ustaleń.

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Feszler

2/ Mieczysława Nartowicz

7 lipiec 2004r. Janusz Kozłowski

(data i podpis dyrektora Domu)


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  27.07.2004 00:00:00
Data publikacji:  27.07.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  27.07.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl