Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329061   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola w Rosyjskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Białystok 30.11.1999

Protokół

z kontroli doraźnej Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego

w Białymstoku

Temat kontroli:

Prawidłowość wykorzystania przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Białymstoku przyznanych w 2003 r. środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa (części 83 poz.8) na realizację projektu „Spotkajmy się”.

Jednostka kontrolowana:

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Białymstoku, ul. Skłodowska 8 m.37, 15-097 Białystok, REGON 050266549, NIP 542-25-37-802.

Kontrola przeprowadzona została przez:

Grażyna Małaszyńska -starszy inspektor wojewódzki w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi,

Izabela Senderacka -inspektor w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/03 z dnia 12 grudnia 2003r. Kontrolę przeprowadzono w dniu 5 stycznia 2004 r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Halina Romańczuk - Prezes Zarządu Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Białymstoku, obejmująca powyższe stanowisko od 1993 r.

Kontrolerom wyjaśnień udzielał:

Pan Andrzej Romańczuk - Sekretarz Rosyjskiego Stowarzyszania Kulturalno-Oświatowego w Białymstoku.

Kontrola wydatkowania środków miała wykazać czy:

- przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z:

  • ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.),

  • ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

- wydatkowanie środków z rezerwy celowej było zgodne z kalkulacją wnioskowanej kwoty zawartej w uzasadnieniu wniosku o przyznanie środków z rezerwy celowej uwzględniając postanowienia Zespołu Przygotowawczego Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 9 maja 2003 r.

- wydatkowane kwoty na realizację projektu „Spotkajmy się” są ujęte w dokumentacji finansowej.

Ustalenia:

Decyzją Ministra Finansów z dn. 15 maja 2003 r. Nr OF3/1959/2003 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2003 r., zwiększono wydatki w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2003 r. o kwotę 37.150,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w dz. 750-Administracja publiczna, rozdz. 75011§2820.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (część 83 poz.8) przeznaczone były na pokrycie kosztów działań w ramach kampanii przedreferendalnej na realizację projektu „Spotkajmy się” dla jednostki realizującej tj. Biura Integracji Europejskiej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powyższą kwotę przekazano Rosyjskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu w Białymstoku na podstawie umowy zawartej w dniu 16 maja 2003r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim reprezentowanym przez Panią Ewę Stachowicz, Dyrektora Biura Integracji Europejskiej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, a Rosyjskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym w Białymstoku reprezentowanym przez Panią Halinę Romańczuk - Prezesa Zarządu i Pana Andrzeja Romańczuka - Sekretarza Zarządu.

Pismem IE.I.0730.26-88-20/03 z dn. 22 maja 2003 r. Wojewoda Podlaski poinformował Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Białymstoku, że Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej w dn. 9 maja 2003 r., zaakceptował wniosek z rezerwy celowej przeznaczonej na koszty integracji z UE dotyczący projektu „Spotkajmy się” na łączną kwotę 37.150,00 zł. oraz że koszty osobowe należy zredukować do finansowania jedynie konsultacji naukowych i wykładowców (łącznie 2.650,00 zł.), koszty transportu do 1.500,00 zł., przejazdy dodatkowe, ksero materiałów i dokumentację fotograficzną do 0,00zł.

Pismem Nr 199/07/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Białymstoku dostarczyło do Biura Integracji Europejskiej PUW sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji powierzonego zadania. W związku z tym, że dostarczona dokumentacja była niepełna Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Białymstoku zostało zobowiązane do jej uzupełnienia. Pełną dokumentację przedłożono w dniu kontroli tj. 5 stycznia 2004r.

Na podstawie przedstawionych faktur stwierdzono, że realizację konferencji w Augustowie oraz usługi transportowe na terenie Augustowa zrealizowała firma MARINEX , ul. Hoża 4, 16-300 Augustów, która wystawiła dwie faktury:

- Faktura VAT nr FR/76/2003 z dnia 09.06.03 na kwotę 27.000,00 zł. za organizację konferencji,

- Faktura VAT nr FR/77/2003 z dnia 10.06.03 na kwotę 500,00 zł. za usługi transportowe na terenie Augustowa.

Z opisu merytorycznego faktury nr FR/76/2003 wynika, że z kwoty brutto 27.000,00 zł. zawartej na fakturze wydatkowano z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę 20.251,04 zł. na następujące rodzaje wydatków:

- noclegi (15.270,00 zł.)

- wyżywienie (4.481,04 zł.)

- sala konferencyjna (500,00 zł.)

Z wyjaśnień Pana Andrzeja Romańczuka wynika, że jednostka kontrolowana nie dysponuje dokumentami źródłowymi na podstawie, których firma MARINEX określiła wysokość kwoty za organizację konferencji na fakturze Nr FR/76/2003.

Podczas kontroli stwierdzono również, że jednostka kontrolowana nie posiada żadnych dokumentów świadczących o tym, że dokonała rozeznania na rynku w sprawie świadczenia usług dot. organizacji konferencji i usług transportowych. Zlecając firmie MARINEX powyższe usługi Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Białymstoku nie zastosowało żadnej z wymaganych przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego.

Ponadto, w trakcie kontroli ustalono, że środki w wysokości 20.751,04 zł. wydatkowane z rezerwy celowej budżetu państwa na organizację konferencji i usługi transportowe zostały przekazane firmie MARINEX bez zawarcia stosownej umowy.

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono także, że Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Białymstoku opłaciło ze środków przyznanych z rezerwy celowej rachunek na kwotę 300,00 zł. wystawiony w dn. 30 czerwca 2003 r. Jest to rachunek do umowy zlecenia NR 7/05/03 z dnia 10 maja 2003 r. za wykonanie konsultacji i opieki artystycznej projektu „Spotkajmy się”. Z treści postanowień szczegółowych w/w umowy zlecenia wynika, że konsultacje artystyczne dotyczyły opracowania programu kulturalnego, który miał być zrealizowany w ramach projektu „Spotkajmy się ”.

Zgodnie z Postanowieniami Zespołu Przygotowawczego Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 9 maja 2003 ze środków pochodzących z rezerwy celowej mogły być finansowane jedynie koszty osobowe wydatkowane na konsultacje naukowe i wykładowców. Wobec powyższego koszty osobowe przeznaczone na konsultacje artystyczne nie podlegały finansowaniu ze środków pochodzących z tej rezerwy celowej o czym poinformowano jednostkę kontrolowaną w piśmie IE.I.0730-26-88-20/03 z dn. 22 maja 2003 r.

W trakcie kontroli ustalono, że przyznana dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 37.150,00 zł. na realizację projektu „Spotkajmy się” została wykorzystana przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Białymstoku w całości.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień jakie składał przedstawiciel jednostki kontrolowanej kontrolujący ustalili, że:

- jednostka kontrolowana zlecając firmie MARINEX organizację konferencji i świadczenie usług transportowych naruszyła przepisy ustawy z dn. 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.), a w szczególności nie zastosowała art. 4 ust.1 pkt 5 oraz art. 74 tejże ustawy.

- jednostka kontrolowana wydatkowała niezgodnie z przeznaczeniem kwotę 300,00 zł. finansując z rezerwy celowej budżetu państwa koszty osobowe przeznaczone na konsultacje artystyczne, które nie podlegały finansowaniu z tej rezerwy.

Prezes Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Białymstoku poinformowana została o prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz o prawie zgłaszania pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Nie dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli, gdyż jednostka kontrolowana nie posiada takiej książki.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden został przekazany Prezesowi Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Białymstoku.

Data i podpis

Kierownika Podpisy kontrolerów

jednostki kontrolowanej

1.......................... ........... 1.Izabela Senderacka .........................................

2. ................................... 2. Grażyna Małaszyńska

Nie podpisano protokołu bez podania przyczyny


Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2004-08-03 00:00:00
Data publikacji:  2004-08-03 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-08-27 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl