Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328726   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola w Rosyjskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym w Białymstoku. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Izabela Senderecka,

Białystok, 1 lipca 2004 r. BZF.I.0932-3/04

Szanowna Pani

Halina Romańczuk

Prezes Zarządu Rosyjskiego Stowarzyszenia

Kulturalno-Oświatowego

W Białymstoku

Na podstawie art. 91 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15. poz.148 z późn. zm.) oraz stosownie do postanowień umowy w sprawie przygotowania społeczeństwa do kampanii referendalnej dotyczącej przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zawartej w dniu 16 maja 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim reprezentowanym przez Panią Ewę Stachowicz Dyrektora Biura Integracji Europejskiej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku a Rosyjskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym w Białymstoku, zwanym dalej R.S.K.O., reprezentowanym przez Panią Halinę Romańczuk Prezesa Zarządu
i Pana Andrzeja Romańczuka Sekretarza Zarządu Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Białymstoku - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadziło kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych w 2003 r. R.S.K.O środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację projektu „Spotkajmy się”.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli, który nie został podpisany przez jednostkę kontrolowaną bez podania przyczyn.

W trakcie kontroli ustalono, że przekazane środki finansowe na realizację zadania w wysokości 37.150,00 zł. zostały wykorzystane przez R.S.K.O.
w całości, jednak nie w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ustalono, że konferencję w Augustowie w ramach projektu „Spotkajmy się ” oraz usługi transportowe na terenie Augustowa zrealizowała firma MARINEX , ul. Hoża 4, 16-300 Augustów, która wystawiła dwie faktury:

- Faktura VAT nr FR/76/2003 z dnia 09.06.03 na kwotę 27.000,00 zł. za organizację konferencji,

- Faktura VAT nr FR/77/2003 z dnia 10.06.03 na kwotę 500,00 zł. za usługi transportowe na terenie Augustowa.

Z opisu merytorycznego faktury nr FR/76/2003 wynika, że z kwoty brutto 27.000,00 zł. zawartej na fakturze wydatkowano z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę 20.251,04 zł. na następujące rodzaje wydatków:

- noclegi (15.270,00 zł.)

- wyżywienie (4.481,04 zł.)

- sala konferencyjna (500,00 zł.)

Zlecając firmie MARINEX powyższe usługi R.S.K.O. nie zastosowało żadnej z wymaganych przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych form
i trybu postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego.

Kontrolującym nie okazano dokumentów źródłowych na podstawie, których firma MARINEX określiła wysokość kwoty za organizację konferencji na fakturze Nr FR/76/2003.

Środki w wysokości 20.751,04 zł. wydatkowane z rezerwy celowej budżetu państwa na organizację konferencji i usługi transportowe zostały przekazane firmie MARINEX bez zawarcia stosownej umowy.

Powyższe uchybienia naruszają przepisy ustawy z dn. 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U.z 2002 r. Nr 72 poz. 664, z póń. zm.)
a w szczególności art. 4 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 74 tejże ustawy. Ponadto jest to niezgodne z §5 w/w umowy zawartej w sprawie przygotowania społeczeństwa do kampanii referendalnej dotyczącej przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Ustalono także, że R.S.K.O. opłaciło ze środków przyznanych z rezerwy celowej rachunek na kwotę 300,00 zł. wystawiony w dn. 30 czerwca 2003 r. do umowy zlecenia Nr 7/05/03 z dnia 10 maja 2003 r. za wykonanie konsultacji
i opieki artystycznej projektu „Spotkajmy się ”.

Z treści postanowień poszczególnych w/w umowy zlecenia wynika, że konsultacje artystyczne dotyczyły opracowania programu kulturalnego, który miał być zrealizowany w ramach projektu „Spotkajmy się”.

Zgodnie z Postanowieniami Zespołu Przygotowawczego Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 9 maja 2003 ze środków pochodzących z rezerwy celowej mogły być finansowane jedynie koszty osobowe wydatkowane na konsultacje naukowe i wykładowców. Wobec powyższego koszty osobowe przeznaczone na konsultacje artystyczne nie podlegały finansowaniu ze środków pochodzących z tej rezerwy celowej o czym R.S.K.O. zostało poinformowane pismem z IE.I.0730-26-88-20/03 z dn. 22 maja 2003 r.

Zgodnie art. 93 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) oraz z § 6 w/w umowy w sprawie przygotowania społeczeństwa do kampanii referendalnej dotyczącej przystąpienia Polski do Unii Europejskiej środki wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

W związku z powyższym proszę o zwrot kwoty
w wysokości 300,00 zł., wraz z odsetkami liczonymi od dnia 30 maja 2003 r. tj. daty przekazania dotacji z budżetu do dnia zwrotu dotacji na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku NBP Oddział
w Białymstoku Nr 23101010490011402231000000 z dopiskiem zwrot dotacji za 2003 r. w terminie 30 dni od daty otrzymania tego pisma.

Chciałbym ponadto poinformować, że zgodnie z treścią art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15. poz.148 z późn. zm.) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem może skutkować wykluczeniem prawa otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata.

Kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma ma prawo zgłosić na piśmie do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umotywowane zastrzeżenia w spawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Jarosław Worobiej

p.o. Dyrektora Biura Zarządzania

Funduszami Europejskimi

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Białegostoku Pan Ryszard Tur

3


Publikator: Marek Pęksa Data utworzenia:  2004-08-03 00:00:00
Data publikacji:  2004-08-03 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-08-27 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl