Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
26144002   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystapienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.07.03

PS.I.0932/12/ 15 /04

Pan Józef Domaszuk

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Czerewkach

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonej w dniach 13 i 14 lipca br. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie przestrzegania praw mieszkańców, dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach oraz oceny stopnia i efektów realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców w okresie od 01.01.2003r. do 30.06.2004 r. dokonano poniższych ustaleń.

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 277/2001 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Zawarte w Regulaminie prawa gwarantują mieszkańcom w szczególności wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa. Uwzględniają rozwój osobowości, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, dostęp do usług zdrowotnych, udział w terapii zajęciowej. Zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Mieszkańcy z czynnym prawem wyborczym mają zapewniony udział w wyborach powszechnych. W Domu podczas wyborów powszechnych organizowany jest zamknięty okręg wyborczy. W toku kontroli stwierdzono, iż prawa mieszkańców są przestrzegane.

Dyrektor Domu Zarządzeniem Nr 9/2004 z dnia 01.07.2004r. powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy w składzie: kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, kierownik zespołu pielęgniarek, technik fizjoterapii, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych, opiekun, pracownik pierwszego kontaktu.

Pracownik I kontaktu po tygodniu pobytu mieszkańca w Domu opisuje w indywidualnym planie wspierania mieszkańca "Zasoby mieszkańca" tj. informacje o stanie fizycznym, psychicznym, sytuacji rodzinnej, materialnej, umiejętnościach porozumiewania się, zainteresowaniach, aktywności, umiejętności sygnalizowania i zaspokajania potrzeb, szansach i zagrożeniach mieszkańca. Następnie, po miesiącu przebywania mieszkańca w Domu, zbiera się zespół i opracowuje cele pracy w poszczególnych sferach życia mieszkańca.

Na posiedzeniu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego omawiana jest sytuacja średnio 5-15 mieszkańców. Z posiedzeń zespołu sporządzane są sprawozdania zawierające informacje, kto uczestniczył w posiedzeniu, nazwiska mieszkańców, których omawiane były indywidualne plany.

Dla wszystkich mieszkańców opracowano indywidualne plany wspierania mieszkańca. Mieszkańcy zapoznawani są z opracowanymi planami, co potwierdzają swoim podpisem na ostatniej stronie planu. We wszystkich planach określono ogólne cele długoterminowe i krótkoterminowe. Następnie w każdej ze sfer uszczegółowiono te cele oraz określono metody i formy pracy z mieszkańcem oraz rolę osób wspomagających mieszkańca. Okresowa ocena realizacji planu i jego modyfikacja dokonywana jest co pół roku lub zależnie od potrzeb. Ponadto raz w roku zespół dokonuje ogólnej oceny realizacji planu, która nie zawsze odnosi się do wszystkich sfer funkcjonowania mieszkańca. Nie we wszystkich planach cele długoterminowe i krótkoterminowe są modyfikowane adekwatnie do ogólnej oceny planu. W niektórych planach nie zawarto informacji, czy próbowano nawiązać kontakt z członkami rodziny lub jakie w tym zakresie poczyniono ustalenia. Zbyt mało uwagi poświęcono efektom udziału mieszkańców w zajęciach terapii zajęciowej.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli zalecam:

1.      Uszczegółowić dokumentację z posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego o informacje, jakich ustaleń dokonano w stosunku do danego mieszkańca - sukcesywnie.

2.      Prowadzić dokumentację z zajęć terapeutycznych z uwzględnieniem efektów podejmowanych oddziaływań w stosunku do mieszkańca , który uczestniczy w prowadzonej terapii - sukcesywnie.

3.      Modyfikować indywidualne plany wspierania mieszkańca, uwzględniając wszystkie sfery rozwoju psycho-fizyczno-społecznego mieszkańca - sukcesywnie.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie skorzystania z powyższego prawa, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej jest obowiązany w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1.      Starosta Powiatu Białostockiego

2.      Wydział Prawny i Nadzoru

Z up. Wojewody Podlaskiego

Andrzej Kozłowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-08-23 00:00:00
Data publikacji:  2004-08-23 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-08-23 00:00:00 


Informacja byla modyfikowana.
 

Poprzednie wersje informacji:
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl