Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148363   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.07.29

PS.I.0932/12/ 13 /04

Pan Mirosław Kierski

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Kozarzach

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonej w dniach 1 i 5 lipca br. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie przestrzegania praw mieszkańców, dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach oraz oceny stopnia i efektów realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców w okresie od 01.01.2003r. do 30.06.2004 r. dokonano poniższych ustaleń.

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zawarte są w rozdziale VI Regulaminu Organizacyjnego. Zawarte w Regulaminie prawa gwarantują mieszkańcom w szczególności wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa. Uwzględniają rozwój osobowości, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, dostęp do usług zdrowotnych, udział w terapii zajęciowej. Zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz swobodny udział w głosowaniu. Celem zapewnienia mieszkańcom dostępności do informacji o ich prawach, są one zamieszczone na tablicy ogłoszeń, a ponadto nowo przyjmowanych mieszkańców informuje o nich kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego lub pracownik socjalny. W toku kontroli stwierdzono, iż prawa mieszkańców są przestrzegane.

Dyrektor Domu Zarządzeniem Nr 6/2003 z dnia 15 grudnia 2003r. powołał 2 zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, w skład których weszli: kierownik zespołu terapeutyczno -opiekuńczego, rehabilitant, pracownik socjalny, pracownik pierwszego kontaktu, mieszkaniec. Zgodnie z § 5, ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82 poz. 929) w celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług dom

organizuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu. Do zadań tych zespołów należy opracowywanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcem domu ich realizacja. W związku z powyższym mieszkaniec domu nie może zostać powołany w skład zespołu, co nie wyklucza jednocześnie aktywnego współuczestniczenia w realizacji indywidualnego planu.

Członkowie zespołu terapeutyczno - opiekuńczego dokonują oceny realizacji indywidualnego planu wspierania mieszkańca raz na kwartał, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenie zespołu kończy się podpisaniem opracowanego wzoru protokołu z posiedzenia zespołu, o treści: "stwierdza, że dzięki usilnej pracy nad mieszkańcem udało się/nie udało się/częściowo udało się osiągnąć zamierzone cele. Wskazać cele dalej idące i kontynuować pracę z mieszkańcem". Protokoły podpisane są przez członków zespołu, w tym również przez mieszkańca.

Zgodnie z wyżej cytowanym zarządzeniem dyrektora, pracownika pierwszego kontaktu ustala kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego spośród pracowników domu wskazanych przez mieszkańca. Mieszkaniec ma możliwość zmiany pracownika pierwszego kontaktu. Pracownicy Domu są pracownikami pierwszego kontaktu dla średnio 3-6 osób. Pracownikami pierwszego kontaktu są pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, technik fizjoterapii, rehabilitant, pracownik socjalny oraz w stosunku do dwóch mieszkańców pracownikiem pierwszego kontaktu jest kierownik działu gospodarczego. Powołanie w skład zespołu tego pracownika jest nieuzasadnione. Jak sama nazwa sugeruje w skład zespołu terapeutyczno-opiekunczego powinny wchodzić osoby, które zajmują się terapią i opieką. Uzasadnione jest więc by w skład zespołu wchodziły osoby, którzy świadczą te usługi bezpośrednio i są merytorycznie przygotowane do pracy z mieszkańcem.

Dla wszystkich mieszkańców opracowano indywidualne plany wspierania mieszkańca. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy opracowuje plany po 3-6 miesięcznym okresie pobytu mieszkańca w Domu.

Zapisy w planach dotyczące realizacji indywidualnego planu wspierania mieszkańca w niektórych planach się powielają i nie wnoszą żadnych nowych informacji oraz nie odnoszą się do założonych celów i zmieniającej się sytuacji mieszkańca. Ponadto w analizowanych planach dużo uwagi poświęcono oddziaływaniom w zakresie higieny osobistej, gdzie ocena generalnie była pozytywna. Mniej uwagi poświęcono, efektom udziału mieszkańców w zajęciach terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz kontaktów z rodziną.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli zalecam:

1.      Zmienić skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego poprzez powołanie w jego skład pracowników świadczących usługi terapeutyczne i opiekuńcze - natychmiast.

2.      Uszczegółowić dokumentację z posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego o informacje jakich ustaleń dokonano w stosunku do danego mieszkańca - sukcesywnie.

3.      Modyfikować indywidualne plany wspierania mieszkańca uwzględniając wszystkie sfery rozwoju psycho-fizyczno-społecznego mieszkańca - sukcesywnie.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie skorzystania z powyższego prawa, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej jest obowiązany w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:

1.      Starosta powiatu wysokomazowieckiego

2.      Wydział Prawny i Nadzoru

Z up.Wojewody Podalskiego

Krystyna Golubiewska

Golubiewska-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  24.08.2004 00:00:00
Data publikacji:  24.08.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  24.08.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl