Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28148137   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, 2004

Białystok, 2004.06.24

PS.I.0932/12/ 9 /04

Ks. Andrzej Stypułkowski

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

p.w. św. Franciszka z Asyżu

w Tykocinie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli Domu Pomocy Społecznej przeprowadzonej w dniach 24 i 26 maja br. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakresie przestrzegania praw mieszkańców, dostępności mieszkańców do informacji o swoich prawach, oraz oceny stopnia i efektów realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców w okresie od 01.01.2003 r. do 30.04.2004 r. dokonano poniższych ustaleń.

Prawa i obowiązki mieszkańców zawarte są w § 7 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej p. w. św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie, zatwierdzonym przez dyrektora CARITAS Diecezji Łomżyńskiej w dniu 01.03.2001 roku. Zawarte w Regulaminie prawa gwarantują mieszkańcom w szczególności wolność, godność i poczucie bezpieczeństwa. Uwzględniają rozwój osobowości, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, dostęp do usług zdrowotnych, udział w terapii zajęciowej. Zapewniają bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz swobodny udział w głosowaniu. Celem zapewnienia mieszkankom dostępności do informacji o ich prawach, są one zamieszczone na tablicy ogłoszeń, a ponadto nowo przyjmowanych mieszkańców informuje o nich pracownik socjalny. W toku kontroli stwierdzono, iż prawa mieszkańców są przestrzegane.

W Domu funkcjonuje jeden zespół terapeutyczno-opiekuńczy, którego aktualny skład określony został Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Domu Nr 6/2004 z dnia 18.05.2004 r. w sprawie zmiany składu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Osobą koordynującą prace zespołu jest pracownik socjalny.

W 2003 roku odbyło się 6 posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego Z posiedzeń spisywane są protokoły. Zapisy w protokołach są zbyt ogólne. Stwierdzają, że na posiedzeniu omawiano sytuację około 10 mieszkanek, jedne mieszkanki (wymienione jest imię i nazwisko) chętnie uczestniczą w zorganizowanych zajęciach, są bardzo aktywne, korzystają z proponowanych form terapii zajęciowej inne natomiast nie wykazują aktywności. W 2004 roku odbyło się jedno posiedzenie, na którym omawiano plany wszystkich mieszkanek. Zapisy w protokołach jak wyżej. 

Dla wszystkich mieszkanek opracowane są indywidualne plany wspierania mieszkańca. W styczniu 2004r. opracowano nową formę planów w formie zeszytów. Opracowane zeszyty stanowią kontynuacje wcześniejszych indywidualnych planów wspierania mieszkańca i zawierają: informacje ogólne, zapotrzebowanie na usługi i pomoc w poszczególnych sferach życia, m.in.: opieka medyczna, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne. W stosunku do każdej mieszkanki określono cele opieki indywidualnej oraz sposoby ich realizacji. Zapisy w planach są bardzo ogólne i nie opatrzone datami. Oceny efektów ograniczają się do stwierdzeń - pozytywna, dobra. Wszystkie plany uzgodniono z mieszkankami. Każda mieszkanka zna i wie, kto jest jej pracownikiem pierwszego kontaktu.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej kontroli zalecam:

1.      W dokumentacji z posiedzeń zespołu terapeutyczno- opiekuńczego uwzględnić ustalenia i działania podejmowane w stosunku do każdego mieszkańca - sukcesywnie

2.      W indywidualnych planach wspierania mieszkańca uwzględnić wszystkie sfery rozwoju mieszkańca  wraz z bieżącą ich analizą i efektami podejmowanych działań - sukcesywnie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie skorzystania z powyższego prawa, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej jest obowiązany w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z up. Wojewody Podlaskiego

Krystyna Golubiewska

Z-ca Dyrektora Wydziału

Polityki Społecznej

 

Do wiadomości:

1.      Zarząd powiatu łomżyńskiego

2.      CARITAS Diecezji Łomżyńskiej

3.      Wydział Prawny i Nadzoru


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  24.08.2004 00:00:00
Data publikacji:  24.08.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  24.08.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl