Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25328735   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola problemowa - ocena organizacji ruchu Starostwo Suwalskie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Kontrola problemowa - Starostwo Suwalskie
Autorzy: Krzysztof Neczyperowicz,

Suwałki, 2004 - 08 - 23

Protokół

z kontroli Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Podstawa kontroli: polecenie służbowe (upoważnienie nr 46/04 z dnia 21.06.2004 r.) Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Pani Ewy Stachowicz.

Kontrolę przeprowadził: inspektor Wydziału Rozwoju Regionalnego - Krzysztof Neczyperowicz, w dniach 24.06 i 02.07.2004 r. (wpis w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Suwałkach - nr 3/2004).

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Szczepan Ołdakowski - Starosta Powiatu Suwalskiego zajmujący stanowisko od 2002r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

 • Pan Jan Muszyński - dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

Przedmiotem kontroli była ocena organizacji ruchu w zakresie:

 • zgodności z obowiązującymi przepisami.

 • bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podstawy prawne kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2003r. , Nr 58 poz. 515 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393).

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90 poz. 1006).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

6. Zarządzenie wewnętrzne nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19.02.2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli.

Ustalenia kontroli:

Podczas kontroli sprawdzono:

 1. Projekty organizacji ruchu:

 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy dróg:
  - nr 1134B Suwałki - Potasznia - Okrągłe - Jeleniewo,
  - nr 1172B pomiędzy 1134B a 1134Bi 1144B Szeszupka -Podwysokie - Okrągłe

na czas modernizacji napowietrznej linii energetycznej SN-20kV.

 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu na drodze nr 1150B w miejscowości Mała Kluta na czas wykonania przyłącza energetycznego kablowego NN 04kV.

 • Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na drodze nr 1150 B w miejscowości Krzywe na czas wykonania przyłącza kablowego NN 0,4 kV do budynku na działce nr 288/3.

 • Projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykonania sieci kanalizacyjnej dr 766 w miejscowości Stary Folwark

 • Tymczasowa organizacja ruchu na drodze nr 1127B w miejscowości Soliny na czas wykonania przejścia przeciskiem do działki nr 71/1.

 • Projekt organizacji ruchu na drodze nr 1030B miejscowości Rutka Tartak na czas wykonania zjazdu z drogi na działkę o nr 36/2.

 • Projekt organizacji ruchu na nr 438 w miejscowości Słupienie na czas ustawienia i demontażu słupa energetycznego oraz wykonanie przyłącza energetycznego.

W sprawdzonych projektach organizacji ruchu nie stwierdzono błędów i uchybień.

 1. Ewidencję projektów organizacji ruchu

Organ zarządzający ruchem nie prowadzi ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, mimo, że § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) zobowiązuje jednostkę zarządzającą ruchem do prowadzenia ewidencji.

W/W przepis określa również elementy, które powinny być zawarte w ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

 1. Oznakowanie dróg powiatowych:

W trakcie kontroli sprawdzono stan techniczny i prawidłowość oznakowania na wybranych drogach powiatowych. Sprawdzono następujące odcinki dróg:

 • nr 1134B na odcinku od Suwałk do drogi wojewódzkiej nr 655,

 • nr 1127B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 655 do Wiżajn,

 • nr 1138B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi wojewódzkiej nr 651,

 • nr 1094B na odcinku od drogi powiatowej nr 1127 do Hańczy,

 • nr 1093B na odcinku od 1094 do drogi nr 1091,

 • nr 1091 na odcinku od drogi 1093 do Przerośli,

 • nr 1096 na odcinku od granicy powiatu do Kruszki,

 • nr 1133B na odcinku od Kruszki do Jeleniewa,

Na w/w odcinkach dróg stwierdzono:

 • droga nr 1127B:
  - słabo widoczny znak A-18a „zwierzęta gospodarskie” w Rogożajny Małe,
  - nisko umieszczony oraz słabo widoczne znaki D1 „droga z pierwszeństwem” i T6 „tabliczka wskazującą rzeczywisty przebieg drogi ” w Rogożajny Małe

 • droga nr 1094B:
  - nisko umieszczone oraz słabo widoczny znaki D1 „droga z pierwszeństwem” i T6 „tabliczka wskazującą rzeczywisty przebieg drogi ” za Przełomką,

 • droga nr 1091B:
  - nisko umieszczony znak B-20 „stop”;
  - przekręcona tablica znaku D6 „przejście dla pieszych”,

 • droga nr 1096B:
  - brak znaku A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo” .

 1. Oznakowanie i zabezpieczenie skrzyżowań dróg publicznych z liniami kolejowymi PKP

ZDP regularnie dokonywał przeglądów przejazdów kolejowych. Wynikiem komisyjnych przeglądów przeprowadzanych z udziałem przedstawicieli ZDP i PKP są protokoły opisujące stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu i zabezpieczeniu przejazdów oraz zalecenia korygujące.

 1. Realizacja stałych kontroli oznakowania:

Obowiązkowe przeglądy oznakowania na drogach były prowadzone regularnie. W trakcie kontroli stwierdzono protokoły z przeglądów oznakowania oraz dziennik objazdów. Przeglądy ograniczyły się tylko do dróg powiatowych, nie stwierdzono przeglądu oznakowania na drogach gminnych mimo, że zarządzanie ruchem na drogach gminnych należy do obowiązków Starosty (art. 10 pkt.5 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r, - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r, Nr 58 poz. 515).

Na tym ustalenia zakończono.

Kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia pisemnego wyjaśnienia do treści protokółu w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Starosta Powiatu w Suwałkach a drugi Wydział Rozwoju Regionalnego PUW w Białymstoku.

23.08.2004 wice starosta Sławomir Renkiewicz

Krzysztof Neczyperowicz

(data i podpis kontrolowanego)

(podpis kontrolującego)


Publikator: Hubert Filipowicz Data utworzenia:  2004-08-26 00:00:00
Data publikacji:  2004-08-26 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-08-26 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl