Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
28147901   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrole sprawdzające w zakresie postępowania mandatowego. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Do użytku służbowego

Do użytku służbowego

               

 

 

                                             S P R A W O Z D A N I E

 

z kontroli sprawdzającej w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniu 24 sierpnia 2004 r.

w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce

przez mgr Ewę Micińską kierownika Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

ora mgr Agnieszkę Żemajduk inspektora Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W czynnościach sprawdzających uczestniczyli sierż. sztab. Jacek Depczyński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz asp Mirosław Purzewski inspektor Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ramach sprawowanego nadzoru doraźnego nad problematyką mandatową.

Podstawa kontroli Upoważnienie Wojewody Podlaskiego Nr 17/ 04 z dnia 17 sierpnia 2004 r.                      

Okres objęty kontrolą  od  2003.11.27  do  2004.08.24

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest : mł. insp. mgr Waldemar Bielski  powołany na to stanowisko z dniem 1 września  2003 r.  Natomiast funkcję Zastępcy pełni  kom. mgr Waldemar  Matuszewski.

 Komenda Powiatowa Policji w Sokółce działa w  oparciu o regulamin Komendy Powiatowej Policji w Sokółce z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów w porozumieniu z komendantem Wojewódzkim Policji i organizacyjnie podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce  zostały nadane numery NIP 546-119-51-74 oraz  REGON  050667372.  Adres:  ul. Białostocka 69 B, 16-100 Sokółka, tel. 7 11 02 72.  

 

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

-         asp. Andrzej Trybułowski -  Z-ca Naczelnika Sekcji Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach

-         st. posterunkowy Sylwia Świerzbińska - referent w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach

-         Urszula Jabłońska - kasjer w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach

 

 

 

Ustalenia kontroli

-         Cel, przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej rozpoczęciem z  Komendantem  Powiatowym Policji w Sokółce.

 

1.      Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem mandatowym

 

Osobą prowadzącą obrót bloczkami jest Magdalena Żebrowska.  Potwierdzone to jest zakresem czynności z dnia 16 listopada 2002 r. zatwierdzonym przez Komendanta  Powiatowej Policji w Sokółce.

Na tym stanowisku prowadzone są między innymi sprawy związane z:

ü      pobieraniem bloczków mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,

ü      zaopatrywaniem  osób nakładających mandaty w bloczki mandatowe,

ü      rozliczaniem osób nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,

ü      sporządzaniem sprawozdań.

Pani Magdalena Żebrowska. odpowiada również za współpracę z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.

 

Bloczki mandatów karnych zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania.  Księga została założona 31 lipca 2002 r., jest opieczętowana, opisana, podpisana i ponumerowana. Stan bloczków mandatowych przedstawia się następująco:

-         pobrano w 2002 r. od 29 lipca -  129 szt.

-         zdano w 2002 r. -  72 szt.

-         pobrano w 2003 r. - 40 szt.

-         zdano w 2003 r. - 41 szt.

W dniu kontroli stan bloczków wynosił:  56 szt.  w tym nierozdysponowane  - 21  szt.

Bloczki mandatowe nierozdysponowane są umieszczone w wydzielonym i odpowiednio zabezpieczonym przed kradzieżą i zniszczeniem pomieszczeniu w kasie metalowej.

Wg  arkusza spisu z natury  na dzień  31 grudnia 2002 r. stan bloczków wynosił - 57 szt. bloczków ogółem, w tym 31 szt. nieużywanych oraz 26 szt. bloczków mandatów karnych będących w użyciu z ilością 419 szt. mandatów do nałożenia. Sprawozdanie  z inwentaryzacji   przesłano 15  stycznia 2003 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce prowadzi szczegółową ewidencję bloczków mandatowych, w której dokonywany jest zapis pobrania i zdania bloczka przez osoby uprawnione do nakładania mandatów. Zapis pobrania bloczków jest jednocześnie traktowany jako deklaracja o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone bloczki przekazane poszczególnym funkcjonariuszom policji.  

Bloczki mandatów karnych przekazywane są osobom upoważnionym do nakładania mandatów tj. zgodnie z wykazem zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowej Policji w Sokółce. Według  wykazu 65 osób  posiada aktualnie  zgodę na nakładanie mandatów karnych . Osoby te zostały przeszkolone w zakresie nakładania mandatów w  Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce.

 

2.   Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.

       Skontrolowano losowo wybrane następujące   bloczki: Cf 0974561 - 0974580, Cf 0974621 - 0974640, Cc 0464421 - 0464440, Cf  0974721 - 0974740, Cf 0974521 - 0974540, Cc 0464061 - 0464080, Cc 0974421 - 0974440, Cf 0974761 - 0974780, Cf 0974741 - 0974760, Cf 0974541 - 0974560. W wypełnianiu formularzy nie stwierdzono  uchybień. Informacja zawarta w grzbietach bloczków   mandatów karnych  jest czytelna. Zawarte są w niej pełne dane o ukaranym: PESEL,  imiona  rodziców, data ukarania, podstawa prawna i opis wykroczenia.  Mandaty były podpisane zarówno przez funkcjonariusza jak i ukaranego.

 

3.    Terminowość i sposób rozliczania się z nałożonych mandatów karnych.

  W okresie kontrolowanym   anulowano 2 mandaty : Cc 0464496- z powodu odmowy przyjęcia mandatu oraz  Cc 0464098 - mandat został nałożony za czyn nie będący wykroczeniem.

W okresie kontrolowanym były 2 odwołania do sądu i oba były nieuwzględnione.

Skontrolowano  następujące rejestry nałożonych mandatów kredytowanych:

1. rejestr z  08.10.2002 r. - mandaty  z  01.10.2002 r .-  07.10.2002 r.

2. rejestr z  05.11.2002 r.  - mandaty  z  01.11.2002 r. - 04.11.2002 r.

3. rejestr z  10.12.2002 r.  - mandaty  z  03.12.2002.r. - 09.12.2002 r.

4. rejestr z  20.01.2003 r.  - mandaty  z   16.01.2003.r. - 19.01.2003 r.

5. rejestr z  25.03.2003 r.   - mandaty  z  20.03.2003 r. - 24.03.2003 r.

6. rejestr z  02.05.2003 r. - mandaty  z  24.04.2003 r .-  30.04.2003 r.

7. rejestr z  13.05.2003 r.  - mandaty  z  09.05.2003 r. - 11.05.2003 r.

8. rejestr z  16.06.2003 r.  - mandaty  z  10.06.2003.r. - 15.06.2003 r.

9. rejestr z  01.08.2003 r.  - mandaty  z   29.07.2003.r. - 31.07.2003 r.

10. rejestr z  29.08.2003 r.   - mandaty  z  23.08.2003 r. - 29.08.2003 r.

Odcinki mandatów karnych kredytowanych przesyłane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku terminowo.

Skontrolowano terminy wpłat za mandaty karne gotówkowe. Z ww. bloczków skontrolowane zostały następujące mandaty karne gotówkowe:

-         mandat  z   16.06.2003 r. -  wpłata  16.06.2003 r.

-         mandat  z   12.07.2003 r. -  wpłata  15.07.2003 r.

-         mandat  z   30.07.2003 r. -  wpłata  30.07.2003 r.

-         mandat  z   23.08.2003 r. -  wpłata  25.08.2003 r.

Wpłaty  do kasy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce dokonywane były terminowo. 

W miesiącach X - XII 2002 r. przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku    662,00 zł  ( 18,00  zł. prowizji ),  a  w  miesiącach  I - IX  2003  r. -  2 142,00  zł ( 63,00 zł. prowizji ).

  

4..    Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z postępowania mandatowego.

       Sprawozdania miesięczne z postępowania mandatowego   sporządzane terminowo

( do 10 dnia następnego miesiąca ), natomiast roczne zgodnie z ustaleniami (do 20 stycznia). Ilość nałożonych mandatów karnych podana w sprawozdaniach jest zgodna z informacjami podanymi w rejestrach nałożonych mandatów. Zużyte bloczki mandatowe są przekazywane zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie ustaleniami Do grzbietów bloczków z mandatami karnymi gotówkowymi dołączane są dowody wpłat do kasy  w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce  pobranych od ukaranego grzywien

 

5.  Usprawnienia

W ramach nadzoru służbowego z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku notatką służbową z dnia 12 marca 2003 r. i zawartymi w niej wnioskami zobowiązano Komendanta do zwiększenia nadzoru nad funkcjonariuszami nakładającymi mandaty karne. 30 kwietnia 2003 r. została wydana Decyzja nr 20/2003 Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji i ewidencji grzywien w postępowaniu mandatowym oraz przeprowadzania inwentaryzacji mandatów z którą zapoznali się wszyscy funkcjonariusze z KPP w Sokółce.

 

 

 

6.      Ustalenia.

       Wyniki kontroli zostały omówione z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce. Udzielono również odpowiedzi na zagadnienia związane z  nakładaniem i rozliczaniem się z mandatów  w świetle ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U. Nr 106 poz. 1148 oraz nakładaniem mandatów na nowych drukach tj. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia    22 lutego 2002 r. Dz. U. Nr 20 poz. 201.

 

Sprawozdanie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu i omówieniu wyników kontroli podpisano. Z przeprowadzonej kontroli dokonano pod poz. 12   wpisu do księgi nadzoru jednostki w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce.

Komendantowi Powiatowemu Policji w Sokółce  przysługuje prawo  wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w sprawozdaniu w ciągu  7 dni do jego podpisania.

 

Oryginał sprawozdania doręczono  Zastępcy Komendanta  Powiatowego Policji w Sokółce   w dniu 24 sierpnia 2004 roku.

 

 

                                                                       Podpisy kontrolujących:

I Z-ca KOMENDANTA                                /-/ Ewa Micińska

POWIATOWEGO POLICJI                          /-/ Agnieszka Żemajduk

nadkom. Mgr Wiesław Małachwiej                  /-/ Jacek Depczyński

/-/ podpis nieczytelny                                       /-/ Mirosław Purzewski

 

 


Publikator: Jolanta Kowalczuk Data utworzenia:  02.09.2004 00:00:00
Data publikacji:  02.09.2004 00:00:00
Data modyfikacji:  02.09.2004 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl