Witryna używa plików cookies wyłącznie do celów statystycznych w celu ulepszania struktury i zawartości serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. cookie
     
Dla niesłyszących
Zgromadzenia publiczne
ZAGROŻENIA
Prawne podstawy działania
Komisje i zespoły
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Akty prawne
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Budżet Wojewody Podlaskiego
System Ratownictwa Medycznego/Zdrowie
Zamierzenia
Informacje o stanie Urzędu
Wystąpienia i oceny
Dokumentacja kontrolna
Majątek
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Lobbing
Jednostki podporządkowane
Przedsiębiorstwa nadzorowane przez Wojewodę
Administracja zespolona
Administracja samorządowa
Ogłoszenia (zamówienia, nabory)
Oświadczenia o stanie majątkowym
Strona główna BIP.gov.pl
Strona główna podmiotu
Opiekunowie
Ewelina Kiersnowska
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48857439347
faks: +48857439231
e-mail: ekiersnowska@bialystok.uw.gov.pl
Mirosława Sapoćko-Dykałowicz
Punkt Obsługi Klienta
Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: +48 7439493
faks: +48 7439251
e-mail: msapocko@bialystok.uw.gov.pl
Arkadiusz Wróblewski
Punkt Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
telefon: 85 7439 493
faks: 85 7439 231
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
25329030   odwiedzin
Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 
Kategoria: Kontrola doraźna Placówki Wsparcia Dziennego KTSD HOSPICJUM w Augustowie. Zobacz inne informacje z tej kategorii.

Wystąpienie pokontrolne
Autorzy: Nina Kościuk,
Białystok, września 2004r

Białystok, 8 września 2004r.

PS.I.0934/5/4/04

Pani

Laura Gąsiewska

Koordynator

Katolickiego Towarzystwa Służby

Dzieciom HOSPICJUM

w Augustowie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli doraźnej placówki wsparcia dziennego Katolickiego Towarzystwa Służby Dzieciom HOSPICJUM w Augustowie przeprowadzonej w dniu 19 sierpnia 2004 roku przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, dokonano ustaleń w zakresie zapewnienia pomocy i wsparcia rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz zapewnienia pomocy i wsparcia dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami.

Stwierdzono, że organem prowadzącym placówkę jest Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom z siedzibą w Suwałkach.

W Hospicjum przebywają dzieci pochodzące z miasta Augustowa, w szczególności z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (rodziny bezrobotne, wielodzietne, niepełne). Wychowankowie przejawiają różnego rodzaju zachowania demoralizujące (wagary, agresja, problemy wychowawcze).

Placówka może objąć opieką 90 dzieci w wieku od 3 do 19 lat. W okresie wakacji na zajęcia uczęszcza regularnie 71 dzieci, w roku szkolnym - 93.

Placówka działa przez sześć dni w tygodniu oprócz niedziel i świąt, w godzinach: 700 - 1500 (okres wakacyjny), 700 - 1800 (w roku szkolnym).

Placówka wsparcia dziennego prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:

-         pomoc w kryzysach rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,

-         pomoc w nauce,

-         dożywianie,

-         organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych.

W Hospicjum charytatywnie pracuje koordynator oraz dwóch stażystów-opiekunów zatrudnionych i oddelegowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie. W roku szkolnym praca ich wspierana jest przez wolontariuszy - uczniów szkół średnich, którzy systematycznie przychodzą do świetlicy.

W Hospicjum dzieci mają możliwość odrobienia lekcji. Pomocy w nauce udzielają wolontariusze. W ramach rozwoju zainteresowań organizowane są zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe. Placówka organizuje imprezy okolicznościowe takie jak Święcone Jajko, Opłatek, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci. Na uroczystości świąteczne zapraszane są władze miejskie oraz sponsorzy.

W Hospicjum działa samorząd. Dzieci uczone są podejmowania decyzji i odpowiedzialności.

Placówka współpracuje z szeregiem instytucji, które ustawowo działają na rzecz dziecka i rodziny. Dzięki pomocy sponsorów dzieci są wyposażane w podstawowe przybory piśmienne. Z tych źródeł pochodzi żywność, która rozdawana jest rodzicom dzieci uczęszczających do świetlicy. Dzieciom organizowane są paczki świąteczne.

Praca z rodzinami dzieci uczęszczającymi do świetlicy jest prowadzona przez Panią Gąsiewską. Rodzinom dzieci udzielana jest pomoc: w dożywianiu dzieci, żywieniowa (produkty np. chleb, mąka, cukier), w wyposażeniu dzieci w niezbędne przybory szkolne (długopisy, kredki mazaki), poprzez rozmowy wspierające rodziców (np. próby skierowania na leczenie odwykowe).

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1.      Placówka posiada regulamin, który w sposób bardzo ogólny określa zakres sprawowanej opieki. Regulamin nie jest dostosowany do rozporządzenia z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900).

2.      Brak jest dokumentacji dotyczącej dzieci przebywających w placówce: wywiadów środowiskowych, kart pobytu oraz indywidualnych planów pracy z dzieckiem i jego rodziną.

W oparciu o ustalenia kontroli zalecam:

1.Opracować regulamin placówki zgodny z rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

2.Założyć i prowadzić dokumentację dotyczącą dzieci uczęszczających do placówki.

 

Zgodnie z § 27 zarządzenia wewnętrznego Nr 3/02 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli, koordynator Katolickiego Towarzystwa Służby Dzieciom HOSPICJUM w Augustowie ma prawo zgłoszenia na piśmie do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od daty wystąpienia pokontrolnego umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

 

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni zawiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

                                                                                  Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

                                                                                  Krystyna Golubiewska

                                                                                  Z-ca Dyrektora Wydziału

                                                                                  Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1.      Wydział Prawny i Nadzoru

wm


Publikator: Ludmiła Borowik Data utworzenia:  2004-09-09 00:00:00
Data publikacji:  2004-09-09 00:00:00
Data modyfikacji:  2004-09-09 00:00:00 


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl